Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2022 z dne 20. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2022 z dne 20. 1. 2022

Kazalo

106. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, stran 332.

  
Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o oblikovanju cen naftnih derivatov 
1. člen 
Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji) in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.
2. člen 
(1) Za naftne derivate se šteje ekstra lahko kurilno olje (v nadaljnjem besedilu: KOEL).
(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša en liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja.
3. člen 
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za KOEL se določi z naslednjim izračunom:
Slika 1
pri čemer je:
Pt:
modelska cena naftnega derivata 
v eurih/liter;
r:
gostota naftnega derivata 
(za KOEL 0,845 kg/l);
r:
članarina Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v eurih/l, ki ga na podlagi 21.b člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) 
z uredbo določi 
Vlada Republike Slovenije;
M: 
marža distributerjev, kakor je navedena 
v 9. členu te uredbe;
i: 
dnevni podatek; i = 1, 2, 3, …, n;
t:
14-dnevni interval tekočega obdobja;
n:
n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje (dejansko je n = 10, ker za soboto 
in nedeljo ni objave borznih kotacij);
e: 
1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke Slovenije);
CIF MedH: 
borzna kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v USD/tono po viru: Platt's European Marketscan).
4. člen 
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev v eurih/liter, korigirana po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.
5. člen 
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski ceni Pt v skladu z veljavnimi predpisi dodajo vse davčne obremenitve. Drobnoprodajna cena se v skladu z matematičnimi pravili zaokroži na tri decimalna mesta. S ponovnim preračunom dobimo po odbitku vseh davčnih obremenitev najvišjo popravljeno prodajno ceno brez dajatev P*t, ki se lahko uveljavi na trgu v obdobju t + 1.
(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kakršnega predvideva prejšnji odstavek, se popravljena prodajna cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*t določi kot najvišja prodajna cena brez dajatev Pt, ki velja v obdobju t + 1 (P*t = Pt).
6. člen 
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v eurih/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije CIF MedH (CIF Mediteran – High), izražene v ameriških dolarjih/tono;
b) modelska cena v eurih/tono se izračuna tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za katere so na razpolago podatki;
c) če za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
d) dejansko se modelska cena izračuna na podlagi podatkov za deset dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju), in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka na razpolago manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o borznih kotacijah CIF MedH in podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2. Navedeni podatki se za izračun modelske cene štejejo kot dokončni podatki;
e) izračunana modelska cena, izražena v eurih/tono, se prek gostote (r) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v eure/liter ter se ji prištejeta v eurih/liter izražena članarina Zavodu za blagovne rezerve in v eurih/liter izražena bruto marža.
7. člen 
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x + 2 in velja do ponedeljka v tednu x + 4, distributerji pa morajo že v ponedeljek v tednu x + 2 o višini oblikovane cene obvestiti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
(2) Če je v ponedeljek v tednu x + 2 v Republiki Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, morajo distributerji prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, cena pa se na trgu v tem primeru lahko uveljavi drugi naslednji delovni dan.
8. člen 
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– borzna cena v ameriških dolarjih/tono: 
dve decimalni mesti (vhodni podatek);
– tečaj Banke Slovenije: 
štiri decimalna mesta (vhodni podatek);
– borzna cena derivata v eurih/liter:
zaokrožitev na pet decimalnih mest;
– modelska cena:
zaokrožitev na pet decimalnih mest;
– prodajna cena brez dajatev:
zaokrožitev na pet decimalnih mest;
– drobnoprodajna cena:
zaokrožitev na tri decimalna mesta.
9. člen 
Najvišja višina marže za KOEL znaša 0,0600 eura/liter.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Od 21. januarja 2022 do 31. januarja 2022 je najvišja prodajna cena enaka najvišji prodajni ceni na dan 18. januarja 2022.
11. člen 
Za prvi izračun povprečne 14-dnevne prodajne cene tekočega obdobja brez dajatev se upošteva obračunsko obdobje od 17. januarja 2022 do 28. januarja 2022.
12. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja tri mesece.
Št. 00704-27/2022
Ljubljana, dne 20. januarja 2022
EVA 2022-2130-0004
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost