Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2022 z dne 17. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2022 z dne 17. 1. 2022

Kazalo

100. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, stran 322.

  
Na podlagi 18. in 20. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in enajstega odstavka 122. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19 in 172/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S tem odlokom se urejajo organizacija, dejavnost, organi in njihove pristojnosti in druga vprašanja, povezana z opravljanjem obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba ravnanja z RAO).
2. člen 
(ustanovitelj) 
(1) Ustanoviteljica javnega gospodarskega zavoda za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: zavod) je Republika Slovenija.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
(3) Zavod se ustanovi za nedoločen čas.
II. FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST ZAVODA 
3. člen 
(firma in sedež) 
(1) Firma zavoda je: ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke.
(2) Skrajšana firma je: ARAO.
(3) Sedež zavoda je: Vrbina 17, 8270 Krško.
(4) Zavod ima lahko podružnice na območjih, na katerih posluje. Število in kraje poslovanja podružnic določa direktor ob soglasju upravnega odbora zavoda.
4. člen 
(dejavnosti zavoda) 
(1) Zavod v okviru registrirane dejavnosti izvaja javno službo ravnanja z RAO v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, in uredbo, ki ureja način in pogoje izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, in obsega zlasti:
1. prevzemanje, zbiranje, prevažanje, predelavo in skladiščenje pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča, izgradnjo odlagališča ter odlaganje radioaktivnih odpadkov, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije;
2. predelavo radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča, izgradnjo odlagališča ter odlaganje radioaktivnih odpadkov iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije;
3. obratovanje odlagališč radioaktivnih odpadkov;
4. upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih odlagališč radioaktivnih odpadkov;
5. upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin;
6. skrb za razvoj stroke na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ter prenos znanja iz mednarodnega okolja v Republiko Slovenijo;
7. druge strokovno tehnične in razvojne naloge na podlagi zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, ali na podlagi odločitev vlade, neposredno povezanih z izvajanjem javne službe ravnanja z RAO.
(2) Zavod se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti:
– 02.100 – gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti;
– 38.120 – zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov;
– 38.220 – ravnanje z nevarnimi odpadki;
– 42.990 – gradnja drugih objektov nizke gradnje;
– 49.410 – cestni tovorni promet;
– 58.190 – drugo založništvo;
– 63.990 – drugo informiranje;
– 68.320 – upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
– 70.210 – dejavnost stikov z javnostjo;
– 71.129 – druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje;
– 71.200 – tehnično preizkušanje in analiziranje;
– 74.900 – drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
– 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost;
– 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj.
(3) Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, če so te namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, in če v ta namen pridobi soglasje ustanovitelja.
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
5. člen 
(delovanje zavoda) 
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
(3) Ustanovitelj odgovarja le za obveznosti zavoda, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem javne službe ravnanja z RAO.
6. člen 
(žig zavoda)
(1) Zavod v pravnem prometu uporablja žig okrogle oblike, premera 35 mm in žig s premerom 20 mm. V središču žiga je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano »ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, Vrbina 17, Krško«.
(2) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi direktor zavoda.
IV. VIRI FINANCIRANJA IN POSLOVANJE ZAVODA 
7. člen 
(viri financiranja javne službe ravnanja z RAO) 
Sredstva za izvajanje svoje dejavnosti zavod pridobiva kot plačilo za opravljene storitve:
– iz državnega proračuna, ki se zagotovijo v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za odpadke (v nadaljnjem besedilu: sredstva državnega proračuna);
– iz plačil imetnikov ali povzročiteljev radioaktivnih odpadkov za opravljene storitve javne službe ravnanja z RAO, ki ne izvirajo iz jedrskega objekta za proizvodnje električne energije;
– iz sklada, ustanovljenega na podlagi zakona, ki ureja način zagotavljanja sredstev za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (v nadaljnjem besedilu: javni sklad);
– iz drugih virov.
8. člen 
(dolgoročni program dela izvajalca javne službe ravnanja z RAO) 
(1) Dolgoročni program dela zavoda se pripravi vsaka tri leta za obdobje petih let in je podlaga za določitev časovno razmejenih finančnih sredstev in financiranje dejavnosti. Upoštevati mora strategije in cilje iz nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ter vsebuje zlasti:
– opis dosedanjega stanja;
– obseg predvidenih dejavnosti in storitev javne službe ravnanja z RAO, oceno potrebnih finančnih sredstev za predvidene aktivnosti za izvajanje dejavnosti in storitev javne službe ravnanja z RAO;
– načrt investicij in vlaganj;
– načrt aktivnosti za izvajanje dejavnosti in storitev javne službe ravnanja z RAO s podrobnejšo časovno umestitvijo investicije v odlagališče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke, ki temelji na potrjenem investicijskem programu;
– oceno stroškov, potrebnih za poslovanje izvajalca javne službe ravnanja z RAO;
– predvidene cilje in rezultate v prihodnjem petletnem obdobju z merili za doseganje le-teh;
– kadrovski načrt.
(2) Zavod v dolgoročnem programu dela predvidi prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke za obdobje petih let tako, da je prikazana ocena potrebnih finančnih sredstev, ločeno za:
– izvajanje javne službe ravnanja z RAO;
– izvedbo investicije v odlagališče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke, ki temelji na potrjenem investicijskem programu;
– naloge, za katere se skladno z zakonom, ki ureja način zagotavljanja sredstev za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, zagotavlja sredstva iz sklada.
(3) Dolgoročni program dela zavoda za naslednje triletno obdobje mora direktor zavoda pripraviti in predložiti upravnemu odboru v obravnavo in pripravo obrazloženega mnenja za ministra, pristojnega za odpadke, najmanj tri mesece pred potekom tekočega triletnega obdobja iz prvega odstavka tega člena.
9. člen 
(poslovni načrt) 
(1) Zavod na podlagi dolgoročnega programa dela zavoda iz prejšnjega člena vsako leto pripravi poslovni načrt za obdobje dveh let, v katerem:
– pregledno in natančno določi načrtovane dejavnosti javne službe ravnanja z RAO za tekoče in naslednje leto;
– določi višino finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo dejavnosti in storitev javne službe ravnanja z RAO ter za poslovanje izvajalca javne službe;
– vse načrtovane dejavnosti in storitve obrazloži glede na osnovni namen, pričakovane rezultate, način izvedbe, trajanje, potrebna sredstva in vire financiranja.
(2) Predlog poslovnega načrta direktor zavoda predloži upravnemu odboru v sprejem, ta pa ga nato predloži v soglasje ustanovitelju.
(3) Za financiranje dejavnosti zavoda, ki se financirajo iz proračuna, skleneta zavod in ministrstvo, pristojno za odpadke (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pogodbo, s katero se uredijo razmerja med ministrstvom in zavodom.
(4) Na podlagi poslovnega načrta zavod in ministrstvo vsako poslovno leto skleneta aneks k pogodbi iz prejšnjega odstavka za tekoče leto, s katerim določita višino sredstev, potrebnih za izvajanje javne službe ravnanja z RAO, ki se financirajo iz proračuna.
(5) Za potrebe nemotenega financiranja dejavnosti iz prvega odstavka 4. člena tega odloka mora zavod ministrstvu predlagati pravice porabe v sprejetih proračunih, tako da je v vsakem tekočem proračunskem letu za projekte in ukrepe, vključene v veljavni načrt razvojnih programov, omogočena oddaja javnih naročil za celotno vrednost projekta oziroma ukrepa.
10. člen 
(letno poročilo in revizija) 
(1) Zavod za vsako leto v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta izdela letno poročilo o poslovanju zavoda, ki vsebuje poslovno poročilo zavoda in računovodsko poročilo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
(2) Obseg revizije, način izvedbe in vsebina revizorjevih poročil morajo biti v skladu z zahtevami zakona, ki ureja revidiranje.
(3) Letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom potrdi upravni odbor ter ga posreduje v sprejem ustanovitelju.
V. UPRAVLJANJE ZAVODA 
11. člen 
(organi zavoda) 
Organa zavoda sta upravni odbor in direktor.
12. člen 
(upravni odbor) 
(1) Zavod ima upravni odbor, ki šteje pet članov.
(2) Ustanovitelj imenuje štiri člane na predlog ministra, pristojnega za odpadke, enega člana, ki zastopa interese delavcev, pa izvolijo in odpokličejo zaposleni zavoda. Člani upravnega odbora se imenujejo oziroma izvolijo za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
(3) Upravni odbor izmed svojih članov, ki jih je imenoval ustanovitelj, izvoli predsednika in njegovega namestnika. Podrobnejši način svojega dela upravni odbor določi s poslovnikom.
(4) Članu upravnega odbora preneha funkcija na podlagi sklepa o odpoklicu ali na podlagi odstopne izjave oziroma z dnem poteka mandata, če ni bil znova imenovan.
(5) Člani upravnega odbora, ki so razrešeni iz nekrivdnih razlogov, opravljajo svojo funkcijo do imenovanja novih članov.
(6) Ob predčasnem prenehanju mandata članu upravnega odbora se novega člana upravnega odbora imenuje za preostanek mandata odstopljenega člana.
13. člen 
(pristojnosti upravnega odbora) 
(1) Upravni odbor v okviru svojih pristojnosti:
– na predlog direktorja sprejema statut zavoda in druge splošne akte, ki jih predloži v soglasje ustanovitelju;
– odloča o plači direktorja, predsednik upravnega odbora pa sklepa z njim individualno pogodbo v skladu s predpisi ustanovitelja;
– sprejme poslovnik upravnega odbora;
– sprejme poslovni načrt ter ga predloži v soglasje ustanovitelju;
– potrdi letno poročilo ter ga predloži v sprejem ustanovitelju;
– poda mnenje k predlogu uporabe presežka prihodkov oziroma pokrivanja primanjkljaja ter predlog predloži ustanovitelju v sprejem;
– obravnava predlog dolgoročnega programa dela izvajalca javne službe ravnanja z RAO in ga skupaj z obrazloženim mnenjem predloži ministru, pristojnemu za odpadke;
– lahko zahteva od direktorja poročilo o katerem koli vprašanju, povezanem s poslovanjem zavoda;
– podaja soglasje za sklenitev pogodbe o najemu posojila, katerega glavnica presega 500.000 eurov, ter pri sklepanju poslov v vrednosti nad 500.000 eurov brez DDV, ali za sklenitev drugega pravnega posla oziroma izvedbo pravnega akta z enakim učinkom, za vsak primer posebej;
– podaja soglasje za svetovalne pogodbe, katerih znesek presega 20.000 eurov brez DDV;
– podaja soglasje na podružnice zavoda;
– izvede javni razpis oziroma neposredno povabilo za izbiro direktorja in ga predlaga v imenovanje ustanovitelju;
– na podlagi javnega povabila ali javnega razpisa predlaga osebo, ki bo izvajala revizijo zavoda;
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu ustanovitelja in tem odloku.
(2) Vsak član upravnega odbora lahko od direktorja zahteva informacije, ki jih je ta dolžan podati upravnemu odboru kot organu.
(3) Upravni odbor mora najmanj enkrat letno o svojem delu poročati ministrstvu. Poročilo o delu upravnega odbora v preteklem poslovnem letu, ki ga pripravi predsednik upravnega odbora, mora biti priloženo letnemu poročilu zavoda.
14. člen 
(direktor) 
(1) Direktor zavoda vodi poslovanje in delo zavoda, zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost poslovanja.
(2) Direktorja imenuje in odpokliče ustanovitelj. Imenovanje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede upravni odbor, ali na podlagi neposrednega povabila upravnega odbora za dobo štirih let. Ista oseba je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovana.
(3) Za direktorja sme biti imenovana oseba, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu VII. stopnje (specializacija po visokošolskem programu, univerzitetni program ali magisterij stroke 2. bolonjska stopnja), vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, ima znanje angleškega jezika in ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, prav tako pa zoper osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(4) Upravni odbor objavi razpis v sredstvih javnega obveščanja vsaj tri mesece pred iztekom mandata.
(5) Kandidat za direktorja mora pripraviti program dela za mandatno obdobje.
15. člen 
(odpoklic direktorja) 
(1) Direktor je lahko predčasno odpoklican:
– če poda pisno odstopno izjavo;
– če nastopi kateri od razlogov, zaradi katerih mu delovno razmerje preneha po samem zakonu;
– v drugih primerih, določenih z zakonom;
– če s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda;
– če ni izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalagajo predpisi ali pogodba o zaposlitvi, ali ni izpolnil cilja oziroma ciljev, določenih v dolgoročnem programu dela izvajalca javne službe ravnanja z RAO ter poslovnem načrtu zavoda.
(2) Če direktor umre, postane poslovno nesposoben ali je odpoklican iz krivdnih razlogov, njegovo funkcijo do imenovanja novega direktorja opravlja predsednik upravnega odbora ali član upravnega odbora, ki ga za to pooblasti ustanovitelj, vendar najdlje 90 dni. V času, ko opravlja funkcijo direktorja, mu miruje članstvo v upravnem odboru.
16. člen 
(pristojnosti in naloge direktorja) 
(1) Pristojnosti in naloge direktorja so:
– pripravi poslovni načrt zavoda in ga predloži upravnemu odboru v sprejem;
– pripravi dolgoročni program dela izvajalca javne službe ravnanja z RAO in ga predloži v obravnavo upravnemu odboru, ki nanj poda obrazloženo mnenje;
– pripravi in upravnemu odboru predloži v sprejem letno poročilo s predlogom uporabe presežkov prihodkov ali pokrivanja primanjkljaja v mnenje;
– upravnemu odboru predlaga v sprejem statut zavoda in druge splošne akte;
– skrbi za izvršitev sklepov ustanovitelja in upravnega odbora;
– odloča v okviru pooblastil o razpolaganju s premoženjem zavoda;
– za delodajalca sklepa pogodbe o zaposlitvi;
– odloča o plačah in delu plač za stimulacijo;
– odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom o delovnih razmerjih in kolektivno pogodbo;
– opravlja naloge, pomembne za obrambo in zaščito ter samozaščito delavcev, za katere je pristojen;
– imenuje projektne in delovne skupine za izvedbo posamezne naloge;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in drugimi splošnimi akti.
(2) Direktor mora predhodno pridobiti soglasje upravnega odbora za sklenitev pogodbe o najemu posojila, katerega glavnica presega 500.000 eurov, in pri sklepanju poslov v vrednosti nad 500.000 eurov brez DDV ter sklepanju svetovalnih pogodb, katerih znesek presega 20.000 eurov brez DDV.
(3) Upravni odbor lahko s sklepom določi, da je potrebno njegovo soglasje pri sklepanju poslov v nižji vrednosti, kot je določena v prejšnjem odstavku. Upravni odbor lahko določi konkretne posamične posle, za katere je potrebno njegovo soglasje, ne glede na vrednost posla.
VI. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA 
17. člen 
(ustanovitelj) 
Ustanovitelj odloča o naslednjih vprašanjih:
– sprejme akt o ustanovitvi in njegove spremembe;
– daje soglasje k statutu zavoda in njegovim spremembam;
– sprejme letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom;
– daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu zavoda;
– odloča o prenehanju zavoda in o statusnih spremembah;
– daje soglasje k notranji organizaciji ter številu in vrsti delovnih mest;
– sprejme cenik za plačilo storitev javne službe ravnanja z RAO;
– imenuje in odpokliče direktorja zavoda;
– na podlagi obrazloženega mnenja upravnega obora in na predlog ministra, pristojnega za odpadke, sprejme dolgoročni program dela javne službe ravnanja z RAO;
– na podlagi mnenja upravnega odbora odloči o uporabi presežka prihodkov oziroma pokrivanja primanjkljaja;
– na predlog upravnega odbora zavoda odloča o načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki je ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda;
– odloča o spremembah ustanovitvenega vložka;
– daje soglasje k poslom, ki se nanašajo na obremenitev nepremičnin;
– daje soglasje k opravljanju drugih dejavnosti;
– imenuje in razrešuje člane upravnega odbora;
– odloča o višini prejemkov članov upravnega odbora;
– odloča o drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje direktorja ali upravnega odbora.
VII. STATUT ZAVODA 
18. člen 
(statut) 
Zavod ima statut, v katerem se določi:
– razmerja zavoda do uporabnikov njegovih storitev;
– postopek izvolitve oziroma imenovanje članov upravnega odbora, konstituiranje upravnega odbora, imenovanje predsednika in druga vprašanja, ki se nanašajo na upravni odbor zavoda;
– druge pristojnosti upravnega odbora, opredelitev načina njegovega odločanja, sklicevanje in vodenje sej ter druga vprašanja, ki so pomembna za delovanje upravnega odbora;
– pogoje in postopek imenovanja direktorja zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja zavoda;
– ravnanje s podatki, ki se nanašajo na izjeme, določene v zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja;
– način izbire revizorja ter način in obseg izvedbe revizije;
– druge medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(nadaljevanje dela zavoda) 
Agencija za radioaktivne odpadke, ki je bila ustanovljena z odlokom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/91) kot Javno podjetje Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana in vpisana v sodni register Temeljnega sodišča v Ljubljani, enota v Ljubljani s sklepom op. št. Srg 6920/91 z dne 13/12-1991, ter bila v javni gospodarski zavod preoblikovana leta 1996 z Odlokom o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana v javni gospodarski zavod (Uradni list RS, št. 45/96) in je bilo preoblikovanje vpisano v sodni register s sklepom Srg 94/18264, dne 09/12/96, nadaljuje svoje delo na podlagi tega odloka.
20. člen 
(uskladitev splošnih aktov) 
(1) Splošni akti zavoda se uskladijo s tem odlokom najpozneje v 90 dneh po začetku veljavnosti tega odloka.
(2) Splošni akti zavoda, ki so se uporabljali do uveljavitve tega odloka, se uporabljajo še naprej, do sprejema novih. Če so posamezne določbe obstoječih aktov v nasprotju z določbami tega odloka, se do njihove uskladitve neposredno uporabljajo določbe tega odloka.
21. člen 
(uskladitev poslovanja) 
Dolgoročni program dela izvajalca javne službe ravnanja z RAO iz 8. člena tega odloka zavod pripravi v treh mesecih od uveljavitve tega odloka, ustanovitelj pa ga sprejme v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
22. člen 
(nadaljevanje dela upravnega odbora) 
Upravni odbor javnega gospodarskega zavoda nadaljuje svoje delo v skladu s tem odlokom do izteka mandata.
23. člen 
(nadaljevanje dela direktorja) 
Direktor javnega gospodarskega zavoda nadaljuje svoje delo v skladu s tem odlokom do izteka mandata.
24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod (Uradni list RS, št. 45/96, 32/99, 38/01, 41/04 – ZVO-1 in 113/09).
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-62/2021
Ljubljana, dne 13. januarja 2022
EVA 2018-2550-0026
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti