Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2021 z dne 29. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2021 z dne 29. 7. 2021

Kazalo

17. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MSPUEMS-1), stran 43.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MSPUEMS-1) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MSPUEMS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2021.
Št. 003-02-3/2021-155
Ljubljana, dne 21. julija 2021
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SPREMEMBI POGODBE O USTANOVITVI EVROPSKEGA MEHANIZMA ZA STABILNOST MED KRALJEVINO BELGIJO, ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, REPUBLIKO ESTONIJO, IRSKO, HELENSKO REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO CIPER, REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKO LITVO, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, REPUBLIKO MALTO, KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, PORTUGALSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO IN REPUBLIKO FINSKO (MSPUEMS-1) 
1. člen
Ratificira se Sporazum o spremembi Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko, podpisan v Bruslju 27. januarja 2021 in 8. februarja 2021.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
* Besedilo sporazuma v angleškem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, slovaškem, španskem in švedskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
S P O R A Z U M 
O SPREMEMBI POGODBE O USTANOVITVI EVROPSKEGA MEHANIZMA ZA STABILNOST MED KRALJEVINO BELGIJO, ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, REPUBLIKO ESTONIJO, IRSKO, HELENSKO REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO CIPER, REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKO LITVO, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, REPUBLIKO MALTO, KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, PORTUGALSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO IN REPUBLIKO FINSKO 
PREAMBULA 
POGODBENICE Kraljevina Belgija, Zvezna republika Nemčija, Republika Estonija, Irska, Helenska republika, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Republika Ciper, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Portugalska republika, Republika Slovenija, Slovaška republika in Republika Finska (v nadaljnjem besedilu: države članice euroobmočja ali podpisnice) so se –
ob PRIZNAVANJU dogovora o mobilizaciji finančnih sredstev in zagotavljanju financiranja v okviru varovalnega mehanizma za uporabo enotnega sklada za reševanje, ki je v lasti enotnega odbora za reševanje, ustanovljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/20101;
ob PRIZNAVANJU ključnega prispevka evropskega mehanizma za stabilnost (v nadaljnjem besedilu: EMS) h kriznemu upravljanju z zagotavljanjem pravočasne in učinkovite pomoči za stabilnost državam članicam euroobmočja;
ob DOGOVORU o celostnem paketu za nadaljnjo okrepitev ekonomske in monetarne unije;
s CILJEM, da se z nadaljnjim razvojem EMS okrepijo odpornost in zmogljivost euroobmočja za reševanje krize, pri čemer se še naprej v celoti spoštuje pravo Evropske unije;
ob SKLICEVANJU na dejstvo, da so na vrhu držav euroobmočja 29. junija 2018 v vključujoči sestavi voditelji držav ali vlad držav članic, katerih valuta je euro, izjavili, da bo EMS zagotovil skupni varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje in se bo okrepil na podlagi elementov iz pisma predsednika Euroskupine z dne 25. junija 2018;
ob DODATNEM SKLICEVANJU na dejstvo, da so na vrhu držav euroobmočja 14. decembra 2018 v vključujoči sestavi voditelji držav ali vlad držav članic, katerih valuta je euro, potrdili mandat za navedeni skupni varovalni mehanizem in dogovor o pogojih za reformo EMS ter da so se na vrhu držav euroobmočja 21. junija 2019 v vključujoči sestavi voditelji držav ali vlad držav članic, katerih valuta je euro, s širokim soglasjem dogovorili o reviziji Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost –
DOGOVORILE o naslednjem:
ČLEN 1 
Spremembe k Pogodbi o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost 
Pogodba o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost se spremeni:
A. Preambula se spremeni:
(1) uvodna izjava 4 se nadomesti z naslednjim:
„(4) bi moralo dosledno upoštevanje pravnega okvira Evropske unije, integriranega okvira za fiskalni in makroekonomski nadzor, zlasti Pakta za stabilnost in rast, okvira za makroekonomska neravnotežja in pravil Evropske unije glede ekonomskega upravljanja, ostati prva obramba pred krizami zaupanja, ki vplivajo na stabilnost euroobmočja;“;
(2) vstavijo se naslednje uvodne izjave:
„(5a) so na vrhu držav euroobmočja 29. junija 2018 v vključujoči sestavi voditelji držav ali vlad držav članic, katerih valuta je euro, izjavili, da bo EMS zagotovil skupni varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje in se bo okrepil na podlagi elementov iz pisma predsednika Euroskupine z dne 25. junija 2018. Na vrhu držav euroobmočja 14. decembra 2018 v vključujoči sestavi so voditelji držav ali vlad držav članic, katerih valuta je euro, potrdili mandat za navedeni skupni varovalni mehanizem, ki naj bi ga zagotovil EMS, ter dogovor o pogojih reforme EMS. V dogovoru o pogojih reforme EMS je določeno, da bo skupni varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje vzpostavljen najpozneje do konca prehodnega obdobja. Dogovor o pogojih reforme EMS predvideva tudi izboljšanje učinkovitosti instrumentov preventivne finančne pomoči za članice EMS z zdravimi gospodarskimi temelji, ki bi jih lahko prizadel negativni pretres, na katerega ne morejo vplivati. Evropska komisija in EMS bosta v skladu s skupnim stališčem o njunem prihodnjem sodelovanju, priloženem dogovoru o pogojih reforme EMS, v zvezi z oceno upravičenosti v okviru preventivne kreditne linije, odvisno od natančnega področja uporabe meril za upravičenost, prevzela svoji zadevni vlogi v skladu s pravom Evropske unije, to pogodbo in smernicami EMS. V dogovoru o pogojih reforme EMS je predvidena tudi dodatna marža, ki se bo uporabila, kadar članica EMS, ki ji je bila dodeljena preventivna finančna pomoč v okviru EMS, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev te pomoči, potem ko je že črpala sredstva, razen če je takšno neizpolnjevanje posledica dogodkov, na katere vlada ne more vplivati. V dogovoru o pogojih reforme EMS je poleg tega poudarjeno, da izpolnjevanje pogojev ostaja temeljno načelo te pogodbe in vseh instrumentov EMS, vendar je treba točne pogoje prilagoditi vsakemu instrumentu;
