Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022

Kazalo

875. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO-A), stran 2439.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. marca 2022.
Št. 003-02-1/2022-77
Ljubljana, dne 24. marca 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OMEJEVALNIH UKREPIH, KI JIH REPUBLIKA SLOVENIJA UVEDE ALI IZVAJA SKLADNO S PRAVNIMI AKTI IN ODLOČITVAMI, SPREJETIMI V OKVIRU MEDNARODNIH ORGANIZACIJ (ZOUPAMO-A) 
1. člen
V Zakonu o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) se v 3. členu dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Kadar Varnostni svet OZN (v nadaljnjem besedilu: VSZN) ali njegov odbor, ustanovljen na podlagi resolucij VSZN, doda nove osebe na seznam oseb, zoper katere v skladu z uredbami EU velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, se uredbe EU ter ustrezni predpisi, sprejeti za njihovo izvajanje na podlagi tega zakona, v skladu z resolucijami VSZN v zvezi s temi osebami uporabljajo z dnem objave dopolnitve seznama s temi osebami na spletni strani VSZN do uveljavitve ustrezne dopolnitve prilog k uredbam EU. Naslov spletne strani VSZN iz prejšnjega stavka na svoji spletni strani objavi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(5) Organi javne uprave in druge osebe javnega prava ter nosilci javnih pooblastil v skladu z zakonodajo na svojem področju zagotovijo izvedbo prepovedi in omejitev na podlagi seznamov oseb, zoper katere se uporabljajo omejevalni ukrepi (v nadaljnjem besedilu: sankcijski seznami). Subjekti iz prejšnjega stavka so dolžni spremljati sankcijske sezname, zlasti prek elektronskega obveščanja, ki ga zagotavljata VSZN in EU. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, pošlje članom skupine ustrezne podatke o možnostih za elektronsko obveščanje o sankcijskih seznamih, ki jih člani pošljejo subjektom iz prvega stavka tega odstavka v okviru svojega področja pristojnosti. Skupina po potrebi sprejme smernice za izvajanje tega odstavka.«.
2. člen 
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za postopek odločanja o vlogah oseb, ki se vložijo na podlagi predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Take določbe se uporabljajo tudi za vloge, ki se vložijo na podlagi neposredno veljavnih predpisov EU, razen če ti ne določajo drugače.
(2) O vlogah iz prejšnjega odstavka odločajo ministrstvo ali ministrstva, pristojna za področje, na katero se nanašajo omejevalni ukrepi, v zvezi s katerimi so bile vloge vložene. Ne glede na navedeno pa o takih vlogah odloča:
– ministrstvo, pristojno za finance, če se vloga nanaša na finančne omejevalne ukrepe;
– ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, če se vloga nanaša na ukrepe za omejevanje trgovine;
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, če se vloga nanaša na ukrepe omejevanja potovanj ali razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč;
– ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, če se vloga nanaša na civilno orožje ali opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo;
– ministrstvo, pristojno za obrambo, če se vloga nanaša na vojaško orožje in opremo ter druge obrambne proizvode;
– urad, pristojen za informacijsko varnost, če se vloga nanaša na incidente informacijske varnosti in kibernetske napade.
Vlada na podlagi 3. člena tega zakona po potrebi na predlog pristojnega organa iz posamezne alineje tega odstavka in po predhodnem mnenju skupine sprejme podrobnejša pravila za odločanje o vlogah.
(3) Ministrstvo iz druge alineje prejšnjega odstavka odloča na podlagi strokovnega mnenja organa, vsebinsko pristojnega za konkretno blago, tehnologijo in povezano tehnično pomoč, ki mu ga ta predloži v treh delovnih dneh od prejetja zahteve, sicer ministrstvo šteje, da ta organ glede trgovine s tem blagom, tehnologijo ali tehnično pomočjo nima zadržkov.
(4) Za namene izvajanja drugega odstavka tega člena:
– so finančni omejevalni ukrepi tisti ukrepi, ki se nanašajo na zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali dajanje na voljo sredstev in gospodarskih virov, ter finančne storitve, kakor je opredeljeno v predpisih EU o omejevalnih ukrepih;
– so ukrepi za omejevanje trgovine tisti ukrepi, ki se nanašajo na izvoz, uvoz, transfer, prenos blaga ali tehnologije in s tem povezane ukrepe, kot je tehnična pomoč, kakor je opredeljeno v predpisih EU o omejevalnih ukrepih, razen orožja;
– so ukrepi omejevanja potovanj tisti ukrepi, ki se nanašajo na vizumsko poslovanje, kakor je opredeljeno v zakonu, ki ureja tujce;
– razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč pomenita tisto, kar ureja zakon, ki ureja mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč;
– civilno orožje pomeni orožje, kakor je opredeljeno v zakonu, ki ureja orožje; oprema, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, pa pomeni opremo, kakor je opredeljena v predpisih EU;
– vojaško orožje in oprema ter drugi obrambni proizvodi pomenijo orožje in opremo ter druge obrambne proizvode, kakor so opredeljeni v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU in predpisih, ki urejajo področje obrambe;
– so incidenti informacijske varnosti in kibernetski napadi tisti, ki so opredeljeni v predpisih EU o omejevalnih ukrepih.
(5) Ministrstvo ali ministrstva ali urad, ki odločajo o vlogi iz prvega odstavka tega člena, lahko pred odločitvijo o vlogi za mnenje zaprosijo skupino. Če je v skupini udeležen tudi predstavnik ministrstva ali urada, ki odloča o posamični zadevi, o kateri mora skupina dati mnenje, ta predstavnik glede te zadeve ne more sodelovati pri odločanju skupine o njenem mnenju.
(6) Ne glede na drugi odstavek tega člena so za odločanje o vlogi iz prvega odstavka tega člena, če je ta vložena na podlagi pravnega akta EU, pristojna ministrstvo ali ministrstva ali urad, pristojna za področje, na katero se nanašajo omejevalni ukrepi, če je med njimi vsaj eden od organov, ki je naveden v pravnem aktu EU.
(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena in določbe zakona, ki ureja upravni spor, se za postopek odločanja o vlogah iz prvega odstavka tega člena ali tožbah v upravnem sporu v zvezi s temi vlogami uporabljajo naslednje določbe:
– skupina mora mnenje iz petega odstavka tega člena dati najpozneje v 5 dneh od prejema zaprosila pristojnega ministrstva ali urada;
– rok za izdajo odločbe in sodbe je 30 dni od prejema popolne vloge oziroma tožbe;
– pritožba zoper odločbo in sodbo ni dovoljena;
– rok za vložitev tožbe v upravnem sporu in za odgovor na tako tožbo je 15 dni;
– o tožbi v upravnem sporu odloča na prvi stopnji Vrhovno sodišče Republike Slovenije;
– izredna pravna sredstva zoper odločbo in sodbo ter vrnitev v prejšnje stanje niso dovoljeni.«.
3. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzor nad subjekti, ki izvajajo določbe tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi (v nadaljnjem besedilu: nadzorovani subjekti), opravljajo organi javne uprave in druge osebe javnega prava ter nosilci javnih pooblastil, ki so v skladu s predpisi pristojni za nadzor na področju, na katero se nanašajo omejevalni ukrepi (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi), razen če neposredno veljavni pravni akti EU ne določajo drugega nadzornega organa. V predpisih, izdanih na podlagi tega zakona, se lahko podrobneje določijo nadzorni organi in po potrebi tudi njihove pristojnosti. Ne glede na navedeno so za nadzor iz prejšnjega stavka pristojni naslednji organi javne uprave in druge osebe javnega prava ter nosilci javnih pooblastil:
– Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor za nadzor nad izvajanjem omejevalnih ukrepov iz prve alineje četrtega odstavka 8. člena tega zakona;
– Finančna uprava Republike Slovenije za nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni omejevalni ukrepi;
– policija za nadzor nad izvajanjem omejevalnih ukrepov omejevanja potovanj iz tretje alineje četrtega odstavka 8. člena tega zakona;
– Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve za nadzor nad izvajanjem omejevalnih ukrepov iz pete alineje četrtega odstavka 8. člena tega zakona;
– Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo za nadzor nad izvajanjem omejevalnih ukrepov iz šeste alineje četrtega odstavka 8. člena tega zakona.
(2) Če na podlagi prejšnjega odstavka ni mogoče določiti nadzornega organa, izvaja nadzor v okviru postopkov zaradi prekrška v skladu s tem zakonom policija.
(3) Nadzorovani subjekti v skladu s tem členom morajo v skladu z zahtevami pristojnih organov vzpostaviti učinkovite politike, postopke in kontrole, ki omogočajo ravnanje v skladu z omejevalnimi ukrepi ter pravočasno odkrivanje kršitev omejevalnih ukrepov.
(4) Pristojni organi iz 8. člena tega zakona zagotovijo nadzornim organom strokovno tehnično pomoč pri prepoznavi in identifikaciji blaga, tehnologije in tehnične pomoči, ki so na sankcijskih seznamih. Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, zagotovi tehnično pomoč na podlagi strokovnega mnenja organa iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona.
(5) Nadzorni organi o opravljenih nadzorih, ugotovljenih kršitvah, izdanih odločbah in drugih ukrepih nadzora ter drugih pomembnih ugotovitvah s področja omejevalnih ukrepov obveščajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki je pristojno za obveščanje institucij EU. Finančne ali kreditne institucije, ki v skladu z uredbami EU knjižijo prilive na zamrznjene račune fizičnih ali pravnih oseb, skupin, podjetij ali subjektov, o tem nemudoma obvestijo pristojni nadzorni organ iz prve alineje prvega odstavka tega člena.«.
4. člen 
Za 10. členom se dodajo novi 10.a, 10.b in 10.c člen, ki se glasijo:
»10.a člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 200 do 250.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 400 do 500.000 eurov:
1. če v nasprotju z omejitvami, ki se v skladu s pravno ureditvijo mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno ali so določene v predpisih na podlagi 3. člena tega zakona, neposredno ali posredno ponudi, kupi, proda, dobavi, nakaže, prenese, prevaža, menja, dostavi, naroči, uvozi, izvozi, vnese v državo ali iznese iz nje blago, tehnologijo, sredstva ali premoženje ali pri tem posreduje ali da na razpolago oziroma omogoči dostop do takega blaga, tehnologije, sredstev ali premoženja ali do koristi od njih ali tega ne onemogoči ali kdor tako blago, tehnologijo, sredstva ali premoženje protipravno pridobi, z njim razpolaga oziroma ga hrani ali kdor v nasprotju z omenjenimi omejitvami odobri, pridobi, oziroma zagotavlja storitve ali če sodeluje v dejavnostih, katerih namen ali posledica je zaobiti te omejitve ali spodbuditi nedovoljene transakcije,
2. če v zvezi s pravnimi posli ali transakcijami, na katere so vplivale omejitve iz prejšnje točke, v nasprotju s temi omejitvami ugodi zahtevku, ga izpolni ali stori kar koli za to, da bi se mu ugodilo ali bi se izpolnil,
3. če v nasprotju z omejitvami iz 1. točke tega odstavka pristojnim organom ne glede na veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k izvajanju teh predpisov, ali ne sodeluje s pristojnimi organi pri vsakem preverjanju takih podatkov,
4. če v skladu z zahtevami pristojnih organov ne vzpostavi učinkovite politike, postopkov ali kontrol, ki omogočajo ravnanje v skladu z omejevalnimi ukrepi ter pravočasno odkrivanje kršitev omejevalnih ukrepov (tretji odstavek 10. člena tega zakona).
(2) Z globo od 200 do 150.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 40 do 10.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 80 do 10.000 eurov.
(4) Z globo od 40 do 10.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo od 40 do 10.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti.
(6) Z globo od 40 do 5.000 eurov se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
10.b člen 
(obvezen odvzem predmetov) 
Za prekršek iz 1. točke prvega odstavka 10.a člena tega zakona se izreče tudi stranska sankcija odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali pa so nastali s prekrškom. Stranska sankcija se izreče tudi, če predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali pa so nastali s prekrškom, niso storilčeva last.
10.c člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku o prekršku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
(rok za pošiljanje podatkov) 
Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, pošlje članom skupine iz 7. člena zakona ustrezne podatke o možnostih za elektronsko obveščanje o sankcijskih seznamih iz drugega stavka novega petega odstavka 3. člena zakona v enem mesecu od uveljavitve tega zakona.
6. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporabe) 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji predpisi:
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (Uradni list RS, št. 58/19),
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 (Uradni list RS, št. 74/16),
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi (Uradni list RS, št. 56/15),
– Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi (Uradni list RS, št. 37/15),
– Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Sudanu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi (Uradni list RS, št. 37/15),
– Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi (Uradni list RS, št. 37/15),
– Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014 z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (Uradni list RS, št. 35/14),
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 (Uradni list RS, št. 48/13),
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 (Uradni list RS, št. 21/13),
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji Bissau in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 377/2012 (Uradni list RS, št. 20/13),
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 753/2011 (Uradni list RS, št. 20/13),
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom, povezanim z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida, ter izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 (Uradni list RS, št. 20/13 in 75/17),
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 359/2011 (Uradni list RS, št. 53/12),
– Uredba o izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 270/2011 z dne 21. marca 2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Egiptu (Uradni list RS, št. 37/11),
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Libiji in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 204/2011 (Uradni list RS, št. 37/11 in 53/12),
– Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 101/2011 z dne 4. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji (Uradni list RS, št. 27/11),
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 1284/2009 z dne 22. decembra 2009 o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov v zvezi z Republiko Gvinejo (Uradni list RS, št. 102/10),
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Somaliji ter izvajanju uredbe Sveta (ES) št. 147/2003 in uredbe Sveta (EU) št. 356/2010 (Uradni list RS, št. 97/10),
– Uredba o prepovedi izpolnjevanja zahtevkov haitijskih oblasti v zvezi s pogodbami in posli, na izvajanje katerih vplivajo ukrepi, sprejeti z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) in 875 (1993) ali v skladu z njimi (Uradni list RS, št. 80/06 in 127/06 – ZOUPAMO),
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldove (Uradni list RS, št. 80/06 in 127/06 – ZOUPAMO),
– Uredba o prepovedi izpolnjevanja zahtevkov s pogodbami in transakcijami, na izvajanje katerih vplivajo Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 757 (1992) in sorodne resolucije (Uradni list RS, št. 118/05 in 127/06 – ZOUPAMO),
– Uredba o ohranitvi posebnih omejevalnih ukrepov proti Slobodanu Miloševiću in z njim povezanim osebam (Uradni list RS, št. 112/05 in 127/06 – ZOUPAMO),
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Libiji (Uradni list RS, št. 108/05 in 127/06 – ZOUPAMO),
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju (Uradni list RS, št. 108/05 in 127/06 – ZOUPAMO),
– Uredba o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (Uradni list RS, št. 67/05 in 127/06 – ZOUPAMO),
– Uredba o dopolnitvah uredbe o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov (Uradni list RS, št. 8/04),
– Uredba o spremembi uredbe o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov (Uradni list RS, št. 114/03),
– Uredba o ukrepih proti Iraku (Uradni list RS, št. 79/01, 11/03, 58/03, 8/04 in 127/06 – ZOUPAMO).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati naslednji predpisi:
– Uredba o izvajanju resolucije Varnostnega sveta OZN, št. 1160/1998 (Uradni list RS, št. 35/98 in 35/01 – ZOU),
– Zakon o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (ZUSZRJ) (Uradni list RS, št. 50/99 in 35/01 – ZOU),
– Uredba o preklicu sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (Uradni list RS, št. 99/00 in 35/01 – ZOU)
– Uredba o omejevalnih ukrepih za boj proti terorizmu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 (Uradni list RS, št. 22/13), razen 2. člena,
– Uredba o posebnih omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, osumljenim vpletenosti v umor nekdanjega predsednika libanonske vlade Rafika Haririja (Uradni list RS, št. 45/06 in 127/06 – ZOUPAMO), razen 7. člena,
– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru (Burmi) (Uradni list RS, št. 108/05, 127/06 – ZOUPAMO in 94/07), razen 9. člena,
– Uredba o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley v mednarodni trgovini s surovimi diamanti (Uradni list RS, št. 87/04 in 127/06 – ZOUPAMO), razen 3. člena.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-05/21-7/13
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2285-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti