Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2022 z dne 21. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2022 z dne 21. 3. 2022

Kazalo

771. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu (ZGas-D), stran 2044.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu (ZGas-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu (ZGas-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na izredni seji 11. 3. 2022.
Št. 003-02-1/2022-62
Ljubljana, dne 19. marca 2022
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GASILSTVU (ZGas-D)
1. člen
V Zakonu o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19 in 189/20 – ZFRO) se v 2. členu v drugem odstavku besedilo »gašenja, zaščite, reševanja in drugih operativnih nalog« nadomesti z besedilom »operativnih nalog«.
2. člen 
3. člen se spremi tako, da se glasi:
»3. člen
(naloge gasilstva) 
(1) Gasilske organizacije izvajajo operativne naloge gasilstva.
(2) Gasilske organizacije lahko izvajajo tudi druge naloge gasilstva, ki se skladno s tem zakonom lahko izvajajo kot pridobitna dejavnost.
(3) Izvajanje drugih nalog gasilstva ne sme omejevati izvajanja operativnih nalog gasilstva.«.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Prostovoljni gasilec je član prostovoljnega gasilskega društva.
2. Poklicni gasilec je delavec v poklicni gasilski enoti ali poklicnem jedru prostovoljne gasilske enote oziroma delavec, ki opravlja operativne naloge gasilstva v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji in je zaključil usposabljanje za poklicne gasilce.
3. Operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge gasilstva v formacijskih sestavah gasilskih enot, izpolnjuje predpisane psihofizične in zdravstvene zahteve ter je strokovno usposobljena za opravljanje teh nalog.
4. Operativne naloge gasilstva so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških ter industrijskih nesrečah, opravljanje nalog zaščite in reševanja oseb ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter druge splošne reševalne naloge. Operativne naloge gasilstva so lahko tudi preventivne, in sicer izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki jih gasilskim enotam določajo predpisi s področja varstva pred požarom, usposabljanja in vaje za izvajanje operativnih nalog gasilstva.
5. Druge naloge gasilstva se lahko izvajajo kot pridobitna dejavnost in se ne uvrščajo med operativne naloge gasilstva, zlasti izvajanje požarne straže, požarnega varovanja ter drugih ukrepov varstva pred požarom na podlagi pooblastil pristojnega organa, vzdrževanje gasilnikov, pregledovanje in preizkušanje hidrantnega omrežja, zagotavljanje pitne vode za prebivalce in živino ter posojanje zaščitne in reševalne opreme.
6. Intervencija je izvajanje operativnih nalog gasilstva, razen preventivnih operativnih nalog.
7. Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja organiziranje, delovanje, obveščanje in aktiviranje gasilskih enot.
8. Elaborat javne gasilske službe je dokument, s katerim se v občinah, kjer so ustanovljene poklicne gasilske enote, določi končna organiziranost in opremljenost gasilske enote ter organiziranost javne gasilske službe v občini.
9. Sistem obveščanja in aktiviranja gasilcev je del sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
10. Gasilska zaščitna oprema je oprema za osebno in skupinsko zaščito gasilcev pri izvajanju operativnih nalog gasilstva.
11. Gasilska reševalna oprema je vsako orodje, naprava ali sredstvo, ki je izdelano ali pridobljeno zato, da se uporablja za izvajanje operativnih nalog gasilstva.
12. Gasilske nepremičnine so zemljišča s pripadajočimi sestavinami in so namenjena za izvajanje javne gasilske službe.
13. Gasilska služba je poklicno ali prostovoljno opravljanje operativnih nalog gasilstva.
14. Gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, ki je sestavni del gasilske organizacije, in izvaja operativne naloge gasilstva v določenih formacijskih sestavah gasilskih enot ter izpolnjuje druge pogoje, določene s predpisi.
15. Poklicno jedro je skupina operativnih gasilcev, ki poklicno opravlja operativne naloge gasilstva v prostovoljni gasilski enoti, določeni z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot.
16. Formacijske sestave gasilskih enot so s pravili gasilske službe določeni seznami funkcionalnih dolžnosti, s katerimi se določajo gasilske skupine, oddelki, vodi in druge enote za opravljanje operativnih nalog gasilstva.
17. Gasilske organizacije so prostovoljna gasilska društva, gasilske zveze in poklicne gasilske enote, organizirane kot javni zavodi ali druge organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko službo.
18. Prostovoljno gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v kateri fizične osebe prostovoljno delujejo in opravljajo operativne naloge gasilstva ter druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in delovanje gasilstva. Člani prostovoljnega gasilskega društva so lahko tudi pravne osebe.
19. Gasilska izkaznica je listina, v kateri so navedeni predpisani podatki, in je opremljena s fotografijo, s katero prostovoljni ali poklicni gasilec izkaže članstvo v gasilski enoti in gasilski organizaciji oziroma dokazuje svojo identiteto. Izda jo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za poklicne gasilce, za prostovoljne gasilce pa Gasilska zveza Slovenije. Iz gasilske izkaznice je razvidno, kdo je operativni gasilec. Kot sestavni del gasilske izkaznice se lahko predpiše tudi ustrezna oznaka.
20. Čas za prihod gasilskih enot na kraj nesreče obsega čas od prejema klica za aktiviranje gasilske enote, čas prenosa klica in čas, potreben za izvoz in prihod gasilcev na kraj nesreče, pri čemer se upoštevajo vrsta gasilske enote ter naravne in druge razmere na poti do kraja nesreče ter na območju, na katerem se je nesreča zgodila.
21. Čas intervencije obsega čas od prejema poziva za aktiviranje gasilske enote oziroma posameznih gasilcev do vrnitve v matično enoto ter vzpostavitve enote v pripravljenost.«.
4. člen 
V 6. členu se v drugem odstavku besedilo »Na podlagi načrta varstva pred požarom občina« nadomesti z besedo »Občina«.
V 4. točki se beseda »izobraževanje« nadomesti z besedo »usposabljanje«.
V 5. točki se besedilo »objektov in prostorov za delovanje gasilstva« nadomesti z besedama »gasilskih nepremičnin«.
V 6. točki se za besedo »opravljanju« doda beseda »operativnih«.
V 7. točki se za besedo »opravljanja« doda beseda »operativnih«, besedilo »iz prvega odstavka 3. člena tega zakona« pa se nadomesti z besedama »na intervencijah«.
V tretjem odstavku se za besedo »opravljanje« doda beseda »operativnih«.
5. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. ustanovi in zagotovi delovanje gasilske šole za usposabljanje kadrov v gasilstvu in izvaja usposabljanja;«.
V 2. točki se za besedo »pomena« vejica nadomesti s podpičjem, besedilo »zlasti pri nesrečah v prometu, nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanju na vodi in iz nje ter reševanju v avtocestnih predorih;« pa se črta.
Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Vlada predpiše čas izvoza posameznih kategorij gasilskih enot.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Minister, pristojen za varstvo pred požarom« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen za gasilstvo«, besedilo »program ugotavljanja psihofizičnih sposobnosti in program za opravljanje preizkusa znanja operativnih gasilcev, roke za periodično ugotavljanje psihofizičnih sposobnosti ter preizkus znanja operativnih gasilcev« pa se nadomesti z besedilom »merila in roke za periodično ugotavljanje psihofizičnih sposobnosti in programe za opravljanje preizkusa znanja operativnih gasilcev ter strokovne izpite.«.
6. člen 
V 11. členu se besedilo »načrtom varstva pred požarom« nadomesti z besedilom »operativnim gasilskim načrtom«.
7. člen 
V 11.a členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Poklicne gasilske enote, ki opravljajo javno gasilsko službo v skladu s tem zakonom in aktom o ustanovitvi, se prek svojih gasilskih organizacij povezujejo v Združenje slovenskih poklicnih gasilcev.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi zlasti v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, s časi, določenimi za izvoz gasilskih enot, ter z načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine.«.
V šestem odstavku se za besedilom »prostovoljnimi gasilskimi enotami« doda besedilo »in industrijskimi gasilskimi enotami«.
8. člen 
V 11.b členu se besedilo »tisti gasilci in« nadomesti z besedo »tiste«, besedilo »lastnika ali upravljalca objekta in premoženja oziroma organizatorja javne prireditve« pa se nadomesti z besedo »naročnika«.
Za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki imajo organizirano svojo operativno gasilsko enoto v skladu s tem zakonom, lahko ta izvaja tudi požarno stražo na tem območju.«.
9. člen 
V 11.c členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Gasilski poveljnik občine vodi gasilsko poveljstvo občine ter lahko tudi večje gasilske intervencije. Gasilski poveljnik občine je član štaba Civilne zaščite občine.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Gasilski poveljnik občine in gasilsko poveljstvo občine organizirata javno gasilsko službo v skladu z merili za organiziranje ter opremljanje gasilskih enot, elaboratom javne gasilske službe in operativnim gasilskim načrtom, skladno s pogodbo o opravljanju lokalne javne gasilske službe in z načrti zaščite in reševanja.«.
10. člen 
11.č člen se spremeni tako, da se glasi:
»11.č člen 
(gasilska zaščitna in reševalna oprema in gasilske nepremičnine) 
(1) Gasilska zaščitna in reševalna oprema ter gasilske nepremičnine ne morejo biti predmet izvršbe ali stečaja.
(2) Gasilska zaščitna in reševalna oprema ter gasilske nepremičnine, ki jih uporabljajo poklicne gasilske enote, so last občine ali občin na podlagi odloka o ustanovitvi. Njihova uporaba in vzdrževanje se uredita s pogodbo med pristojnimi občinskimi organi ter gasilsko enoto.
(3) Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter gasilske nepremičnine ob prenehanju delovanja prostovoljnega gasilskega društva, ki je te nepremičnine oziroma opremo uporabljalo, prevzame občina, na območju katere je bil sedež prostovoljnega gasilskega društva, oziroma s soglasjem pristojnega občinskega organa tista gasilska enota, ki zagotavlja izvajanje javne gasilske službe na območju, na katerem je delovalo prostovoljno gasilsko društvo.
(4) Gasilsko zaščitno in reševalno opremo industrijske gasilske enote, ki je prenehala delovati, prednostno lahko prevzame občina, na območju katere je bil sedež društva, proti plačilu dejanske vrednosti te opreme gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, v kateri je industrijska gasilska enota delovala, če je ta financirala nabavo te opreme.
(5) Uporaba reševalne opreme in gasilskih vozil ni dovoljena pri preprečevanju demonstracij, stavk in podobnih dogodkov, v katerih skupine državljanov izražajo protest zaradi aktualnih političnih, socialnih ali drugih splošnih družbenih vprašanj.«.
11. člen 
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poklicna gasilska enota opravlja operativne naloge gasilstva na območju, za katerega je ustanovljena ali ima sklenjeno ustrezno pogodbo. Poklicna gasilska enota, ki opravlja javno gasilsko službo, je praviloma osrednja enota v občini in posreduje na območju celotne občine v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine.«.
V drugem odstavku se besedilo »kot javni zavod ali kot režijski obrat« črta.
12. člen 
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen 
(kandidat za poklicnega gasilca) 
(1) Kandidat za poklicnega gasilca poklicno opravlja naloge gasilstva in poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja izpolnjuje še posebne pogoje:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij, in je polnoleten;
2. ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
3. opravi predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti.
(2) Po sklenitvi delovnega razmerja mora kandidat za poklicnega gasilca v 24 mesecih uspešno zaključiti usposabljanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce, s čimer pridobi naziv poklicni gasilec in se lahko zaposli na ustrezno delovno mesto.
(3) Kandidatu za poklicnega gasilca, ki ni uspešno končal gasilske šole, se izredno odpove pogodba o zaposlitvi.«.
13. člen 
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poklicni gasilec mora imeti uspešno zaključeno usposabljanje v gasilski šoli po programu za poklicnega gasilca.
(2) Poklicni gasilec, ki kot operativni vodja vodi operativno delo v poklicni gasilski enoti, mora imeti uspešno zaključeno usposabljanje v gasilski šoli po programu za poklicnega gasilca, najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 6. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij, pet let delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog v poklicnem gasilstvu, opravljeno predpisano usposabljanje za to delo ter strokovni izpit za operativnega vodjo, ki ga mora opraviti v dveh letih po prevzemu nalog.
(3) Poklicni gasilec, ki kot poveljnik vodi operativno delo v poklicni gasilski enoti, mora imeti uspešno zaključeno usposabljanje v gasilski šoli po programu za poklicnega gasilca, najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. januarjem 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven, če vodi operativno delo v poklicni gasilski enoti najvišje kategorije, tri leta delovnih izkušenj pri vodenju operativnega dela v poklicnih gasilskih enotah, opravljeno predpisano usposabljanje za to delo ter strokovni izpit za poveljnika, ki ga mora opraviti v dveh letih po prevzemu nalog poveljnika.
(4) Državljani držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali države, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu: države pogodbenice), lahko v Republiki Sloveniji opravljajo delo poklicnega gasilca v skladu s tem zakonom pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Državljani države pogodbenice, ki želijo opravljati delo poklicnega gasilca v skladu s tem zakonom, morajo pri ministrstvu, pristojnem za gasilstvo, pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije. Ministrstvo, pristojno za gasilstvo, izvede postopek o priznavanju poklicne kvalifikacije v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij.«.
14. člen 
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen 
(poveljnik poklicne gasilske enote) 
(1) Poveljnik poklicne gasilske enote je poklicni gasilec, ki organizira in vodi strokovno delo enote.
(2) Poveljnik poklicne gasilske enote zlasti:
1. skrbi za njeno intervencijsko pripravljenost in vodi večje intervencije;
2. organizira in nadzira strokovno usposabljanje, urjenje ter kondicijsko pripravljenost pripadnikov enote;
3. skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne opreme.
(3) Poveljnik poklicne gasilske enote je član pristojnega občinskega štaba Civilne zaščite.
(4) Postopek izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov poklicnih gasilskih enot se določijo z akti poklicne gasilske enote ter pravili gasilske službe.«.
15. člen 
V 14. členu se v prvem odstavku besedilo »preizkus znanja,« črta.
V drugem odstavku se za besedo »sposobnosti« beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
V tretjem odstavku se za besedo »sposobnosti« beseda »in« nadomesti z besedo »ali«, besedilo »je delodajalec dolžan preveriti« pa se nadomesti z besedilom »morata delodajalec in ustanovitelj preveriti«.
16. člen 
V 14.a členu se v petem odstavku v prvi alineji besedilo »požara, naravne ali druge nesreče« nadomesti z besedilom »izvajanja operativnih nalog gasilstva«, v peti alineji se besedilo »vzpostavitve osnovnih pogojev za življenje na prizadetem območju.« nadomesti z besedilom »zaključka izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči;« ter za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– če je zaradi razmer v gasilski enoti začasno odsotnih več kot tretjina zaposlenih operativnih gasilcev.«.
V osmem odstavku se besedilo »v nesreči pri gašenju in reševanju ter opravljanju drugih operativnih nalog gasilstva oziroma na vajah, med šolanjem ali usposabljanjem« nadomesti z besedilom »pri opravljanju operativnih nalog gasilstva«.
17. člen 
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delavci v poklicni gasilski enoti lahko organizirajo in vodijo stavko na način, določen s splošnimi predpisi, pod pogojem, da se zagotovi stalna pripravljenost za izvajanje požarne straže in intervencije ob požaru oziroma naravni ali drugi nesreči. Gasilci ne smejo v korist stavke uporabljati gasilske zaščitne in reševalne opreme ter znakov za alarmiranje in opozarjanje.«.
V drugem odstavku se besedilo », ko je požar pogašen oziroma odpravljene posledice nesreče ter ponovno vzpostavljena pripravljenost enote« nadomesti z besedilom »po končani intervenciji«.
18. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(prostovoljni operativni gasilec) 
(1) Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu (v nadaljnjem besedilu: prostovoljni operativni gasilec), je član prostovoljnega gasilskega društva in:
1. je strokovno usposobljen za opravljanje operativnih nalog gasilstva ter ima opravljen predpisan izpit za prostovoljnega operativnega gasilca;
2. ima opravljen predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposoben za opravljanje gasilske službe;
3. ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
4. je star od 18 do 65 let.«.
(2) Gasilska zveza Slovenije podrobneje določi dolžnosti, pravice in obveznosti prostovoljnih operativnih gasilcev.«.
19. člen 
Za 19. členom se dodata nova 19.a in 19.b člen, ki se glasita:
»19.a člen 
(gasilec pripravnik) 
Gasilec pripravnik je član prostovoljnega gasilskega društva, ki:
1. ima opravljeno predpisano usposabljanje za gasilca pripravnika, skladno s programom pripravništva,
2. je star najmanj 16 let.
19.b člen 
(gasilec veteran) 
(1) Gasilec veteran je član prostovoljnega gasilskega društva po dopolnjenem 65. letu starosti.
(2) Gasilec veteran lahko opravlja operativne naloge gasilstva, če je za to strokovno usposobljen, ima opravljen predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposoben.«.
20. člen 
V 20. členu se besedilo »požarnih in drugih nevarnosti« nadomesti z besedilom »požarne in drugih ogroženosti lahko«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. izvajanje operativnih nalog gasilstva in nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah;«.
21. člen 
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(prostovoljna operativna gasilska enota) 
(1) Prostovoljna operativna gasilska enota društva iz prejšnjega člena v skladu z 11.a členom tega zakona opravlja operativne naloge gasilstva na območju ali delu območja občine, za katero je bila ustanovljena.
(2) Prostovoljna operativna gasilska enota se organizira in opremi v skladu s predpisanimi merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot.«.
22. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(evidenca ministrstva) 
(1) Ministrstvo zbira podatke in vodi evidenco o usposabljanjih in strokovnih izpitih poklicnih gasilcev.
(2) V zbirki podatkov iz prejšnjega odstavka se zbirajo in vodijo naslednji podatki:
1. ime in priimek,
2. datum in kraj rojstva,
3. naslov stalnega ali začasnega bivališča,
4. elektronski naslov,
5. telefonska številka ali številka mobilnega telefona,
6. stopnja in vrsta izobrazbe,
7. podatki o usposobljenosti za poklicnega gasilca,
8. datum in številka izdaje potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
9. vrsta strokovnega izpita,
10. podatki o delovnih izkušnjah pri poklicnem opravljanju operativnih nalog gasilstva.«.
23. člen 
Za 22. členom se dodajo novi 22.a, 22.b, 22.c in 22.č člen, ki se glasijo:
»22.a člen 
(evidenca Gasilske zveze Slovenije in prostovoljnih gasilskih organizacij) 
(1) Gasilska zveza Slovenije in prostovoljne gasilske organizacije vodijo evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah ter prostovoljnih gasilcih. V zbirki podatkov se o prostovoljnih gasilcih zbirajo naslednji podatki:
1. ime in priimek,
2. spol,
3. datum in kraj rojstva,
4. ulica, kraj, pošta, občina bivališča, upravna enota bivališča, država,
5. stopnja izobrazbe,
6. poklic,
7. naziv delodajalca,
8. telefonska številka ali številka mobilnega telefona,
9. elektronski naslov,
10. leto vstopa v gasilsko društvo in funkcije v gasilstvu,
11. čin,
12. vrsta, način in periodičnost usposabljanja ali preizkusa na področju gasilstva,
13. vrsta gasilskih odlikovanj,
14. davčna številka,
15. enotna matična številka občana,
16. kategorija, številka in veljavnost vozniškega dovoljenja,
17. datum zdravniškega pregleda in pregleda psihofizičnih sposobnosti.
(2) Pri podatku o stopnji izobrazbe je v elektronski obliki v zbirki pripeta tudi javna listina, iz katere podatek izhaja. Pri podatku o datumu zdravniškega pregleda in pregleda psihofizičnih sposobnosti je v elektronski obliki v zbirki pripeto tudi vsakokratno zdravniško spričevalo, iz katerega podatek izhaja.
(3) O podpornih in častnih članih ter članih, ki so mlajši od 18 let, Gasilska zveza Slovenije ter prostovoljne gasilske organizacije v zbirki iz prvega odstavka tega člena vodijo le podatke iz 1. do 13. točke.
22.b člen 
(evidenca Združenja slovenskih poklicnih gasilcev) 
(1) Združenje slovenskih poklicnih gasilcev vodi evidenco o poklicnih gasilskih enotah in poklicnih gasilcih. Podatke v evidenco posredujejo javni gasilski zavodi in poklicne industrijske gasilske enote. V zbirki podatkov se o poklicnih gasilcih zbirajo naslednji podatki:
1. ime in priimek,
2. datum in kraj rojstva,
3. ulica, kraj, pošta, občina bivališča, upravna enota bivališča, država,
4. telefonska številka ali številka mobilnega telefona,
5. elektronski naslov,
6. stopnja izobrazbe,
7. poklic,
8. številka pozivnika,
9. davčna številka,
10. enotna matična številka občana,
11. naziv delodajalca,
12. številka službene izkaznice,
13. delovno mesto in datum nastopa delovnega mesta,
14. funkcija in datum nastopa funkcije,
15. vrsta, način in periodičnost usposabljanja ali preizkusa na področju gasilstva,
16. dodatna znanja, vrsta in datum pridobitve,
17. kategorija, številka in veljavnost vozniškega dovoljenja,
18. vrsta potrdila za voditelja čolna,
19. znanje tujih jezikov (jezik, stopnja, nivo),
20. vrsta in datum odlikovanj,
21. vrsta in datum zdravniškega pregleda ter datum pregleda psihofizičnih sposobnosti,
22. članstvo v Združenju slovenskih poklicnih gasilcev in datum vstopa,
23. funkcije v Združenju slovenskih poklicnih gasilcev in datum začetka opravljanja funkcije.
(2) Pri podatku o stopnji izobrazbe je v elektronski obliki v zbirki pripeta tudi javna listina, iz katere podatek izhaja. Pri podatku o datumu zdravniškega pregleda in pregleda psihofizičnih sposobnosti je v elektronski obliki v zbirki pripeto tudi vsakokratno zdravniško spričevalo, iz katerega podatek izhaja.
(3) O podpornih in častnih članih ter veteranih Združenje slovenskih poklicnih gasilcev v zbirki iz prvega odstavka tega člena vodi le podatke iz 1. do 6. točke.
22.c člen 
(zbiranje in hramba podatkov) 
Ministrstvo in upravljavci iz 22.a in 22.b člena tega zakona podatke, ki jih vodijo v zbirkah, pridobijo neposredno od osebe, na katero se nanašajo. Podatki se hranijo in uporabljajo toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.
22.č člen 
(namen zbiranja podatkov) 
Osebne podatke, določene v 22., 22.a in 22.b členu tega zakona, smejo obdelovati upravljavci, določeni v tem zakonu, za opravljanje svojih nalog v skladu s predpisi, na podlagi katerih delujejo gasilske organizacije, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za opravljanje nalog v skladu s tem zakonom, zakonom ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, in zakonom, ki ureja varstvo pred požarom, ter občinski organi, pristojni za organiziranje javne gasilske službe občin, za organiziranje in opravljanje javne gasilske službe.«.
24. člen 
V 23. členu se v prvem odstavku besedilo »ter načrtom varstva pred požarom« črta.
V drugem odstavku se za besedilom »14.c« dodata vejica in besedilo »14.č«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za poklicne operativne gasilce v poklicnem jedru se ne glede na prejšnji odstavek lahko smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka 14.a člena tega zakona, če se tako dogovorita vodstvo prostovoljnega gasilskega društva in občinski organ, pristojen za organiziranje javne gasilske službe.«.
25. člen 
V 24. členu se v drugem odstavku v 2. točki za besedo »usposabljanje« vejica in beseda »urjenje« črtata, beseda »kondicijsko« pa se nadomesti z besedo »psihofizično«.
26. člen 
V 26. členu se v prvem odstavku besedilo »za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni« črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadomestilo plače in povračila stroškov med opravljanjem operativnih nalog gasilstva se urejajo skladno s predpisi, ki urejajo nadomestilo plače ter povračila stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči.«.
V tretjem odstavku se za besedama »vodja intervencije« doda besedilo »oziroma vodja usposabljanja«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Občina lahko za prostovoljne gasilce zagotavlja tudi dodatne oblike zavarovanja.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedi »prehodne nezmožnosti« nadomestita z besedama »začasne nezmožnosti«, besedilo »v nesreči pri gašenju in reševanju, na vajah ali med šolanjem« pa se nadomesti z besedilom »pri izvajanju operativnih nalog gasilstva«.
27. člen 
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina krije izgubljeni zaslužek in nadomestilo plač, stroške za prehrano iz 25. člena tega zakona ter prispevke in stroške iz prejšnjega člena, razen tistih stroškov iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki jih skladno s predpisi o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek država zagotavlja sredstva za standardizirana gasilska zavarovanja pripadnikov gasilske organizacije v skladu s predpisom iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona.«.
28. člen 
V 28. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki delujejo na zaokroženem industrijskem kompleksu, lahko ustanovijo tudi skupno gasilsko enoto. V tem primeru se mora pri ugotavljanju povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti upoštevati najvišja stopnja nevarnosti na območju, na katerem se ustanovi enota, pri določitvi vrste in obsega gasilske enote na podlagi predpisanih meril pa seštevek vseh parametrov v vseh gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, za katere je enota ustanovljena. Pravice in obveznosti za ustanovitev in delovanje skupne gasilske enote ustanovitelji uredijo s pogodbo.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se v prvem stavku besedilo »požarne straže in izvajanje drugih operativnih« nadomesti z besedo »drugih«, v tretjem stavku pa se besedilo »požarne straže in drugih operativnih« nadomesti z besedo »drugih«.
Za novim petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Operativni gasilec gasilske enote v gospodarski družbi je lahko samo oseba, zaposlena v gospodarski družbi, ki izpolnjuje pogoje za poklicnega gasilca ali prostovoljnega operativnega gasilca.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedilom »14.c« dodata vejica in besedilo »14.č«.
29. člen 
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi »IV. USPOSABLJANJE«.
30. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(usposabljanje) 
(1) Za usposabljanje s področja gasilstva pri ministrstvu deluje gasilska šola, ki izvaja usposabljanja za poklicne gasilce in s programi določena usposabljanja za prostovoljne gasilce.
(2) Gasilska šola opravlja tudi strokovne naloge s področja gasilstva, pripravlja strokovna gradiva in sodeluje v strokovnih komisijah na področju gasilstva znotraj Gasilske zveze Slovenije ter Združenja slovenskih poklicnih gasilcev.
(3) V gasilski šoli deluje kot svetovalni organ programski svet, ki ga imenuje minister izmed predstavnikov Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, občin, Gasilske zveze Slovenije, Združenja slovenskih poklicnih gasilcev in drugih strokovnjakov.
(4) V gasilski šoli se lahko preizkuša gasilska zaščitna in reševalna oprema ter izdajajo certifikati, če si šola pridobi dovoljenje za opravljanje te dejavnosti v skladu s predpisi.
(5) Gasilska zveza Slovenije izvaja usposabljanja prostovoljnih gasilcev.«.
31. člen 
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(programi za usposabljanje) 
(1) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije uskladi programe za temeljno in dopolnilno usposabljanje prostovoljnih gasilcev ter programe za izpite prostovoljnih gasilcev.
(2) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev uskladi programe za usposabljanje poklicnih gasilcev ter programe za strokovne izpite poklicnih gasilcev.
(3) Zaradi poenotenja znanja in usposobljenosti za opravljanje javne gasilske službe se morajo programi za temeljno in dopolnilno usposabljanje prostovoljnih gasilcev in programi za usposabljanje poklicnih gasilcev medsebojno uskladiti.
(4) Minister predpiše programe iz prvega in drugega odstavka tega člena.«.
32. člen 
V 35. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. sodeluje pri vodenju večjih intervencij;«.
33. člen 
Za 35. členom se doda novo poglavje »V.a POVEZOVANJE POKLICNIH GASILSKIH ENOT« in nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen 
(Združenje slovenskih poklicnih gasilcev) 
(1) Združenje slovenskih poklicnih gasilcev je najvišja oblika povezovanja poklicnih gasilskih enot.
(2) Združenje slovenskih poklicnih gasilcev poleg svojih ustanovitvenih nalog opravlja tudi naloge, za katere ga pooblasti minister, zlasti pa:
1. določene strokovno-tehnične naloge varstva pred požarom;
2. organizacijske in druge naloge, s katerimi zagotavlja razvoj poklicnega gasilstva v državi in njegovo mednarodno povezovanje z drugimi poklicnimi gasilskimi enotami v svetu;
3. izdaja strokovno literaturo o varstvu pred požarom in gasilstvu.
(3) Združenje slovenskih poklicnih gasilcev je pravna oseba zasebnega prava.«.
34. člen 
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot, v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdela gasilsko poveljstvo občine ali gasilska zveza, sprejme pa ga župan oziroma oseba, ki jo pooblasti. Če se izdela enotni operativni gasilski načrt in načrt obveščanja ter aktiviranja gasilskih enot za več občin, ga izdela poveljstvo pristojne gasilske zveze v sodelovanju z občinskimi poveljstvi, sprejmejo pa ga župani.
(2) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na načrte obveščanja in aktiviranja gasilskih enot iz prejšnjega odstavka predhodno poda soglasje. Načrt se predloži regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev v občini.
(3) Kadar gre gasilska enota občine na intervencijo zaradi požara ali druge nesreče, vodja gasilske enote ali intervencije o tem obvesti pristojni regijski center za obveščanje.
(4) Za obveščanje in aktiviranje ob gasilskih intervencijah veljajo predpisi, ki urejajo opazovanje ter obveščanje na področju zaščite in reševanja.
(5) Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja v skladu z operativnimi gasilskimi načrti, načrti zaščite in reševanja, medsebojnimi pogodbami ali sporazumi med občinami oziroma na podlagi odločitve regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite, če z državnim načrtom aktiviranje gasilskih enot ni predvideno. Pri tem se mora zagotoviti, da v občini, na katero se odločitev nanaša, ostanejo gasilske enote v takem obsegu, ki zagotavlja nujno intervencijsko pripravljenost v občini.
(6) Gasilske enote uporabljajo zveze v sistemu zaščite in reševanja.
(7) Za aktiviranje operativnih enot prek sistema javnega alarmiranja se uporablja gasilski znak, ki ga določi Vlada.«.
