Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2022 z dne 31. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2022 z dne 31. 1. 2022

Kazalo

211. Navodilo o načinu izračuna višine povračila sredstev zaradi prilagoditve izvajanja programa zdravstvene dejavnosti, stran 580.

  
Za izvrševanje 39. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21) minister za zdravje izdaja
N A V O D I L O 
o načinu izračuna višine povračila sredstev zaradi prilagoditve izvajanja programa zdravstvene dejavnosti 
1. člen 
(vsebina) 
To navodilo določa način izračuna višine povračila sredstev iz proračuna Republike Slovenije izvajalcem bolnišnične zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži, ki so zaradi obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, morali prilagoditi način izvajanja programa zdravstvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) ter jim je bilo zato začasno onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS).
2. člen 
(način izračuna za izvajalce, ki so imeli hospitalizirane paciente z glavno diagnozo COVID-19)
(1) Osnova za izračun višine povračila iz prejšnjega člena za leto 2021 je razlika med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa v tekočih cenah in priznano vrednostjo programa v obdobju januar–december 2021 v tekočih cenah (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev, dodatka za poseg TAVI, dodatka za robotsko asistiran kirurški poseg in dodatka k zdravljenju pacientov, obolelih za COVID-19).
(2) Dogovorjena vrednost programa za leto 2021 se ugotavlja na ravni posamezne pogodbene dejavnosti na naslednji način:
– osnova je program, dogovorjen na podlagi pogodbe, sklenjene med ZZZS in izvajalcem za pogodbeno leto 2021 (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev, dodatka za poseg TAVI, dodatka za robotsko asistiran kirurški poseg in dodatka k zdravljenju pacientov, obolelih za COVID-19);
– za vrste zdravstvene dejavnosti, ki so plačane po realizaciji (vključno z MR in CT), se upošteva dogovorjena vrednost, ki je določena s planom za storitve;
– kadar je v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 mogoče plačilo preseganja plana za storitve (delno plačilo preseganja plana za storitve ali plačilo po realizaciji), se dogovorjena vrednost določi brez možnega plačila preseganja plana.
(3) Priznana vrednost programa se ugotavlja na ravni posamezne pogodbene dejavnosti, in sicer je priznana vrednost programa seštevek:
– vrednosti iz naslova doplačil, ki se izračuna na podlagi poročane vrednosti doplačil, ki se deli s poročanim številom storitev. Tako dobljena cena za doplačila se pomnoži s priznano količino storitev iz končnega letnega obračuna;
– priznane vrednosti iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja pri končnem letnem obračunu za leto 2021.
(4) Upošteva se priznana realizacija po evidencah ZZZS za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021.
(5) Izračun razlike:
– razlika med dogovorjeno in priznano vrednostjo programa se ugotavlja na ravni posamezne pogodbene dejavnosti in za celotno obdobje januar–december 2021;
– razlika iz prejšnje alineje se pomnoži s faktorjem 0,8.
3. člen 
(način izračuna za izvajalce, ki niso imeli hospitaliziranih pacientov z glavno diagnozo COVID-19)
(1) Seznam izvajalcev, ki so upravičeni do povračila v skladu s tretjim odstavkom 39. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21), ministrstvo, pristojno za zdravje, sporoči ZZZS do 1. februarja 2022.
(2) Dogovorjena vrednost programa za leto 2021 se ugotavlja na naslednji način:
– osnova za izračun za leto 2021 je vrednost mesečno dogovorjenega pogodbenega programa v tekočih cenah za vrsto zdravstvene dejavnosti 144 306 in 147 307 in za Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča za program s sprejemno diagnozo Miopatija – podaljšano obravnavo osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2. Podatke o planu in realizaciji na oddelku, kjer je Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča izvajal navedeni program, ministrstvo, pristojno za zdravje, posreduje ZZZS;
– osnova je program, dogovorjen na podlagi pogodbe, sklenjene med ZZZS in izvajalcem za pogodbeno leto 2021 brez ločeno zaračunljivega materiala in dodatkov za COVID-19.
(3) Priznana vrednost programa, brez ločeno zaračunljivega materiala in dodatkov za COVID-19 v tekočih cenah, se ugotavlja na ravni posamezne pogodbene dejavnosti za vrsto zdravstvene dejavnosti 144 306 in 147 307 in za Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča pa na ravni oddelka, in sicer je priznana vrednost seštevek:
– vrednosti iz naslova doplačil, ki se izračuna na podlagi poročane vrednosti doplačil, ki se deli s poročanim številom storitev. Tako dobljena cena za doplačila se pomnoži s priznano količino storitev iz končnega letnega obračuna;
– priznane vrednosti iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja pri končnem letnem obračunu za leto 2021 po obračunskih enotah.
(4) Upošteva se priznana realizacija po evidencah ZZZS za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021.
(5) Izračun razlike:
– razlika med dogovorjeno in priznano vrednostjo programa se ugotavlja na ravni posamezne pogodbene dejavnosti in za celotno obdobje januar–december 2021;
– razlika iz prejšnje alineje se pomnoži s faktorjem 0,8.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(rok za pripravo in objavo izračuna) 
(1) ZZZS pripravi izračun iz 2. in 3. člena tega navodila po izvajalcih najpozneje do 4. februarja 2022.
(2) Izračun iz prejšnjega odstavka objavi ministrstvo, pristojno za zdravje, na svoji spletni strani najpozneje do 6. februarja 2022.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-21/2022
Ljubljana, dne 27. januarja 2022
EVA 2022-2711-0010
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost