Uradni list

Številka 208
Uradni list RS, št. 208/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 208/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4391. Uredba o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, stran 13572.

  
Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega, enajstega in štirinajstega odstavka 20. člena ter za izvrševanje šestega odstavka 104. člena in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži 
1. člen 
V Uredbi o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21) se v 9. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za lažje zbiranje, ponovno uporabo in predelavo odpadne embalaže, vključno z njenim recikliranjem, lahko proizvajalec embalaže ali embaler na embalaži označi vrste uporabljenih embalažnih materialov.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Pridobitelj embalaže lahko uvaža embalažo, na kateri so označene vrste uporabljenih embalažnih materialov, če oznake embalažnih materialov izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega odstavka.
(4) Proizvajalec embalaže ali embaler, ki na embalaži, izdelani iz embalažnih materialov iz Odločbe Komisije z dne 28. januarja 1997 o določitvi sistema prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (97/129/ES) (UL L št. 50 z dne 20. 2. 1997, str. 28; v nadaljnjem besedilu: Odločba 97/129/ES), označi vrste uporabljenih embalažnih materialov, mora za njihovo označevanje uporabiti sistem prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo 97/129/ES.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pridobitelj embalaže lahko uvaža embalažo, izdelano iz embalažnih materialov iz Odločbe 97/129/ES, na kateri so označene vrste uporabljenih embalažnih materialov, če je bil za njihovo označevanje uporabljen sistem prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo 97/129/ES.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta besedilo »prvega odstavka«, beseda »emblaže« pa se nadomesti z besedo »embalaže«.
2. člen 
V 30. členu se v drugem odstavku za besedo »kupce« dodata vejica in besedilo »razen potrošnikov,«.
3. člen 
V 31. členu se v tretjem odstavku za besedo »kupce« dodata vejica in besedilo »razen potrošnikov,«.
4. člen 
V 44. členu se v drugem odstavku beseda »zagotovlja« nadomesti z besedo »zagotavlja«.
5. člen 
V 48. členu se v tretjem odstavku v 10. točki beseda »dužba« nadomesti z besedo »družba«.
6. člen 
V 51. členu se v prvem odstavku v 7. točki za besedo »kupcev« dodata vejica in besedilo »razen potrošnikov,«.
V tretjem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. na embalaži označi vrste uporabljenih embalažnih materialov, njihove oznake pa ne izpolnjujejo predpisanih zahtev (drugi odstavek 9. člena),«.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. na embalaži, izdelani iz embalažnih materialov, navedenih v Odločbi 97/129/ES, označi vrste uporabljenih embalažnih materialov, za njihovo označevanje pa ne uporabi sistema prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo 97/129/ES (četrti odstavek 9. člena),«.
Dosedanje 4. do 13. točka postanejo 5. do 14. točka.
V četrtem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. uvaža embalažo, na kateri so označene vrste uporabljenih embalažnih materialov, njihove oznake pa ne izpolnjujejo predpisanih zahtev (tretji odstavek 9. člena),«.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. uvaža embalažo, izdelano iz embalažnih materialov, navedenih v Odločbi 97/129/ES, na kateri so označene vrste uporabljenih embalažnih materialov, za njihovo označevanje pa ni bil uporabljen sistem prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo 97/129/ES (peti odstavek 9. člena),«.
Dosedanje 4. do 9. točka postanejo 5. do 10. točka.
V petem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. na embalaži označi vrste uporabljenih embalažnih materialov, njihove oznake pa ne izpolnjujejo predpisanih zahtev (drugi odstavek 9. člena),«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. na embalaži, izdelani iz embalažnih materialov, navedenih v Odločbi 97/129/ES, označi vrste uporabljenih embalažnih materialov, za njihovo označevanje pa ne uporabi sistema prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo 97/129/ES (četrti odstavek 9. člena),«.
Dosedanje 3. do 8. točka postanejo 4. do 9. točka.
V osmem odstavku se v 2. točki za besedilom »ravnanje z odpadno embalažo« doda besedilo »ali o sklenitvi pogodbe z družbo za ravnanje z odpadno embalažo ne obvešča vseh svojih kupcev, razen potrošnikov, ali jih ne obvešča na predpisani način«.
V enajstem odstavku se v 16. točki beseda »upoštevjo« nadomesti z besedo »upoštevajo«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-63/2021
Ljubljana, dne 30. decembra 2021
EVA 2021-2550-0062
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti