Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2022 z dne 26. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2022 z dne 26. 2. 2022

Kazalo

544. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, stran 1435.

  
Na podlagi osmega odstavka 27. člena, štirinajstega odstavka 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje 
1. člen 
V Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18, 168/20 in 121/21) se v 1. členu črta besedilo »ter 5. in 6. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09; v nadaljnjem besedilu: pomurski zakon)«.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku besedilo »iz zakona, pomurskega zakona in te uredbe« nadomesti z besedilom »iz zakona in te uredbe«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Mikro, mala in srednje velika podjetja po tej uredbi (v nadaljnjem besedilu: MSP) so podjetja, kakor jih določa priloga I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).«.
3. člen 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cilj pomoči je spodbujati skladni regionalni razvoj na konkurenčnem notranjem trgu z znižanjem stroškov podjetjem, kar ima ugodne učinke na izboljšanje relativnega položaja manj razvitih upravičenih območij »a« in »c« v skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči, v primerjavi z območji v soseščini glede gospodarske razvitosti, zaposlenosti in kakovosti življenja, merjeno s koeficientom variacije in kazalniki indeksa razvojne ogroženosti v skladu s pravilnikom, ki ureja razvrstitev razvojnih regij po stopnji razvitosti za tekoče programsko obdobje.«.
4. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku točka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) v sektorju ribištva in akvakulture, kakor jo zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11), z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop MSP do finančnih sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za prikrajšane in invalidne delavce, regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah in shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje;«.
V drugem odstavku se besedilo »30. junija 2021« nadomesti z besedilom »31. decembra 2021«.
5. člen 
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri dodeljevanju pomoči se poleg določb te uredbe upoštevajo tudi določbe Uredbe 651/2014/EU, Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU), in Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU).«
6. člen 
V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za prenos iz prejšnjega odstavka se šteje, če se izdelek ali storitev v začetni poslovni enoti in poslovni enoti, ki prejme pomoč, vsaj delno uporablja za isti namen in izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste strank, pri tem pa nastane tudi izguba delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upravičenca v Evropskem gospodarskem prostoru. Enaka ali podobna dejavnost pomeni dejavnost, zajeto v istem razredu (štirimestni številčni šifri) SKD 2008 oziroma Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: NACE Rev. 2).«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pomoč v sektorju ribištva in akvakulture ni dovoljena podjetjem, ki so storila eno ali več kršitev iz točk (a) do (d) prvega odstavka 10. člena in tretjega odstavka 10. člena Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/1781 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z zmanjšanjem ribolovne zmogljivosti v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolovnih dejavnosti flot, ki lovijo trsko iz vzhodnega Baltskega morja, trsko iz zahodnega Baltskega morja in sleda iz zahodnega Baltskega morja (UL L št. 400 z dne 30. 11. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU), in za operacije, naštete v 11. členu Uredbe 508/2014/EU.«.
7. člen 
V 9. členu se besedilo »v 3. členu uredbe o regionalni karti« nadomesti z besedilom »v uredbi, ki ureja karto regionalne pomoči«.
8. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku v točki b) na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Nakup delnic se ne šteje za začetno investicijo.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na upravičenih območjih »a«, opredeljenih v uredbi, ki ureja karto regionalne pomoči, lahko prejmejo pomoč za začetne investicije MSP. Na upravičenih območjih »c«, opredeljenih v uredbi, ki ureja karto regionalne pomoči, lahko prejmejo pomoč za začetne investicije MSP, velika podjetja pa le pomoč za nove gospodarske dejavnosti.«.
Četrti odstavek se spremeni, tako, da se glasi:
»(4) Nakup delnic se ne šteje za začetno investicijo, ki ustvarja novo dejavnost. Nova gospodarska dejavnost pomeni:
– vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti, ki jo poslovna enota že opravlja, ali
– pridobitev sredstev poslovne enote, ki je ali bi prenehala delovati, če ne bi bila kupljena, in ki jo kupi investitor, ki ni povezan s prodajalcem, pod pogojem, da nova dejavnost, ki naj bi se izvajala s pridobljenimi sredstvi, ni enaka ali podobna dejavnosti, ki jo poslovna enota že opravlja pred pridobitvijo.«.
V osmem odstavku se besedilo »v isti regiji na ravni trimestne številčne oznake po uredbi o SKD« nadomesti z besedilom »v isti regiji na ravni 3 standardne klasifikacije teritorialnih enot (SKTE 3), kakor jih določa Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (nuts) (UL L št. 154 z dne 21. 6. 2003, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1755 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L št. 270 z dne 24. 10. 2019, str. 1)«.
9. člen 
V 13. členu se v četrtem odstavku v prvem stavku besedilo »po uredbi o regionalni karti« nadomesti z besedilom »po uredbi, ki ureja karto regionalne pomoči«.
10. člen 
V 14. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Zgornja meja intenzivnosti pomoči, kakor je določena v uredbi, ki ureja karto regionalne pomoči, in pragovi za priglasitev iz 4. člena Uredbe 651/2014/EU veljajo ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena po več shemah ali individualnih pomočeh hkrati.«.
V tretjem odstavku se besedilo »določene v 3. členu uredbe o regionalni karti« nadomesti z besedilom »določene v uredbi, ki ureja karto regionalne pomoči«.
11. člen 
V 16. členu se na koncu tretjega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen če gre za delovno mesto, ki je bilo izgubljeno med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2021.«.
12. člen 
V 17. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– R: največja intenzivnost pomoči, ki velja na upravičenem območju in je določena v uredbi, ki ureja karto regionalne pomoči, brez upoštevanja zvišanja intenzivnosti pomoči za MSP,«.
13. člen 
V 20. členu se v enajstem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– se pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/1474 z dne 13. oktobra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 360/2012 glede podaljšanja njenega obdobja uporabe in časovno omejenega odstopanja za podjetja v težavah, da bi se upošteval učinek pandemije COVID-19 (UL L št. 337 z dne 14. 10. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 360/2012/EU), do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012/EU,«.
14. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku besedilo »drugega odstavka 5. člena pomurskega zakona ter« in besedilo »in prvega odstavka 5. člena pomurskega zakona« črtata.
15. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku besedilo »in drugega odstavka 5. člena pomurskega zakona« črta.
V šestem odstavku se v prvem stavku besedilo »ter 5. členom pomurskega zakona« črta.
16. člen 
V 25. členu se tretji in četrti odstavek črtata.
Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »do četrtega« nadomesti z besedilom »in drugega«.
17. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
18. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-85/2022
Ljubljana, dne 26. februarja 2022
EVA 2022-2130-0001
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost