Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2022 z dne 9. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2022 z dne 9. 2. 2022

Kazalo

301. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače, stran 762.

  
Župan Mestne občine Koper na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 27/06 – skl. US, 68/06, 121/06, 1/07 – odl. US, 57/07, 10/08, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 120/08 – odl. US, 48/09, 91/09, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27012 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21), prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 116/21, 180/21) in s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 1007-22/2022/4 z dne 19. 1. 2022, v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Koper, v plačni razred, izdajam
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače 
I. 
Delovno mesto vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Bonifika zavod za gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti se za določitev osnovne plače uvrsti v 41. plačni razred.
II. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 19. 1. 2022 podalo soglasje št. 1007-22/2022/4 k uvrstitvi v plačni razred iz prve točke tega sklepa.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 31. januarja 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 11 della Legge sul sistema degli stipendi nel settore pubblico (Bollettino Ufficiale nn. 56/02, 110/02 – Sigla: ZDT-B, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 27/06 – Sentenza della CC, 68/06, 121/06, 1/07 – Sentenza della CC, 57/07, 10/08, 17/08, 58/08, 69/08 – Sigla: ZTFI-A, 69/08 – Sigla: ZZavar-E, 80/08, 120/08 – Sentenza della CC, 48/09, 91/09, 107/09 – Sentenza della CC, 98/09 – Sigla: ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – Sigla: ZIU, 107/10, 35/11 – Sigla: ORZSPJS49a, 110/11 – Sigla: ZDIU12, 27/12 – Sentenza della CC, 40/12 – Sigla: ZUJF, 104/12 – Sigla: ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – Sigla: ZIPRS1314-A, 101/13 – Sigla: ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – Sigla: ZFU, 95/14 – Sigla: ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – Sigla: ZUPPJS16, 88/16 – Sigla: ZUPPJS17, 23/17 – Sigla: ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – Sigla: ZUPPJS2021, 49/20 – Sigla: ZIUZEOP, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A, 152/20 – Sigla: ZZUOOP, 175/20 – Sigla: ZIUOPDVE, 15/21 – Sigla: ZDUOP, 112/21 – Sigla: ZNUPZ, 206/21), del primo comma dell’articolo 3 dell’Ordinanza sugli stipendi dei direttori nel settore pubblico (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 68/17, 4/18, 30/18, 75/19 – Sigla: ZUPPJS2021, 116/21, 180/21) e con il consenso del Ministero per l’istruzione, la scienza e lo sport, prot. n. 1007-22/2022/4 del 9 gennaio 2022, il Sindaco rilascia, in merito all’inquadramento in un livello di retribuzione del posto di lavoro di facente funzioni di direttore dell’ente pubblico, cui fondatore è il Comune città di Capodistria, il seguente atto di
D E L I B E R A 
sull’inquadramento del posto di lavoro di facente funzioni di direttore dell’ente pubblico in un livello di retribuzione al fine di definire lo stipendio di base 
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di facente funzioni di direttore dell’Ente pubblico Bonifika ente per l’amministrazione con edifici sportivi, ricreativi e amministrativi, viene inquadrato nel 41° livello di retribuzione.
II 
Il Ministero per l’istruzione, la scienza e lo sport ha presentato in data 19 gennaio 2022 il proprio consenso, prot. n. 1007-22/2022/4, all’inquadramento nel livello di retribuzione di cui al primo punto del presente atto di Delibera.
III 
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n.: 100-4/2010
Capodistria, 31 gennaio 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost