Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

650. Uredba o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi, stran 1741.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) S to uredbo se izvajajo naslednji sklepi Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU):
– Sklep Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L št. 78 z dne 17. 3. 2014, str. 16), zadnjič spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/354 z dne 2. marca 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L št. 66 z dne 2. 3. 2022, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2014/145/SZVP);
– Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 229 z dne 31. 7. 2014, str. 13), zadnjič spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/351 z dne 1. marca 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 65 z dne 2. 3. 2022, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2014/512/SZVP);
– Sklep Sveta (SZVP) 2022/266 z dne 23. februarja 2022 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja (UL L št. 42I z dne 23. 2. 2022, str. 109).
(2) S to uredbo se izvajajo naslednje uredbe EU:
– Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L št. 78 z dne 17. 3. 2014, str. 6), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/353 z dne 2. marca 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L št. 66 z dne 2. 3. 2022, str. 1);
– Uredba Sveta (EU) št. 692/2014 z dne 23. junija 2014 o omejitvah uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola (UL L št. 183 z dne 24. 6. 2014, str. 9), zadnjič spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 1351/2014 z dne 18. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 692/2014 o omejevalnih ukrepih kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola (UL L št. 365 z dne 19. 12. 2014, str. 46);
– Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 229 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Sveta (EU) 2022/350 z dne 1. marca 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 65 z dne 2. 3. 2022, str. 1);
– Uredba Sveta (EU) 2022/263 z dne 23. februarja 2022 o omejevalnih ukrepih v odgovor na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja (UL L št. 42I z dne 23. 2. 2022, str. 77), zadnjič popravljeno s Popravkom (UL L št. 62 z dne 1. 3. 2022, str. 26).
II. OMEJEVALNI UKREPI IN PRISTOJNI ORGANI 
2. člen 
(1) V skladu s Sklepom 2014/512/SZVP je prepovedano:
– v Rusijo neposredno ali posredno dobavljati, prodajati ali prenašati orožje in opremo ter obrambne proizvode in paravojaško opremo, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz EU ali ne;
– uvažati, kupovati ali prenašati orožje in opremo iz prejšnje alineje iz Rusije.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
1. akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
2. ščite za uporabo v nemirih ter policijske neprebojne ščite in njihove posebej izdelane sestavne dele;
3. lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih največja skupna velikost skupaj z verigo pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju je od 240 mm do 280 mm;
4. pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
5. vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
6. vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
7. pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
8. sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
9. gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
10. oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
11. biče;
12. dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabo v opremi, ki je našteta v 8. do 11. točki, ali z njo.
3. člen 
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj se prepreči osebam iz priloge k Sklepu 2014/145/SZVP.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov ali katere pokroviteljica je Organizacija združenih narodov,
– na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privilegije in imunitete, ali
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
(3) O primerih iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno obvestiti Svet EU.
(4) Izjeme od ukrepov iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno zaradi nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja EU in na katerih poteka politični dialog, ki neposredno spodbuja politične cilje omejevalnih ukrepov, vključno s podporo ozemeljski celovitosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine.
(5) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti Svet EU. Šteje se, da je bila izjema dovoljena, če nobeden od članov Sveta EU v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila o predlagani izjemi iz prejšnjega stavka ne pošlje pisnega ugovora. Če en ali več članov Sveta EU vloži ugovor, lahko Svet EU s kvalificirano večino odloči, da bo predlagano izvzetje odobril.
(6) O odobritvi izjem na podlagi tega člena odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki skladno s tretjim in petim odstavkom tega člena obvešča Svet EU. O odobritvi izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, obvesti tudi policijo. To obvestilo mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(7) Kadar se na podlagi drugega ali četrtega odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se táko dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
4. člen 
(1) O vlogah, ki se vložijo na podlagi uredb iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, odločajo ministrstvo ali ministrstva, pristojna za področje, na katero se nanašajo omejevalni ukrepi, v zvezi s katerimi so bile vloge vložene. Ne glede na navedeno pa o takih vlogah odloča:
1. ministrstvo, pristojno za finance, če se vloga nanaša na finančne omejevalne ukrepe;
2. ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, če se vloga nanaša na ukrepe za omejevanje trgovine;
3. ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, če se vloga nanaša na ukrepe omejevanja potovanj ali razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč;
4. ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, če se vloga nanaša na civilno orožje ali opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo;
5. ministrstvo, pristojno za obrambo, če se vloga nanaša na vojaško orožje in opremo ter druge obrambne proizvode.
(2) Ministrstvo iz 2. točke prejšnjega odstavka odloča na podlagi strokovnega mnenja organa, vsebinsko pristojnega za konkretno blago, tehnologijo in povezano tehnično pomoč, ki ga ta predloži ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, v treh delovnih dneh od prejetja zahteve, sicer navedeno ministrstvo šteje, da ta organ glede trgovine s tem blagom, tehnologijo ali tehnično pomočjo nima zadržkov.
(3) Za namene izvajanja prvega odstavka tega člena:
1. so finančni omejevalni ukrepi tisti ukrepi, ki se nanašajo na zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali dajanje na voljo sredstev in gospodarskih virov, ter finančne storitve, kakor je opredeljeno v predpisih EU o omejevalnih ukrepih;
2. so ukrepi za omejevanje trgovine tisti ukrepi, ki se nanašajo na izvoz, uvoz, transfer, prenos blaga ali tehnologije in s tem povezane ukrepe, kot je tehnična pomoč, kakor je opredeljeno v predpisih EU o omejevalnih ukrepih, razen orožja;
3. so ukrepi omejevanja potovanj tisti ukrepi, ki se nanašajo na vizumsko poslovanje, kakor je opredeljeno v zakonu, ki ureja tujce;
4. razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč pomenita tisto, kar ureja zakon, ki ureja mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč;
5. civilno orožje pomeni orožje, kakor je opredeljeno v zakonu, ki ureja orožje; oprema, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, pa pomeni opremo, kakor je opredeljena v predpisih EU;
6. vojaško orožje in oprema ter drugi obrambni proizvodi pomenijo orožje in opremo ter druge obrambne proizvode, kakor so opredeljeni v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU in predpisih, ki urejajo področje obrambe.
III. NADZOR 
5. člen 
(1) Nadzor nad subjekti, ki izvajajo določbe te uredbe (v nadaljnjem besedilu: nadzorovani subjekti), opravljajo organi javne uprave in druge osebe javnega prava ter nosilci javnih pooblastil, ki so v skladu s predpisi pristojni za nadzor na področju, na katero se nanašajo omejevalni ukrepi (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Ne glede na navedeno so za nadzor nad izvajanjem določb te uredbe in uredb iz drugega odstavka 1. člena te uredbe pristojni naslednji organi javne uprave in druge osebe javnega prava ter nosilci javnih pooblastil:
1. Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor za nadzor nad izvajanjem omejevalnih ukrepov iz 1. točke tretjega odstavka 4. člena te uredbe;
2. Finančna uprava Republike Slovenije za nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni omejevalni ukrepi;
3. Policija za nadzor nad izvajanjem omejevalnih ukrepov omejevanja potovanj iz 3. točke tretjega odstavka 4. člena te uredbe;
4. Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve za nadzor nad izvajanjem omejevalnih ukrepov iz 5. točke tretjega odstavka 4. člena te uredbe;
5. Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo za nadzor nad izvajanjem omejevalnih ukrepov iz 6. točke tretjega odstavka 4. člena te uredbe.
(2) Če na podlagi prejšnjega odstavka ni mogoče določiti nadzornega organa, izvaja nadzor v okviru postopkov zaradi prekrška v skladu s to uredbo policija.
(3) Nadzorovani subjekti na podlagi tega člena morajo v skladu z zahtevami pristojnih organov vzpostaviti učinkovite politike, postopke in kontrole, ki omogočajo ravnanje v skladu z omejevalnimi ukrepi ter pravočasno odkrivanje kršitev omejevalnih ukrepov.
(4) Pristojni organi iz 4. člena te uredbe zagotovijo nadzornim organom strokovno tehnično pomoč pri prepoznavi in identifikacij blaga, tehnologije in tehnične pomoči, ki so na sankcijskih seznamih. Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, zagotovi tehnično pomoč na podlagi strokovnega mnenja organa iz drugega odstavka 4. člena te uredbe.
(5) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe ter uredb iz drugega odstavka 1. člena te uredbe organi iz prvega odstavka tega člena takoj obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
IV. KAZENSKE DOLOČBE 
6. člen 
(1) Z globo od 200 do 250.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 400 do 500.000 eurov, če v:
1. nasprotju z omejitvami iz te uredbe in uredb iz drugega odstavka 1. člena te uredbe neposredno ali posredno ponudi, kupi, proda, dobavi, nakaže, prenese, prevaža, menja, dostavi, naroči, uvozi, izvozi, vnese v Republiko Slovenijo ali iznese iz nje blago, tehnologijo, sredstva ali premoženje ali pri tem posreduje ali da na razpolago oziroma omogoči dostop do takega blaga, tehnologije, sredstev ali premoženja ali do koristi od njih ali tega ne onemogoči ali kdor tako blago, tehnologijo, sredstva ali premoženje protipravno pridobi, z njim razpolaga oziroma ga hrani ali kdor v nasprotju z omenjenimi omejitvami odobri, pridobi, oziroma zagotavlja storitve ali če sodeluje v dejavnostih, katerih namen ali posledica je zaobiti te omejitve ali spodbuditi nedovoljene transakcije;
2. zvezi s pravnimi posli ali transakcijami, na katere so vplivale omejitve iz prejšnje točke, v nasprotju s temi omejitvami ugodi zahtevku, ga izpolni ali stori kar koli za to, da bi se mu ugodilo ali bi se izpolnil;
3. nasprotju z omejitvami iz 1. točke tega odstavka pristojnim organom ne glede na veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k izvajanju teh predpisov, ali ne sodeluje s pristojnimi organi pri vsakem preverjanju takih podatkov;
4. skladu z zahtevami pristojnih organov ne vzpostavi učinkovite politike, postopkov ali kontrol, ki omogočajo ravnanje v skladu z omejevalnimi ukrepi ter pravočasno odkrivanje kršitev omejevalnih ukrepov (tretji odstavek 5. člena te uredbe).
(2) Z globo od 200 do 150.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 40 do 10.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 80 do 10.000 eurov.
(4) Z globo od 40 do 10.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo od 40 do 10.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti.
(6) Z globo od 40 do 5.000 eurov se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
7. člen 
Za prekršek iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena se izreče tudi stranska sankcija odvzema blaga, tehnologije, denarja ali premoženja. Stranska sankcija se izreče tudi, če blago, tehnologija, denar ali premoženje niso storilčeva last.
V. KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi (Uradni list RS, št. 74/14 in 30/15).
9. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja 60 dni.
Št. 00704-119/2022
Ljubljana, dne 10. marca 2022
EVA 2022-1811-0025
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost