Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2022 z dne 19. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2022 z dne 19. 2. 2022

Kazalo

445. Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, stran 1201.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena in prvega odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) ter v zvezi s 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-155/20 z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) določajo začasni ukrep v dejavnostih zdravstva, socialnega varstva in zavoda za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem domu, pogoji za ustreznost testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) in hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), uporaba testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje), uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, medosebna razdalja ter obvezno razkuževanje rok in prezračevanje prostorov.
II. IZPOLNJEVANJE POGOJA PREBOLEVNOSTI, CEPLJENOSTI ALI TESTIRANJA 
2. člen 
(1) Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT) je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od naslednjih dokazil:
1. dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
2. dokazilom o cepljenju proti COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:
‒ drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
‒ odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
3. dokazilom o cepljenju proti COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele poživitveni odmerek cepiva iz prve alineje prejšnje točke, razen cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
4. dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
5. dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od sedem dni, vendar ni starejši od 180 dni, če je bila izolacija sedmi dan prekinjena z negativnim rezultatom testa PCR ali testa HAG;
6. dokazilom o prebolevnosti iz 4. ali 5. točke tega odstavka in dokazilom o cepljenju iz 2. točke tega odstavka, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR ali testa HAG oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 2. točke tega člena. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
7. dokazilom o prebolevnosti iz 4. ali 5. točke tega odstavka in dokazilom o cepljenju iz 2. točke tega odstavka, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR ali testa HAG oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 2. točke tega odstavka in da so prejele poživitveni odmerek. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja.
(2) Dokazilo o cepljenju proti COVID-19 iz 2. in 6. točke prejšnjega odstavka je za osebe, ki so starejše od 18 let, veljavno, če ni starejše od 270 dni.
(3) Kot dokazilo iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi:
‒ digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
‒ digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku.
3. člen 
(1) Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost v dejavnostih zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, dejavnostih socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ali v zavodih za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem domu.
(2) Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki so:
‒ uporabniki storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, ter uporabniki storitev izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur ali v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve. Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec dejavnosti in storitev iz prejšnjega stavka;
‒ uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur. Testiranje zagotovi izvajalec dejavnosti zavoda za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnega doma. Če ni mogoče zagotoviti testiranja s testom HAG, izvajalec dejavnosti iz prejšnjega stavka pri sprejemu ali ponovni vrnitvi zagotovi presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje in takoj, ko je mogoče, zagotovi testiranje s testom HAG.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 15 let, razen če ta odlok določa drugače, in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji.
4. člen 
(1) Za osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje. Pogoj PCT iz prejšnjega stavka je izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi iz prvega odstavka prejšnjega člena evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Za osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj testiranja. Testiranje se dokazuje z dokazilom iz 1. točke prvega odstavka 2. člena tega odloka. Testiranje iz tega odstavka se šteje za dokazovanje pogoja PCT za opravljanje dela pri vseh izvajalcih dejavnosti iz prejšnjega člena, pri čemer je veljavnost testa HAG omejena s pogostostjo tega presejalnega testa v skladu z odlokom.
5. člen 
(1) Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravlja z dokazili iz 2. in 4. člena tega odloka.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo ali so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji iz 3. člena tega odloka, in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.
(3) Zoper osebo, ki opravlja delo v dejavnostih v Republiki Sloveniji iz prvega odstavka 3. člena tega odloka, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.
(4) Osebam iz drugega odstavka 3. člena tega odloka, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, razen osebam iz druge alineje drugega odstavka 3. člena tega odloka.
III. IZVAJANJE TESTIRANJA IN ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV 
6. člen 
(1) Testiranje zaradi dokazovanja izpolnjevanja pogoja PCT se izvaja s testi HAG in testi PCR.
(2) O izvidu mikrobiološke preiskave je testirana oseba obveščena s kratkim sporočilom na kontaktno številko mobilnega telefona, ki jo navede ob odvzemu brisa.
(3) Izvajalec testiranja izvid testa takoj po opravljeni preiskavi pošlje v Centralni register podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP). Podatek o izvidu testa se obdeluje v CRPP.
(4) Izvajalec testiranja s testom HAG mora pacientu zagotoviti izpis EU DCP potrdila o rezultatu testiranja v pisni obliki najpozneje v eni uri po izvedbi testa. Izpis potrdila v pisni obliki se za teste, financirane iz javnih sredstev, zagotavlja v okviru cene izvedbe testa.
(5) Izvajalec testiranja je odgovoren za pravilnost podatkov, posredovanih v CRPP.
(6) Če je v skladu s predpisom, ki ureja mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2, oseba napotena na testiranje s testom PCR, se ga mora udeležiti, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
7. člen 
(1) Test HAG iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test HAG iz tega odloka opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP. Ne glede na državo izdaje je test HAG ustrezen le, če je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezavi https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf. Seznam se objavi tudi na spletni strani NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za notranje zadeve.
(2) Test PCR iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test PCR iz tega odloka opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.
8. člen 
(1) Samotestiranje se izvaja s testi HAG za samotestiranje, ki jih proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji.
(2) Rezultata testiranja s testi HAG za samotestiranje se ne vnaša v CRPP in se ne uporablja za pridobitev EU DCP.
(3) V primeru pozitivnega rezultata testiranja s testom HAG za samotestiranje se mora testirana oseba najpozneje v 24 urah po odvzemu brisa s testom HAG za samotestiranje udeležiti testiranja s testom HAG, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
(4) V primeru negativnega rezultata testiranja s testom HAG za samotestiranje se mora oseba z znaki okužbe dihal, ki so prisotni 72 ur od odvzema brisa s testom HAG za samotestiranje, udeležiti ponovnega testiranja s testom HAG najpozneje v 24 urah po izteku 72 ur.
9. člen 
(1) Izvajalec testiranja mora omogočiti testiranje iz 6. člena tega odloka tudi drugim osebam, ki se testiranja udeležijo prostovoljno.
(2) Lekarne morajo zagotoviti teste HAG za samotestiranje osebam, ki se samotestiranja udeležijo prostovoljno.
10. člen 
(1) Sredstva za izvajanje testiranja s testi HAG za osebe iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Osebe iz prvega odstavka in prve alineje drugega odstavka 3. člena tega odloka, ki nimajo stalnega ali začasnega prebivališča na območju Republike Slovenije, stroške testiranja s testom HAG krijejo same, razen oseb, ki prebivališča v Republiki Sloveniji nimajo, so pa zaposlene pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, ali so diplomatski predstavniki drugih držav, rezidenčno akreditirani v Sloveniji.
(3) Osebe iz prejšnjega člena stroške testiranja s testi HAG in testi HAG za samotestiranje krijejo same.
(4) Minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov testov HAG in testov HAG za samotestiranje ter način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. Višina povračila stroškov iz prejšnjega stavka ne sme biti višja od cene, ki jo določa predpis, ki ureja najvišjo dovoljeno ceno zdravstvenih storitev testiranja s testi HAG in ceno testov HAG za samotestiranje.
IV. UPORABA ZAŠČITNE MASKE IN MEDOSEBNA RAZDALJA 
11. člen 
(1) Uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.
(2) Uporaba zaščitne maske je priporočljiva tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.
(3) Zaprt javni kraj oziroma prostor iz tega odloka je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.
12. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen uporaba zaščitne maske ni obvezna za:
1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
2. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
3. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
4. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
5. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
6. osebe, ki izvajajo športno vadbo,
7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
8. učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
9. goste, sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač.
(2) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.
(3) Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.
V. RAZKUŽEVANJE ROK IN PREZRAČEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV TER UPOŠTEVANJE PRIPOROČIL IN NAVODIL NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE 
13. člen 
(1) Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.
(2) Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.
(3) Upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotovijo namestitev dozatorjev za razkuževanje rok. Namestitev iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.
(4) V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, namestitev iz prejšnjega odstavka zagotovijo lastniki v večstanovanjskih stavbah.
(5) Izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo, v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
14. člen 
(1) Pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih je treba upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(2) Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 je treba ravnati v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
VI. KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22, 13/22 in 19/22).
16. člen 
Ta odlok začne veljati 21. februarja 2022.
Št. 00704-81/2022
Ljubljana, dne 19. februarja 2022
EVA 2022-2711-0028
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti