Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021

Kazalo

870. Redakcijski popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica, stran 2701.

  
Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) v povezavi s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 101/13 – odl. US) ter določbami 218. člena in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 32/11 – ZSPDSLS-1 in 11/18) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 14. redni seji dne 11. 3. 2021 sprejel
R E D A K C I J S K I    P O P R A V E K 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica 
1. člen
Dosedanji 10. člen se nadomesti z novim, ki se glasi:
Nezazidana stavbna zemljišča se glede na namembnost in lego iz vseh območij iz 5. člena tega odloka ovrednotijo z naslednjimi faktorji:
Namembnost
Faktor
Območja za izgradnjo stanovanjskih oziroma poslovnih stavb (namenska raba SS, SK, SP in A)
0,1
Območja za izgradnjo poslovnih stavb (namenska raba IG, IP)
0,2
Območja za izgradnjo stanovanjskih oziroma poslovnih stavb (namenska raba C in BT)
0,3
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za odmerno leto 2021.
Št. 422-2/17
Sodražica, dne 12. marca 2021
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost