Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2022 z dne 17. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2022 z dne 17. 1. 2022

Kazalo

102. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, stran 326.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, prvega odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) in v zvezi s 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-155/20 z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
1. člen 
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21 in 4/22) se v 3. členu v tretjem odstavku v 1. točki za besedilom »let,« doda besedilo »razen če ta odlok ali predpis, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, določa drugače,«.
2. člen 
V 8. členu se v šestem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje za učenca, dijaka, študenta in udeleženca izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javnoveljavna izobrazba, za katero pogostnost presejalnega testiranja določa predpis, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.«.
V sedmem odstavku se za besedilom »samotestiranje iz tega člena,« doda besedilo »ali iz predpisa, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19,«.
V osmem odstavku se številka »15« nadomesti s številko »20«.
V devetem odstavku se za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Osebam iz tega člena, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali prebolevnosti v kombinaciji s cepljenjem iz predpisa, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ali izpolnjen pogoj testiranja izkazujejo z dokazilom o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa, se ni treba presejalno testirati s testom HAG za samotestiranje v skladu s predpisom, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.«.
3. člen 
V 14.a členu se v drugem odstavku za besedo »PCT« črta besedilo »iz 2. člena tega odloka«.
4. člen 
V 14.b členu se v drugem odstavku za besedo »PCT« črta besedilo »iz 2. in 3. člena tega odloka«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo »registriranih potnikov« nadomesti z besedilom »registriranih sedežev«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek število registriranih sedežev v vozilih kategorije M2 in M3 ni zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom, če je voznikov delovni prostor ograjen z zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka tega člena«.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati 19. januarja 2022.
Št. 00704-19/2022
Ljubljana, dne 17. januarja 2022
EVA 2021-2711-0241
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti