Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022

Kazalo

878. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-A), stran 2469.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. marca 2022.
Št. 003-02-1/2022-75
Ljubljana, dne 24. marca 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH (ZAgrS-A) 
1. člen
V Zakonu o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15) se v 2. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je agrarna skupnost po tem zakonu tudi agrarna skupnost fizičnih in pravnih oseb na podlagi pogodbe ali statuta s skupnimi pravicami, dolžnostmi in obveznostmi, ki ji ni bilo odvzeto premoženje z odločbo v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list LRS, št. 52/47), Zakonom o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 7/65 – prečiščeno besedilo) in drugimi predpisi, izdanimi po 15. maju 1945 ali odločba o odvzemu premoženja ni bila v celoti ali delno izvršena ali premoženje ni bilo v celoti odvzeto, ter je vpisana v register agrarnih skupnosti iz 15. člena tega zakona.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Članica ali član agrarne skupnosti po tem zakonu je fizična ali pravna oseba, ki je vpisana v zemljiško knjigo kot solastnik ali skupni lastnik nepremičnega premoženja te agrarne skupnosti ali član, ki je določen v članskem imeniku agrarne skupnosti, če gre za agrarno skupnost iz prejšnjega odstavka, ki je v zemljiško knjigo vpisana kot nosilka lastninske pravice ali kot bivša agrarna skupnost (v nadaljnjem besedilu: član).«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Agrarna skupnost ima davčno številko.«
2. člen 
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
(agrarna skupnost, nosilka lastninske pravice) 
Za agrarno skupnost iz drugega odstavka 2. člena tega zakona, ki je v zemljiško knjigo vpisana kot nosilka lastninske pravice, se uporabljajo pravila tega zakona, ki veljajo za agrarno skupnost, pri kateri so v zemljiško knjigo vpisane fizične ali pravne osebe kot skupni lastniki nepremičnega premoženja.«.
3. člen 
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agrarno skupnost v sodnih, upravnih in drugih postopkih ter v razmerjih s tretjimi osebami zastopa predsednica ali predsednik (v nadaljnjem besedilu: predsednik) agrarne skupnosti. Predsednik agrarne skupnosti zastopa člane v davčnih postopkih, povezanih z upravljanjem s premoženjem, ki je v solastnini oziroma skupni lastnini, razen v poslih, ki se po davčnih predpisih obravnavajo kot posli v zvezi z opravljanjem dejavnosti.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Predsednik agrarne skupnosti sklepa pravne posle glede premoženja članov agrarne skupnosti, ki se upravlja v skladu s tem zakonom, s tretjimi osebami v imenu in za račun članov.«.
4. člen 
V 15. členu se v četrtem odstavku 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. seznam zemljiških parcel (številka parcele in katastrska občina) z navedbo podatkov o lastnikih: osebno ime, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in datum pridobitve deleža člana fizične osebe ali firma, matična številka, naslov sedeža in datum pridobitve deleža člana pravne osebe in podatek o idealnem deležu pri solastnini oziroma navedba, da gre za skupno lastnino;«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Podatki iz četrtega odstavka tega člena so javni, razen podatkov o enotni matični številki in podatkov o naslovu stalnega ali začasnega prebivališča članov, ki so fizične osebe.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, omogoči pridobivanje podatkov iz registra agrarnih skupnosti državnim organom in občinam, če jih ti potrebujejo za izvajanje zakonsko določenih nalog.«.
5. člen 
V 21. členu se v petem odstavku v prvi alineji za besedo »glasov« dodata pika in nov stavek, ki se glasi: »Če na občnem zboru niso navzoči člani, katerih deleži predstavljajo večino vseh glasov, se lahko po preteku 90 dni v skladu z 22. ali 60. členom tega zakona ponovno skliče občni zbor, kjer se odločitev o temeljnem aktu in njegovi spremembi sprejme s tretjinsko večino vseh glasov.«.
6. člen 
V 27. členu se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. zastopa člane v skladu z 9. členom tega zakona;«.
7. člen 
V 37. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri razpolaganju solastniški delež lahko razdeli na toliko delov, kot je različnih pravnih naslovov, na podlagi katerih je bil pridobljen solastniški delež, če ni v tem poglavju drugače določeno.«.
8. člen 
V 42. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v katastrski občini oziroma najbližje katastrski občini, kjer ima agrarna skupnost večino svojih zemljišč.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ob enakih pogojih med osebami iz četrte alineje prvega odstavka tega člena, uvrščenimi na isto mesto, ima prednostno pravico nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. Ob enakih pogojih med osebami iz prejšnjega stavka kupca izbere prodajalec.«.
9. člen 
V 43. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem, otrokom, staršem, bratom oziroma sestro, nečakom oziroma nečakinjo in vnukom oziroma vnukinjo ali«.
10. člen 
Za 43. členom se dodata nova 43.a in 43.b člen, ki se glasita:
»43.a člen 
(omejitve pri sklepanju izročilne pogodbe in pogodbe o dosmrtnem preživljanju) 
Predmet izročilne pogodbe in pogodbe o dosmrtnem preživljanju je lahko le celotni solastniški delež na vseh zemljiških parcelah.
43.b člen 
(prenos deleža države in občine) 
(1) Republika Slovenija neodplačno prenese svoj solastniški delež ali nedoločen delež na nepremičnini članov, ki je v skupni lastnini, v agrarni skupnosti na druge člane agrarne skupnosti, če tako odločitev sprejme občni zbor z večino vseh glasov.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se delež Republike Slovenije ne prenese na občino, če je članica agrarne skupnosti, pri čemer njen solastniški delež pridobijo drugi člani agrarne skupnosti v enakem deležu.
(3) Občina lahko neodplačno prenese svoj solastniški delež ali nedoločen delež na nepremičnini članov, ki je v skupni lastnini, v agrarni skupnosti na druge člane agrarne skupnosti, če tako odločitev sprejme občni zbor z večino vseh glasov.
(4) V primeru iz prvega in tretjega odstavka tega člena člani agrarne skupnosti pridobijo lastninsko pravico, ki je predmet prenosa, v enakem deležu.
(5) Solastniški delež, ki je pridobljen v skladu s tem členom, ne more biti predmet razpolaganja v skladu s tretjim odstavkom 37. člena tega zakona.«.
11. člen 
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen 
(zapuščina brez dedičev) 
(1) Zapuščina brez dedičev postane last občine, kjer ima agrarna skupnost sedež.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek zapuščina brez dedičev postane last članov agrarne skupnosti, če tako odločitev sprejme občni zbor z večino vseh glasov.
(3) V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena ni izplačila nujnih deležev.
(4) V primeru iz drugega odstavka tega člena se solastniški delež ne prenese na Republiko Slovenijo oziroma občino, če je članica agrarne skupnosti.
(5) V primeru iz drugega odstavka tega člena člani agrarne skupnosti pridobijo lastninsko pravico, ki je predmet prenosa, v sorazmerju z njihovim deležem na nepremičnini.«.
12. člen 
V 63. členu se beseda »sedmih« nadomesti z besedo »desetih«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(prehod na ureditev) 
(1) Agrarne skupnosti iz novega drugega odstavka 2. člena zakona ter agrarne skupnosti, ki niso bile registrirane po zakonu in so bile vzpostavljene in organizirane na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99, 72/00, 87/11 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu: ZPVAS), se morajo v petih letih od uveljavitve tega zakona vpisati v register iz 15. člena zakona.
(2) Agrarne skupnosti, vzpostavljene in organizirane po ZPVAS, ki so registrirane po zakonu ohranijo davčno številko.
(3) Agrarne skupnosti vzpostavljene in organizirane po ZPVAS, ki so registrirane po zakonu in jim je bila odvzeta davčna številka, lahko na novo pridobijo davčno številko.
14. člen 
(uporaba 51. člena zakona) 
Nov drugi odstavek 51. člena zakona se uporablja za zapuščinske postopke, začete po uveljavitvi tega zakona.
15. člen 
(izvedba prenosa solastniškega deleža Republike Slovenije) 
Prenos solastniškega deleža Republike Slovenije v skladu z novim 43.b členom zakona se izvede v dveh letih od uveljavitve tega zakona.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/21-27/26
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2308-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti