Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2021 z dne 30. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2021 z dne 30. 8. 2021

Kazalo

Ob-2765/21, Stran 1843
Svet Agencije za energijo na podlagi drugega odstavka 396. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE) objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto
direktor 
Agencije za energijo 
1. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;
– je strokovnjak za tehnična, ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju trga z elektriko ali zemeljskim plinom;
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih;
– obvlada angleški jezik;
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še ni bila izbrisana;
– ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa politične stranke.
2. Prijava mora vsebovati:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– dokazilo, iz katerega je razvidna delovna doba;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj – obrazec Europass;
– dokazila o zahtevanih delovnih izkušnjah na področju dejavnosti delovanja trga z električno energijo ali zemeljskim plinom;
– dokazila o zahtevanih delovnih izkušnjah na vodilnih delovnih mestih;
– potrdilo o nekaznovanosti;
– dokazilo o znanju angleškega jezika;
– pisno izjavo, da ni član organa politične stranke;
– program dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje.
3. Direktor bo imenovan za mandatno dobo šestih let.
4. Kandidati naj pošljejo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslednji naslov: Agencija za energijo, Strossmayerjeva 30, 2000 Maribor, s pripisom »javni natečaj za direktorja«. Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavrže.
5. Dodatne informacije lahko dobite vsak delovni dan od 9. do 12. ure na tel. 02/234-03-01. Kontaktna oseba je Rania Šraj Ayache.
6. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po imenovanju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Agencije za energijo 
 

AAA Zlata odličnost