(5b) skupno stališče o prihodnjem sodelovanju med EMS in Evropsko komisijo določa sporazum o novih načinih sodelovanja v okviru programov finančne pomoči in zunaj njih. Evropska komisija in EMS imata skupne cilje in bosta opravljala posebne naloge v zvezi s kriznim upravljanjem v euroobmočju na podlagi prava Evropske unije in te pogodbe. Zato bosta instituciji z učinkovitim upravljanjem in dopolnjevanjem strokovnega znanja tesno sodelovali pri ukrepih EMS za krizno upravljanje, da bi dosegli finančno stabilnost. Evropska komisija zagotavlja skladnost s pravom Evropske unije, zlasti z okvirom za usklajevanje ekonomske politike. EMS opravi svojo analizo in oceno z vidika potencialnega posojilodajalca. Skupno stališče o prihodnjem sodelovanju bo v celoti vključeno v memorandum o sodelovanju, kot je določeno v členu 13(8), ko začnejo veljati spremembe te pogodbe;“;
(3) v uvodni izjavi 7 se doda naslednji stavek:
„Članice EMS priznavajo sedanji dialog med generalnim direktorjem in Evropskim parlamentom;“;
(4) v uvodni izjavi 8 se tretji stavek nadomesti z naslednjim:
„Pričakuje se, da bo država članica euroobmočja, ki zaprosi za finančno pomoč EMS, po potrebi zaprosila za podobno pomoč MDS;“;
(5) vstavi se naslednja uvodna izjava:
„(9a) naj bi države članice Evropske unije, katerih valuta ni euro in ki tesno sodelujejo z Evropsko centralno banko (ECB) v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko*, zagotovile vzporedne kreditne linije za enotni sklad za reševanje poleg EMS. Te države članice bodo sodelovale v skupnem varovalnem mehanizmu pod enakimi pogoji (v nadaljnjem besedilu: sodelujoče države članice). Predstavniki sodelujočih držav članic bi morali biti povabljeni kot opazovalci na seje sveta guvernerjev in sveta direktorjev, na katerih se bodo obravnavale zadeve v zvezi s skupnim varovalnim mehanizmom, in bi morali imeti enak dostop do informacij. Vzpostaviti bi bilo treba ustrezne ureditve za izmenjavo informacij in pravočasno usklajevanje med EMS in sodelujočimi državami članicami. Omogočiti bi bilo treba, da so predstavniki enotnega odbora za reševanje na ad hoc podlagi povabljeni na seje sveta guvernerjev in sveta direktorjev, na katerih se bo razpravljalo o financiranju v okviru varovalnega mehanizma;
______________
* UL L 287, 29. 10. 2013, str. 63.“;
(6) uvodna izjava 10 se nadomesti z naslednjim:
„(10) so predstavniki vlad držav članic Evropske unije 20. junija 2011 pooblastili pogodbenice te pogodbe, da Evropsko komisijo in ECB zaprosijo za opravljanje nalog iz te pogodbe. Priznano je, da naloge, dodeljene Evropski komisiji in ECB v okviru te pogodbe, ne vključujejo nobenih pristojnosti za sprejemanje samostojnih odločitev in da so naloge, ki jih opravljata ti instituciji na podlagi te pogodbe, zavezujoče samo za EMS;“;
(7) v uvodni izjavi 11 se doda naslednji stavek:
„Po uvedbi teh klavzul CAC 1. januarja 2013 so se članice EMS zavezale k uvedbi CAC, ki določajo enostopenjsko glasovanje o agregiranih dolžniških vrednostnih papirjih (enostopenjski CAC) do leta 2022. O podrobnejšem načinu pravne izvedbe se bo dogovorilo v Odboru za ekonomska in finančna vprašanja, pri čemer se bodo upoštevale nacionalne ustavne zahteve, tako da bodo vse članice EMS implementirale obveznost vključitve klavzul z enostopenjskim glasovanjem v nove vrednostne papirje držav euroobmočja na način, ki zagotavlja, da je njihov pravni učinek enak;“;
(8) vstavita se naslednji uvodni izjavi:
„(11a) lahko EMS na prošnjo članice EMS in po potrebi spodbuja dialog med to članico EMS in njenimi zasebnimi vlagatelji na prostovoljni, neformalni, nezavezujoči, začasni in zaupni podlagi;
(11b) bi moral EMS zagotavljati pomoč za stabilnost samo članicam EMS, katerih dolg se šteje za vzdržnega in katerih sposobnost povračila EMS je potrjena. Ocena vzdržnosti dolga in sposobnosti povračila se bo izvedla na pregledni in predvidljivi osnovi, pri čemer se dopušča ustrezna diskrecija pri presoji. Te ocene bo opravila Evropska komisija v povezavi z ECB in EMS ter, kadar je to ustrezno in izvedljivo, skupaj z MDS v skladu s to pogodbo, pravom Evropske unije in memorandumom o sodelovanju, sklenjenim na podlagi člena 13(8). Če sodelovanje ne bo prineslo skupnega stališča, bo Evropska komisija opravila splošno oceno vzdržnosti javnega dolga, EMS pa bo ocenil sposobnost zadevne članice EMS za povračilo EMS;“;
(9) uvodna izjava 12 se nadomesti z naslednjim:
„(12) se bo v izrednih primerih v skladu s prakso MDS pretehtala ustrezna in sorazmerna oblika udeležbe zasebnega sektorja, in sicer v primerih, v katerih pomoč za stabilnost spremljajo pogoji v obliki programa za makroekonomsko prilagoditev;“;
(10) v uvodni izjavi 13 se doda naslednji stavek:
„Posojila v okviru varovalnega mehanizma EMS enotnemu odboru za reševanje imajo status prednostnega upnika, podobno kot druga posojila EMS;“;
(11) uvodna izjava 14 se nadomesti z naslednjim:
„(14) bodo države članice euroobmočja podprle enakovredni upniški status EMS in drugih držav, ki v sodelovanju z EMS dajejo dvostranska posojila, vključno v zvezi s posojili v okviru varovalnega mehanizma enotnemu odboru za reševanje;“;
(12) vstavita se naslednji uvodni izjavi:
„(15a) člen 2(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da države članice Evropske unije usklajujejo svoje ekonomske politike v okviru ureditev iz PDEU. V skladu s členom 5(1) PDEU in členom 121 PDEU države članice Evropske unije usklajujejo svoje ekonomske politike znotraj Sveta Evropske unije. Zato EMS ne bi smel biti namenjen usklajevanju ekonomskih politik med članicami EMS, za katere pravo Evropske unije določa potrebne ureditve. EMS spoštuje pooblastila, ki jih pravo Evropske unije podeljuje institucijam in organom Unije;
(15b) članice EMS priznavajo, da je hitro in učinkovito sprejemanje odločitev v okviru varovalnega mehanizma in usklajevanje s sodelujočimi državami članicami, ki skupaj z EMS sodelujejo pri financiranju v okviru varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje, ključnega pomena za zagotovitev učinkovitosti skupnega varovalnega mehanizma in rešitev, ki se financirajo iz njega, kar se odraža v mandatu skupnega varovalnega mehanizma, ki so ga potrdili voditelji držav ali vlad držav članic, katerih valuta je euro, na vrhu držav euroobmočja 14. decembra 2018 v vključujoči sestavi. V mandatu so predvidena merila za izplačila v okviru varovalnega mehanizma, med drugim vključno z načeloma skrajne sile in srednjeročne fiskalne nevtralnosti, popolno skladnostjo z Uredbo (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010* (v nadaljnjem besedilu: uredba o enotnem mehanizmu za reševanje) ter z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012** (v nadaljnjem besedilu: direktiva o sanaciji in reševanju bank) ter stalnostjo pravnega okvira. Mandat predvideva sprejetje odločitve EMS o uporabi varovalnega mehanizma praviloma v 12 urah od prošnje enotnega odbora za reševanje, kar lahko generalni direktor v izjemnih primerih podaljša na 24 ur, zlasti v primeru posebej zapletenega postopka reševanja, pri čemer je treba upoštevati nacionalne ustavne zahteve;
_________________
* UL L 225, 30. 7. 2014, str. 1.
** UL L 173, 12. 6. 2014, str. 190.“;
(13) uvodna izjava 16 se nadomesti z naslednjim:
„(16) je neodvisnost generalnega direktorja in osebja EMS priznana s to pogodbo. Izvajati jo je treba tako, da se po potrebi in v skladu z določbami te pogodbe ohrani skladnost s pravom Evropske unije, katerega uporabo nadzoruje Evropska komisija;“
(14) uvodna izjava 17 se nadomesti z naslednjim:
„(17) bi moralo biti za spore v zvezi z razlago in uporabo te pogodbe, ki nastanejo med pogodbenicami ali med pogodbenicami in EMS, v skladu s členom 273 PDEU pristojno Sodišče Evropske unije;
(18) bo EMS vzpostavil ustrezne sisteme opozarjanja za zagotovitev, da pravočasno prejme vsakršna povračila, dolgovana v okviru pomoči za stabilnost ali varovalnega mehanizma. Nadzor po izvedbi programa bosta opravljala Evropska komisija v povezavi z ECB in Svet Evropske unije znotraj okvira, določenega v skladu s členi 121 in 136 PDEU;“.
B. Členi se spremenijo:
(15) člen 3 se nadomesti z naslednjim:
„ČLEN 3 
Nameni 
1. Namen EMS je zbiranje finančnih sredstev in zagotavljanje pomoči za stabilnost pod strogimi pogoji, ki ustrezajo izbranemu instrumentu finančne pomoči, v korist članic EMS, ki imajo resne finančne težave ali jim tovrstne težave grozijo, če je to nujno potrebno za zaščito finančne stabilnosti euroobmočja kot celote in njegovih držav članic. Kadar je za notranjo pripravo EMS in omogočanje, da ustrezno in pravočasno opravlja naloge, ki mu jih nalaga ta pogodba, potrebno, lahko EMS spremlja in oceni makroekonomsko in finančno stanje svojih članic, vključno z vzdržnostjo njihovega javnega dolga, ter analizira ustrezne informacije in podatke. V ta namen generalni direktor sodeluje z Evropsko komisijo in ECB, da se zagotovi popolna skladnost z okvirom za usklajevanje ekonomske politike iz PDEU.
2. EMS lahko enotnemu odboru za reševanje zagotovi varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje v podporo uporabi instrumentov za reševanje in izvajanju pooblastil enotnega odbora za reševanje, kot je določeno v pravu Evropske unije.
3. V te namene je EMS upravičen zbirati sredstva z izdajo finančnih instrumentov ali s sklepanjem finančnih ali drugih sporazumov ali dogovorov s članicami EMS, finančnimi institucijami ali drugimi tretjimi stranmi.
4. Brez poseganja v odstavek 1 je uporabljeni pogoj primeren za izbrani instrument finančne pomoči, kot je določeno v tej pogodbi.“;
(16) v členu 4(4) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:
„Z odstopanjem od odstavka 3 tega člena se uporabi nujni postopek glasovanja, če Evropska komisija in ECB ugotovita, da bi nesprejetje nujne odločitve za odobritev ali izvedbo finančne pomoči, kakor je opredeljeno v členih 13 do 18, ogrozilo ekonomsko in finančno vzdržnost euroobmočja.“;
(17) člen 5 se spremeni:
(a) v odstavku 4 se doda naslednji stavek:
„Predstavniki sodelujočih držav članic, ki skupaj z EMS sodelujejo pri financiranju v okviru varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje, so tudi povabljeni, da kot opazovalci sodelujejo na sestankih sveta guvernerjev, ko se razpravlja o zadevah v zvezi s skupnim varovalnim mehanizmom.“;
(b) odstavek 6 se spremeni:
(i) točka (a) se nadomesti z naslednjim: 
„(a) ukinitvi nujnega rezervnega sklada in prenosu njegovih sredstev nazaj v rezervni sklad in/ali vplačani kapital v skladu s členom 4(4), preklicu začasne prekinitve uporabe prvega pododstavka člena 18a(6), spremembi glasovalne večine, potrebne za sprejetje odločitve o posojilih in povezanih izplačilih v okviru varovalnega mehanizma po nujnem postopku glasovanja, ter o določitvi okoliščin, v katerih je treba v prihodnje opraviti pregled, v skladu s tretjim pododstavkom člena 18a(6);“;
(ii) točka (f) se nadomesti z naslednjim: 
„(f) pomoči za stabilnost, ki jo zagotovi EMS, vključno s pogoji ekonomske politike, kot so navedeni v memorandumu o soglasju iz člena 13(3) ali kot je navedeno v členu 14(2), ter izbiri instrumentov in določitvi finančnih in drugih pogojev v skladu s členi 12 do 18;“; 
(iii) vstavi se naslednja točka: 
„(fa) spremembi meril za upravičenost do preventivne finančne pomoči iz Priloge III v skladu s členom 14(1);“; 
(iv) točka (g) se nadomesti z naslednjim: 
„(g) pooblastitvi (i) generalnega direktorja in (ii) Evropske komisije v povezavi z ECB, da se skupaj pogajata o pogojih ekonomske politike, ki veljajo za finančno pomoč, v skladu s členom 13(3);“; 
(v) vstavi se naslednja točka: 
„(ga) odobritvi varovalnega mehanizma v skladu s prvim pododstavkom člena 18a(1), spremembi meril za odobritev posojil in izplačil v okviru varovalnega mehanizma iz Priloge IV v skladu z drugim pododstavkom člena 18a(1), določitvi katerega koli od elementov iz tretjega pododstavka člena 18a(1) ter odločitvi o prenehanju ali nadaljevanju takšnega varovalnega mehanizma v skladu s členom 18a(1) in (8);“;
(vi) točka (h) se nadomesti z naslednjim: 
„(h) spremembi cenovne politike in smernic določanja cen za finančno pomoč ali varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje v skladu s členom 20;“; 
(vii) točka (j) se nadomesti z naslednjim: 
„(j) določitvi podrobnosti prenosa pomoči EFSF v EMS, tudi o tem, da ustvari dodatno tranšo odobrenega kapitala, v skladu s členom 40;“; 
(18) člen 6 se spremeni:
(a) v odstavku 3 se doda naslednji stavek:
„Predstavniki sodelujočih držav članic, ki skupaj z EMS sodelujejo pri financiranju v okviru varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje, so tudi povabljeni, da kot opazovalci sodelujejo na sestankih sveta direktorjev, ko ta razpravlja o zadevah v zvezi s skupnim varovalnim mehanizmom.“;
(b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:
„4. Svet direktorjev lahko na ad hoc podlagi povabi druge osebe, vključno s predstavniki institucij ali organizacij, da sodelujejo na sestankih kot opazovalci.“;
(19) v členu 7(4) se doda naslednji stavek:
„Generalni direktor in osebje EMS odgovarjajo le EMS in so pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisni.“;
(20) člen 12 se spremeni:
(a) vstavi se naslednji odstavek:
„1a. EMS lahko zagotovi varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje brez poseganja v pravo Evropske unije ter pristojnosti institucij in organov Evropske unije. Posojila v okviru varovalnega mehanizma se odobrijo le v skrajni sili in takšnem obsegu, da so srednjeročno fiskalno nevtralna.“;
(b) v odstavku 3 se doda naslednji stavek:
„Glasovanje z enotno agregacijo se uporablja za vse nove vrednostne papirje držav euroobmočja z rokom zapadlosti več kot eno leto, ki so bili izdani 1. januarja 2022 ali pozneje.“;
(c) doda se naslednji odstavek:
„4. Evropska komisija bo pri izvajanju nalog, ki so ji dodeljene s to pogodbo, zagotovila, da so operacije finančne pomoči, ki jih izvaja EMS na podlagi te pogodbe, po potrebi skladne s pravom Evropske unije, zlasti z ukrepi usklajevanja ekonomske politike iz PDEU.“;
(21) člen 13 se spremeni:
(a) odstavek 1 se spremeni:
(i) uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim: 
„1. Članica EMS lahko prošnjo za pomoč za stabilnost naslovi na predsednika sveta guvernerjev. V prošnji navede instrumente finančne pomoči, ki jih je treba obravnavati. Ob prejemu take prošnje predsednik sveta guvernerjev zaupa (i) generalnemu direktorju in (ii) Evropski komisiji v povezavi z ECB naslednje naloge:“;
(ii) točka (b) se nadomesti z naslednjim: 
„(b) oceno, ali je javni dolg vzdržen in ali je pomoč za stabilnost mogoče odplačati. Ta ocena se izvede na pregleden in predvidljiv način, pri čemer se dopušča ustrezna diskrecija pri presoji. Pričakuje se, da se ta ocena, kadar je to primerno in mogoče, izvede skupaj z MDS;“; 
(b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
„2. Svet guvernerjev lahko na podlagi prošnje članice EMS in ocen iz odstavka 1 tega člena, na podlagi predloga generalnega direktorja, ki temelji na teh ocenah in, kadar je to ustrezno, na podlagi pozitivne ocene iz člena 14(1) in (2) odloči, da načeloma odobri pomoč za stabilnost zadevni članici EMS v obliki finančne pomoči.“;
(c) v odstavku 3 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:
„3. Če se sprejme odločitev na podlagi odstavka 2 v zvezi s čim drugim kot s preventivno pogojeno kreditno linijo, svet guvernerjev zaupa (i) generalnemu direktorju in (ii) Evropski komisiji v povezavi z ECB nalogo, da se skupaj in, kjer je mogoče, tudi skupaj z MDS, pogajata oziroma pogajajo z zadevno članico EMS o memorandumu o soglasju (v nadaljnjem besedilu: MoS), v katerem so podrobno navedeni pogoji, ki veljajo za finančno pomoč. Vsebina MoS odraža resnost pomanjkljivosti, ki jih je treba obravnavati, in izbran instrument finančne pomoči. Generalni direktor pripravi predlog sporazuma o finančni pomoči, vključno s finančnimi in drugimi pogoji ter izbiro instrumentov, ki ga nato sprejme svet guvernerjev.“;
(d) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:
„4. Evropska komisija in generalni direktor podpišeta MoS v imenu EMS, če so predhodno izpolnjeni pogoji iz odstavka 3 in ga je svet guvernerjev odobril.“;
(e) odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:
„7. Spremljanje izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za finančno pomoč, se skupaj zaupa (i) generalnemu direktorju in (ii) Evropski komisiji v povezavi z ECB in, kjer je mogoče, tudi MDS.“;
(f) doda se naslednji odstavek:
„8. EMS lahko po predhodni sporazumni odobritvi sveta direktorjev sklene memorandum o sodelovanju z Evropsko komisijo, v katerem je podrobno opredeljeno sodelovanje med generalnim direktorjem in Evropsko komisijo pri izvajanju nalog, ki so jima bile zaupane na podlagi odstavkov 1, 3 in 7 tega člena in kakor je opisano v členu 3(1).“;
(22) člen 14 se nadomesti z naslednjim:
„ČLEN 14 
Preventivna finančna pomoč EMS 
1. Instrumenti za preventivno finančno pomoč EMS zagotavljajo pomoč članicam EMS z zdravimi gospodarskimi temelji, ki bi jih lahko prizadel negativni pretres, na katerega ne morejo vplivati. Svet guvernerjev se lahko odloči, da bo odobril preventivno finančno pomoč članici EMS z vzdržnim javnim dolgom v obliki preventivne pogojene kreditne linije ali v obliki kreditne linije pod razširjenimi pogoji v skladu s členom 12(1), če so izpolnjena merila za upravičenost, ki veljajo za vsako vrsto take pomoči, kot je določeno v Prilogi III.
Svet guvernerjev se lahko odloči za spremembo meril za upravičenost do preventivne finančne pomoči EMS in ustrezno spremeni Prilogo III. Ta sprememba začne veljati po tem, ko članice EMS depozitarja uradno obvestijo o zaključku svojih ustreznih nacionalnih postopkov.
2. Pogoji, ki veljajo za preventivno pogojene kreditne linije, vključujejo neprekinjeno izpolnjevanje meril za upravičenost iz Priloge III, katerim se zadevna članica EMS zaveže v podpisani prošnji na podlagi člena 13(1), v kateri so poudarjene njene glavne namere na področju politike (v nadaljnjem besedilu: pismo o nameri). Predsednik sveta guvernerjev ob prejemu takšnega pisma o nameri Evropski komisiji zaupa nalogo, da oceni, ali so namere na področju politike, navedene v pismu o nameri, v celoti skladne z ukrepi usklajevanja ekonomske politike, kot je določeno v PDEU, zlasti z vsemi akti prava Evropske unije, vključno z vsemi mnenji, opozorili, priporočili ali sklepi, naslovljenimi na zadevno članico EMS. Z odstopanjem od člena 13(3) in (4) MoS ne bo predmet pogajanj.
3. Pogoji, ki veljajo za kreditne linije pod razširjenimi pogoji so podrobno določeni v MoS v skladu s členom 13(3) in so skladni z merili za upravičenost iz Priloge III.
4. Finančni in drugi pogoji preventivne finančne pomoči EMS so opredeljeni v sporazumu o preventivni finančni pomoči, ki ga podpiše generalni direktor.
5. Svet direktorjev sprejme podrobne smernice o načinih izvajanja preventivne finančne pomoči EMS.
6. Svet direktorjev redno, vsaj vsakih šest mesecev, ali po tem, ko članica EMS prvič črpa sredstva (prek posojila ali nakupa na primarnem trgu), obravnava poročilo v skladu s členom 13(7). Za preventivno pogojeno kreditno linijo se v poročilu preveri, ali se merila za upravičenost neprekinjeno izpolnjujejo, kot je določeno v odstavku 2 tega člena, za kreditno linijo pod razširjenimi pogoji pa se v poročilu preveri skladnost s pogoji politike, ki so podrobno določeni v MoS. Če je v poročilu ugotovljeno, da članica EMS še naprej izpolnjuje merila za upravičenost do preventivne pogojene kreditne linije ali pogoje za kreditno linijo pod razširjenimi pogoji, se kreditna linija ohrani, razen če generalni direktor ali kateri koli drugi direktor zahteva sporazumno odločitev sveta direktorjev glede ohranitve kreditne linije.
7. Če je v poročilu na podlagi odstavka 6 tega člena ugotovljeno, da članica EMS ne izpolnjuje več meril za upravičenost do preventivne pogojene kreditne linije ali pogojev za kreditno linijo pod razširjenimi pogoji, se dostop do zadevne kreditne linije prekine, razen če se svet direktorjev sporazumno odloči za ohranitev kreditne linije. Če je članica EMS pred tem že črpala sredstva, se uporabi dodatna marža v skladu s smernicami za določanje cen, ki jih sprejme svet guvernerjev na podlagi člena 20(2), razen če svet direktorjev na podlagi poročila oceni, da je neizpolnjevanje posledica dogodkov, na katere članica EMS ni mogla vplivati. Če se kreditna linija ne ohrani, se v skladu z veljavnimi pravili iz te pogodbe lahko zaprosi in dodeli druga oblika finančne pomoči.“;
(23) v členu 15 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:
„5. Kadar je to ustrezno, se svet direktorjev, na predlog generalnega direktorja in po tem ko prejme poročilo generalnega direktorja in Evropske komisije v skladu s členom 13(7), sporazumno odloči o izplačilu obrokov finančne pomoči po izplačilu prvega obroka.“;
(24) v členu 16 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:
„5. Svet direktorjev se, na predlog generalnega direktorja in po tem ko prejme poročilo generalnega direktorja in Evropske komisije v skladu s členom 13(7), sporazumno odloči o izplačilu obrokov finančne pomoči po izplačilu prvega obroka.“;
(25) v členu 17 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:
„5. Svet direktorjev se, na predlog generalnega direktorja in po tem ko prejme poročilo generalnega direktorja in Evropske komisije v skladu s členom 13(7), sporazumno odloči o izplačilu finančne pomoči državi članici prejemnici pomoči prek operacij na primarnem trgu.“;
(26)  vstavi se naslednji člen:
„ČLEN 18a 
Varovalni mehanizem 
1. Svet guvernerjev se lahko na podlagi prošnje enotnega odbora za reševanje za varovalni mehanizem in na podlagi predloga generalnega direktorja odloči, da bo enotnemu odboru za reševanje odobril varovalni mehanizem, ki bo zajemal vse možne uporabe enotnega sklada za reševanje, kot je določeno v pravu Evropske unije, ob ustreznih zaščitnih ukrepih.
Merila za odobritev posojil in izplačil v okviru varovalnega mehanizma so določena v Prilogi IV. Svet guvernerjev se lahko odloči za spremembo meril za odobritev posojil in izplačil in temu ustrezno spremeni Prilogo IV. Ta sprememba začne veljati po tem, ko članice EMS depozitarja uradno obvestijo o zaključku svojih ustreznih nacionalnih postopkov.
Svet guvernerjev določi ključne finančne in druge pogoje varovalnega mehanizma, nominalno zgornjo mejo in njene morebitne prilagoditve, določbe o postopku za preverjanje izpolnjevanja pogoja stalnosti pravnega okvira za reševanje bank ter o posledicah za varovalni mehanizem in njegovo uporabo, in tudi pogoje, pod katerimi lahko svet guvernerjev odloči o prenehanju varovalnega mehanizma, ter pogoje in roke, na podlagi katerih se lahko svet guvernerjev odloči, ali bo še naprej uporabljal varovalni mehanizem na podlagi odstavka 8.
2. Varovalni mehanizem ima obliko obnavljajoče se kreditne linije, v okviru katere se lahko zagotovijo posojila.
3. Podrobni finančni in drugi pogoji varovalnega mehanizma se določijo v sporazumu o varovalnem mehanizmu, sklenjenem z enotnim odborom za reševanje, ki ga sporazumno odobri svet direktorjev, podpiše pa generalni direktor.
4. Svet direktorjev sprejme in redno pregleduje podrobne smernice o načinih izvajanja varovalnega mehanizma, vključno s postopki, ki zagotavljajo hitro sprejetje odločitev na podlagi odstavka 5.
5. Svet direktorjev na podlagi prošnje enotnega odbora za reševanje za posojilo, ki vsebuje vse potrebne informacije in spoštuje zahteve glede zaupnosti iz prava Evropske unije, predloga generalnega direktorja in ocene sposobnosti enotnega odbora za reševanje za povračilo ter, kjer je to ustrezno, ocen Evropske komisije in ECB na podlagi odstavka 6 sporazumno odloči o posojilih in povezanih izplačilih v okviru varovalnega mehanizma, pri čemer upošteva merila iz Priloge IV. Svet direktorjev se lahko sporazumno odloči, da nalogo iz tega odstavka prenese na generalnega direktorja za določeno obdobje in v določenem znesku, in sicer v skladu s pravili iz smernic, ki jih sprejme svet direktorjev.
6. Z odstopanjem od člena 4(3) se uporabi nujni postopek glasovanja, če Evropska komisija in ECB v ločenih ocenah ugotovita, da bi nesprejetje nujne odločitve sveta direktorjev o posojilih in povezanih izplačilih v okviru varovalnega mehanizma na podlagi prvega stavka odstavka 5 tega člena ogrozilo ekonomsko in finančno vzdržnost euroobmočja. Za sporazumno sprejetje take odločitve v skladu z navedenim nujnim postopkom se zahteva kvalificirana večina 85 % oddanih glasov. Ta odstavek se ne uporablja, če in dokler potekajo kakršni koli postopki v zvezi s stalnostjo pravnega okvira za reševanje bank na podlagi odstavka 8 tega člena in povezanimi določbami, ki jih sprejme svet guvernerjev.
Kadar se uporabi nujni postopek iz prvega pododstavka, se izvede prenos v nujni rezervni sklad, s čimer se ustvari namenska rezerva, iz katere se krijejo tveganja iz posojil in povezanih izplačil, odobrenih v okviru navedenega nujnega postopka. Svet direktorjev se lahko sporazumno odloči za ukinitev nujnega rezervnega sklada in prenos njegovih sredstev nazaj v rezervni sklad in/ali vplačani kapital.
Po dveh primerih uporabe tega nujnega postopka glasovanja se uporaba prvega pododstavka začasno prekine, dokler se svet guvernerjev ne odloči za preklic te začasne prekinitve. Svet guvernerjev pri odločanju o preklicu take začasne prekinitve pregleda glasovalno večino, ki je potrebna za sprejetje odločitve po navedenem postopku, in določi okoliščine, v katerih mora v prihodnje potekati pregled, pri čemer se lahko odloči za ustrezno spremembo tega odstavka, ne da bi se pri tem znižal prag glasovanja. Takšna sprememba začne veljati po tem, ko članice EMS depozitarja uradno obvestijo o zaključku svojih ustreznih nacionalnih postopkov.
7. EMS vzpostavi ustrezen sistem opozarjanja za zagotovitev, da pravočasno prejme povračila, dolgovana v okviru varovalnega mehanizma.
8. Varovalni mehanizem in njegova uporaba na podlagi tega člena sta odvisna od izpolnjevanja pogoja stalnosti pravnega okvira za reševanje bank. Kadar pogoj stalnosti pravnega okvira za reševanje bank ni izpolnjen, se začne celovit pregled, za nadaljevanje varovalnega mehanizma pa je potrebna odločitev sveta guvernerjev. Svet guvernerjev na podlagi odstavka 1 določi nadaljnje določbe o postopku za preverjanje izpolnjevanja pogoja stalnosti pravnega okvira za reševanje bank ter o posledicah za varovalni mehanizem in njegovo uporabo.
9. Za namene odstavka 8 tega člena stalnost pravnega okvira za reševanje bank zajema:
(a) stalnost, kot je opredeljena v členu 9(1) medvladnega sporazuma z dne 21. maja 2014 o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje (v nadaljnjem besedilu: medvladni sporazum), pravil iz člena 9(1) medvladnega sporazuma in
(b) stalnost načel in pravil v zvezi z instrumentom za reševanje s sredstvi upnikov ter okvirom za minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti iz direktive o sanaciji in reševanju bank, uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje in Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012*, v kolikor so ta načela in pravila pomembna za ohranitev finančnih sredstev enotnega sklada za reševanje.
10. EMS pri izvajanju tega člena tesno sodeluje s sodelujočimi državami članicami, ki skupaj z EMS sodelujejo pri financiranju v okviru varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje.
________________
* UL L 176, 27. 6. 2013, str. 1.“;
(27) naslov člena 19 se nadomesti z naslednjim:
„Pregled in spremembe seznama instrumentov finančne pomoči“;
(28) v členu 20 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:
„1. Pri odobritvi pomoči za stabilnost ali financiranja v okviru varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje si EMS prizadeva v celoti pokriti svoje stroške financiranja in poslovanja, prav tako pa vključi ustrezno maržo.
2. Za vse instrumente finančne pomoči in financiranje v okviru varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje se določanje cen podrobno opredeli v smernicah za določanje cen, ki jih sprejme svet guvernerjev.“;
(29) v členu 21 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
„1. EMS je pooblaščen, da se za dosego svojih namenov zadolži na kapitalskih trgih pri bankah, finančnih institucijah ali drugih osebah ali institucijah.“;
(30) v členu 30 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:
„5. Svet guvernerjev omogoči nacionalnim parlamentom, vrhovnim revizijskim institucijam članic EMS, Evropskemu računskemu sodišču in Evropskemu parlamentu dostop do letnega poročila.“;
(31) v členu 37 se doda naslednji odstavek:
„4. Vsak spor med članicami EMS glede izpolnjevanja pogoja stalnosti pravnega okvira za reševanje bank iz člena 18a se lahko predloži neposredno Sodišču Evropske unije v skladu s postopkom, ki ga določi svet guvernerjev na podlagi člena 18a(1) in (8). Sodba Sodišča Evropske unije je za stranke v postopku zavezujoča; EMS deluje v skladu s takšno sodbo.“;
(32) v členu 38 se edini odstavek nadomesti z naslednjim:
„EMS ima pravico, da za dosego svojih namenov sodeluje v skladu s pogoji te pogodbe z MDS, katero koli državo, ki na ad hoc podlagi zagotavlja finančno pomoč članici EMS, katero koli državo članico Evropske unije in katero koli mednarodno organizacijo ali subjektom s pristojnostmi na povezanih področjih.“;
(33) v členu 40 se doda naslednji odstavek:
„4. Brez poseganja v člene 8 do 11 in 39 lahko svet guvernerjev, da bi se olajšal prenos iz odstavka 2 tega člena, ustvari dodatno tranšo odobrenega kapitala, ki ga vpišejo nekateri ali vsi delničarji EFSF sorazmerno z razdelitvenim ključem iz Priloge 2 k okvirnemu sporazumu o EFSF, ki je bil podpisan 10. junija 2010 (kakor je bil spremenjen). Dodatna tranša je sestavljena iz kapitala na vpoklic in je brez glasovalnih pravic (tudi če je takšen kapital vpoklican), omejena pa je z najvišjim zneskom, ki ustreza skupnemu neporavnanemu znesku glavnice prenesenih posojil EFSF, pomnoženim z odstotkom, ki ne presega 165 %. Svet guvernerjev določi način in okoliščine vpoklicev kapitala in plačil v okviru dodatne tranše.
Prenos iz odstavka 2 ne poveča vsote obveznosti EFSF in EMS v primerjavi s scenarijem, v katerem se ta prenos ne izvede. Dodatna tranša je v podporo prenosu posojil EFSF in se zniža glede na povračilo navedenih posojil.
Odločitev sveta guvernerjev iz prvega pododstavka začne veljati po tem, ko članice EMS obvestijo depozitarja, da so njihovi veljavni notranji postopki zaključeni.“;
(34) točki 1 in 2 člena 45 se nadomestita z naslednjim:
„(1) Priloga I: Razdelitveni ključ EMS;
(2) Priloga II: Vpisi odobrenega delniškega kapitala;
(3) Priloga III: Merila za upravičenost do preventivne finančne pomoči EMS in
(4) Priloga IV: Merila za odobritev posojil in izplačil v okviru varovalnega mehanizma.“;
(35) kot Priloga III se doda naslednje besedilo:
PRILOGA III
Merila za upravičenost do preventivne finančne pomoči EMS
1. Spodnja merila predstavljajo merila za upravičenost do preventivne finančne pomoči EMS in so bila določena ob upoštevanju:
(a) izjave z vrha držav euroobmočja z dne 14. decembra 2018, v kateri je bil potrjen dogovor o pogojih reforme EMS in v kateri je navedeno, da bodo pojasnjena predhodna merila za upravičenost, ki ocenjujejo dobro gospodarsko in finančno poslovanje, ter da bo še naprej na voljo instrument za kreditno linijo pod razširjenimi pogoji, kot je predvideno v veljavni smernici EMS, ter
(b) skupnega stališča o prihodnjem sodelovanju med Evropsko komisijo in EMS, kot je priložen dogovoru o pogojih reforme EMS, ter vloge in pristojnosti institucij, kot je predvideno v pravnem okviru Evropske unije.
Poleg tega se upošteva tudi, da je postopek za odobritev preventivne finančne pomoči EMS skladen s členoma 13 in 14 te pogodbe, da se lahko svet guvernerjev v skladu s členom 14(1) te pogodbe odloči za odobritev preventivne finančne pomoči članici EMS, ki ima vzdržen javni dolg, ter da svet direktorjev sprejme podrobne smernice o načinih izvajanja preventivne finančne pomoči EMS v skladu s členom 14(5) te pogodbe.
2. Merila za upravičenost za odobritev preventivne pogojene kreditne linije:
Dostop do preventivne pogojene kreditne linije temelji na merilih za upravičenost in je omejen na članice EMS, katerih gospodarstvo in finance imajo trdne temelje ter ki imajo vzdržen javni dolg. Članice EMS morajo praviloma izpolnjevati kvantitativna merila in izpolnjevati kvalitativne pogoje, povezane z nadzorom EU. Ocena, ali potencialno upravičena članica EMS izpolnjuje pogoje za preventivno pogojeno kreditno linijo, se opravi na podlagi naslednjih meril:
(a) upoštevanje kvantitativnih fiskalnih referenčnih vrednosti. Članica EMS ni v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem in mora v dveh letih pred prošnjo za preventivno finančno pomoč izpolnjevati naslednja tri merila:
(i) primanjkljaj sektorja država ne presega 3 % BDP;
(ii) strukturni proračunski saldo sektorja država je v višini minimalne referenčne vrednosti za posamezno državo ali nad njo*;
(iii) merilo glede dolga vsebuje razmerje med javnim dolgom in BDP, ki je nižje od 60 %, ali zmanjšanje odstopanja do 60 % v povprečju za eno dvajsetino na leto v predhodnih dveh letih;
(b) odsotnost čezmernih neravnotežij. Članica EMS v okviru nadzora EU ne bi smela biti opredeljena kot država, ki se sooča s čezmernimi neravnotežji;
(c) evidenca dostopa do mednarodnih kapitalskih trgov, kjer je to potrebno, pod razumnimi pogoji;
(d) vzdržen zunanji položaj in
(e) odsotnost resnejših šibkih točk finančnega sektorja, ki bi ogrožale finančno stabilnost članice EMS.
3. Merila za upravičenost za dodelitev kreditne linije pod razširjenimi pogoji
Dostop do kreditne linije pod razširjenimi pogoji je odprt za članice EMS, ki niso upravičene do preventivne pogojene kreditne linije zaradi neizpolnjevanja nekaterih meril za upravičenost, vendar je njihov splošni gospodarski in finančni položaj še vedno trden, javni dolg pa vzdržen.
_______________
* Minimalna referenčna vrednost je raven strukturnega salda, ki zagotavlja varnostno rezervo glede na 3-odstotni prag iz PDEU v običajnih cikličnih pogojih. V glavnem se uporablja kot eden od treh podatkov za izračun minimalnega srednjeročnega cilja.“;
(36) kot Priloga IV se doda naslednje besedilo:
PRILOGA IV
Merila za odobritev posojil in izplačil v okviru varovalnega mehanizma
1. Spodaj navedena merila so merila za odobritev posojil in izplačil v okviru varovalnega mehanizma in so bila določena ob upoštevanju:
(a) mandata skupnega varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje, potrjenega na vrhu držav euroobmočja 14. decembra 2018;
(b) uvodne izjave 15b te pogodbe, v kateri je navedeno, da so v mandatu skupnega varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje, ki je bil potrjen na vrhu držav euroobmočja 14. decembra 2018, predvidena merila za izplačila v okviru varovalnega mehanizma, med drugim vključno z načeloma skrajne sile in srednjeročne fiskalne nevtralnosti, popolno skladnostjo z uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje in direktivo o sanaciji in reševanju bank ter stalnostjo pravnega okvira;
(c) člena 12(1a) te pogodbe, ki določa, da se posojila v okviru varovalnega mehanizma odobrijo le v skrajni sili in takšnem znesku, da so srednjeročno fiskalno nevtralna;
(d) člena 18a(8) te pogodbe, ki določa, da bi morala biti varovalni mehanizem in njegova uporaba pogojena z izpolnjevanjem pogoja stalnosti pravnega okvira za reševanje bank in da svet guvernerjev na podlagi člena 18a(1) te pogodbe določi nadaljnje določbe o postopku preverjanja izpolnjevanja tega pogoja in o posledicah za varovalni mehanizem in njegovo uporabo;
(e) člena 18a(5) te pogodbe, ki določa, da svet direktorjev ob upoštevanju meril iz te priloge sporazumno odloči o posojilih in povezanih izplačilih v okviru varovalnega mehanizma,
ter ob upoštevanju, da postopek za odobritev in izvajanje varovalnega mehanizma upošteva člen 18a te pogodbe in da svet direktorjev sprejme podrobne smernice o načinih izvajanja varovalnega mehanizma v skladu s členom 18a(4) te pogodbe.
2. Merila za odobritev posojil in izplačil v okviru varovalnega mehanizma:
(a) varovalni mehanizem se uporabi le v skrajnem primeru. Torej:
(i) finančna sredstva iz enotnega sklada za reševanje, ki so na voljo za uporabo v skladu s členom 76 uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje in še niso dodeljena ukrepom za reševanje, so izčrpana, vključno v primeru, ko so v enotnem skladu za reševanje finančna sredstva še na voljo, vendar niso zadostna za reševanje obravnavanega primera;
(ii) naknadni prispevki niso zadostni ali niso takoj na voljo ter
(iii) enotni odbor za reševanje si ne more izposoditi sredstev pod pogoji, ki so zanj sprejemljivi v skladu s členoma 73 in 74 uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje;
(b) spoštuje se načelo srednjeročne fiskalne nevtralnosti. Sposobnost enotnega odbora za reševanje za povračilo zadostuje za povračilo vseh posojil, odobrenih v okviru varovalnega mehanizma v srednjeročnem obdobju;
(c) zahtevana sredstva so na voljo EMS. V primeru gotovinskih izplačil je EMS pridobil sredstva pod pogoji, ki so sprejemljivi za EMS, ali, v primeru negotovinskih izplačil, vrednostne papirje, ki so zakonito ustvarjeni in se hranijo v ustrezni depotni družbi;
(d) vse pogodbenice medvladnega sporazuma, na ozemlju katerih poteka zadevni ukrep reševanja, izpolnjujejo svoje obveznosti glede prenosa prispevkov, ki so jih prejele od institucij, pooblaščenih na njihovem ozemlju, v enotni sklad za reševanje;
(e) v teku ni primera neplačevanja posojil enotnega odbora za reševanje iz EMS ali od katerega koli drugega upnika ali pa je enotni odbor za reševanje predložil popravni načrt za morebiten tekoči primer neplačevanja, ki ga odbor direktorjev obravnava kot zadovoljivega;
(f) pogoj stalnosti pravnega okvira za reševanje bank, kot je opredeljen v členu 18a(9) te pogodbe, je izpolnjen, kot določa svet guvernerjev v skladu s členom 18a(1) in (8) te pogodbe, ter
(g) zadevna shema za reševanje je v celoti skladna s pravom Evropske unije in je začela veljati v skladu s pravom Evropske unije.“.
ČLEN 2 
Deponiranje 
Ta sporazum o spremembi se deponira pri Generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: depozitar), ki pošlje overjene kopije vsem podpisnicam.
ČLEN 3 
Konsolidacija 
Depozitar pripravi konsolidirano različico Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost in jo pošlje vsem podpisnicam.
ČLEN 4 
Ratifikacija, odobritev ali sprejetje 
1. Podpisnice ta sporazum o spremembi ratificirajo, odobrijo ali sprejmejo. Listine o ratifikaciji, odobritvi ali sprejetju se deponirajo pri depozitarju.
2. Depozitar obvesti druge podpisnice o vsakem deponiranju in njegovem datumu.
ČLEN 5 
Začetek veljavnosti in pristop 
1. Ta sporazum o spremembi začne veljati na dan, ko vse podpisnice deponirajo listine o ratifikaciji, odobritvi ali sprejetju.
2. K temu sporazumu o spremembi lahko pred začetkom njegove veljavnosti pristopijo države članice Evropske unije, ki pristopijo k Pogodbi o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost v skladu s členoma 2 in 44 navedene pogodbe.
Člena 2 in 44 Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost veljata tudi za pristop k temu sporazumu o spremembi.
Država članica pristopnica mora vlogo za pristop k temu sporazumu o spremembi predložiti skupaj z vlogo za pristop k Pogodbi o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost. Odobritev vloge s strani sveta guvernerjev v skladu s členom 44 Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost začne učinkovati ob istočasni predložitvi listin o pristopu k Pogodbi o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost in temu sporazumu o spremembi.
V enem izvirniku, pri čemer so besedila v angleškem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku enako verodostojna.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za finance.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 411-05/21-8/10
Ljubljana, dne 13. julija 2021
EPA 1959-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica 
1  UL L 225, 30.7.2014, str. 1.

AAA Zlata odličnost