35. člen 
V 36.a členu se v prvem odstavku besedilo »nalog zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ali druge nesreče« nadomesti z besedilom »operativnih nalog gasilstva«.
36. člen 
Besedilo 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Intervencijo vodi poveljnik ali drugi poveljujoči gasilske enote (vodja intervencije), na območju katere je požar ali druga nesreča, v skladu z zakonom in pravili gasilske službe. Vodja intervencije je lahko tudi poveljujoči določeni formacijski sestavi, usposobljen za vodenje določenih intervencij. Ukazi in navodila vodje intervencije so zavezujoči za vse gasilce, ki sodelujejo v intervenciji. Posameznik lahko izvršitev ukaza ali navodila odkloni le, če bi s tem storil kaznivo dejanje oziroma če mu je naložena naloga, za katero ni usposobljen niti opremljen in je zato neposredno ogroženo njegovo življenje.
(2) Intervencijo, pri kateri sodeluje več gasilskih enot, vodi vodja intervencije v skladu s prejšnjim odstavkom. Ob prihodu poveljujočega višje kategorizirane enote ali višjega po operativni funkciji, mu vodja intervencije preda vodenje, razen če se ne sporazumeta drugače. Vsi poveljujoči gasilskim enotam in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije. Operativni vodje formacijskih sestav so odgovorni za svoje odločitve.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena poveljujoči te enote vodi intervencijo v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, ki ima svojo poklicno gasilsko enoto ali prostovoljno industrijsko gasilsko enoto, razen če sporazumno ne preda vodenja poveljujočemu višje kategorizirane enote, ki opravlja javno gasilsko službo na območju gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije.
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena mora poveljujoči višje kategorizirane enote ali višji po operativni funkciji prevzeti vodenje intervencije, če je očitno, da vodja intervencije vodi intervencijo napačno ali v nasprotju s pravili gasilske službe.
(5) Ob velikih požarih in drugih nesrečah vodja intervencije vodi intervencijo v skladu z usmeritvami pristojnega poveljnika za civilno zaščito.«.
37. člen 
V 41. členu se v prvem odstavku v 4. točki beseda »požar« nadomesti z besedo »intervencija«, na koncu 12. točke se pika nadomesti s podpičjem ter doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. odredi fotografiranje in snemanje območja kraja dogodka za vodenje intervencije. Pri tem mora ob začetku uporabe tehničnih sredstev seznaniti navzoče osebe, da se intervencija snema. Če okoliščine tega ne dopuščajo, jih mora seznaniti takoj, ko je to mogoče.«.
V drugem odstavku se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Fotografije in posnetki iz 13. točke prejšnjega odstavka, ki vsebujejo osebne podatke, se brišejo ali anonimizirajo takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v 30 dneh od njihovega nastanka.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Stroške odrejenih ukrepov in zavarovanja odgovornosti za škodo, ki je posledica odrejenih ukrepov iz prvega odstavka tega člena, krije občina oziroma država ob aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja.«.
38. člen 
V 43. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Stroške intervencije gasilskih enot, nastalih med intervencijo zunaj območja občine, za katero so ustanovljene, krije občina, ki je pomoč zahtevala, razen če sporazum med občinami ne določa drugače.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Stroške intervencij v skladu z drugim odstavkom tega člena izterja pristojni organ občine.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
39. člen 
V 45. členu se v prvem odstavku besedilo »od 300.000 do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.300 do 13.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »od 100.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 500 do 2.500 eurov«.
40. člen 
V 46. členu se v prvem odstavku besedilo »200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.300 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »850 eurov«.
41. člen 
V 47. členu se v prvem odstavku besedilo »200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »850 eurov«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
42. člen 
(uskladitev predpisov) 
(1) Vlada v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi podzakonske akte s tem zakonom, predpiše čas izvoza posameznih kategorij gasilskih enot iz spremenjenega drugega odstavka 8. člena zakona in določi gasilski znak iz sedmega odstavka spremenjenega 36. člena zakona.
(2) Minister v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona predpiše merila in roke ter program iz spremenjenega tretjega odstavka 8. člena zakona in programe iz spremenjenega 31. člena zakona ter v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi pravila gasilske službe.
(3) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi programe iz spremenjenega 31. člena zakona.
(4) Občine v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona sprejmejo načrte iz spremenjenega 11. člena zakona in spremenjenega prvega odstavka 36. člena zakona.
43. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-10/22-2/22
Ljubljana, dne 11. marca 2022
EPA 2424-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost