Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2022 z dne 22. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2022 z dne 22. 3. 2022

Kazalo

785. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, stran 2056.

  
Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega in tretjega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE) in za izvrševanje drugega odstavka 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu 
1. člen 
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16, 63/17, 79/17, 78/18, 29/19 in 80/19) se v Prilogi 1, v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino podatkov, v točki 1.1 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja – REK-1, v točki 1.1.2 Opis podatkov:
– v polju 101 v prvem odstavku črta besedilo »(na primer: boleznine do 30 dni)«,
– v polju 102 v prvem odstavku črta besedilo »(na primer: boleznine do 30 dni)«, in
– v polju 103 črtata besedilo »in sedmim odstavkom 428. člena« ter besedilo »(na primer: boleznine do 30 dni, neplačana odsotnost)«.
V točki 1.1.3, v razdelku III. Osnove za izračun prispevkov delodajalcev za socialno varnost, se:
– v polju 304 prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev, če zaposleni prejemajo nadomestila plač za odsotnost z dela od drugih izplačevalcev (nadomestila ne bremenijo delodajalca, na primer starševsko nadomestilo, nadomestilo v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), v tem času pa pri delodajalcu dosegajo bonitete.« in
– v polju 305 prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev, če zaposleni prejemajo nadomestila plač za odsotnost z dela od drugih izplačevalcev (nadomestila ne bremenijo delodajalca, na primer starševski dopust, nadomestilo v breme ZZZS), delodajalec pa v času, ko zaposleni prejema nadomestilo plače zaradi odsotnosti z dela, za te zaposlene plačuje premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.«.
V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov, točki 1.1 Podatki, ki jih za posameznega davčnega zavezanca-prejemnika dohodka oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem izplačilu, se:
– v polju M02 drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V polje M02 se vpisujejo ure za čas prejemanja nadomestil, kot npr.:
– nadomestilo zaradi zadržanosti zavarovanca od dela, v breme delodajalca,
– nadomestilo zaradi zadržanosti zavarovanca od dela, v breme ZZZS,
– nadomestilo, ki ga prejme delavec v primeru iz šestega odstavka 137. člena ZDR-1 (če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile).« in
– v polju M05 na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico ter dodata novi, enajsta in dvanajsta alineja, ki se glasita:
» – denarno povračilo po 118. členu ZDR-1,
– denarno nadomestilo za neizrabljen dopust v skladu s 164. členom ZDR-1.«.
2. člen 
V Prilogi 3, v točki 2. Opis podatkov, se:
– v polju 101a v prvem odstavku črta besedilo »(do 30 dni in od 31. dne dalje)« in
– v polju 101c besedilo »npr. za čas bolezni nad 30 delovnih dni« nadomesti z besedilom »npr. za čas bolezni, ki se izplača v breme ZZZS«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spremenjeni Priloga 1 in Priloga 3 pravilnika pa se uporabljata za izplačila dohodkov za obdobja od 1. marca 2022 dalje za obračune, predložene po uveljavitvi tega pravilnika.
Do začetka uporabe spremenjenih Priloge 1 in Priloge 3 pravilnika se uporabljata Priloga 1 in Priloga 3 Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16, 63/17, 79/17, 78/18, 29/19 in 80/19).
Št. 007-230/2022/10
Ljubljana, dne 15. marca 2022
EVA 2022-1611-0037
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost