Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2022 z dne 12. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2022 z dne 12. 1. 2022

Kazalo

60. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022, stran 247.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 19/18) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 10. januarja 2022 sprejel
O D L O K 
o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se določa obseg in struktura sredstev za financiranje javne porabe v Mestni občini Nova Gorica v letu 2022, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2022 znašajo:
v EUR
Proračun 2022
I.
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
53.650.984
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
38.553.030
70
DAVČNI PRIHODKI 
23.326.591
700 Davki na dohodek in dobiček 
19.283.491
703 Davki na premoženje 
3.409.100
704 Domači davki na blago in storitve 
634.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
15.226.439
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
7.699.280
711 Takse in pristojbine 
26.000
712 Globe in druge denarne kazni 
55.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
260.859
714 Drugi nedavčni prihodki 
7.185.300
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
1.535.748
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
1.535.748
73
PREJETE DONACIJE 
5.560
730 Prejete donacije iz domačih virov 
5.560
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
13.234.728
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
6.792.843
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
6.441.885
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
321.918
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
321.918
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
60.293.839
40
TEKOČI ODHODKI 
12.475.112
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
3.438.280
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
505.497
402 Izdatki za blago in storitve 
8.291.335
403 Plačila domačih obresti 
80.000
409 Rezerve 
160.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
16.668.583
410 Subvencije 
479.779
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
6.759.250
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
1.149.227
413 Drugi tekoči domači transferi 
8.066.327
414 Tekoči transferi v tujino 
214.000
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
29.842.557
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
29.842.557
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.307.587
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
686.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
621.087
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–6.642.855
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–6.567.855
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
9.409.335
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
557.145
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
557.145
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
40.429
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
516.716
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–557.145
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
6.000.000
50
ZADOLŽEVANJE 
6.000.000
500 Domače zadolževanje 
6.000.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
2.400.000
55
ODPLAČILO DOLGA
2.400.000
550 Odplačilo domačega dolga
2.400.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.600.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
3.600.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
6.642.855
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
3.600.000
3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, razčlenjeni po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Podrobnejša razčlenitev odhodkov proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna. Finančni načrti so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in ukrepi državnih pomoči.
Celoten proračun se objavi na spletnih straneh Mestne občine Nova Gorica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
4. člen 
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so mestni svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda ter krajevne skupnosti. Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so javni zavodi in javni skladi, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina.
5. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
6. člen 
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem načrtu razvojnih programov.
Proračunski uporabniki lahko prevzemajo obveznosti za tekoče leto le do višine sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezni namen na ustrezni proračunski postavki.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni upoštevati določbe zakona o javnem naročanju.
7. člen 
Ne glede na določbe 6. člena tega odloka se v breme proračuna lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
V tekočem letu se lahko za projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta in prevzame obveznost, če so zanj načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2022, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe v veljavnem finančnem načrtu posameznega neposrednega proračunskega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2022, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v veljavnem finančnem načrtu posameznega neposrednega proračunskega uporabnika.
Ne glede na navedene določbe v prejšnjem odstavku tega člena lahko neposredni uporabnik sklepa večletne pogodbe za:
– najem prostorov in opreme, dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, računalniških storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov,
– izdatke iz udeležbe občine pri izvajanju skupnih projektov, ki se sofinancirajo iz drugih virov,
– prevoze šoloobveznih otrok,
– za izvedbo projektov, ki se financirajo iz sredstev EU, in sicer do višine vrednosti projekta.
Prevzete obveznosti se vključijo v finančni načrt proračunskega uporabnika, obveznosti za večletne projekte pa tudi v načrt razvojnih programov.
8. člen 
Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik pomoči neproračunskim porabnikom se dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja. Način dodelitve in višina dodeljenih sredstev mora biti usklajena s predpisi o državnih pomočeh.
Pred dodeljevanjem sredstev dotacij, subvencij, posojil in drugih oblik pomoči je potrebno skleniti pogodbo med občino s koristniki sredstev.
9. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko s pisnimi sklepi prerazporedi sredstva med proračunskimi postavkami praviloma znotraj istega področja porabe pri proračunskih uporabnikih mestni svet, nadzorni odbor, župan in občinska uprava.
Sprememba pri postavki, ki se zmanjšuje s sklepom župana ne sme preseči 20 % vrednosti celotne postavke.
Izjemoma se investicijska postavka lahko zmanjša za več kot 20 %, če zaradi utemeljenih razlogov investicija v tekočem letu ne bo realizirana v načrtovani višini. Sredstva se lahko prenesejo samo na drugo investicijsko postavko, ki je v teku in kjer sredstva primanjkujejo.
Predsedniki krajevnih skupnosti lahko s pisnimi sklepi prerazporedijo sredstva med postavkami znotraj posamične krajevne skupnosti – neposrednega uporabnika proračuna z zaporedno številko od 21 do 39. Sprememba pri postavki, ki se zmanjšuje ne sme preseči 20 % vrednosti postavke.
Izvrševanje proračuna po ekonomski klasifikaciji je odraz strukture nastalih stroškov posameznih postavk po področjih in se evidenčno primerja s planiranimi stroški.
10. člen 
Župan lahko odloča o spremembi vrednosti projekta iz načrta razvojnih programov.
Vrednosti projektov za tekoče leto se spreminjajo skladno s prerazporeditvami, določenimi v 9. členu tega odloka.
Prerazporejanje med projekti za prihodnja leta je dovoljeno le izjemoma. Župan lahko s prerazporeditvijo zmanjša načrtovan letni odhodek projekta za največ 20 %.
11. člen 
Namenski prihodki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki od požarne takse, najemnina za lokalno gospodarsko infrastrukturo, komunalni prispevek, namenski prejemki krajevnih skupnosti, transferna sredstva iz državnega in evropskega proračuna za sofinanciranje posameznih projektov ter druga namenska sredstva, ki jih opredeljuje področna zakonodaja.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan oziroma ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskega prejemka povečata obseg izdatkov veljavnega finančnega načrta proračunskega uporabnika in veljavni proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Zbrana namenska sredstva, ki v preteklem letu niso bila porabljena, razen sredstev, ki jih proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v tekoče leto za namen, za katerega so opredeljena.
12. člen 
Krajevne skupnosti so dolžne pred sklenitvijo posameznega pravnega posla pridobiti pisno soglasje župana, v nasprotnem primeru je pravni posel ničen.
Soglasje župana ni potrebno za sklenitev:
– pravnih poslov za nabavo blaga in storitev, katerih vrednost je nižja od 40.000 EUR;
– pravnih poslov za gradnje, rekonstrukcije in adaptacije, katerih vrednost je nižja od 80.000,00 EUR;
– pravnih poslov, v katere je občina vključena kot sofinancer oziroma pogodbena stranka;
– pravnih poslov, s katerimi krajevne skupnosti oddajajo nepremičnine in premičnine v občasno rabo;
– pravnih poslov, s katerimi krajevne skupnosti v okviru izvajanja pokopališke dejavnosti oddajajo grobove v najem;
– pravnih poslov, na podlagi katerih krajevne skupnosti zgolj pridobivajo sredstva kot npr. donacije, sponzorstva.
13. člen 
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 60.000 EUR.
Proračunska rezerva je organizirana kot proračunski sklad. Uporablja se za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
Župan lahko na predlog organa, pristojnega za finance samostojno odloča o porabi do 20.000 EUR zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen. O tem pisno obvesti mestni svet.
V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča mestni svet s posebnim odlokom.
14. člen 
Del predvidenih prihodkov proračuna v višini 100.000 EUR se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča mestnemu svetu šestmesečno. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA PREMOŽENJA 
15. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2022 odpiše plačilo dolga posameznemu dolžniku do višine 1.000 EUR, vendar največ do skupne višine 20.000 EUR letno, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
Kot dolgovi po tem členu se skladno s četrtim odstavkom 77. člena ZJF ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih financah, lahko predsednik krajevne skupnosti v letu 2022 odpiše ali delno odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do krajevne skupnosti, in sicer največ do skupne višine 500 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo možno izterjati celotnega dolga.
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
16. člen 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 6.000.000 EUR.
17. člen 
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o kratkoročni zadolžitvi največ do 5 % sprejetega proračuna v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov in
– o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna skladno z zakonom.
Za zagotavljanje likvidnosti proračuna se izjemoma lahko uporabijo tudi prosta denarna namenska sredstva.
18. člen 
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2022 zadolžujejo do skupne višine 1.000.000 EUR in izdajajo poroštva do skupine višine glavnic 0 EUR s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi mestni svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine, ki je določen v zakonu, ki ureja financiranje občin.
Soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena izda mestni svet.
19. člen 
Obseg poroštev, ki jih Mestna občina Nova Gorica lahko na osnovi sklepa mestnega sveta izdaja javnim zavodom, javnim skladom in javnim podjetjem, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je, v letu 2022 ne sme preseči skupne višine 150.000 EUR potencialne letne obveznosti.
6. FINANCIRANJE POSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV OBČNSKEGA PRORAČUNA 
20. člen 
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2022 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
21. člen 
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0011/2021-10
Nova Gorica, dne 10. januarja 2022
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti