Uradni list

Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021

Kazalo

3896. Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij, stran 12137.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) in 4. člena Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 184/21) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O 
za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1.1 Vsebina navodila 
1. člen 
(vsebina navodila) 
To navodilo določa podrobnejšo vsebino, obliko, način, pogostost in roke za posredovanje poročil monetarnih finančnih institucij na posamični podlagi, ki jih ureja Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 184/21).
2. člen 
(obseg poročevalskih zahtev posameznih obveznikov) 
(1) Banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, podružnice bank tretjih držav, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev, in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev (v nadaljnjem besedilu: banka), poročajo vse podatke iz prejšnjega člena.
(2) Družbe za izdajo elektronskega denarja iz prvega odstavka 2. člena Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij poročajo podatke iz 14. poglavja tega navodila.
1.2 Uporaba kratic in skrajšanih naslovov predpisov 
3. člen 
(uporaba kratic in skrajšanih naslovov predpisov) 
(1) V tem navodilu so uporabljene naslednje kratice zakonov:
1. ZBan-3 je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP);
2. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21);
3. ZTFI-1 je Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21).
(2) V tem navodilu so za akte Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), Evropskega bančnega organa (v nadaljnjem besedilu: EBA), Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: ECB), Evropskega odbora za sistemska tveganja (v nadaljnjem besedilu: ESRB) in Banke Slovenije uporabljeni naslednji skrajšani naslovi:
1. MSRP in MRS so mednarodni standardi računovodskega poročanja, ki jih je sprejela Evropska Komisija na podlagi Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L št. 243 z dne 11. 9. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 297/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Uredbe (ES) št. 1606/2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 97 z dne 9. 4. 2008, str. 62), in Uredbe Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju določenih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 320 z dne 29. 11. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2021/1421 z dne 30. avgusta 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 16 (UL L št. 305 z dne 31. 8. 2021, str. 17);
2. Uredba 575/2013/EU ali CRR je Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1043 z dne 24. junija 2021 o podaljšanju prehodnih določb iz Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (UL L št. 225 z dne 25. 6. 2021, str. 52);
3. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/451 je Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/451 z dne 17. decembra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 (UL L št. 97 z dne 19. 3. 2021, str. 1);
4. Uredba 549/2013/EU je Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (ESA 2010; UL L št. 174 z dne 26. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1342 z dne 22. aprila 2015 o spremembi metodologije za klasifikacijo proizvodov po dejavnosti iz Priloge A k Uredbi (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 207 z dne 4. 8. 2015, str. 35);
5. Uredba AnaCredit je Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/867 z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2016/13; UL L št. 144 z dne 1. 6. 2016, str. 44);
6. Priročnik AnaCredit je AnaCredit Reporting Manual v vsakokrat veljavnem besedilu, ki je objavljen na spletni strani Evropske centralne banke;
7. Uredba (EU) 2021/379 (ECB/2021/2) je Uredba Evropske centralne banke (EU) 2021/379 z dne 22. januarja 2021 o postavkah bilance stanja kreditnih institucij in sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2021/2; UL L št. 73 z dne 3. 3. 2021, str. 1);
8. Smernice o zakonskih in zasebnih moratorijih so Smernice o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 (EBA/GL/2020/02), z dne 2. aprila 2020, zadnjič spremenjene s Smernicami o spremembi Smernic EBA/GL/2020/02 o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 (EBA/GL/2020/15), z dne 2. decembra 2020, ter objavljene na spletni strani EBA, ki sta jih za uporabo v bankah določili Banka Slovenije in Evropska centralna banka;
9. Smernice za upravljanje kreditnega tveganja in obračunavanje pričakovanih kreditnih izgub so Smernice za upravljanje kreditnega tveganja in obračunavanje pričakovanih kreditnih izgub v kreditnih institucijah (EBA/GL/2017/06) z dne 20. septembra 2017, objavljene na spletni strani EBA, ki sta jih za uporabo v bankah določili Banka Slovenije in Evropska centralna banka;
10. Smernice o ocenjevanju verjetnosti neplačila in izgube ob neplačilu ter o obravnavi neplačanih izpostavljenosti so Smernice o ocenjevanju verjetnosti neplačila in izgube ob neplačilu ter o obravnavi neplačanih izpostavljenosti (EBA/GL/2017/16) z dne 23. aprila 2018, objavljene na spletni strani EBA, ki sta jih za uporabo v bankah določili Banka Slovenije in Evropska centralna banka;
11. Smernice o upravljanju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti so Smernice o upravljanju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/06) z dne 31. oktobra 2018, objavljene na spletni strani EBA, ki sta jih za uporabo v bankah določili Banka Slovenije in Evropska centralna banka;
12. Priporočilo ESRB o odpravljanju vrzeli v podatkih o nepremičninah je Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 31. oktobra 2016 o odpravljanju vrzeli v podatkih o nepremičninah (ESRB/2016/14; UL C št. 31 z dne 31. 1. 2017, str. 1), zadnjič spremenjeno s Priporočilom o spremembi Priporočila ESRB/2016/14 o odpravljanju vrzeli v podatkih o nepremičninah z dne 21. marca 2019 (ESRB/2019/3; UL C št. 271 z dne 13. 8. 2019, str. 1);
13. Usmeritve poročevalskim enotam o predpisih SHS – za statistiko imetij vrednostnih papirjev poročevalskih bančnih skupin so »Guidance notes to reporting agents on SHS regulation – for statistics on holdings of securities by reporting banking groups« iz maja 2017, ki so dosegljive na spletni strani Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: ECB);
14. Sklep o poročanju MFI je Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 184/21).
(3) RTPS v tem navodilu pomeni Register tujih poslovnih subjektov, ki ga vodi Banka Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja centralni kreditni register.
1.3 Poročila in pogostost njihovega posredovanja 
4. člen 
(poročila in pogostost njihovega posredovanja) 
(1) Banka posreduje informacije iz 1. člena tega navodila s poročili, ki jih določa prvi odstavek 3. člena Sklepa o poročanju MFI:
1. Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (v nadaljnjem besedilu: poročilo BS1S), ki vključujejo finančne informacije v zvezi z računovodskimi izkazi in podrobnejše podatke iz pogodb o sklenjenih poslih po stanju konec vsakega meseca;
2. Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem in zneski poplačil (v nadaljnjem besedilu: poročilo BS1K), ki se nanašajo na naložbe v dolžniške finančne instrumente ter prevzete in pogojne (zunajbilančne) obveznosti ter na dolžnike po teh instrumentih, po stanju konec vsakega četrtletja;
3. Dogodki v zvezi z dolžniki iz finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: poročilo BDOG) na ravni posameznega posla, nastali v referenčnem mesecu, ki niso vključeni v poročilo BS1S;
4. Poročilo o prevrednotenju finančnih instrumentov in o transakcijah s finančnimi instrumenti (v nadaljnjem besedilu: poročilo BS1V), ki vključuje podatke o prevrednotenju finančnih instrumentov in o transakcijah s finančnimi instrumenti, izvršenih v referenčnem mesecu;
5. Kreditni posli, ki jih banka servisira za račun tretjih oseb (v nadaljnjem besedilu: poročilo BS1KP), po stanju konec vsakega meseca;
6. Relacijska tabela solidarnih obveznosti (v nadaljnjem besedilu: poročilo BSSOL), ki natančneje opredeljuje odgovornosti solidarnih obveznikov, po stanju konec vsakega meseca;
7. Tabela zavarovanj (v nadaljnjem besedilu: poročilo BSZAV), ki jih kreditodajalec prejme v zavarovanje izpostavljenosti, poročanih na ravni posamezne pogodbe, po stanju konec vsakega meseca;
8. Relacijska tabela alokacije vrednosti zavarovanj (v nadaljnjem besedilu: poročilo BSIVZ), ki posamezno pogodbo opremi s podatki o prejetih zavarovanjih, po stanju konec vsakega meseca;
9. Relacijska tabela povezanih oseb (v nadaljnjem besedilu: poročilo BSPOV), ki opredeljuje razmerja med pravnimi osebami, po stanju konec vsakega meseca;
10. Poročilo o karakteristikah novih kreditov fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: poročilo BSMAP) za posle, sklenjene v referenčnem četrtletju;
11. Poročilo o odlogih plačila obveznosti in nedonosnih izpostavljenostih do fizičnih oseb (v nadaljnjem besedilu: poročilo BSZAM) po stanju konec vsakega četrtletja;
12. Poročilo o imetjih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: poročilo SHSG) za izbrane bančne skupine, po stanju konec vsakega četrtletja.
(2) Banka v skladu z drugim odstavkom 3. člena Sklepa o poročanju MFI zagotovi Banki Slovenije na zahtevo tudi podatke o tujih poslovnih subjektih, ki so rezidenti druge države članice, zavezane k poročanju na podlagi Uredbe AnaCredit, z vnosom v aplikacijo RTPS v skladu z določbami iz 12. poglavja tega navodila.
1.4 Oblika in način posredovanja poročil 
5. člen 
(oblika in način posredovanja poročil) 
(1) Banka poročila iz prvega odstavka prejšnjega člena opremi z naslednjimi podatki:
– matično številko poročevalca,
– datumom, na katerega se poročilo nanaša (tj. referenčnim datumom poročila),
– oznako po šifrantu 1. Šifra poročila in
– oznako po šifrantu 3. Tip poročila.
(2) Banka poroča zneske v eurih, stopnje izgub in stopnje neplačila v odstotkih ter obrestne mere v odstotkih na letni ravni. Zneske poroča zaokrožene brez decimalk, vrednost delte pri opcijah, stopnje izgube in stopnje neplačila poroča zaokrožene na dve decimalki, obrestne mere, izračunane v skladu s priporočilom Banke Slovenije glede načina obračuna obresti za posle s prebivalstvom, pa zaokrožene na štiri decimalke.
(3) Banka posreduje poročila iz prejšnjega člena Banki Slovenije v elektronski obliki tako, kot je podrobneje opisano s tehničnim navodilom, objavljenim na spletni strani Banke Slovenije.
1.5 Roki za posredovanje poročil in njihova hramba 
6. člen 
(roki za posredovanje rednih poročil) 
(1) Banka posreduje Banki Slovenije:
1. redna mesečna poročila BS1S, BDOG in BS1V (šifra 1 po šifrantu 3. Tip poročila) najpozneje deseti delovni dan v naslednjem mesecu;
2. redna mesečna poročila BS1KP, BSSOL, BSPOV, BSZAV in BS1VZ najpozneje petnajsti delovni dan v naslednjem mesecu;
3. redno četrtletno poročilo BS1K (šifra 1 po šifrantu 3. Tip poročila) in poročilo SHSG v rokih iz točke (b) prvega in drugega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451;
4. redni četrtletni poročili BSMAP in BSZAM najpozneje 15. delovni dan po zaključku četrtletja.
(2) Ne glede na 2. točko prejšnjega odstavka banka poročili BSSOL in BSPOV v produkcijsko okolje Banke Slovenije posreduje po tem, ko Banka Slovenije potrdi pravilnost poročil BS1S in BS1KP. Poročilo BS1VZ banka posreduje po tem, ko Banka Slovenije potrdi pravilnost poročila BSZAV, in poročilo BSZAM po tem, ko Banka Slovenije potrdi poročilo BSMAP.
7. člen 
(roki za posredovanje zaključnih poročil) 
(1) Za stanje na dan 31. decembra banka posreduje Banki Slovenije posebna poročila BS1S, BS1V, BS1VZ in BS1K po opravljenih zaključnih knjiženjih (šifra 2 po šifrantu 3. Tip poročila), in sicer najpozneje do 5. februarja po koncu prejšnjega poslovnega leta. Za redno četrtletno poročilo BS1K banka za stanje na dan 31. decembra pošlje le posebno poročilo BS1K po opravljenih zaključnih knjiženjih (šifra 2 po šifrantu 3. Tip poročila).
(2) Če banka zaradi revidiranja letnega poročila izvede popravke v knjigovodskih postavkah, posreduje Banki Slovenije v roku petih delovnih dni po izvedenih popravkih zaradi revidiranja, najpozneje pa do 30. aprila tekočega leta za preteklo poslovno leto, tudi posebna poročila BS1S, BS1K, BS1VZ in BS1V, sestavljena na podlagi revidiranega letnega poročila (šifra 6 po šifrantu 3. Tip poročila).
(3) Banka pred posredovanjem posebnih poročil iz prejšnjega odstavka v Oddelek finančne statistike Banke Slovenije posreduje pisno obrazložitev revizorjevih popravkov, ki vplivajo na postavke rekapitulacije iz 13. poglavja in Priloge REKAPITULACIJA, ki je sestavni del tega navodila in mora vsebovati:
– oznako dopisa;
– razloge za revizorjeve popravke;
– opis poslovnih dogodkov, na katere se revizorjevi popravki nanašajo;
– podpis dveh odgovornih oseb;
– datum.
(4) Če so podatki po stanju na dan 31. decembra po reviziji enaki že posredovanim podatkom po stanju na dan 31. decembra po zaključnih knjiženjih iz prvega odstavka tega člena, lahko banka Banki Slovenije namesto posebnih poročil iz drugega odstavka tega člena posreduje pisno izjavo o enakosti podatkov. Izjava, ki jo banka naslovi na Oddelek finančne statistike, mora vsebovati:
– oznako dopisa;
– vsebinsko obrazložitev, na katere podatke se izjava nanaša;
– podpis dveh odgovornih oseb;
– datum.
(5) Banka, nad katero se uvede likvidacijski ali stečajni postopek, postopek reševanja ali postopek prisilnega prenehanja, posreduje Banki Slovenije poročilo BS1S po stanju na dan pred začetkom postopka iz tega odstavka (šifra 5 po šifrantu 3. Tip poročila) najpozneje do desetega delovnega dneva po začetku postopka.
(6) Če banka zaradi združitve ali delitve preneha obstajati, mora njen pravni naslednik za to banko Banki Slovenije posredovati poročilo BS1S po stanju na zadnji dan meseca pred vpisom združitve ali delitve v sodni register in poročilo BS1K po stanju na zadnji dan četrtletja pred vpisom združitve ali delitve v sodni register (obe poročili posebej za banko in podružnico v tujini; šifri 5 in 12 po šifrantu 3. Tip poročila) v rokih, določenih v 6. členu tega navodila. Pravni naslednik za to banko posreduje tudi vsa druga poročila iz poglavja 1.3 v rokih iz 6. člena tega navodila, če tega ni storila že prejšnja obveznica poročanja. Ne glede na prejšnji stavek obveznost za posredovanje poročila SHSG preneha z obvestilom Banke Slovenije.
8. člen 
(roki za posredovanje poročil za banke s podružnicami v tujini) 
(1) Banka s podružnico v tujini predloži Banki Slovenije poročila BS1S, BDOG, BS1K in BS1V za banko brez podružnice v tujini ter ločena poročila BS1S, BDOG in BS1K za podružnico v tujini.
(2) Banka pošlje vsa redna poročila za banko brez podružnice v tujini (šifra 1 po šifrantu 3. Tip poročila) ter redna poročila BS1S, BDOG in BS1K za podružnico v tujini (šifra 8 po šifrantu 3. Tip poročila) v rokih, določenih v 6. členu tega navodila. Posebni poročili BS1S in BS1K po zaključnih knjiženjih, posebej za banko in posebej za podružnico v tujini (šifri 2 in 10 po šifrantu 3. Tip poročila), ter posebni poročili BS1S in BS1K, ki sta sestavljeni na podlagi revidiranega izkaza finančnega položaja, posebej za banko in posebej za podružnico v tujini (šifri 6 in 11 po šifrantu 3. Tip poročila), ali pisno izjavo o enakosti podatkov banka predloži v rokih, določenih v prvem in drugem odstavku 7. člena tega navodila.
9. člen 
(ponovno posredovanje poročil zaradi ugotovljenih napak) 
Banka, ki v že posredovanih poročilih Banki Slovenije (za obdobja tekočega in preteklega leta) ugotovi napako, ponovno pošlje poročilo v roku petih delovnih dni od ugotovljene napake.
10. člen 
(hramba poročil) 
Banka poročila, posredovana Banki Slovenije v skladu s tem navodilom, hrani pet let.
2. VSEBINSKA OPREDELITEV POSTAVK POROČILA 
2.1 Splošno o postavkah poročila 
2.1.1 Označevanje postavk v poročilih 
11. člen 
(označevanje postavk v poročilih) 
(1) Postavke so v poročilih BS1S, BS1V, BS1K, SHSG, BSMAP in BDOG označene s petmestno šifro.
(2) Prvi znaki šifre v poročilu BS1S ločujejo postavke poročila na naslednje vsebinsko ločene sklope poročila:
1. izkaz finančnega položaja:
Axxxx Aktivne bilančne postavke,
Pxxxx Pasivne bilančne postavke,
MPxxx Pojasnjevalne postavke izkaza finančnega položaja (pasiva);
2. poslovanje za račun strank (komisijsko poslovanje):
a) posredovanje, izvrševanje naročil in gospodarjenje s finančnimi instrumenti za račun strank:
KA1xx Aktivne postavke komisijskega poslovanja,
KP1xx Pasivne postavke komisijskega poslovanja;
b) skrbniško poslovanje za račun strank:
KA2xx Aktivne postavke komisijskega poslovanja,
KP2xx Pasivne postavke komisijskega poslovanja;
c) poravnalno poslovanje:
KA3xx Aktivne postavke komisijskega poslovanja,
KP3xx Pasivne postavke komisijskega poslovanja;
d) drugo poslovanje za račun strank:
KA4xx Aktivne postavke komisijskega poslovanja,
KP4xx Pasivne postavke komisijskega poslovanja;
3. izkaz vseobsegajočega donosa (v nadaljnjem besedilu tudi IVD):
a) postavke izkaza poslovnega izida:
UPxxx Prihodki ali dobički izkaza poslovnega izida,
UOxxx Odhodki ali izgube izkaza poslovnega izida,
VN0xx Neto (pobotani) dobički ali izgube izkaza poslovnega izida,
UMxxx Pojasnjevalne postavke izkaza poslovnega izida;
b) druge postavke izkaza vseobsegajočega donosa:
VN1xx Neto (pobotani) dobički ali izgube drugega vseobsegajočega donosa (v nadaljnjem besedilu tudi DVD).
(3) Aktivne in pasivne postavke izkaza finančnega položaja so po navedenem pravilu iz 1. točke prejšnjega odstavka označene tudi v poročilu BS1V, nekatere aktivne postavke izkaza finančnega položaja pa tudi v poročilih BS1K, SHSG, BSMAP in BDOG. Ne glede na prejšnji stavek so v poročilu BS1K vsi posli, ki jih banka servisira za račun strank (iz poročila BS1KP), kot postavka poročila označeni »BS1KP«.
(4) V poročilih, ki vključujejo podatke o izpostavljenostih na ravni posameznega instrumenta in prejetih zavarovanjih za te izpostavljenosti (poročila BS1KP, BSSOL, BS1VZ v povezavi z BSZAV, BSZAM) ali na ravni posameznega dolžnika (poročilo BSPOV), se navedeno pravilo glede označevanja postavk ne uporablja.
2.1.2 Splošna pravila o izkazovanju postavk v poročilu BS1S 
12. člen 
(splošna pravila za vključevanje zahtevanih podatkov v poročilo BS1S) 
(1) Banka pripravi poročilo BS1S po stanju na zadnji dan v mesecu na podlagi matrike iz Priloge BS1S, ki je sestavni del tega navodila, in sicer po postavkah poročila, opisanih v nadaljevanju tega poglavja, ki morajo biti označene s šiframi po šifrantih in opremljene z vrednostnimi podatki, opredeljenimi v 3. poglavju tega navodila.
(2) Banka aktivne bilančne postavke in pasivne bilančne postavke izvedenih finančnih instrumentov, označene po šifrantih 108. Oznaka partije,135. Oznaka partije_nova in 121. Oznaka posla, ki nima oznake partije iz Priloge BS1S, ki vključujejo tudi zunajbilančno evidenco in ki se nanašajo na sklenjene posle s poslovnimi subjekti (pravnimi osebami, samostojnimi podjetniki ali drugimi fizičnimi osebami, ki opravljajo dejavnost, iz Poslovnega registra Slovenije ali RTPS), poroča na ravni posameznega posla oziroma instrumenta v enem zapisu (z izjemami, kot so odobreni krediti z več originalnimi valutami hkrati, delno odpoklicane prejete vloge, valutni promptni (spot) posli in izvedeni finančni instrumenti). Pri poročanju istih postavk, ki se nanašajo na sklenjene posle s fizičnimi osebami, se posli z enakimi vrednostmi šifrantov združijo v en zapis z relevantnimi oznakami po šifrantu 26. Oznaka komitenta.
(3) Za namen poročanja izpostavljenosti iz sklenjenih poslov s tujimi poslovnimi subjekti, ki so v vlogi dolžnika vključeni v katero koli poročilo po tem navodilu, mora banka predhodno pridobiti šifro tujega poslovnega subjekta iz RTPS, ki ga vodi Banka Slovenije. O dodelitvi šifre mora banka v skladu z zakonom, ki ureja centralni kreditni register, obvestiti le dolžnike, s katerimi je sklenila kreditne posle.
(4) Banka v poročilo BS1S vključi le tiste postavke poročila z možnimi kombinacijami šifer iz Priloge BS1S, ki dejansko opredeljujejo pojav poslovnih dogodkov. Pri tem se za pojav poslovnega dogodka šteje obstoj katerega koli zahtevanega vrednostnega podatka v zvezi s postavkami iz podpoglavja 3.2 tega navodila, ki se ne nanaša le na obrestne mere, vrednost zavarovanj in parametre kreditnega tveganja. Z zahtevanimi vrednostnimi podatki niso mišljeni vsi podatki, ki so v Prilogi BS1S pri posameznih postavkah označeni s kljukico, saj se po navodilu za določene postavke, označene z nekaterimi šiframi po šifrantih, kljub označenim kljukicam v Prilogi BS1S določeni vrednostni podatki ne zahtevajo.
(5) Če s tem navodilom ni določeno drugače, banka za posamezen posel (v enem zapisu) poroča samo s tem navodilom zahtevane vrednostne podatke, drugih vrednostnih podatkov pa ne poroča (prazno polje). To pomeni, da banka na primer za poslovni dogodek, pri katerem obstaja le en zahtevani vrednostni podatek, različen od vrednosti nič, ki se ne nanaša na obrestne mere, vrednost zavarovanj in parametre kreditnega tveganja, razen tega vrednostnega podatka vse druge zahtevane vrednostne podatke poroča z vrednostjo nič (in ne kot prazno polje).
13. člen 
(referenčni datum in referenčno obdobje) 
(1) Če v tem navodilu ni določeno drugače, banka poročilo BS1S pripravi na podlagi podatkov, ki jih v poslovnih knjigah izkazuje po stanju na zadnji koledarski dan v mesecu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek banka postavke izkaza vseobsegajočega donosa poroča za obdobje od 1. januarja do zadnjega dneva v mesecu, na katerega se poročilo nanaša (v nadaljnjem besedilu: poslovno leto), z ustreznimi predznaki, odvisno od šifre postavke, kot je natančneje določeno v opisu vrednostnega podatka 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke podpoglavja 3.2 tega navodila.
14. člen 
(posebnosti pri vključevanju zahtevanih podatkov v poročilo BS1S) 
(1) Banka pri vključevanju poslov v postavke poročila, razčlenjenih in označenih z ustreznimi šiframi, upošteva načelo vsebine pred obliko po MSRP. To pomeni, da posle ne glede na pravnoformalno obliko obravnava po vsebini in ekonomski realnosti. V nekaterih primerih vsebino posla opredeljuje več pogodb, sklenjenih istočasno. Na primer banka v skladu z določbami o pripoznanju in odpravi pripoznanja finančnih sredstev po MSRP 9 pogodbo o promptni (spot) prodaji vrednostnih papirjev in pogodbo o terminskem nakupu teh vrednostnih papirjev po vnaprej dogovorjeni terminski ceni, ki sta sklenjeni z istim komitentom, zaradi tveganja spremembe cene po vsebini obravnava kot najeti kredit na podlagi zastave vrednostnih papirjev (kot repo posel). Enako banka ravna tudi pri terminski prodaji vrednostnih papirjev in ponovnem terminskem nakupu teh vrednostnih papirjev, sklenjenih z istim komitentom, kadar je terminska cena že določena v pogodbi.
(2) Banka v poročilo ne vključi internih razmerij, to je poslov, sklenjenih med organizacijskimi enotami (podružnicami) banke poročevalke (pred poročanjem te posle izloči oziroma konsolidira). Banka v poročilo BS1S brez podružnice v tujini ter v navedeno poročilo za podružnico v tujini vključi tudi sklenjene posle banke s to podružnico. Pri poročanju sklenjenih poslov s podružnico v postavke poročila, označene z ustreznimi šiframi, upošteva vsa pravila, ki veljajo za poročanje sklenjenih poslov s tretjimi osebami.
(3) Banka v aktivne bilančne postavke finančnih instrumentov vključi tudi prevzete in pogojne (zunajbilančne) obveznosti (vrednostni podatek 90), ki se po vsebini nanašajo na posamezne finančne instrumente (npr. odobrene nečrpane kredite iz zunajbilančne evidence vključi v postavko A0408 ali A0419, izdana neunovčena jamstva (garancije) in nekrite akreditive v postavko A0416). V pasivne bilančne postavke najetih kreditov vključi tudi znesek odobrenih nečrpanih kreditov iz zunajbilančne evidence, v pasivne bilančne postavke izdanih delnic, kapitalskih instrumentov in dolžniških vrednostnih papirjev pa emisijo nevplačanih (neprodanih) izdanih vrednostnih papirjev iz zunajbilančne evidence. Če v tem navodilu ni določeno drugače, banka tudi prevzete in pogojne (zunajbilančne) postavke označi po šifrantih in vrednostnih podatkih, ki se nanašajo na aktivno ali pasivno postavko, na kateri se poročajo.
(4) Banka izdane delnice, sestavljene finančne instrumente in dolžniške finančne instrumente iz zunajbilančne evidence (postavke P0802, P0803, P0901, P1301, P1302, P3301, P3302 in P3303 z izpolnjenim vrednostnim podatkom 90), katerih imetniki še niso znani, po šifrantih označi glede na parametre banke poročevalke. Prav tako označi tudi morebitna nepomembna stanja na prehodnih računih banke zaradi reklamacij po plačilnem prometu, neizvršenih nakazil po položnicah ali drugih utemeljenih razlogov, zaradi katerih stanj ni mogoče locirati na posameznega komitenta (del postavk P2930, A0417 in P0403 z izpolnjenim vrednostnim podatkom 80). Izdane dolžniške vrednostne papirje in potrdila o vlogah iz izkaza finančnega položaja (z izpolnjenim vrednostnim podatkom 80), ki se glasijo na prinosnika (postavka P0802, P0803 ali P0804), banka označi po šifrantu 27. Šifra deponenta s šifro PRINOSVP, po drugih zahtevanih šifrantih pa s šiframi glede na zadnjega znanega imetnika.
15. člen 
(poročanje finančnih sredstev po datumu sklenitve posla ali datumu poravnave) 
(1) Banka poroča finančna sredstva v skladu z izbrano računovodsko usmeritvijo glede pripoznanja in odprave pripoznanja finančnih sredstev iz izkaza finančnega položaja po datumu sklenitve posla ali datumu poravnave.
(2) Če je banka sprejela računovodsko usmeritev po datumu sklenitve posla o nakupu ali prodaji finančnih sredstev, se finančno sredstvo od dneva sklenitve dogovora o nakupu do dneva sklenitve dogovora o prodaji v poročilu na postavkah naložb v zadevne finančne instrumente v celoti odrazi v vrednostnih podatkih izkaza finančnega položaja od 80 do 86 in 164, ki se nanašajo na knjigovodsko vrednost teh instrumentov.
(3) Če je banka sprejela računovodsko usmeritev po datumu poravnave, se ob pridobitvi finančnega instrumenta od dneva sklenitve do dneva poravnave na postavkah naložb v vrednostnih podatkih izkaza finančnega položaja odrazijo le učinki iz vrednotenja pridobljenih, še neporavnanih finančnih instrumentov, medtem ko se znesek nakupne cene do poravnave teh instrumentov s pozitivnim predznakom vključi v vrednostni podatek 90. Ob odtujitvi finančnega instrumenta banka do dneva poravnave obdrži knjigovodsko vrednost naložbe v vrednostnih podatkih izkaza finančnega položaja od 80 do 86 in 164, poleg tega pa od dneva sklenitve dogovora o odtujitvi do dneva poravnave v vrednostnem podatku 90 z negativnim predznakom poroča dogovorjeno prodajno vrednost.
16. člen 
(poročanje zavarovanj) 
(1) Banka za kreditne izpostavljenosti v okviru aktivnih bilančnih postavk, ki se ne poročajo na ravni posameznega posla (postavke A0408, A0410, A0416, A0418 in A0419), navede knjigovodske vrednosti (praviloma poštene vrednosti) za posamezne vrste prejetih zavarovanj in predvideni vrstni red unovčljivosti (po šifrantu 25) za pet vrst prejetih zavarovanj. Prav tako navede tudi znesek knjigovodske vrednosti bilančnih izpostavljenosti ali dela bilančnih izpostavljenosti (po oslabitvi), ki so nezavarovane, znesek nezavarovane prevzete ali pogojne (zunajbilančne) obveznosti, zmanjšane za pripadajoči znesek oblikovanih rezervacij, ter znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo bilančne izpostavljenosti (po oslabitvi) in znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo prevzete ali pogojne (zunajbilančne) obveznosti. Prejeta zavarovanja za kreditne izpostavljenosti do poslovnih subjektov, ki se poročajo na ravni posameznega posla, niso predmet poročanja v poročilu BS1S, saj so podatki o zavarovanjih teh izpostavljenosti sestavni del poročil BSZAV in BS1VZ.
(2) Banka pri poročanju pasivnih bilančnih postavk, za katere se zahteva poročanje prejetih zavarovanj v obliki nepreklicnega jamstva Republike Slovenije (postavke P0321, P0401, P0512, od P0802 do P0804), navede tudi knjigovodske vrednosti prejetih zavarovanj.
17. člen 
(poročanje izvedenih finančnih instrumentov in promptnih (spot) poslov) 
(1) Banka izvedene finančne instrumente in valutne promptne (spot) posle vključi v postavke poročila na ravni posameznega posla glede na predznak njihove poštene vrednosti (knjigovodske vrednosti) v izkazu finančnega položaja (če je njihova poštena vrednost pozitivna ali enaka nič, v postavkah od A2405 do A2408; če je njihova poštena vrednost negativna, v postavkah od P2605 do P2608). Pravilo vključevanja poštene vrednosti, enake nič, v postavke, namenjene poročanju pozitivne poštene vrednosti, velja ne glede na to, ali je to dejstvo v navodilu posebej izpostavljeno ali ne. Pri tem je vsak valutni promptni posel in izvedeni finančni instrument, z izjemo obrestne opcije, vključen v dve postavki poročila glede na predznak poštene vrednosti. Za ta namen banka te finančne instrumente razstavi na nazivni vrednosti, ki sta osnova za poravnavo v obdobju trajanja oziroma ob zapadlosti teh instrumentov, in vsako od teh vrednosti z ustreznimi parametri vključi v svojo postavko, njihovo pošteno vrednost in druge zahtevane vrednosti v zvezi s posameznim izvedenim finančnim instrumentom pa vključi le v eno izmed teh postavk poročila (npr. če gre za terminski nakup tuje valute, v postavko A2405 ali P2605, in obratno, če gre za terminsko prodajo tuje valute, v postavko A2406 ali P2606). Način razstavljanja in poročanja valutnih promptnih (spot) poslov je natančneje določen v postavki A2407, način razstavljanja in poročanja izvedenih finančnih instrumentov pa v postavki A2405.
(2) Banka sklenjene promptne (spot) posle o nakupu ali prodaji finančnih sredstev (z izjemo promptnih poslov za nakup ali prodajo tuje valute)vključi v postavke finančnih sredstev, ki so v teh poslih predmet nakupa ali prodaje.
18. člen 
(poročanje odpisov) 
(1) Banka v poročilo BS1S v okviru aktivnih bilančnih postavk finančnih sredstev vključi tudi znesek odpisanega dolga ali dela dolga iz naložb v dolžniške finančne instrumente, pri katerih pogodbeno dogovorjene pravice iz denarnih tokov še niso potekle, postopek njihove izterjave v banki pa še ni zaključen (vrednostna podatka 130 in 156). Postopek izterjave banka zaključi v primerih, navedenih v sklepu, ki ureja upravljanje kreditnega tveganja.
(2) Dokončni odpisi, ki vključujejo pogodbeno dogovorjene odpuste dolga komitentom ali dolgove, za katere so pogodbeno dogovorjene pravice iz denarnih tokov že potekle, niso predmet poročila BS1S, ampak poročila BDOG.
19. člen 
(preverjanje pravilnosti zapisov pred posredovanjem poročila BS1S) 
(1) Banka stanja postavk poročila BS1S predhodno uskladi s knjigovodskimi postavkami glavne knjige, najmanj na ravni postavk rekapitulacije izkaza finančnega položaja in postavk rekapitulacije izkaza vseobsegajočega donosa, ki ju za ta namen izdela v skladu s 13. poglavjem tega navodila.
(2) Banka predhodno uskladi:
1. aktivne in pasivne postavke izkaza finančnega položaja ter aktivne in pasivne postavke iz poslovanja za račun strank (komisijsko poslovanje) po vrednostnih podatkih od 80 do 86 in 164;
2. seštevek aktivnih postavk poročila po znesku izkazanih rezervacij po MSRP (vrednostnem podatku 129) z zneskom knjigovodske vrednosti (vrednostnim podatkom 80) pasivne postavke P1001 Rezervacije za zunajbilančne obveznosti;
3. seštevek postavk izkaza poslovnega izida s čistim dobičkom poslovnega leta iz izkaza finančnega položaja (pred eventualno prerazporeditvijo v druge rezerve iz dobička v skladu s tretjim odstavkom 230. člena ZGD-1);
4. seštevek drugih postavk izkaza vseobsegajočega donosa (postavk drugega vseobsegajočega donosa) s povečanji ali zmanjšanji akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa v poslovnem letu ali obdobju, na katerega se poročilo BS1S nanaša;
5. seštevek postavk denarnih sredstev strank iz poslovanja za račun strank KA100, KA101, KA106, KA111, KA201, KA301 in KA401 ter postavke A0201 Poravnalni račun pri centralni banki po vrednostnem podatku 80. Znesekknjigovodske vrednosti postavke z izpiskom oziroma dejanskim stanjem na poravnalnem računu pri centralni banki, če je banka neposredna udeleženka v plačilnem sistemu TARGET 2.
(3) Če ima banka podružnico v tujini, pred označevanjem relevantnih bilančnih postavk in postavk izkaza vseobsegajočega donosa po šifrantu 107. Interni odnosi znotraj družbe (v razmerju do kreditodajalca) uskladi izkazana medsebojna razmerja s podružnico med poročilom BS1S brez podružnice v tujini in poročilom BS1S za podružnico v tujini.
2.2 Aktivne bilančne postavke poročila 
20. člen 
(A0101 Gotovina) 
Postavka A0101 Gotovina zajema posest bankovcev in kovancev v domači ali tuji valuti, ki so v obtoku in v splošni rabi za izvrševanje plačil (npr. gotovina v blagajni, gotovina na poti).
21. člen 
(A0201 Poravnalni račun pri centralni banki) 
(1) Postavka A0201 Poravnalni račun pri centralni banki zajema sredstva pri centralni banki za poravnavo transakcij v plačilnem sistemu, vključno z namenskimi sredstvi za namen izvrševanja takojšnjih plačil v plačilnem sistemu Target Instant Payment Settlement (TIPS) in poravnalnem sistemu Target2 Securities (T2S) ter sredstvi obveznih rezerv, če je banka neposredna udeleženka v plačilnem sistemu TARGET 2. Banka v to postavko ne vključi stanj na poravnalnem računu, ki izhajajo iz sklenjenih poslov za račun strank, prav tako ne vključi obveznosti za še neizvršena plačila v plačilnem prometu, zajeta v postavko P2930 Obveznosti za neizvršena izplačila.
(2) Banka stanja, ki jih poroča v postavki iz prejšnjega odstavka, in stanja postavk, ki vključujejo denarna sredstva strank na poravnalnem računu pri centralni banki iz sklenjenih poslov za račun strank (postavke KA100, KA101, KA106, KA111, KA201, KA301 in KA401), po vrednostnem podatku 80. Znesekknjigovodske vrednosti postavke pred poročanjem uskladi z izpiskom oziroma dejanskim stanjem na poravnalnem računu pri centralni banki.
(3) Banka postavko iz prvega odstavka tega člena označi po šifrantu 38. Obrestna občutljivost le s šifro 1 – da, ne glede na to, da se dejansko obrestuje samo del te postavke, ki se nanaša na sredstva, vključena v izpolnjevanje obveznih rezerv.
22. člen 
(A0301 Obvezna rezerva pri centralni banki) 
Postavka A0301 Obvezna rezerva pri centralni banki zajema sredstva obveznih rezerv pri centralni banki, če banka ni neposredna udeleženka v plačilnem sistemu TARGET 2 in poravnavo transakcij v plačilnem sistemu izvaja prek transakcijskega računa, ki ga ima za ta namen odprtega pri drugi poslovni banki.
23. člen 
(A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov) 
(1) Postavka A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov zajema sklenjene in izvršene posle na podlagi kreditne pogodbe ali druge pogodbe ali več pogodb skupaj, ki po vsebini predstavljajo podlago za izvedbo kreditnega posla za svoj račun (račun banke poročevalke), vključno s prevzetimi (zunajbilančnimi) obveznostmi iz odobrenih nečrpanih kreditov (tudi za namen kritja akreditivov), kreditnih linij ter limitov po kreditnih in plačilnih karticah, če niso zajeti v postavki A0410 Odkupljene terjatve, A0418 Terjatve iz finančnega najema ali A0419 Sindicirani krediti. Krediti so natančneje specificirani s šifrantom 16. Vrsta kredita, ki zajema tudi povratne repo posle.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek postavka, zato da bi se izognili poročanju dvojne izpostavljenosti, ne vključuje prevzetih (zunajbilančnih) obveznosti banke za odobrene nečrpane kredite za namen poplačila obstoječih kreditov s strani istih komitentov. Banka do črpanja teh kreditov v poročilo vključi le začetne stroške ob odobritvi teh kreditov.
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 02, 07, 08, 09, 17 ali 18 (praviloma šifro 09 – po odplačni vrednosti ali17 – obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida).
24. člen 
(A0410 Odkupljene terjatve) 
(1) Postavka A0410 Odkupljene terjatve zajema odkupljene terjatve brez regresne pravice in odkupljene terjatve z regresno pravico, vključno s prevzetimi (zunajbilančnimi) obveznostmi za odkup terjatev. Banka odkupljene terjatve brez regresne pravice vključi v postavko kot izpostavljenosti do osnovnega dolžnika, odkupljene terjatve z regresno pravico pa kot izpostavljenosti do odstopnika terjatve s prejetim zavarovanjem, tj. zavarovanjem s terjatvijo do osnovnega dolžnika.
(2) V postavki iz prejšnjega odstavka se poročajo tudi odkupi sindiciranih kreditov.
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 02, 07, 08, 09, 17 ali 18 (praviloma šifro 09 – po odplačni vrednosti ali17 – obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida).
25. člen 
(A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah) 
(1) Postavka A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah zajema vložena sredstva pri centralni banki (mejni depozit, vloge poravnalno jamstvenih shem, izločena sredstva za namen izvedbe rubeža iz sredstev poravnalnega računa banke na podlagi sklepa o izvršbi in druge vloge) ter sredstva za poravnavo domačih kreditnih in takojšnjih kreditnih plačil v plačilnem sistemu Bankart Instant Payments System (BIPS) (prek fiduciarnega računa v upravljanju pri podjetju Bankart d. o. o.), ki jih po šifrantu 26. Oznaka komitenta označi kot izpostavljenost do centralne banke, ter vložena sredstva pri bankah in drugih finančnih institucijah v obliki podrejenih vlog ali drugih vlog, kot so transakcijski računi in vezane vloge, vključno s prevzetimi (zunajbilančnimi) obveznostmi iz predhodno navedenih vlog. Banka v to postavko ne vključi potrdil o vlogah, ki so zajeta v postavko A0603 Potrdila o vlogah.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 02, 07, 08, 09, 17 ali 18 (praviloma šifro 09 − po odplačni vrednosti ali17 – obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida).
26. člen 
(A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti) 
(1) Postavka A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti zajema terjatve za izvršena plačila na osnovi danih jamstev, kot so garancije, nekriti akreditivi, menični avali, patronatske izjave in druge pogojne (zunajbilančne) obveznosti ter pogodbeno dogovorjeni limiti za te pogojne (zunajbilančne) obveznosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek postavka ne zajema pogojnih (zunajbilančnih) obveznosti iz akreditivov, kritih s sredstvi komitentov (ker so ta sredstva komitentov zajeta med prejete vloge v postavko P0321) ali kritih z odobrenimi krediti banke komitentom, izključno za namen kritja teh akreditivov (ker so ti krediti zajeti v postavki A0408).
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 02, 07, 08, 09, 17 ali 18 (praviloma šifro 09 – po odplačni vrednosti).
27. člen 
(A0417 Druga finančna sredstva) 
(1) Postavka A0417 Druga finančna sredstva zajema druga neizvedena finančna sredstva, kot so terjatve za provizije iz izdanih garancij, oddajanja sefov v najem, hrambe vrednostnih papirjev, opravljanja plačilnih storitev ipd., vključno z morebitnimi zamudnimi obrestmi, terjatve za prodana finančna sredstva (nastale zaradi odprave pripoznanja finančnih sredstev iz izkaza finančnega položaja na dan sklenitve posla o prodaji), terjatve za dane predujme za nakup finančnih instrumentov, terjatve za še neizplačane dividende od naložb v delnice, terjatve za dane varščine, terjatve za dano začetno kritje borzi, terjatve za (prodano) gotovino oziroma efektivni tuji denar, terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij (če izhajajo iz prehodnih računov, praviloma na datum poročanja ne izkazujejo stanj po vrednostnem podatku 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke) in morebitne prevzete (zunajbilančne) obveznosti za navedene terjatve, ter vključuje tudi prevzete obveznosti za vplačila v sklade, kot so sklad denarnega trga, sklad tveganega kapitala ipd. (če ne gre po vsebini za promptne (spot) posle ali izvedene finančne instrumente). Postavka ne zajema finančnih sredstev ter pogojnih in prevzetih (zunajbilančnih) obveznosti, ki jih je banka vključila v postavke od A0408 do A0416, A0418, A0419, od A0603 do A1205, A2601, A2901 ali A3001 ali v postavke poslovnih terjatev A2928, A2932 ali A2943.
(2) V postavko iz prejšnjega odstavka banka poroča tudi terjatve za obračunane in razmejene subvencionirane obresti do poslovnega subjekta, ki subvencionira obrestno mero v vrednostnem podatku 82. Znesek obračunanih obresti oziroma 83. Znesek razmejenih obresti, označene po šifrantih glede na pravno osebo, ki subvencionira obrestno mero. Subvencionirano obrestno mero (vrednostni podatek 32) banka poroča v postavki A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov k osnovnemu dolžniku.
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 02, 07, 08, 09, 17 ali 18 (praviloma šifro 09 − po odplačni vrednosti ali17 – obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida).
28. člen 
(A0418 Terjatve iz finančnega najema) 
(1) Postavka A0418 Terjatve iz finančnega najema zajema terjatve in prevzete (zunajbilančne) obveznosti iz danih opredmetenih osnovnih sredstev v finančni najem (lizing), pri katerem je banka prenesla vsa pomembna tveganja in koristi, povezana z lastništvom, na najemnika. Pri tem ni nujno, da lastninska pravica sredstva, danega v finančni najem, že preide na najemnika.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 02, 07, 08, 09, 17 ali 18 (praviloma šifro 09 − po odplačni vrednosti ali17 − obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida).
29. člen 
(A0419 Sindicirani krediti) 
(1) Postavka A0419 Sindicirani krediti zajema lastno udeležbo banke v sindiciranem kreditiranju, vključno z nečrpanim delom, pri katerem več bank skupaj v okviru sindikata kreditodajalcev zbere večji znesek in ga dodeli posameznemu komitentu. Postavka v višini lastne udeležbe zajema tudi odobrene nečrpane sindicirane kredite iz zunajbilančne evidence. Če banka prevzema tudi vlogo posrednika pri dodeljevanju in odplačevanju tako zbranih sredstev za posameznega komitenta, udeležbo drugih bank v financiranju sindiciranih kreditov poroča v postavki KA402 Terjatve iz drugih poslov za račun strank.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka ne zajema prevzetih (zunajbilančnih) obveznosti banke za odobrene nečrpane sindicirane kredite za namen poplačila obstoječih sindiciranih kreditov s strani istih komitentov (razen začetnih stroškov ob odobritvi teh kreditov), saj jih banka do črpanja teh kreditov, zato da bi se izognila poročanju dvojne izpostavljenosti do istih komitentov, v poročilo sploh ne vključi.
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 02, 07, 08, 09, 17 ali 18 (praviloma šifro 09 − po odplačni vrednosti ali17 – obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida).
30. člen 
(A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev) 
(1) Postavka A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev zajema dolžniške vrednostne papirje, kot so obveznice, državne (zakladne) menice, komercialni zapisi, blagajniški zapisi in podobni dolžniški vrednostni papirji, ki ne predstavljajo poslovnega deleža v kapitalu izdajatelja, ter sklenjene promptne (spot) posle o nakupu ali prodaji teh finančnih instrumentov. Dolžniški vrednostni papirji so natančneje specificirani v šifrantu 101. Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka ne zajema podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, zajetih v postavki A0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, ter začasno kupljenih dolžniških vrednostnih papirjev, ki po določbah o pripoznanju in odpravi pripoznanja iz poglavja 3.2 MSRP 9 pri prenosniku ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja iz izkaza finančnega položaja in posledično pri prevzemniku ne izpolnjujejo pogojev za pripoznanje v izkazu finančnega položaja. Ti posli se obravnavajo kot posli kreditiranja pod postavko A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, s prejetimi zavarovanji v obliki (začasno kupljenih) dolžniških vrednostnih papirjev, poročanih po vrednostnem podatku 60. Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji.
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 02, 07, 08, 09, 17 ali 18.
(4) Dolžniške vrednostne papirje, ki nimajo določene zapadlosti (npr. perpetual bonds), v postavki iz prvega odstavka tega člena banka označi po šifrantu 14. Originalna zapadlost in po šifrantu 15. Preostala zapadlost s šifro 99 – brez zapadlosti.
31. člen 
(A0603 Potrdila o vlogah) 
(1) Postavka A0603 Potrdila o vlogah zajema naložbe v potrdila o vlogah, ki so praviloma izdane v poslovnih bankah kot potrdilo za prejem denarja in so ustrezno obrestovane do zapadlosti v plačilo, ter sklenjene promptne (spot) posle o nakupu ali prodaji teh finančnih instrumentov.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 02, 07, 08, 09, 17 ali 18.
32. člen 
(A0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji) 
(1) Postavka A0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji zajema podrejene dolžniške vrednostne papirje, ki imajo značilnosti finančnih obveznosti (in ne kapitala) po določbah 15. do 27. člena MRS 32 in značilnosti instrumentov dodatnega temeljnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 51. člena ali instrumentov dodatnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 62. člena Uredbe 575/2013/EU, ter sklenjene promptne (spot) posle o nakupu ali prodaji teh finančnih instrumentov. Postavka zajema tudi podrejene dolžniške vrednostne papirje, ki so jih izdale tuje osebe, in sklenjene promptne posle o nakupu ali prodaji teh finančnih instrumentov.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 02, 07, 08, 09, 17 ali 18.
33. člen 
(A0801 Točke/delnice skladov denarnega trga)
(1) Postavka A0801 Točke/delnice skladov denarnega trga zajema točke in delnice, ki jih izda sklad denarnega trga (v nadaljnjem besedilu: SDT), ter sklenjene promptne (spot) posle o nakupu ali prodaji teh finančnih instrumentov. SDT so odprti ali zaprti vzajemni skladi in investicijske družbe, ki investirajo predvsem v bančne vloge, instrumente denarnega trga, v točke ali delnice drugih SDT ali v druge prenosne vrednostne papirje s preostalo zapadlostjo do vključno enega leta, ki dosegajo stopnjo donosa, približno enako obrestnim meram instrumentov denarnega trga.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 07, 08, 17 ali 18.
34. člen 
(A0901 Delnice investicijskih skladov vključno s točkami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga) 
(1) Postavka A0901 Delnice investicijskih skladov vključno s točkami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga zajema delnice investicijskih družb in enote (točke) vzajemnih skladov ter sklenjene promptne (spot) posle o nakupu ali prodaji teh finančnih instrumentov.
(2) Pri investicijskih skladih gre za premoženje, ločeno od premoženja družbe za upravljanje (upravljavca sklada), ki je v lasti imetnikov investicijskih kuponov investicijskega sklada. Vlagatelji v sklad svoja denarna sredstva investirajo v skupen portfelj z drugimi investitorji, ki imajo podobne naložbene cilje. Upravljavec sklada sredstva investitorjev naložbi v delnice, obveznice ali instrumente denarnega trga, od katerih pričakuje najboljše donose glede na tržne razmere.
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 07, 08, 17 ali 18.
35. člen 
(A1103 Delnice neodvisnih družb) 
(1) Postavka A1103 Delnice neodvisnih družb zajema naložbe v delnice neodvisnih družb in sklenjene promptne (spot) posle o nakupu ali prodaji teh finančnih naložb, če ima banka neposredno ali posredno prek odvisnih družb praviloma manj kot 20 odstotkov glasovalnih pravic v teh družbah in če na podlagi sodil po določbah 5. do 9. člena MRS 28 oceni, da banka v teh družbah nima pomembnega vpliva.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 07, 08, 17 ali 18.
36. člen 
(A1104 Delnice odvisnih družb) 
(1) Postavka A1104 Delnice odvisnih družb zajema naložbe v delnice odvisnih družb in sklenjene promptne (spot) posle o nakupu ali prodaji teh finančnih naložb, če je banka neposredno ali posredno prek drugih odvisnih družb v razmerju do teh družb v nadrejenem položaju s praviloma več kot 50 odstotkov glasovalnih pravic in če so izpolnjena ustrezna druga sodila glede obvladovanja teh družb po določbah 5. do 18. člena MSRP 10.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08, 16, 17 ali 18.
37. člen 
(A1105 Delnice pridruženih družb) 
(1) Postavka A1105 Delnice pridruženih družb zajema naložbe v delnice pridruženih družb in sklenjene promptne (spot) posle o nakupu ali prodaji teh finančnih naložb, če ima banka neposredno ali posredno prek odvisnih družb praviloma 20 odstotkov ali več glasovalnih pravic v teh družbah in če izpolnjuje druga sodila glede pomembnega vpliva teh družb po določbah 5. do 9. člena MRS 28. Postavka zajema tudi dobro ime po določbah 32. člena MRS 28, če matični banki po MSRP 10 ni treba izdelovati konsolidiranih računovodskih izkazov in posledično za metodo konsolidiranja pridruženih družb uporabi kapitalsko metodo v računovodskih izkazih na posamični osnovi.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08, 16, 17 ali 18.
38. člen 
(A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb) 
(1) Postavka A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb zajema naložbe v delnice skupaj obvladovanih družb (skupnih podvigov) in sklenjene promptne (spot) posle o nakupu ali prodaji teh finančnih naložb, če banka skupaj z drugimi delničarji na podlagi pogodbenega sporazuma obvladuje gospodarsko delovanje posameznih delniških družb in če so izpolnjena ustrezna sodila glede skupnega obvladovanja teh družb, ob upoštevanju določb 5. do 9. člena MRS 28. Postavka zajema tudi dobro ime, če matični banki po MSRP 10 ni treba izdelovati konsolidiranih računovodskih izkazov in posledično za metodo konsolidiranja skupaj obvladovanih družb uporabi kapitalsko metodo v računovodskih izkazih na posamični osnovi.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08, 16, 17 ali 18.
39. člen 
(A1202 Poslovni deleži v neodvisne družbe) 
(1) Postavka A1202 Poslovni deleži v neodvisne družbe zajema naložbe v poslovne deleže neodvisnih družb, če ima banka neposredno ali posredno prek odvisnih družb praviloma manj kot 20 odstotkov glasovalnih pravic v teh družbah in če na podlagi sodil po določbah 5. do 9. člena MRS 28 oceni, da banka v teh družbah nima pomembnega vpliva.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08, 16, 17 ali 18.
40. člen 
(A1203 Poslovni deleži v odvisne družbe) 
(1) Postavka A1203 Poslovni deleži v odvisne družbe zajema naložbe v poslovne deleže odvisnih družb, če je banka neposredno ali posredno prek drugih odvisnih družb v razmerju do teh družb v nadrejenem položaju s praviloma več kot 50 odstotki glasovalnih pravic in so izpolnjena ustrezna druga sodila glede obvladovanja teh družb po določbah 5. do 18. člena MSRP 10.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08, 16, 17 ali 18.
41. člen 
(A1204 Poslovni deleži v pridružene družbe) 
(1) Postavka A1204 Poslovni deleži v pridružene družbe zajema naložbe v poslovne deleže pridruženih družb, če ima banka neposredno ali posredno prek odvisnih družb praviloma 20 odstotkov ali več glasovalnih pravic v teh družbah in če izpolnjuje druga sodila glede pomembnega vpliva teh družb po določbah 5. do 9. člena MRS 28. Postavka zajema tudi dobro ime po določbah 32. člena MRS 28, če matični banki po MSRP 10 ni treba izdelovati konsolidiranih računovodskih izkazov in posledično za metodo konsolidiranja pridruženih družb uporabi kapitalsko metodo v računovodskih izkazih na posamični osnovi.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08, 16, 17 ali 18.
42. člen 
(A1205 Poslovni deleži v skupaj obvladovane družbe) 
(1) Postavka A1205 Poslovni deleži v skupaj obvladovane družbe zajema naložbe v poslovne deleže skupaj obvladovanih družb (skupnih podvigov), če banka skupaj z drugimi družbeniki na podlagi pogodbenega sporazuma obvladuje gospodarsko delovanje posameznih družb in če so izpolnjena ustrezna sodila glede skupnega obvladovanja teh družb, ob upoštevanju določb 5. do 9. člena MRS 28. Postavka zajema tudi dobro ime, če matični banki, ki je zavezana k poročanju po tem navodilu, po MSRP 10 ni treba izdelovati konsolidiranih računovodskih izkazov in posledično za metodo konsolidiranja skupaj obvladovanih družb uporabi kapitalsko metodo v računovodskih izkazih na posamični osnovi.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08, 16, 17 ali 18.
43. člen 
(A1401 Zemljišča) 
(1) Postavka A1401 Zemljišča zajema zemljišča v lasti banke, ki se (v sklopu nepremičnin) uporabljajo pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev, pri dajanju v najem ali za pisarniške namene in ki se bodo po pričakovanjih uporabljala v več kot enem obračunskem obdobju ali so namenjena prodaji po MSRP 5. Med zemljišča, namenjena prodaji po MSRP 5, banka praviloma vključi tudi zemljišča, pridobljena za poplačilo kreditov.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08 ali 16.
44. člen 
(A1402 Zgradbe) 
(1) Postavka A1402 Zgradbe zajema zgradbe v lasti banke, ki se uporabljajo pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev, pri dajanju v najem ali za pisarniške namene in ki se bodo po pričakovanjih uporabljale v več kot enem obračunskem obdobju ali so namenjene prodaji po MSRP 5. Med zgradbe, namenjene prodaji po MSRP 5, banka praviloma vključi tudi zgradbe, pridobljene za poplačilo kreditov.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka zajema tudi zgradbe, ki se še gradijo in zato še niso v uporabi. Postavka ne zajema zgradb, pridobljenih v finančni ali operativni najem, ki so zajete v postavki A1403 Nepremičnine v najemu, in ne zajema zgradb, danih v finančni najem, ki se v skladu z MRS 17 pripoznajo v izkazu finančnega položaja najemnika, izpostavljenost iz naslova finančnega najema teh zgradb pa se vključi v postavko A0418 Terjatve iz finančnega najema.
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08 ali 16.
(4) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena v vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke vključi tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe vrednosti zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
45. člen 
(A1403 Nepremičnine v najemu) 
(1) Postavka A1403 Nepremičnine v najemu zajema nepremičnine (zemljišča in (del) zgradb) v finančnem ali operativnem najemu, ki se uporabljajo pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev, pri dajanju v najem ali za pisarniške namene in ki se bodo po pričakovanjih uporabljala v več kot enem obračunskem obdobju ali so v okviru skupine za odtujitev namenjene prodaji po MSRP 5.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08 ali 16, po šifrantu 158. Vrsta najema pa le šifro 1 ali 2.
(3) Banka pri postavki iz prvega odstavka tega člena v vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke vključi tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe vrednosti zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
46. člen 
(A1405 Drobni inventar) 
(1) Postavka A1405 Drobni inventar zajema drobni inventar, kot so priročno orodje in naprave, predmeti za okraševanje poslovnih prostorov in drugi predmeti opreme, ki imajo dobo koristnosti daljšo od enega leta in katerih posamična vrednost ne presega vrednosti, ki jo banka opredeli v internih aktih.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08 ali 16.
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena v vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke vključi tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe vrednosti zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
47. člen 
(A1406 Oprema v najemu) 
(1) Postavka A1406 Oprema v najemu zajema opremo v finančnem ali operativnem najemu (računalniško opremo, pisarniško opremo ipd.), ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev, pri dajanju v najem ali za pisarniške namene in ki se po oceni banke ob pridobitvi uporablja v več kot enem obračunskem obdobju.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08 ali 16, po šifrantu 158. Vrsta najema pa le šifro 1 ali 2.
(3) Banka pri postavki iz prvega odstavka tega člena v vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke vključi tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe vrednosti zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
48. člen 
(A1407 Računalniška oprema) 
(1) Postavka A1407 Računalniška oprema zajema računalniško opremo v lasti, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev, pri dajanju v najem ali za pisarniške namene in ki se po oceni banke ob pridobitvi uporablja v več kot enem obračunskem obdobju.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08 ali 16.
(3) Banka pri postavki iz prvega odstavka tega člena v vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke vključi tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe vrednosti zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
49. člen 
(A1408 Druga oprema) 
(1) Postavka A1408 Druga oprema zajema drugo opremo v lasti, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev, pri dajanju v najem ali za pisarniške namene in ki se po oceni banke ob pridobitvi uporablja v več kot enem obračunskem obdobju.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka ne zajema računalniške opreme, ki je zajeta v postavko A1406 Oprema, pridobljena v finančni najem ali A1407 Računalniška oprema.
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08 ali 16.
(4) Banka pri postavki iz prvega odstavka tega člena v vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke vključi tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe vrednosti zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
50. člen 
(A1502 Premoženjske pravice) 
(1) Postavka A1502 Premoženjske pravice zajema premoženjske pravice, kot so koncesije, patenti, licence (npr. za računalniške programe), blagovne znamke in podobne pravice, ki izpolnjujejo sodila glede njihove razpoznavnosti in obvladovanja po MRS 38.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka ne zajema računalniških programov, če računalniška strojna oprema brez njih ne more delovati, saj se v tem primeru ti obravnavajo kot sestavni del računalniške strojne opreme in jih zato banka poroča v postavki A1407 Računalniška oprema.
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08 ali 16.
(4) Banka pri postavki iz prvega odstavka tega člena v vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke vključi tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe vrednosti zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
51. člen 
(A1503 Odloženi stroški lastnega razvijanja) 
(1) Postavka A1503 Odloženi stroški lastnega razvijanja zajema odložene stroške lastnega razvijanja, če lahko banka dokaže strokovno izvedljivost in svoj namen dokončati in uporabiti ali prodati neopredmeteno sredstvo ter če izpolnjuje druga sodila oziroma določila 57. do 64. člena MRS 38.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08 ali 16 (praviloma šifro 16 – drugo).
(3) Banka pri postavki iz prvega odstavka tega člena v vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke vključi tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe vrednosti zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
52. člen 
(A1505 Druga neopredmetena sredstva) 
(1) Postavka A1505 Druga neopredmetena sredstva zajema druga neopredmetena sredstva, ki izpolnjujejo sodila glede njihove razpoznavnosti in obvladovanja po MRS 38, če niso zajeta v postavki A1502, A1503 ali A1506.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08 ali 16 (praviloma šifro 16 – drugo).
(3) Banka pri postavki iz prvega odstavka tega člena v vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke vključi tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe vrednosti zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
53. člen 
(A1506 Dobro ime) 
(1) Postavka A1506 Dobro ime zajema presežek nabavne vrednosti prevzete družbe ali njenega dela nad določljivo pošteno vrednostjo pridobljenih sredstev, zmanjšano za njene dolgove ter prevzete in pogojne obveznosti. Postavka zajema tudi neopredmetena sredstva prevzete družbe, ki so po določbah 10. člena MRS 38 sestavni del dobrega imena.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka ne zajema dobrega imena, ki izhaja iz nakupa delnic ali poslovnega deleža v pridruženi družbi ali skupaj obvladovani družbi, če matični banki, zavezani k poročanju po tem navodilu, po MSRP 10 ni treba izdelovati konsolidiranih računovodskih izkazov in če banka kot metodo konsolidiranja za te družbe uporabi kapitalsko metodo v računovodskih izkazih na posamični osnovi, saj se ta v tem primeru pripozna kot sestavni del naložbe v pridruženo družbo v postavki A1105 ali A1204 ali naložbe v skupaj obvladovano družbo v postavki A1106 ali A1205.
(3) Banka pri postavki iz prvega odstavka tega člena v vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke vključi tudi popravke vrednosti zaradi oslabitev.
54. člen 
(A2206 Vnaprej plačani in odloženi stroški oziroma odhodki, razen vnaprej plačanih zavarovalnih premij) 
Postavka A2206 Vnaprej plačani in odloženi stroški oziroma odhodki, razen vnaprej plačanih zavarovalnih premij zajema vnaprej plačane in odložene stroške in odhodke za storitve, ki jih izvajalec storitev še ni opravil in ki se zato ne nanašajo na poslovni izid obdobja, za katero banka poroča, kot so stroški letne najemnine, za katere banka uporabi izvzetje iz 5. člena MSRP 16, stroški enoletne naročnine za strokovne revije, odhodki za provizije od prejetih garancij ali drugih storitev, ki se ne nanašajo na finančne obveznosti, zajete v pasivnih bilančnih postavkah.
55. člen 
(A2207 Odloženi odhodki iz vnaprej plačanih zavarovalnih premij) 
Postavka A2207 Odloženi odhodki iz vnaprej plačanih zavarovalnih premij zajema odložene odhodke iz vnaprej plačanih premij za zavarovanje premičnega ali nepremičnega premoženja banke, ki se ne nanašajo na obdobje, za katero banka poroča.
56. člen 
(A2405 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev) 
(1) Postavka A2405 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev zajema izvedene finančne instrumente z vsemi značilnostmi v skladu z opredelitvijo iz Priloge A k MSRP 9 in pojasnili pojmov iz te priloge v BA.1 do BA.5 členu, pri katerih je poštena vrednost pozitivna ali enaka nič. Pri izvedenih finančnih instrumentih, pri katerih banka plača ali prejme premijo ter se ta poravna po datumu sklenitve posla, se poročana poštena vrednost iz prejšnjega stavka do dneva poravnave premije poveča ali zmanjša tudi za morebitno terjatev ali obveznost za plačilo premije.
(2) Izvedene finančne instrumente, ki so vgrajeni v osnovno (gostiteljsko) pogodbo in ki se knjigovodsko evidentirajo ločeno od osnovne gostiteljske pogodbe, banka poroča po šifrantu 116. Strukturiranifinančni instrumenti le s šifro 01 – da s 100-odstotnim in več odstotnim zajamčenim izplačilom ali 02 – da z manj kot 100-odstotnim zajamčenim izplačilom. Druge izvedene finančne instrumente (ki niso vgrajeni v osnovno pogodbo) banka po tem šifrantu poroča s šifro 03 – finančni instrument ni strukturiran.
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01 – zatrgovanje, 15 – izvedeni finančni instrumenti za ekonomsko varovanje postavk bančne knjige ali eno izmed šifer od 10 do 14 – izvedeni finančni instrumenti za varovanje, pri katerih se uporabljajo posebna pravila obračunavanja varovanja pred tveganji, opredeljena v poglavju 6 MSRP 9.
(4) Z izjemo obrestne opcije banka za namen poročanja vsak izvedeni finančni instrument razstavi na nazivni vrednosti, ki sta osnova za poravnavo v obdobju trajanja in ob zapadlosti teh instrumentov, ter vsako od teh vrednosti vključi v svojo postavko v vrednostni podatek 90. Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti (potencialno terjatev za eno vrsto sredstva, tj. »terminski nakup sredstva ali navidezni terminski nakup sredstva« v postavko A2405, potencialno obveznost za drugo vrsto sredstva, tj. »terminsko prodajo sredstva ali navidezno terminsko prodajo sredstva« pa v postavko A2406), pošteno vrednost izvedenega finančnega instrumenta pa vključi le v eno izmed teh postavk v vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke (in vrednostni podatek 52. Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov), prav tako tudi druge vrednostne podatke, odvisno od vrste izvedenega finančnega instrumenta, in sicer:
1. v oba zapisa, ki se nanašata na posamezni izvedeni finančni instrument, se vključijo naslednje enake oznake po naslednjih šifrantih:
– 26. Oznaka komitenta,
– 107. Interni odnosi znotraj družbe,
– 108. Oznaka partije,
– 135. Oznaka partije_nova,
– 121. Oznaka posla, ki nima oznake partije,
– 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov,
– 46. Vrste tveganja,
– 38. Obrestna občutljivost;
2. v zapis, ki se nanaša izključno na podatke o sklenjenem izvedenem finančnem instrumentu in ki je po šifrantu 97. Vključitev poštene vrednosti označen s šifro 1 – da, se obvezno vključijo še vsi podatki, označeni v Prilogi BS1S na postavkah izvedenih finančnih instrumentov;
3. v zapis, ki se nanaša predvsem na podatke o osnovnem instrumentu, ki je osnova za vrednotenje sklenjenega izvedenega finančnega instrumenta in je po šifrantu 97. Vključitev poštene vrednosti označen s šifro 2 – ne, se vključijo še vsi relevantni podatki o osnovnem instrumentu, označeni v Prilogi BS1S na postavkah izvedenih finančnih instrumentov, in lahko tudi drugi podatki, ki jih banka sicer poroča za postavke neizvedenih finančnih instrumentov, ki jim ustreza osnovni instrument, ki je osnova za vrednotenje sklenjenega izvedenega finančnega instrumenta. Ne glede na prejšnji stavek banka v zapisu, ki vključuje podatke o osnovnem instrumentu, ne poroča podatkov, vključenih v zapis, ki se nanaša na podatke o sklenjenem izvedenem finančnem instrumentu:
– 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke,
– 52. Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov,
– 57. Znesek zapadlega dela finančnega sredstva – glavnica,
– 125. Znesek zapadlega dela finančnega sredstva – obresti,
– 159. Znesek zapadlega dela finančnega sredstva – drugo,
– 124. Kreditna nadomestitvena vrednost,
– 130. Znesek še neodplačanega dolga komitenta iz zunajbilančne evidence,
– 132. Znesek neodplačanega dolga.
(5) Kadar je osnovni instrument neizvedeni finančni instrument (npr. dolžniški ali lastniški vrednostni papir), banki v zapisu, ki vključuje podatke o osnovnem instrumentu, poleg naštetih podatkov iz prejšnjega odstavka ni treba poročati tudi naslednjih podatkov:
– 110. Portfelj po CRR,
– 112. Datum sklenitve posla (ki je v tem primeru enak datumu sklenitve izvedenega finančnega instrumenta),
– 113. Datum zapadlosti posla (ki je enak datumu, na katerega osnovni instrument zapade v plačilo),
– in drugih podatkov, ki za postavke izvedenih finančnih instrumentov niso zahtevani, pa jih banka sicer poroča za postavko neizvedenih finančnih instrumentov, ki jim ustreza osnovni instrument, ki je osnova za vrednotenje sklenjenega izvedenega finančnega instrumenta.
(6) Kadar je nazivna vrednost izvedenega finančnega instrumenta izražena v tuji valuti, jo banka poroča v vrednostnem podatku 90 v eurih.
(7) Valutne izvedene finančne instrumente za namen poročanja banka razstavi na nazivni vrednosti, ki sta osnova za poravnavo v obdobju trajanja in ob zapadlosti teh instrumentov, ter tiste s pozitivno pošteno vrednostjo vključi v poročilo po naslednjem pravilu glede na vrsto instrumenta:
1. valutne terminske posle (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označene s šifro 2 – terminski posel (forward) in po šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 3 – valutno tveganje) banka vključi v poročilo, kot sledi:
– valutne terminske posle, pri katerih gre za terminski nakup določene tuje valute, banka razstavi na pogodbeno dogovorjeni znesek terminskega nakupa tuje valute in na znesek (nakupno ceno) v domači ali tuji valuti za terminsko kupljeno tujo valuto. V postavko A2405 v vrednostni podatek 90 vključi dogovorjeno nazivno vrednost terminsko kupljene tuje valute in v vrednostni podatek 80 pozitivno pošteno vrednost teh valutnih terminskih poslov. V postavko A2406 v vrednostni podatek 90 vključi pogodbeno dogovorjeni znesek nakupne cene v domači ali tuji valuti za terminsko kupljeno tujo valuto, ne vključi pa poštene vrednosti (vrednostnega podatka 80) in drugih relevantnih vrednostnih podatkov iz 3. točke četrtega odstavka tega člena;
– obratno, kot je določeno v prejšnji alineji, banka ravna pri valutnih terminskih poslih, pri katerih gre za terminsko prodajo določene tuje valute. Te terminske posle razstavi na pogodbeno dogovorjeni znesek terminske prodaje tuje valute in na znesek (prodajno ceno) v domači ali tuji valuti za terminsko prodano tujo valuto. V postavko A2406 v vrednostni podatek 90 vključi dogovorjeno nazivno vrednost terminsko prodane tuje valute in v vrednostni podatek 80 pozitivno pošteno vrednost teh valutnih terminskih poslov. V postavko A2405 v vrednostni podatek 90 vključi pogodbeno dogovorjeni znesek prodajne cene v domači ali tuji valuti za terminsko prodano tujo valuto, ne vključi pa poštene vrednosti (vrednostnega podatka 80) in drugih relevantnih vrednostnih podatkov iz 3. točke četrtega odstavka tega člena;
2. valutne terminske pogodbe (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označene s šifro 1 – terminska pogodba (futures) in po šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 3 – valutno tveganje), valutne opcije (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označene s šifro 3 – nakupna opcija (call option) ali 4 – prodajna opcija (put option) in po šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 3 – valutno tveganje) banka poroča po pravilu iz prejšnje točke;
3. valutne zamenjave (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označene s šifro 5 – zamenjava (swap) in po šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 3 – valutno tveganje) banka za namen poročanja razstavi na promptni (spot) posel in terminski posel. V postavki A2405 in A2406 po pravilu iz 1. točke tega odstavka vključi samo terminski del valutne zamenjave s pozitivno pošteno vrednostjo, medtem ko promptni del valutne zamenjave vključi v postavki A2407 in A2408 (če je poštena vrednost promptnega dela valutne zamenjave pozitivna) ali v postavki P2607 in P2608 (če je poštena vrednost promptnega dela valutne zamenjave negativna);
4. medvalutne zamenjave (angl. cross currency swaps) banka poroča po pravilu iz prejšnje točke, pri čemer promptni del označi tudi po šifrantih in navede vrednostne podatke, ki se nanašajo na obrestno občutljive postavke, smiselno tako, kot je opredeljeno v nadaljevanju pri klasični zamenjavi obrestnih mer v 3. točki osmega odstavka tega člena.
(8) Obrestne izvedene finančne instrumente z izjemo obrestne opcije, ki se poravnavajo na podlagi dveh različnih obrestnih mer, banka razstavi na nazivni vrednosti z različnimi parametri obrestne mere, ki sta osnova za poravnavo obresti v obdobju trajanja in ob zapadlosti teh instrumentov, ter tiste s pozitivno pošteno vrednostjo vključi v poročilo po naslednjem pravilu:
1. dogovor o terminski obrestni meri (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označen s šifro 2 – terminski posel (forward) in po šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 1 – tveganje spremembe obrestne mere) banka razstavi na nazivno vrednost (navidezno glavnico) s parametri za spremenljivo obrestno mero in nazivno vrednost s parametri dogovorjene obrestne mere (praviloma fiksne obrestne mere), ki sta osnova za izračun obresti ob poravnavi tega instrumenta. Kadar je banka v vlogi kupca instrumenta, v postavko A2405 vključi nazivno vrednost (vrednostni podatek 90) s parametri dogovorjene obrestne mere (praviloma fiksne obrestne mere) in z originalno zapadlostjo glede na obdobje od sklenitve do poravnave instrumenta ter pošteno vrednost (vrednostni podatek 80), v postavko A2406 pa nazivno vrednost (vrednostni podatek 90) s parametri za spremenljivo obrestno mero in z originalno zapadlostjo glede na obdobje od sklenitve do zapadlosti instrumenta, brez poštene vrednosti (vrednostni podatek 80 ni izpolnjen). Obratno ravna, kadar je v vlogi prodajalca tega instrumenta;
2. opcijo na obrestno zamenjavo (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označeno s šifro 7 – opcija na zamenjavo (swaption) do realizacije in po šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 1 – tveganje spremembe obrestne mere) banka obravnava po pravilu iz prejšnje točke, pri čemer po morebitni realizaciji te opcijske pogodbe, na podlagi katere banka s komitentom sklene tudi pogodbo o obrestni zamenjavi po vnaprej dogovorjenih pogojih s to opcijsko pogodbo, ta posel po šifrantu 114 preštevilči s šifre 7 – opcija na zamenjavo (swaption) do realizacije na šifro 5 – zamenjava (swap) v skladu z določili šifranta, navedenega v opisu šifre 7, ter ga poroča tako, kot se zahteva za poročanje obrestnih zamenjav;
3. klasično zamenjavo obrestne mere banka vključi v poročilo, kot sledi:
– klasično zamenjavo spremenljive obrestne mere v nespremenljivo obrestno mero (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označene s šifro 5 – zamenjava (swap) in po šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 1 – tveganje spremembe obrestne mere), pri kateri gre za zamenjavo obresti po spremenljivi obrestni meri za obresti po nespremenljivi obrestni meri, banka razstavi na nazivno vrednost (navidezno glavnico) s parametri za nespremenljivo obrestno mero in na nazivno vrednost s parametri za spremenljivo obrestno mero. Nato v postavko A2405 v vrednostni podatek 90 vključi dogovorjeno nazivno vrednost (osnovo za izračun obresti po nespremenljivi obrestni meri), označeno po šifrantih z ustreznimi parametri za nespremenljivo obrestno mero, ter v vrednostni podatek 34 anualizirano obrestno mero in v vrednostni podatek 80 pošteno vrednost. V postavko A2406 v vrednostni podatek 90 pa vključi nazivno vrednost (osnovo za izračun obresti po spremenljivi obrestni meri), označeno po šifrantih z ustreznimi parametri za spremenljivo obrestno mero, in v vrednostni podatek 34 anualizirano obrestno mero, ne vključi pa poštene vrednosti (vrednostnega podatka 80) in drugih relevantnih vrednostnih podatkov iz 3. točke petega odstavka tega člena. Enako banka ravna pri klasični zamenjavi spremenljive obrestne mere v drugo spremenljivo obrestno mero, le da v postavko A2405, kjer v vrednostni podatek 80 vnese pošteno vrednost, namesto parametrov za nespremenljivo obrestno mero vnese parametre za spremenljivo obrestno mero;
– klasično zamenjavo nespremenljive obrestne mere v spremenljivo obrestno mero (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označene s šifro 5 – zamenjava (swap) in po šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 1 – tveganje spremembe obrestne mere), pri kateri gre za zamenjavo obresti po nespremenljivi obrestni meri za obresti po spremenljivi obrestni meri, banka za namen poročanja opredeli obratno, kot je določeno v prejšnji alineji te točke. Banka v postavko A2406 v vrednostni podatek 90 vključi dogovorjeno nazivno vrednost (osnovo za izračun obresti po nespremenljivi obrestni meri), označeno po šifrantih z ustreznimi parametri za nespremenljivo obrestno mero, ter v vrednostni podatek 34 anualizirano obrestno mero in v vrednostni podatek 80 pošteno vrednost. V postavko A2405 v vrednostni podatek 90 pa na enak način vključi nazivno vrednost (osnovo za izračun obresti po spremenljivi obrestni meri), označeno po šifrantih z ustreznimi parametri za spremenljivo obrestno mero, in v vrednostni podatek 34 anualizirano obrestno mero, ne vključi pa poštene vrednosti (vrednostnega podatka 80) in drugih relevantnih vrednostnih podatkov iz 3. točke četrtega odstavka tega člena;
4. obrestno kapico (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označeno s šifro 3 – nakupna opcija (call option) in po šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 1 – tveganje spremembe obrestne mere) banka poroča po nazivni vrednosti s parametri za obrestno mero, ki so osnova za izračun obresti ob morebitni poravnavi tega instrumenta in pošteno vrednost tega instrumenta. Za razliko od drugih izvedenih finančnih instrumentov banka tega instrumenta in obrestnega dna ne razstavi. Banka pri izračunu anualizirane obrestne mere (vrednostni podatek 34) upošteva tudi dogovorjeno fiksno obrestno mero, nad katero mora biti spremenljiva obrestna mera na dan poročanja, da se opcija izvrši.
Kadar je banka v vlogi kupca obrestne kapice, vključi nazivno vrednost (vrednostni podatek 90) s parametri dogovorjene obrestne mere in pošteno vrednost (vrednostni podatek 80) v postavko A2405. Kadar je banka v vlogi prodajalca tega instrumenta, navedene informacije o tem instrumentu vnese v postavko A2406. Pri tem v obeh primerih pri izračunu anualizirane obrestne mere (vrednostni podatek 34) kot skupno obrestno mero upošteva razliko med spremenljivo obrestno mero in dogovorjeno fiksno obrestno mero (če je ta pozitivna, je opcija trenutno izvršljiva);
5. obrestno dno (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označeno s šifro 4 – prodajna opcija (put option) in po šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 1 – tveganje spremembe obrestne mere) poroča po nazivni vrednosti s parametri za obrestno mero, ki so osnova za izračun obresti ob morebitni poravnavi tega instrumenta in pošteno vrednost tega instrumenta. Za razliko od drugih izvedenih finančnih instrumentov banka tega instrumenta in obrestne kapice ne razstavi. Banka pri izračunu anualizirane obrestne mere (vrednostni podatek 34) upošteva tudi dogovorjeno fiksno obrestno mero, pod katero mora biti spremenljiva obrestna mera na dan poročanja, da se opcija izvrši.
Kadar je banka v vlogi prodajalca obrestnega dna, vključi nazivno vrednost (vrednostni podatek 90) s parametri dogovorjene obrestne mere in pošteno vrednost (vrednostni podatek 80) v postavko A2406. Kadar je banka v vlogi kupca tega instrumenta, navedene informacije o tem instrumentu vnese v postavko A2405. Pri tem v obeh primerih pri izračunu anualizirane obrestne mere (vrednostni podatek 34) kot skupno obrestno mero upošteva razliko med dogovorjeno fiksno obrestno mero in spremenljivo obrestno mero (če je ta pozitivna, je opcija trenutno izvršljiva);
6. obrestno ovratnico banka za namen poročanja razstavi na dve opciji, in sicer obrestno kapico in obrestno dno.
(9) Izvedene finančne instrumente, ki se nanašajo na dolžniške vrednostne papirje ali druge dolžniške finančne instrumente, za namen poročanja banka razstavi na nazivno vrednost (praviloma poštena vrednost) s parametri obrestne mere in drugimi parametri dolžniškega finančnega instrumenta in na nazivno vrednost (pogodbeno dogovorjena terminska cena dolžniškega finančnega instrumenta) s parametri izvedenega finančnega instrumenta ter tiste s pozitivno pošteno vrednostjo vključi v poročilo po naslednjem pravilu:
1. terminske posle, ki se nanašajo na dolžniške finančne instrumente, banka vključi v poročilo, kot sledi:
– terminski posel, pri katerem gre za terminski nakup določenega dolžniškega finančnega instrumenta, banka razstavi na nazivno vrednost – potencialno terjatev za dolžniški finančni instrument in nazivno vrednost – potencialno obveznost za denarna sredstva, ki jih bo banka ob poravnavi izvedenega finančnega instrumenta izročila nasprotni stranki v zameno za dolžniški finančni instrument. V postavko A2405 (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označeno s šifro 2 – terminski posel (forward), šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 1 − tveganje spremembe obrestne mere in šifrantu 38. Obrestna občutljivost s šifro 2 − ne) v vrednostni podatek 90 vključi pošteno vrednost terminsko kupljenega finančnega instrumenta z ustreznimi parametri po zahtevanih šifrantih za poročanje bilančne postavke tovrstnih finančnih instrumentov (npr. postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev,če se izvedeni finančni instrument nanaša na nepodrejene obveznice ali druge nepodrejene dolžniške vrednostne papirje), ki se sicer zahtevajo tudi pri poročanju postavk izvedenih finančnih instrumentov, z izjemo parametra obrestne občutljivosti (ki se nanaša na izvedeni finančni instrument in ga označi s šifro 2), brez poštene vrednosti izvedenega finančnega instrumenta (vrednostni podatek 80 ni izpolnjen). V postavko A2406 v vrednostni podatek 90 pa vključi pogodbeno dogovorjeni znesek nakupne cene za terminsko kupljeni dolžniški finančni instrument, označen s parametri po šifrantih, ki se zahtevajo pri poročanju izvedenih finančnih instrumentov te vrste, vključno s pošteno vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta v vrednostnem podatku 80. Glede na to velja, da banka v obeh postavkah poroča enake parametre po šifrantih iz prve točke četrtega odstavka tega člena;
– terminski posel, pri katerem gre za terminsko prodajo določenega dolžniškega finančnega instrumenta, banka za namen poročanja opredeli obratno, kot je določeno v prejšnji alineji te točke. Banka ga razstavi na nazivno vrednost – potencialno obveznost za izročitev dolžniškega finančnega instrumenta in nazivno vrednost – potencialno terjatev za denarna sredstva, ki jih bo banka prejela ob poravnavi izvedenega finančnega instrumenta v zameno za dolžniški finančni instrument. V postavko A2406 (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označeno s šifro 2 – terminski posel (forward), šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 1 – tveganje spremembe obrestne mere in šifrantu 38. Obrestna občutljivost s šifro 2 − ne) v vrednostni podatek 90 vključi pošteno vrednost terminsko prodanega finančnega instrumenta z ustreznimi parametri po zahtevanih šifrantih za poročanje bilančne postavke tovrstnih finančnih instrumentov, ki se zahtevajo tudi pri poročanju postavk izvedenih finančnih instrumentov, z izjemo parametra obrestne občutljivosti (ki se nanaša na izvedeni finančni instrument in ki ga označi s šifro 2), brez poštene vrednosti izvedenega finančnega instrumenta (vrednostni podatek 80 ni izpolnjen). V postavko A2405 v vrednostni podatek 90 pa vključi pogodbeno dogovorjeni znesek prodajne cene za terminsko prodani dolžniški finančni instrument, označen s parametri po šifrantih, ki se zahtevajo pri poročanju izvedenih finančnih instrumentov te vrste, vključno s pošteno vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta v vrednostnem podatku 80. Glede na to velja, da banka v navedenem primeru v obeh postavkah poroča enake parametre po šifrantih iz prve točke četrtega odstavka tega člena;
2. terminsko pogodbo, ki se nanaša na dolžniške finančne instrumente (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označene s šifro 1 – terminska pogodba (futures) in po šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 1 – tveganje spremembe obrestne mere), banka poroča po pravilu iz prejšnje točke. Če banka ne razpolaga s podatki o osnovnem finančnem instrumentu, na katerega se terminska pogodba nanaša, lahko v postavki s parametri osnovnega finančnega instrumenta ponovi parametre, ki jih navede v postavki s parametri za terminsko pogodbo, za pošteno vrednost osnovnega finančnega instrumenta pa navede tržno vrednost, ki je osnova za izračun gibljivega kritja glede na pogodbeno vrednost terminske pogodbe;
3. opcijo, ki se nanaša na dolžniške finančne instrumente (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označene s šifro 3 – nakupna opcija (call option) ali 4 − prodajna opcija (put option) in po šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 1 – tveganje spremembe obrestne mere), banka poroča po pravilu iz prejšnje točke.
(10) Izvedene finančne instrumente, ki se nanašajo na lastniške instrumente ali blago, banka za namen poročanja razstavi na nazivno vrednost (praviloma poštena vrednost) s parametri lastniškega finančnega instrumenta ali blaga in na nazivno vrednost (pogodbeno dogovorjena terminska cena lastniškega instrumenta) s parametri izvedenega finančnega instrumenta ter tiste s pozitivno pošteno vrednostjo vključi v poročilo po naslednjem pravilu:
1. terminske posle, ki se nanašajo na lastniške instrumente, banka vključi v poročilo, kot sledi:
– terminski posel, pri katerem gre za terminski nakup določenega lastniškega instrumenta ali blaga, razstavi na nazivno vrednost – potencialno terjatev za lastniški instrument ali blago in nazivno vrednost – potencialno obveznost za denarna sredstva, ki jih bo banka ob poravnavi izvedenega finančnega instrumenta izročila nasprotni stranki v zameno za lastniški instrument ali blago. V postavko A2405 (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označeno s šifro 2 – terminski posel (forward), šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 2 − tveganje spremembe cene delnic in deležev ali 5 − tveganje spremembe cene blaga in šifrantu 38. Obrestna občutljivost s šifro2 − ne) v vrednostni podatek 90 vključi pošteno vrednost terminsko kupljenega finančnega instrumenta ali blaga z ustreznimi parametri po zahtevanih šifrantih za poročanje bilančne postavke tovrstnih finančnih instrumentov ali blaga (npr. postavke A1103 Delnice neodvisnih družb,če se izvedeni finančni instrument nanaša na delnice neodvisnih družb), ki se sicer zahtevajo tudi pri poročanju postavk izvedenih finančnih instrumentov, brez poštene vrednosti izvedenega finančnega instrumenta (vrednostni podatek 80 ni izpolnjen). V postavko A2406 v vrednostni podatek 90 pa vključi pogodbeno dogovorjeni znesek nakupne cene v domači ali tuji valuti za terminsko kupljeni lastniški instrument ali blago, označen s parametri po šifrantih, ki se zahtevajo pri poročanju izvedenih finančnih instrumentov te vrste, vključno s pošteno vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta v vrednostnem podatku 80. Glede na to velja, da banka v navedenem primeru v obeh postavkah poroča enake parametre po šifrantih iz prve točke četrtega odstavka tega člena;
– terminski posel, pri katerem gre za terminsko prodajo določenega lastniškega instrumenta ali blaga, banka za namen poročanja opredeli obratno, kot je določeno v prejšnji alineji te točke. Razstavi ga na nazivno vrednost – potencialno obveznost za izročitev lastniškega instrumenta ali blaga in nazivno vrednost – potencialno terjatev za denarna sredstva, ki jih bo banka prejela ob poravnavi izvedenega finančnega instrumenta v zameno za lastniški instrument ali blago. V postavko A2406 (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označeno s šifro 2 – terminski posel (forward), šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 2 − tveganje spremembe cene delnic in deležev ali 5 − tveganje spremembe cene blaga in šifrantu 38. Obrestna občutljivost s šifro 2 − ne) v vrednostni podatek 90 vključi pošteno vrednost terminsko prodanega lastniškega instrumenta ali blaga z ustreznimi parametri po zahtevanih šifrantih za poročanje bilančne postavke tovrstnih finančnih instrumentov ali blaga, ki se sicer zahtevajo tudi pri poročanju postavk izvedenih finančnih instrumentov, brez poštene vrednosti izvedenega finančnega instrumenta (vrednostni podatek 80 ni izpolnjen). V postavko A2405 v vrednostni podatek 90 pa vključi pogodbeno dogovorjeni znesek prodajne cene v domači ali tuji valuti za terminsko prodani lastniški instrument, označen s parametri po šifrantih, ki se zahtevajo pri poročanju izvedenih finančnih instrumentov te vrste, vključno s pošteno vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta v vrednostnem podatku 80. Glede na to velja, da banka v navedenem primeru v obeh postavkah poroča enake parametre po šifrantih iz prve točke četrtega odstavka tega člena;
2. terminsko pogodbo, ki se nanaša na lastniške finančne instrumente (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označene s šifro 1 – terminska pogodba (futures) in po šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 2 – tveganje spremembe cene delnic in deležev ali 5 −tveganje spremembe cene blaga), banka poroča po pravilu iz prejšnje točke. Če banka ne razpolaga s podatki o osnovnem finančnem instrumentu ali blagu, na katerega se terminska pogodba nanaša, lahko v postavki s parametri osnovnega finančnega instrumenta ali blaga ponovi parametre, ki jih navede v postavki s parametri za terminsko pogodbo, za pošteno vrednost osnovnega finančnega instrumenta ali blaga pa navede tržno vrednost, ki je osnova za izračun gibljivega kritja glede na pogodbeno vrednost terminske pogodbe;
3. opcijo, ki se nanaša na lastniške finančne instrumente (po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označeno s šifro 3 – nakupna opcija (call option) ali 4 − prodajna opcija (put option) in po šifrantu 46. Vrste tveganja s šifro 2 − tveganje spremembe cene delnic in deležev ali 5 − tveganje spremembe cene blaga), banka poroča po pravilu iz prejšnje točke.
(11) Banka pri opcijah, sklenjenih za namen varovanja pozicij bančne knjige, pri katerih nastopa v vlogi kupca, poleg navedenih vrednostnih podatkov poroča tudi vrednost delte (vrednostni podatek 94). Vrednost delte poroča v zapisu, kjer se poroča tudi poštena vrednost opcije, tj. v zapisu, ki je po šifrantu 97. Vključitev poštene vrednosti označen s šifro 1 − da.
57. člen 
(A2406 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev) 
Postavka A2406 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev zajema informacije o sklenjenih poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih banka poroča v skladu z določbami iz prejšnjega člena.
58. člen 
(A2407 Promptni posli z nakupom tujih valut) 
(1) Postavka A2407 Promptni posli z nakupom tujih valut zajema promptne (spot) posle z obveznostjo za nakup tuje valute v kratkem roku (do dveh delovnih dni), pri katerih je poštena vrednost pozitivna ali je enaka nič in so po določbah BA.4 člena v Prilogi B k MSRP 9 blizu definiciji izvedenih finančnih instrumentov (valutnih terminskih poslov), vendar se zaradi kratkega trajanja obveze ne pripoznajo kot izvedeni finančni instrumenti. Pri tem je vsak tak promptni posel vključen tudi v postavko A2408, vendar z različno nazivno vrednostjo glede na valuto (z vrednostnim podatkom 90. Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti) brez poštene vrednosti (vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke ni izpolnjen).
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka zajema tudi promptne (spot) posle z obveznostjo za prodajo tuje valute v kratkem roku (do dveh delovnih dni), ki so vključeni tudi v postavko A2408. Te promptne posle banka vključi v postavko A2407 le z nazivno vrednostjo glede na valuto (različno od nazivne vrednosti v vrednostnem podatku 90. Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti postavke A2408) brez poštene vrednosti (vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke ni izpolnjen).
(3) Kadar je nazivna vrednost promptnega posla izražena v tuji valuti, jo banka poroča v vrednostnem podatku 90 v eurih.
(4) Za namen poročanja banka valutne promptne posle razstavi na nazivni vrednosti, ki sta osnova za poravnavo ob zapadlosti teh instrumentov. Valutne promptne posle, pri katerih gre za nakup določene tuje valute v kratkem roku, razstavi na pogodbeno dogovorjeni znesek promptnega nakupa tuje valute in na znesek (nakupno ceno) v domači ali tuji valuti za promptno kupljeno tujo valuto. Nato v postavko A2407 v vrednostni podatek 90 vključi dogovorjeno nazivno vrednost promptno kupljene tuje valute in v vrednostni podatek 80 pozitivno pošteno vrednost teh valutnih promptnih poslov (s šifro 1 − da po šifrantu 97. Vključitev poštene vrednosti (IFI)). V postavko A2408 v vrednostni podatek 90 pa vključi pogodbeno dogovorjeni znesek nakupne cene v domači ali tuji valuti za promptno kupljeno tujo valuto, označi ga s šifro 2 − ne po šifrantu 97. Vključitev poštene vrednosti (IFI) in v to postavko ne vključi poštene vrednosti (vrednostnega podatka 80).
(5) Obratno, kot je določeno v prejšnjem odstavku, banka ravna pri valutnih promptnih poslih, pri katerih gre za prodajo določene tuje valute v kratkem roku. Te promptne posle razstavi na pogodbeno dogovorjeni znesek promptne prodaje tuje valute in na znesek (prodajno ceno) v domači ali tuji valuti za promptno prodano tujo valuto. Nato v postavko A2408 v vrednostni podatek 90 vključi dogovorjeno nazivno vrednost promptno prodane tuje valute in v vrednostni podatek 80 celotno pozitivno pošteno vrednost teh valutnih promptnih poslov (s šifro 1 − da po šifrantu 97. Vključitev poštene vrednosti (IFI)). V postavko A2407 v vrednostni podatek 90 pa vključi pogodbeno dogovorjeni znesek prodajne cene v domači ali tuji valuti za promptno prodano tujo valuto, označi ga s šifro 2 − ne po šifrantu 97. Vključitev poštene vrednosti (IFI) in v to postavko ne vključi poštene vrednosti (vrednostnega podatka 80).
(6) Če banka na dan poročanja v izkazu finančnega položaja izkazuje stanja iz valutnih promptnih poslov, terjatve iz teh poslov vključi v postavko A2407, obveznosti pa v postavko P2608 (v vrednostni podatek 80 in s šifro 1 − da po šifrantu 97. Vključitev poštene vrednosti (IFI)).
59. člen 
(A2408 Promptni posli s prodajo tujih valut) 
Postavka A2408 Promptni posli s prodajo tujih valut zajema informacije o sklenjenih promptnih (spot) poslih z obveznostjo za prodajo tuje valute v kratkem roku (do dveh delovnih dni), ki jih banka poroča v skladu z določbami iz prejšnjega člena.
60. člen 
(A2601 Čeki, poslani na unovčenje) 
(1) Postavka A2601 Čeki, poslani na unovčenje zajema terjatve do izdajateljev čekov, poslanih na unovčenje, vključno s terjatvami, ki jih ima banka do izdajateljev čekov za že izvršena izplačila strankam iz predloženih čekov v unovčenje.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka ne zajema čekov komitentov, poslanih izdajatelju čekov v inkaso (unovčenje) za račun strank, kjer je banka v vlogi posrednika med izdajateljem čekov in komitenti ter kjer so vsa tveganja morebitnega neplačila izdajatelja čekov na komitentih. Ti so zajeti v postavkah KA402 Terjatve iz drugih poslov za račun strank in KP401 Obveznosti iz drugih poslov za račun strank.
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08 ali 09 (praviloma šifro 09 – po odplačni vrednosti).
61. člen 
(A2702 Naložbene nepremičnine – zemljišča in zgradbe) 
(1) Postavka A2702 Naložbene nepremičnine – zemljišča in zgradbe zajema nepremičnine (zemljišča in (del) zgradb) v lasti ali finančnem najemu z namenom, da bi prinašala najemnino (v poslovnem najemu) ali povečala vrednost dolgoročne naložbe ali pa oboje.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka ne zajema nepremičnin, ki se uporabljajo pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev ali za pisarniške namene, zajetih v postavko A1401 ali postavko A1402, ter nepremičnin, ki so namenjene prodaji v rednem poslovanju ali so v gradnji za tako prodajo, zajetih pod postavko A2939 Druge zaloge. Postavka ne zajema nepremičnin, danih v finančni najem, ki so zajete pod postavko A0418.
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08 ali 16 (praviloma šifro 16 − drugo).
(4) Banka pri postavki iz prvega odstavka tega člena v vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke vključi tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe vrednosti zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
62. člen 
(A2901 Čeki) 
(1) Postavka A2901 Čeki zajema terjatve do izdajateljev čekov, ki še niso bili poslani na unovčenje, vključno s terjatvami, ki jih ima banka do izdajateljev čekov za že izvršena izplačila komitentom iz čekov, predloženih v unovčenje.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka ne zajema čekov komitentov, poslanih izdajatelju čekov v inkaso (unovčenje), kjer je banka v vlogi posrednika med izdajateljem čekov in komitenti ter kjer so vsa tveganja morebitnega neplačila izdajatelja čekov na komitentih. Ti so zajeti v postavkah KA402 Terjatve iz drugih poslov za račun strank in KP401 Obveznosti iz drugih poslov za račun strank.
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08 ali 09 (praviloma šifro 09 − po odplačni vrednosti).
63. člen 
(A2913 Predujmi za neopredmetena sredstva) 
Postavka A2913 Predujmi za neopredmetena sredstva zajema predplačila dobaviteljem za naročena neopredmetena sredstva, ki vsebinsko ustrezajo postavki A1502 Premoženjske pravice ali A1505 Druga neopredmetena sredstva in ki jih dobavitelji banki še niso dostavili.
64. člen 
(A2917 Terjatve za plačane davke od dohodkov pravnih oseb) 
Postavka A2917 Terjatve za plačane davke od dohodkov pravnih oseb zajema terjatve do davčne uprave za med letom plačane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, med letom zmanjšane za obveznosti do iste davčne uprave za ocenjeni davek od dohodka pravnih oseb, ob koncu poslovnega leta pa za dejansko obračunani davek na podlagi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (neto terjatev za med letom preplačani davek). Postavka vključuje tudi terjatve do davčne uprave, ki morebiti med letom izhajajo iz ocenjene, ob koncu poslovnega leta pa iz obračunane davčne izgube.
65. člen 
(A2919 Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve) 
Postavka A2919 Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve zajema terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim davkom na dodano vrednost ter druge terjatve za plačane davke, prispevke in dajatve, ki izvirajo predvsem iz zahtevkov za vračilo že plačanih dajatev. Postavka ne zajema terjatev za plačani davek od dohodkov pravnih oseb; te so zajete v postavko A2917 Terjatve za plačane davke od dohodkov pravnih oseb.
66. člen 
(A2928 Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta) 
(1) Postavka A2928 Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta zajema terjatve do delavcev za ugotovljene blagajniške primanjkljaje in druge odškodninske obremenitve, terjatve do drugih oseb (razen do zavarovalnic) za odškodninske obremenitve, terjatve do zavarovalnice ali drugih institucij za povračilo izplačanega osebnega dohodka zaposlenim zaradi bolniške odsotnosti ali odsotnosti iz drugih razlogov ter druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta po MRS 32, če niso zajete v postavki A2932 ali A2943.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 02, 07, 08, 09 ali 17 (praviloma šifro 09 − po odplačni vrednosti ali17 − obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida).
67. člen 
(A2932 Terjatve do kupcev) 
(1) Postavka A2932 Terjatve do kupcev zajema terjatve do kupcev, ki se nanašajo predvsem na prodana opredmetena osnovna sredstva in najemnine, vključno s terjatvami do kupcev z odloženim plačilom ali plačilom na obroke.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 02, 07, 08, 09 ali 17 (praviloma šifro 09 − po odplačni vrednosti ali17 − obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida).
68. člen 
(A2937 Odložene terjatve za davke) 
Postavka A2937 Odložene terjatve za davke zajema odložene terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, ki bodo poračunane v davčnih obračunih prihodnjih obdobij, zmanjšane za odložene obveznosti za davek iz dohodka pravnih oseb, ki jih bo treba poravnati v prihodnjih obdobjih (neto odložene terjatve). Odložene terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb se nanašajo na vse odbitne začasne razlike, neizrabljene davčne izgube in neizrabljene davčne olajšave, kot izhaja iz MRS 12 in zakona, ki ureja obdavčitev dohodkov pravnih oseb, izmerijo pa se po davčnih stopnjah, za katere se pričakuje, da se bodo uporabljale, ko bodo odložene terjatve do davčne uprave poračunane v davčnem obračunu.
69. člen 
(A2938 Zaloge materiala in drobnega inventarja) 
(1) Postavka A2938 Zaloge materiala in drobnega inventarja zajema zaloge materiala in drobnega inventarja, kot so priročno orodje in naprave, predmeti za okraševanje poslovnih prostorov in drugi predmeti opreme, ki imajo dobo koristnosti, krajšo od enega leta, in katerih posamična vrednost ne presega vrednosti, ki jo banka opredeli v svojih internih aktih.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 07, 08 ali 16 (praviloma šifro 16 − drugo).
70. člen 
(A2939 Druge zaloge) 
(1) Postavka A2939 Druge zaloge zajema zaloge plemenitih kovin, razen zlata, zaloge kovancev za prodajo, numizmatične zbirke, premičnine, prejete za poplačilo kreditov, in druge zaloge, če niso zajete v postavkah A2938 Zaloge materiala in drobnega inventarja in A2940 Zlato. Postavka zajema tudi nepremičnine, prejete za poplačilo terjatev, če jih banka zaradi utemeljenih razlogov ni vključila v postavko A1401 Zemljišča, A1402 Zgradbe ali A2702 Naložbene nepremičnine – zemljišča in zgradbe, odvisno od namena ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja, ki ga ima banka s temi nepremičninami (za opravljanje poslovne dejavnosti, za oddajo v poslovni najem ali za prodajo).
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 07, 08 ali 16 (praviloma šifro 16 − drugo).
71. člen 
(A2940 Zlato) 
(1) Postavka A2940 Zlato zajema zalogo zlata.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 07, 08 ali 16 (praviloma šifro 16 − drugo).
72. člen 
(A2941 Predujmi za opredmetena osnovna sredstva) 
Postavka A2941 Predujmi za opredmetena osnovna sredstva zajema predplačila dobaviteljem za naročena opredmetena osnovna sredstva, ki vsebinsko ustrezajo postavki A1401, A1402, A1405, A1407 ali A1408 in jih dobavitelji banki še niso dostavili.
73. člen 
(A2942 Predujmi za druge namene) 
Postavka A2942 Predujmi za druge namene zajema predplačila dobaviteljem za naročeni material ali drobni inventar, ki vsebinsko ustrezajo postavki A2938, A2939 ali A2940 in ki ga dobavitelji banki še niso dostavili, ter terjatve do delavcev za izplačane akontacije za službeno pot.
74. člen 
(A2943 Terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih zahtevkov) 
Postavka A2943 Terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih zahtevkov zajema terjatve do zavarovalnice iz škodnih dogodkov, ki jih banka uveljavlja na podlagi zavarovalne police iz premoženjskega zavarovanja.
75. člen 
(A3001 Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem) 
Postavka A3001 Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem zajema prilagoditev vrednosti iz naslova spremembe poštene vrednosti varovane skupine finančnih sredstev pred tveganjem spremembe obrestne mere, ki jih po določbah o varovanju pred tveganjem v 71. do 102. členu MRS 39 ali 6.4 in 6.5 členu MSRP 9 ni mogoče pripisati posameznim varovanim finančnim sredstvom ter se razkrivajo v eni sami vrstični postavki med sredstvi izkaza finančnega položaja.
2.3 Pasivne bilančne postavke 
76. člen 
(P0201 Odpoklicane vloge) 
(1) Postavka P0201 Odpoklicane vloge zajema neprenosne vloge brez dogovorjene zapadlosti, katerih dvig so komitenti že najavili na podlagi pogodbeno dogovorjene opcije oziroma klavzule z možnostjo odpoklica. Te vloge lahko komitenti dvignejo brez predhodne najave le ob plačilu pogodbene kazni. Postavka zajema tudi vezane vloge z dogovorjeno zapadlostjo z vgrajeno klavzulo o možnem predčasnem odpoklicu, katerih dvig so komitenti že najavili. Postavka ne zajema vlog z vgrajeno klavzulo z možnostjo odpoklica, pri katerih komitenti dviga še niso najavili, ker so te vloge zajete v postavko P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja.
(2) V primeru, ko je možnost predčasnega odpoklica prejetih vlog izvršena le deloma (komitent ne odpokliče celotnega zneska, temveč le njegov del), banka prejeto vlogo poroča v dveh delih, tj. v postavkah P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja in P0201 Odpoklicane vloge.
(3) Banka pri vlogah, ki so bile dejansko že odpoklicane, upošteva kot originalno zapadlost (po šifrantu 14. Originalna zapadlost) dogovorjeno obdobje možnega odpoklica v pogodbi, ne glede na to, da je lahko v pogodbi s komitentom dogovorjen tudi rok zapadlosti osnovnega posla. Kot preostalo zapadlost (po šifrantu 15. Preostala zapadlost) pri teh vlogah upošteva obdobje od datuma, za katerega banka izdela poročilo, do datuma, ko vloga dejansko zapade v plačilo.
(4) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 02, 07, 08 ali 09 (praviloma šifro 09 − po odplačni vrednosti).
77. člen 
(P0316 Varstveni depoziti podružnice tuje banke) 
Postavka P0316 Varstveni depoziti podružnice tuje banke zajema vložena denarna sredstva bank tretjih držav v ustanovljene podružnice na območju Republike Slovenije kot jamstvo za poravnavo obveznosti iz poslov, sklenjenih v Republiki Sloveniji, na podlagi določbe četrtega odstavka 137. člena ZBan-3.
78. člen 
(P0320 Vloge za stanovanjsko varčevanje) 
(1) Postavka P0320 Vloge za stanovanjsko varčevanje zajema prejete vloge fizičnih oseb za stanovanjsko varčevanje, kot so na primer vloge po Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 02, 07, 08 ali 09 (praviloma šifro 09 − po odplačni vrednosti).
79. člen 
(P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja) 
(1) Postavka P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja zajema prejete vloge komitentov, kot so na primer denarna sredstva na transakcijskih računih, hranilne vloge, sredstva za kritje akreditivov, garancij, kreditov in čekov, sodne in carinske vloge, vezane vloge, vezane vloge za zavarovanje bančnih poslov in druge vloge, ki niso vključene v postavko P0201 Odpoklicane vloge, P0316 Varstveni depoziti podružnice tuje banke, P0320 Vloge za stanovanjsko varčevanje ali P0601 Podrejene obveznosti – vloge.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka zajema tudi vloge z vgrajeno opcijo (klavzulo) z možnostjo odpoklica, pri katerih komitenti dviga še niso najavili (opcije še niso izkoristili). Banka pri teh vlogah kot originalno zapadlost (po šifrantu 14) upošteva pogodbeno dogovorjeno trajanje vloge in kot preostalo zapadlost (po šifrantu 15) obdobje od datuma, za katerega banka izdela poročilo, do prvega možnega datuma po pogodbi, s katerim lahko komitent (vlagatelj) vlogo dvigne. Postavka ne zajema vlog, katerih dvig so komitenti že najavili, saj so te vloge zajete v postavko P0201 Odpoklicane vloge.
(3) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 02, 07, 08 ali 09.
80. člen 
(P0322 Prejete vloge – elektronski denar) 
(1) Postavka P0322 Prejete vloge – elektronski denar zajema elektronski denar, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja plačilne storitve, storitve izdajanja elektronskega denarja in plačilne sisteme.
(2) Banka postavko iz prejšnjega odstavka poroča, kadar je v vlogi izdajateljice elektronskega denarja.
81. člen 
(P0401 Najeti krediti) 
(1) Postavka P0401 Najeti krediti zajema obveznosti banke za prejete kredite, vključno z nečrpanimi odobrenimi najetimi krediti, kreditnimi linijami in limiti, ki niso zajeti v postavki P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov, P0602 Podrejene obveznosti – krediti, P3701 Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo) ali P3702 Finančne obveznosti iz listinjenja. Postavka zajema tudi obveznosti iz najetih kreditov pri Banki Slovenije, kot so mejno posojilo in obveznosti iz prejetih sredstev drugih bank za morebitno izplačilo zajamčenih vlog.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 02, 07, 08 ali 09 (praviloma šifro 09 − po odplačni vrednosti).
82. člen 
(P0402 Obveznosti iz kartičnega poslovanja) 
Postavka P0402 Obveznosti iz kartičnega poslovanja zajema obveznosti banke iz kartičnega poslovanja, kot so obveznosti do izdajateljev plačilnih kartic, prodajnih mest ali plačilnih sistemov iz porabe sredstev komitentov po plačilnih karticah.
83. člen 
(P0403 Druge finančne obveznosti) 
(1) Postavka P0403 Druge finančne obveznosti zajema druge neizvedene finančne obveznosti, kot so obveznosti do prodajalcev, borze ali poravnalnih sistemov za kupljena finančna sredstva (nastale zaradi pripoznanja finančnih sredstev v izkazu finančnega položaja na dan sklenitve posla o nakupu), obveznosti iz danih plačilnih instrumentov (čekov, kreditnih pisem, menic in plačilnih instrumentov, ki jih ureja zakon, ki ureja plačilne storitve, storitve izdajanja elektronskega denarja in plačilne sisteme), obveznosti za prejete varščine in predujmi za nakup finančnih sredstev, obveznosti za gibljivo kritje pri sintetičnih poslih (futures), obveznosti za odkupljeno gotovino (efektivni tuji denar), sredstva komitentov za nakup tuje valute, obveznosti iz zavarovalnih premij za finančna sredstva, obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij (če izhajajo iz prehodnih računov, praviloma na datum poročanja ne izkazujejo stanj po vrednostnem podatku 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke), obveznosti do komitentov iz ugotovljenih blagajniških viškov, obveznosti za provizije (opravnine) iz plačilnega prometa in druge provizije, ki se po vsebini ne nanašajo na finančne obveznosti, izkazane v drugih postavkah tega poročila.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka zajema tudi morebitne negativne učinke iz merjenja odobrenih nečrpanih kreditov iz postavk A0408, A0418, A0419 in A0410, ki se merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, tj. znesek, ki ga banka pri navedenih aktivnih postavkah vključi tudi v vrednostni podatek 129. Znesek izkazanih rezervacij po MSRP.
(3) Postavka iz prvega odstavka tega člena ne zajema finančnih obveznosti, ki jih je banka vključila v eno izmed postavk finančnih obveznosti od P0201 do P0402, od P0512 do P0901, P2930, P2933, P3001, P3101, P3102, P3701 ali P3702 oziroma v eno izmed postavk poslovnih obveznosti P2511, P2912, P2925, P2931 ali P2932, prav tako ne zajema obveznosti iz provizij, ki se nanašajo na naštete postavke finančnih obveznosti.
(4) Banka pri poročanju postavke iz prvega odstavka tega člena po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 02, 07, 08 ali 09 (praviloma šifro 09 − po odplačni vrednosti).
84. člen 
(P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov) 
(1) Postavka P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov zajema obveznosti iz prejetih sindiciranih kreditov, vključno z načrpanim delom, to je kreditov, ki jih banka prejme prek agenta na podlagi skupne pogodbe o kreditiranju od več kreditodajalcev hkrati, organiziranih v okviru sindikata.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 02, 07, 08 ali 09 (praviloma šifro 09 − po odplačni vrednosti).
85. člen 
(P0601 Podrejene obveznosti – vloge) 
(1) Postavka P0601 Podrejene obveznosti – vloge zajema podrejene obveznosti iz prejetih vlog, ki imajo značilnosti finančnih obveznosti po določbah 15. do 27. člena MRS 32 in značilnosti instrumentov dodatnega temeljnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 51. člena ali instrumentov dodatnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 62. člena Uredbe 575/2013/EU.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 02 ali 09.
86. člen 
(P0602 Podrejene obveznosti – krediti) 
(1) Postavka P0602 Podrejene obveznosti – krediti zajema podrejene obveznosti iz najetih kreditov, vključno z načrpanim delom, ki imajo značilnosti finančnih obveznosti po določbah 15. do 27. člena MRS 32 in značilnosti instrumentov dodatnega temeljnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 51. člena ali instrumentov dodatnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 62. člena Uredbe 575/2013/EU.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 02 ali 09.
87. člen 
(P0802 Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic) 
(1) Postavka P0802 Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic zajema obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, vključno z emisijo še neprodanih instrumentov, kot so zakladne menice, blagajniški zapisi, komercialni zapisi in drugi dolžniški vrednostni papirji, ki niso vključeni v postavke P0803 Obveznosti za izdane obveznice, P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah in P0901 Podrejene obveznosti – dolžniški vrednostni papirji.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 02, 07, 08 ali 09.
88. člen 
(P0803 Obveznosti za izdane obveznice) 
(1) Postavka P0803 Obveznosti za izdane obveznice zajema obveznosti za izdane obveznice, vključno z emisijo še neprodanih obveznic, razen izdanih obveznic, ki imajo značilnosti instrumentov dodatnega temeljnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 51. člena ali instrumentov dodatnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 62. člena Uredbe 575/2013/EU, ker so te zajete v postavko P0901 Podrejene obveznosti – dolžniški vrednostni papirji.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 02, 07, 08 ali 09.
89. člen 
(P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah) 
(1) Postavka P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah zajema obveznosti za izdana potrdila o vlogah kot vrsto prenosljivih instrumentov trga denarja, ki jih izda banka komitentom kot potrdilo o prejemu denarja. Postavka ne zajema izdanih potrdil o vlogah, ki imajo značilnosti instrumentov dodatnega temeljnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 51. člena ali instrumentov dodatnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 62. člena Uredbe 575/2013/EU, ker so ta zajeta v postavko P0901 Podrejene obveznosti – dolžniški vrednostni papirji.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 02, 07, 08 ali 09.
90. člen 
(P0901 Podrejene obveznosti – dolžniški vrednostni papirji) 
(1) Postavka P0901 Podrejene obveznosti – dolžniški vrednostni papirji zajema izdane podrejene dolžniške vrednostne papirje, vključno z emisijo še neprodanih instrumentov, ki imajo značilnosti finančnih obveznosti po določbah 15. do 27. člena MRS 32 in značilnosti instrumentov dodatnega temeljnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 51. člena ali instrumentov dodatnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 62. člena Uredbe 575/2013/EU.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi šifro 02 ali 09.
91. člen 
(P1001 Rezervacije za zunajbilančne obveznosti) 
(1) Postavka P1001 Rezervacije za zunajbilančne obveznosti zajema rezervacije, ki jih je banka oblikovala za zunajbilančne obveznosti, kot so izdane finančne garancije, avali, nekriti akreditivi in podobni posli, izpostavljeni kreditnemu tveganju, ter jih vključila tudi v vrednostni podatek 129. Znesek izkazanih rezervacij po MSRP v okviru aktivnih bilančnih postavk z zunajbilančnimi izpostavljenostmi kreditnemu tveganju.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi šifro 08 ali 16 ter izjemoma šifro 09, 18 ali 07, če to postavko označuje, odvisno od uporabljene šifre po tem šifrantu, na postavkah, na katere se po vsebini te rezervacije nanašajo.
92. člen 
(P1201 Rezervacije za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za določene zaslužke) 
(1) Postavka P1201 Rezervacije za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za določene zaslužke zajema rezervacije, ki jih je banka oblikovala za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za določene zaslužke v skladu z določbami MSRP. Postavka zajema obveznosti iz zaslužkov zaposlencev po pokojninskih načrtih v skladu z določbo točke (d) 78. člena MRS 1 in določbo 63. člena MRS 19.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 08 ali 16.
93. člen 
(P1202 Druge rezervacije) 
(1) Postavka P1202 Druge rezervacije zajema rezervacije za kočljive pogodbe in druge rezervacije, ki jih je banka oblikovala v skladu z določbami MRS 37, ki niso zajete v postavko P1001 Rezervacije za zunajbilančne obveznosti, P1201 Rezervacije za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za določene zaslužke, P1203 Rezervacije za reorganizacijo, P1204 Rezervacije za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbe ali P1205 Drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 08 ali 16.
94. člen 
(P1203 Rezervacije za reorganizacijo) 
(1) Postavka P1203 Rezervacije za reorganizacijo zajema rezervacije, ki jih je banka oblikovala za reorganizacijo banke v skladu z določbami od 70. do 83. člena in točko a) 84. člena MRS 37.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 08 ali 16.
95. člen 
(P1204 Rezervacije za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbe) 
(1) Postavka P1204 Rezervacije za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbe zajema rezervacije, ki jih je banka oblikovala za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbe v skladu z določbami MRS 37.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 08 ali 16.
96. člen 
(P1205 Drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev) 
(1) Postavka P1205 Drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev zajema rezervacije, ki jih je banka oblikovala za druge dolgoročne zaslužke zaposlencev v skladu z določbo točke (d) 78. člena MRS 1 in določbo 153. člena MRS 19 (kot so plačila za dopust za dolgo službovanje ali študijski dopust in druge dolgotrajne odsotnosti, jubilejne nagrade ali nagrade za dolgo službovanje, nadomestila za čas dolgotrajne delovne nezmožnosti, udeležba v dobičku in premije ter odloženi prejemki).
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 08 ali 16.
97. člen 
(P1301 Navadne delnice) 
Postavka P1301 Navadne delnice zajema v vrednostnem podatku 80 nominalno vrednost izdanih navadnih delnic banke, ki morajo biti predhodno v celoti vplačane in kot osnovni kapital vpisane v sodni register. Do vpisa v sodni register se celotna vrednost emisije v tej postavki vključi v vrednostni podatek 90. Vplačani del emisije se do vpisa v sodni register poroča tudi v vrednostnem podatku 80 v postavki P2902 Prejeti predujmi.
98. člen 
(P1302 Prednostne delnice) 
Postavka P1302 Prednostne delnice zajema v vrednostnem podatku 80 nominalno vrednost izdanih prednostnih delnic banke, ki morajo biti predhodno v celoti vplačane in kot osnovni kapital vpisane v sodni register ter morajo imeti značilnosti kapitala po določbah 15. do 27. člena MRS 32. Do vpisa v sodni register se celotna vrednost emisije v tej postavki vključi v vrednostni podatek 90. Vplačani del emisije se do vpisa v sodni register poroča tudi v vrednostnem podatku 80 v postavki P2902 Prejeti predujmi.
99. člen 
(P1401 Vplačila, ki presegajo nominalne zneske vplačanih delnic (vplačani presežek kapitala)) 
Postavka P1401 Vplačila, ki presegajo nominalne zneske vplačanih delnic (vplačani presežek kapitala) zajema vplačani presežek kapitala banke po določbi 1. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1, ki je razlika med vplačanimi vložki delničarjev v osnovni kapital banke in nominalno vrednostjo delnic, pridobljenih z vplačilom vložkov, oziroma razlika med prodajno ceno lastnih delnic in njihovo nabavno vrednostjo.
100. člen 
(P1402 Vplačila nad nominalnim zneskom, pridobljena pri izdaji zamenljivih obveznic ali obveznic z delniško nakupno opcijo) 
Postavka P1402 Vplačila nad nominalnim zneskom, pridobljena pri izdaji zamenljivih obveznic ali obveznic z delniško nakupno opcijo zajema kapitalske rezerve banke po določbi 2. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1, ki so razlika med vplačili imetnikov za zamenljive obveznice oziroma obveznice z delniško nakupno opcijo in nominalno vrednostjo (glavnico) obveznic. Poleg tega postavka zajema tudi oblikovane kapitalske rezerve v višini celotnega zneska, ki ga je imetnik opcije plačal za pridobitev delniške nakupne opcije, kadar banka izda delniške nakupne opcije kot samostojne pravice oziroma vrednostne papirje.
101. člen 
(P1403 Zneski iz poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic) 
Postavka P1403 Zneski iz poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic zajema kapitalske rezerve banke po določbi 5. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1, ki jih je banka oblikovala v višini nominalnega zneska zmanjšanega osnovnega kapitala oziroma zneska, ki je enak seštevku nominalnih zneskov umaknjenih delnic.
102. člen 
(P1404 Kapitalske rezerve, nastale iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala) 
Postavka P1404 Kapitalske rezerve, nastale iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala zajema kapitalske rezerve banke po določbi 6. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1, oblikovane ob odpravi splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, nastalega z revalorizacijo osnovnega kapitala med letoma 1994 in 2001.
103. člen 
(P1501 Zakonske rezerve) 
Postavka P1501 Zakonske rezerve zajema zakonske rezerve banke po določbi tretjega odstavka 64. člena ZGD-1, katerih oblikovanje je obvezno, če banka ne dosega ustrezne ravni zakonskih in kapitalskih rezerv.
104. člen 
(P1502 Rezerve za lastne delnice) 
(1) Postavka P1502 Rezerve za lastne delnice zajema rezerve za lastne delnice banke po določbi petega odstavka 64. člena ZGD-1, oblikovane v višini nabavne vrednosti odplačno pridobljenih lastnih delnic.
(2) Po stanju na zadnji dan poslovnega leta mora biti stanje postavke iz prejšnjega odstavka predhodno usklajeno s stanjem odkupljenih lastnih delnic v postavkah P3201 Odkupljene lastne delnice – prednostne in P3202 Odkupljene lastne delnice – navadne.
105. člen 
(P1503 Statutarne rezerve) 
Postavka P1503 Statutarne rezerve zajema statutarne rezerve banke po določbi sedmega odstavka 64. člena ZGD-1, oblikovane v absolutnem znesku ali relativni višini v skladu s statutom banke.
106. člen 
(P1504 Druge rezerve iz dobička) 
Postavka P1504 Druge rezerve iz dobička zajema druge rezerve banke iz dobička, oblikovane v skladu z določbo 230. člena ZGD-1, ki niso vključene v postavko P1501 Rezerve za lastne delnice, P1502 Rezerve za lastne delnice ali P1503 Statutarne rezerve.
107. člen 
(P1601 Zadržani dobiček/izguba)
(1) Postavka P1601 Zadržani dobiček/izguba zajema neto zadržani dobiček ali zadržano izgubo, ki je sestavljena iz naslednjih kategorij:
1. del čistega dobička prejšnjega poslovnega leta in prejšnjih poslovnih let, o uporabi katerega bo skupščina ponovno odločala v naslednjem poslovnem letu;
2. čista izguba prejšnjega poslovnega leta in prejšnjih poslovnih let, ki ni bila pokrita v breme čistega ali prenesenega dobička ali v breme drugih rezerv, ki jih je dovoljeno uporabiti za ta namen;
3. del prenesenega dobička ali izgube, nastale(ga) na podlagi MRS 8 zaradi spremenjenih računovodskih usmeritev in ugotovljenih računovodskih napak iz prejšnjih poslovnih let;
4. realizirani dobički in izgube, preneseni iz postavk akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa, ki se v skladu z MRS 1 ne prerazvrstijo v poslovni izid.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka je zmanjšana ali povečana za morebitni odmerjeni ali odloženi davek v skladu z določbami o pripoznanju odmerjenega in odloženega davka iz MRS 12.
(3) Banka v postavki iz prvega odstavka tega člena poroča vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke v primeru netozadržanega dobička s pozitivnim predznakom, v primeru neto zadržane izgube pa z negativnim predznakom.
108. člen 
(P1603 Prehodno nerazporejeni čisti dobiček/izguba prejšnjega leta)
(1) Postavka P1603 Prehodno nerazporejeni čisti dobiček/izguba prejšnjega leta zajema čisti dobiček ali izgubo prejšnjega poslovnega leta, o uporabi katere(ga) uprava banke in nadzorni svet oziroma upravni odbor in skupščina še niso odločali.
(2) Banka v postavki iz prejšnjega odstavka poroča vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke v primeruprehodnonerazporejenega čistega dobička s pozitivnim predznakom, v primeru prehodno nerazporejene čiste izgube pa z negativnim predznakom.
(3) Banka poroča postavko iz prvega odstavka tega člena v prvih mesecih poslovnega leta do sprejetja sklepa o uporabi čistega oziroma bilančnega dobička ali čiste izgube oziroma bilančne izgube prejšnjega poslovnega leta oziroma do seje skupščine banke, na kateri se odloča o uporabi bilančnega dobička ali bilančne izgube prejšnjega poslovnega leta.
109. člen 
(P1701 Čisti dobiček poslovnega leta) 
Postavka P1701 Čisti dobiček poslovnega leta zajema čisti dobiček poslovnega leta oziroma obdobja, za katerega banka poroča. Banka v rednem mesečnem poročilu BS1S (šifra 1 ali 8 po šifrantu 3. Tip poročila) oziroma med letom poroča presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi, v posebnem poročilu po opravljenih zaključnih knjiženjih (šifra 2 ali 10 po šifrantu 3. Tip poročila) oziroma po stanju na zadnji dan poslovnega leta pa čisti dobiček poslovnega leta (po obdavčitvi), ugotovljen ob izdelavi letnih računovodskih izkazov oziroma letnega poročila in zmanjšan za del čistega dobička, ki je bil že prerazporejen v druge sestavine kapitala na podlagi 230. člena ZGD-1.
110. člen 
(P1702 Čista izguba poslovnega leta) 
(1) Postavka P1702 Čista izguba poslovnega leta zajema čisto izgubo poslovnega leta oziroma obdobja, za katerega banka poroča. Banka v rednem mesečnem poročilu BS1S (šifra 1 ali 8 po šifrantu 3. Tip poročila) oziroma med letom poroča presežek odhodkov nad prihodki po ocenjeni obdavčitvi, v posebnem poročilu po opravljenih zaključnih knjiženjih (šifra 2 ali 10 po šifrantu 3. Tip poročila) oziroma po stanju na zadnji dan poslovnega leta pa čisto izgubo poslovnega leta (po obdavčitvi), ugotovljeno ob izdelavi letnih računovodskih izkazov oziroma letnega poročila.
(2) Banka v postavki iz prejšnjega odstavka poroča vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke z negativnim predznakom.
111. člen 
(P1818 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid)) 
Postavka P1818 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi(postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema akumulirani drugi vseobsegajoči donosv zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi po določbah 39. in 40. člena MRS 16, če je banka za merjenje teh sredstev izbrala model prevrednotenja. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajočega donosaje zmanjšana za morebitni odloženi davek v skladu z določbami o pripoznanju odmerjenega in odloženega davka iz MRS 12. Opredelitev dobičkov in izgub, ki se vključujejo v to postavko, je podana v opisu postavke drugega vseobsegajočega donosa VN100.
112. člen 
(P1819 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z neopredmetenimi sredstvi (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid)) 
Postavka P1819 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z neopredmetenimi sredstvi (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z neopredmetenimi sredstvi po določbah 85. in 86. člena MRS 38, če je banka za merjenje teh sredstev izbrala model prevrednotenja. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa je zmanjšana za morebitni odloženi davek v skladu z določbami o pripoznanju odmerjenega in odloženega davka iz MRS 12. Opredelitev dobičkov in izgub, ki se vključujejo v to postavko, je podana v opisu postavke drugega vseobsegajočega donosa VN101.
113. člen 
(P1821 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z varovanjem denarnih tokov – uspešni del varovanja (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid)) 
Postavka P1821 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z varovanjem denarnih tokov – uspešni del varovanja(postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid) zajema akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z varovanjem denarnih tokov, ki bo lahko prerazvrščen v poslovni izid, in sicer v delu, ki se v skladu z določbami točke (a) 95. člena MRS 39 oziroma točke (b) 6.5.11 člena MSRP 9 nanaša na uspešni del varovanja. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajočega donosaje zmanjšana ali povečana za morebitni odloženi davek v skladu z določbami o pripoznanju odmerjenega in odloženega davka iz MRS 12. Opredelitev dobičkov in izgub, ki se vključujejo v to postavko, je podana v opisu postavk drugega vseobsegajočega donosa VN110, VN111, VN112 in VN113.
114. člen 
(P1822 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi, v posesti za prodajo (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid)) 
Postavka P1822 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi, v posesti za prodajo(postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid) zajema akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi (ali skupinami za odtujitev), v posesti za prodajo, pripoznan v skladu z določbami 18., 19. in 38. člena MSRP 5, ki bo lahko prerazvrščen v poslovni izid. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa je zmanjšana ali povečana za morebitni odloženi davek v skladu z določbami o pripoznanju odmerjenega in odloženega davka iz MRS 12. Opredelitev dobičkov in izgub, ki se vključujejo v to postavko, je podana v opisu postavk drugega vseobsegajočega donosa VN150, VN151 in VN153.
115. člen 
(P1824 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s pripadajočimi dobički/izgubami iz naložb v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka P1824 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s pripadajočimi dobički/izgubami iz naložb v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema kumulativne dobičke in izgube iz pripadajočega deleža v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu pridruženih in skupaj obvladovanih družb po obdavčitvi, ki ne bo prerazvrščen v poslovni izid teh družb, in ki se nanašajo na naložbe v kapital, obračunane po kapitalski metodi v skladu z 10. in 11. členom MRS 28 (če banki ni treba izdelovati konsolidiranih računovodskih izkazov). Postavka akumuliranega drugega vseobsegajočega donosaje zmanjšana ali povečana za morebitni odloženi davek v skladu z določbami o pripoznanju odmerjenega in odloženega davka iz MRS 12. Opredelitev dobičkov in izgub, ki se vključujejo v to postavko, je podana v opisu postavke drugega vseobsegajočega donosa VN171.
116. člen 
(P1825 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z aktuarskimi dobički/izgubami iz naslova pokojninskih načrtov z določenimi zaslužki (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka P1825 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z aktuarskimi dobički/izgubami iz naslova pokojninskih načrtov z določenimi zaslužki(postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z aktuarskimi dobički ali izgubami iz naslova pokojninskih načrtov z določenimi zaslužki v skladu z MRS 19, ki ne bo prerazvrščen v poslovni izid. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa je zmanjšana ali povečana za morebitni odloženi davek v skladu z določbami o pripoznanju odmerjenega in odloženega davka iz MRS 12. Opredelitev dobičkov in izgub, ki se vključujejo v to postavko, je podana v opisu postavke drugega vseobsegajočega donosa VN160.
117. člen 
(P1826 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid)) 
Postavka P1826 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z nekratk. sredstvi v posesti za prodajo (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema akumulirani drugi vseobsegajoči donosv zvezi z nekratkoročnimi sredstvi (ali skupinami za odtujitev), v posesti za prodajo, pripoznan v skladu z določbami 18., 19. in 38. člena MSRP 5, ki ne bo prerazvrščen v poslovni izid. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajočega donosaje zmanjšana ali povečana za morebitni odloženi davek v skladu z določbami o pripoznanju odmerjenega in odloženega davka iz MRS 12. Opredelitev dobičkov in izgub, ki se vključujejo v to postavko, je podana v opisu postavke drugega vseobsegajočega donosa VN152.
118. člen 
(P1827 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s pripadajočimi dobički/izgubami iz naložb v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka P1827 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s pripadajočimi dobički/izgubami iz naložb v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid) zajema kumulativne dobičke in izgube iz pripadajočega deleža v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu pridruženih in skupaj obvladovanih družb po obdavčitvi, ki bo lahko prerazvrščen v poslovni izid teh družb,in ki se nanašajo na naložbe v kapital, obračunane po kapitalski metodi v skladu z 10. in 11. členom MRS 28 (če banki ni treba izdelovati konsolidiranih računovodskih izkazov). Postavka akumuliranega drugega vseobsegajočega donosaje zmanjšana ali povečana za morebitni odloženi davek v skladu z določbami o pripoznanju odmerjenega in odloženega davka iz MRS 12. Opredelitev dobičkov in izgub, ki se vključujejo v to postavko, je podana v opisu postavke drugega vseobsegajočega donosa VN170.
119. člen 
(P1828 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid)) 
Postavka P1828 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema akumulirane dobičke ali izgube iz merjenja naložb v lastniške instrumente (delnice in deleže v kapitalu družb) ter naložb v kapital družb v skupini, izmerjene po modelu poštene vrednosti, nastale v obdobju od začetnega pripoznanja instrumentov do datuma, za katerega banka poroča. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajočega donosaje zmanjšana ali povečana za morebitni odloženi davek v skladu z določbami o pripoznanju odmerjenega in odloženega davka iz MRS 12. Opredelitev dobičkov in izgub, ki se vključujejo v to postavko, je podana v opisu postavke drugega vseobsegajočega donosa VN102.
120. člen 
(P1829 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos iz obračunavanja varovanja pred tveganjem naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – v zvezi z instrumenti, sklenjenimi za namen varovanja (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid)) 
Postavka P1829 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos iz obračunavanja varovanja pred tveganjem naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – v zvezi z instrumenti, sklenjenimi za namen varovanja (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema akumulirane dobičke in izgube iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja poštene vrednosti lastniških instrumentov, ki se merijo po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, pripoznane v skladu z določbami točke (a) 6.8.8 člena MSRP 9. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajočega donosaje zmanjšana ali povečana za morebitni odloženi davek v skladu z določbami o pripoznanju odmerjenega in odloženega davka iz MRS 12. Opredelitev dobičkov in izgub, ki se vključujejo v to postavko, je podana v opisu postavke drugega vseobsegajočega donosa VN104.
121. člen 
(P1830 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos iz obračunavanja varovanja pred tveganjem naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – v zvezi z varovanimi instrumenti (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid)) 
Postavka P1830 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos iz obračunavanja varovanja pred tveganjem naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – v zvezi z varovanimi instrumenti (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema akumulirane dobičke ali izgube iz spremembe poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa in v razmerju varovanja označenih kot varovana postavka, ki so bili pripoznani v skladu z določbami točke (b) 6.8.8 člena MSRP 9. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajočega donosaje zmanjšana ali povečana za morebitni odloženi davek v skladu z določbami o pripoznanju odmerjenega in odloženega davka iz MRS 12. Opredelitev dobičkov in izgub, ki se vključujejo v to postavko, je podana v opisu postavke drugega vseobsegajočega donosa VN103.
122. člen 
(P1831 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s spremembami poštene vrednosti finančnih obveznosti, merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki se nanašajo na spremembe njihovega kreditnega tveganja (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid)) 
Postavka P1831 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s spremembami poštene vrednosti finančnih obveznosti, merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki se nanašajo na spremembe njihovega kreditnega tveganja (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema akumulirane dobičke ali izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, ki se nanašajo na lastno kreditno tveganje in so nastale v obdobju od začetnega pripoznanja teh finančnih obveznosti do datuma, za katerega banka poroča. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajočega donosaje zmanjšana ali povečana za morebitni odloženi davek v skladu z določbami o pripoznanju odmerjenega in odloženega davka iz MRS 12. Opredelitev dobičkov in izgub, ki se vključujejo v to postavko, je podana v opisu postavke drugega vseobsegajočega donosa VN105.
123. člen 
(P1832 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v dolžniške finančne instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid)) 
Postavka P1832 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v dolžniške finančne instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid) zajema akumulirane dobičke ali izgube iz spremembe poštene vrednosti naložb v dolžniške finančne instrumente (kredite, dolžniške vrednostne papirje in druga finančna sredstva), pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu v obdobju od začetnega pripoznanja teh finančnih instrumentov do datuma, za katerega banka poroča. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajočega donosaje zmanjšana ali povečana za morebitni odloženi davek v skladu z določbami o pripoznanju odmerjenega in odloženega davka iz MRS 12. Opredelitev dobičkov in izgub, ki se vključujejo v to postavko, je podana v opisu postavk drugega vseobsegajočega donosa VN122, VN123 in VN124.
124. člen 
(P1833 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z instrumenti za varovanje poštene vrednosti – neoznačeni del (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid)) 
Postavka P1833 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z instrumenti za varovanje poštene vrednosti – neoznačeni del (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid) zajema akumulirane dobičke ali izgube iz merjenja neoznačenega dela finančnih instrumentov v razmerju varovanja poštene vrednosti (bodisi časovne vrednosti opcije v povezavi z določbami 6.5.15 člena MSRP 9 bodisi terminskega elementa terminske pogodbe ali valutnega tečajnega razmika finančnega instrumenta v bazičnih točkah v povezavi z določbami 6.5.16 člena MSRP 9), nastale v obdobju od začetnega pripoznanja instrumentov do datuma, za katerega banka poroča. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajočega donosaje zmanjšana ali povečana za morebitni odloženi davek v skladu z določbami o pripoznanju odmerjenega in odloženega davka iz MRS 12. Opredelitev dobičkov in izgub, ki se vključujejo v to postavko, je podana v opisu postavk drugega vseobsegajočega donosa VN114, VN115 in VN116.
125. člen 
(P2511 Vnaprej vračunani odhodki) 
Postavka P2511 Vnaprej vračunani odhodki zajema vnaprej vračunane odhodke in stroške, ki se nanašajo na poslovni izid obdobja, za katerega banka poroča, ter dejansko še niso bili obračunani (banka zanje še ni prejela fakture), kot so stroški elektrike, stroški telefona ipd. Postavka ne zajema razmejenih odhodkov iz obresti in provizij, ki se nanašajo na finančne obveznosti, zajete v pasivnih bilančnih postavkah.
126. člen 
(P2512 Vnaprej plačani in odloženi prihodki) 
(1) Postavka P2512 Vnaprej plačani in odloženi prihodki zajema vnaprej plačane in odložene prihodke za storitve, ki jih banka še ni opravila in se zato ne nanašajo na poslovni izid obdobja, za katerega banka poroča (npr. prejete provizije za izdane garancije ali od drugih storitev, ki se ne nanašajo na finančna sredstva, zajeta v aktivnih bilančnih postavkah).
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka ne zajema morebitnih vnaprej plačanih subvencioniranih obresti kreditojemalcem s strani trgovskih podjetij ali države, saj se te poročajo v postavki A0408 Krediti v okviru vrednostnega podatka 84. Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov.
127. člen 
(P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev) 
(1) Postavka P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev zajema izvedene finančne instrumente z vsemi značilnostmi v skladu z opredelitvijo iz Priloge A k MSRP 9 ter pojasnili pojmov iz te priloge v BA.1 do BA.5 členu, pri katerih je poštena vrednost negativna. Pri izvedenih finančnih instrumentih, pri katerih banka plača ali prejme premijo ter se ta poravna po datumu sklenitve posla, se poročana poštena vrednost iz prejšnjega stavka do dneva poravnave premije poveča ali zmanjša tudi za morebitno terjatev ali obveznost za plačilo premije.
(2) Banka pri poročanju izvedenih finančnih instrumentov iz prejšnjega odstavka vključi oznake po šifrantih in vrednostne podatke iz Priloge BS1S, pri čemer upošteva relevantne določbe za poročanje izvedenih finančnih instrumentov s pozitivno pošteno vrednostjo iz 56. člena tega navodila. Pri tem namesto postavke A2405 uporabi postavko P2605 in namesto postavke A2406 postavko P2606.
128. člen 
(P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev) 
Postavka P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev zajema informacije o sklenjenih poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih banka poroča v skladu z določbami iz prejšnjega člena.
129. člen 
(P2607 Promptni posli z nakupom tujih valut) 
(1) Postavka P2607 Promptni posli z nakupom tujih valut zajema promptne (spot) posle z obveznostjo za nakup tuje valute v kratkem roku (do dveh delovnih dni), pri katerih je poštena vrednost negativna in so po določbah BA.4 člena v Prilogi B k MSRP 9 blizu definiciji izvedenih finančnih instrumentov (valutnih terminskih poslov), vendar se zaradi kratkega trajanja obveze ne pripoznajo kot izvedeni finančni instrumenti. Pri tem je vsak tak promptni posel vključen tudi v postavko P2608, vendar z različno nazivno vrednostjo glede na valuto (z različnim vrednostnim podatkom 90. Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti) brez poštene vrednosti (vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke ni izpolnjen).
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka zajema tudi promptne posle z obveznostjo za prodajo tuje valute v kratkem roku (do dveh delovnih dni) z negativno pošteno vrednostjo, ki so sicer vključeni tudi v postavko P2608. Te promptne posle banka vključi v postavko P2607 le z nazivno vrednostjo glede na valuto (različno od nazivne vrednosti v vrednostnem podatku 90. Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti postavke P2608) in v to postavko ne vključi poštene vrednosti (ne izpolni vrednostnega podatka 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke).
(3) Banka pri poročanju valutnih promptnih poslov iz tega člena upošteva tudi določbe za poročanje valutnih promptnih poslov s pozitivno pošteno vrednostjo iz tretjega do petega odstavka 58. člena tega navodila, pri čemer namesto postavke A2407 uporabi postavko P2607 in namesto postavke A2408 postavko P2608.
130. člen
(P2608 Promptni posli s prodajo tujih valut) 
(1) Postavka P2608 Promptni posli s prodajo tujih valut zajema informacije o sklenjenih promptnih (spot) poslih o kupoprodaji tujih valut, ki jih banka poroča v skladu z določbami iz prejšnjega člena.
(2) Če banka na dan poročanja v izkazu finančnega položaja izkazuje stanja iz valutnih promptnih poslov, obveznosti iz teh poslov vključi v postavko P2608, terjatve pa v postavko A2407 (v vrednostni podatek 80 in s šifro 1 – da po šifrantu 97. Vključitev poštene vrednosti (IFI)).
131. člen
(P2902 Prejeti predujmi) 
Postavka P2902 Prejeti predujmi zajema prejete predujme za nefinančne instrumente, kot so prejete varščine in predujmi ob prodaji opredmetenih osnovnih sredstev banke, prejeta denarna vplačila do vpisa ustanovitve oziroma povečanja osnovnega kapitala banke v sodni register ipd.
132. člen
(P2912 Obveznosti do dobaviteljev) 
Postavka P2912 Obveznosti do dobaviteljev zajema obveznosti do dobaviteljev, ki izhajajo iz nabav opredmetenih osnovnih sredstev, obratnih sredstev (materiala) in opravljenih storitev.
133. člen
(P2916 Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb) 
Postavka P2916 Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb zajema obveznosti do davčne uprave za med letom ocenjeni davek od dohodkov pravnih oseb, konec poslovnega leta pa na podlagi davčnega obračuna odmerjeni davek od dohodkov pravnih oseb, zmanjšane za med letom plačane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb isti davčni upravi. V postavko se vključijo tudi morebitne obveznosti za odmerjeni davek iz preteklih let, ki še niso bile poravnane.
134. člen
(P2917 Obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge dajatve) 
Postavka P2917 Obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge dajatve zajema obveznosti iz obračunanih davkov, prispevkov in drugih dajatev, kot so obveznosti za doplačilo razlike med obračunanim in vstopnim davkom na dodano vrednost, obveznosti za davek na promet nepremičnin, davek na motorna vozila, carine, takse in druge dajatve, ki niso zajete v postavki P2916, P2925, P2929, P2931 ali P2932.
135. člen
(P2925 Druge poslovne obveznosti, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta) 
(1) Postavka P2925 Druge poslovne obveznosti, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta zajema druge poslovne obveznosti, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta po MRS 32, če niso zajete v postavki P2511, P2912, P2931 ali P2932, kot so na primer obveznosti iz finančnega in operativnega najema, obveznosti za potne stroške, pogodbe o delu in avtorske pogodbe ter za nadomestila nadzornemu svetu (skupaj z dajatvami), ki ne izhajajo iz delovnega razmerja.
(2) Banka postavko, ki se nanaša na finančne obveznosti iz naslova finančnega najema, po šifrantu 158. Vrsta najema označi s šifro 1 − finančni najem; postavko, ki se nanaša na finančne obveznosti iz operativnega najema, po tem šifrantu označi s šifro 2 − operativni najem, druge poslovne obveznosti pa s šifro 3 − ni najema.
136. člen
(P2929 Odložene obveznosti za davke iz dohodka pravnih oseb) 
Postavka P2929 Odložene obveznosti za davke iz dohodka pravnih oseb zajema odložene obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb, ki jih bo treba poravnati v prihodnjih obdobjih glede na obdavčljive začasne razlike, zmanjšane za odložene terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, ki bodo poračunane v davčnih obračunih prihodnjih obdobij (neto odložene obveznosti). Odložena obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb se pripozna za vse obdavčljive začasne razlike, kot izhaja iz MRS 12 in zakona, ki ureja obdavčitev dohodkov pravnih oseb, izmerijo pa se po davčnih stopnjah, za katere se pričakuje, da se bodo uporabljale, ko bo obveznost poravnana.
137. člen
(P2930 Obveznosti za neizvršena izplačila) 
Postavka P2930 Obveznosti za neizvršena izplačila zajema obveznosti za neizvršena izplačila v plačilnem prometu v državi in v tujini, neporavnane obveznosti do komitentov iz predloženih čekov v unovčenje ipd.
138. člen
(P2931 Obveznosti za plače, nadomestila plač ter prispevke in davke iz plač) 
Postavka P2931 Obveznosti za plače, nadomestila plač ter prispevke in davke iz plač zajema obveznosti za obračunane in še ne izplačane neto plače zaposlencem, prispevke in davke iz bruto plač, ki bremenijo zaposlence, prispevke in davke iz bruto plač, ki bremenijo delodajalca, sodne izvršbe in administrativne prepovedi, ki bremenijo zaposlence, ter druge prejemke zaposlencev (npr. prevoz na delo, regres za prehrano, regres za letni dopust, članarina sindikata, jubilejne nagrade).
139. člen
(P2932 Obveznosti za nagrade zaposlenim iz dobička (bruto, vključno z davki in prispevki)) 
Postavka P2932 Obveznosti za nagrade zaposlenim iz dobička (bruto, vključno z davki in prispevki) zajema obveznosti za izplačilo nagrad iz dobička članom nadzornega sveta in upravi oziroma upravnemu odboru v bruto znesku (vključno z davki in prispevki) ter obveznosti do zaposlencev za izplačilo pripadajočega zneska dobička v denarju po zakonu, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.
140. člen 
(P2933 Obveznosti iz udeležbe v dobičku – bruto dividenda (vključno z davki in prispevki)) 
(1) Postavka P2933 Obveznosti iz udeležbe v dobičku – bruto dividenda (vključno z davki in prispevki) zajema finančne obveznosti iz še neizplačanih dividend, ki jih banka po sklepu skupščine nameni delničarjem. Izkazane so v bruto znesku.
(2) Banka poroča postavko iz prejšnjega odstavka po šifrantu 9. Sektor s šiframi glede na sektorizacijo delničarjev.
141. člen 
(P3001 Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem) 
Postavka P3001 Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem zajema prilagoditev vrednosti iz spremembe poštene vrednosti varovane skupine finančnih obveznosti pred tveganjem spremembe obrestne mere, ki jih po določbah o varovanju pred tveganjem v 71. do 102. členu MRS 39 oziroma 6.4 in 6.5 členu MSRP 9 ni mogoče pripisati posameznim varovanim finančnim instrumentom ter se razkrivajo v eni sami vrstični postavki med finančnimi obveznostmi izkaza finančnega položaja.
142. člen 
(P3101 Obveznosti za izročitev izposojenih lastniških finančnih instrumentov) 
(1) Postavka P3101 Obveznosti za izročitev izposojenih lastniških finančnih instrumentov zajema obveznosti, ki jih banka v obdobju od dneva prodaje izposojenih lastniških finančnih instrumentov do dneva ponovnega nakupa teh instrumentov v skladu z opredelitvijo iz točke (b) BA.7 člena Priloge B k MSRP 9 izkazuje v izkazu finančnega položaja med finančnimi obveznostmi v posesti za trgovanje po pošteni vrednosti. Postavka zajema tudi (zunajbilančne) obveznosti za izročitev (vračilo) izposojenih lastniških finančnih instrumentov.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 07 ali 08.
143. člen 
(P3102 Obveznosti za izročitev izposojenih dolžniških finančnih instrumentov) 
(1) Postavka P3102 Obveznosti za izročitev izposojenih dolžniških finančnih instrumentov zajema obveznosti, ki jih banka v obdobju od dneva prodaje izposojenih dolžniških finančnih instrumentov do dneva ponovnega nakupa teh instrumentov v skladu z opredelitvijo iz točke (b) BA.7 člena Priloge B k MSRP 9 izkazuje v izkazu finančnega položaja med finančnimi obveznostmi v posesti za trgovanje po pošteni vrednosti. Postavka zajema tudi (zunajbilančne) obveznosti za izročitev (vračilo) izposojenih dolžniških finančnih instrumentov.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 07 ali 08.
144. člen 
(P3201 Odkupljene lastne delnice – prednostne) 
(1) Postavka P3201 Odkupljene lastne delnice – prednostne zajema naložbo v odkupljene lastne prednostne delnice, ki predstavljajo odbitno postavko od kapitala.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka v vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke z negativnim predznakom vključi nakupno ceno, ki jo je banka plačala za pridobitev teh delnic.
145. člen 
(P3202 Odkupljene lastne delnice – navadne) 
(1) Postavka P3202 Odkupljene lastne delnice – navadne zajema naložbo v odkupljene lastne navadne delnice, ki predstavljajo odbitno postavko od kapitala.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka v vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke z negativnim predznakom vključi odkupno ceno lastnih delnic.
146. člen 
(P3301 Kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti) 
Postavka P3301 Kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti zajema kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti, ki ustreza definiciji iz 11., 28. in 29. člena MRS 32, tj. vsaka pogodba, ki dokazuje preostali delež v sredstvih družbe, po odštetju vseh obveznosti. To pomeni, da banka ob začetnem pripoznanju izmeri, kolikšni del instrumenta predstavlja finančno obveznost in ga posledično vključi v eno izmed postavk, ki se nanašajo na finančne obveznosti (npr. pri zamenljivih obveznicah to finančno obveznost pripozna v postavki P0803 Obveznosti za izdane obveznice), preostalo vrednost pa pripozna kot kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti. Postavka zajema tudi emisijo nevplačanih navedenih izdanih kapitalskih instrumentov iz zunajbilančne evidence v višini, ki se pozneje pripozna v kapitalu.
147. člen 
(P3302 Drugi izdani kapitalski instrumenti) 
Postavka P3302 Drugi izdani kapitalski instrumenti zajema druge izdane kapitalske instrumente, ki niso delnice ali kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti in ustrezajo definiciji kapitalskega instrumenta iz 11. člena MRS 32.
148. člen 
(P3303 Osnovni kapital, ki se nanaša na delnice zaposlencev (po MSRP 2)) 
(1) Postavka P3303 Osnovni kapital, ki se nanaša na delnice zaposlencev (po MSRP 2) zajema izdane delnice banke, pogojno dodeljene zaposlencem v skladu z 10. členom MSRP 2.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka vključi v vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke nominalno vrednost navadnih delnic.
149. člen 
(P3304 Vplačani presežek kapitala, ki se nanaša na delnice zaposlencev (po MSRP 2)) 
Postavka P3304 Vplačani presežek kapitala, ki se nanaša na delnice zaposlencev (po MSRP 2) zajema vplačani presežek kapitala, ki se nanaša na izdane delnice banke, pogojno dodeljene zaposlencem v skladu z 10. členom MSRP 2.
150. člen 
(P3401 Med letom izplačane dividende) 
(1) Postavka P3401 Med letom izplačane dividende zajema vmesne dividende, izplačane med letom glede na predvideni bilančni dobiček v skladu z določbo 232. člena ZGD-1.
(2) Banka poroča pri postavki iz prejšnjega odstavka vrednostni podatek 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke z negativnim predznakom.
151. člen 
(P3701 Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo)) 
(1) Postavka P3701 Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo) zajema finančne obveznosti, vezane na finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja iz poglavja 3.2 MSRP 9, kot so t. i. repo posli, ki se po vsebini obravnavajo kot najeti krediti na podlagi zastave (»začasno prodanih«) vrednostnih papirjev in so natančneje opredeljeni v opisu šifre 12 – povratni repo posel (reverse repo) šifranta 16. Vrsta kredita v 519. členu tega navodila.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 02, 07, 08 ali 09.
152. člen 
(P3702 Finančne obveznosti iz listinjenja) 
(1) Postavka P3702 Finančne obveznosti iz listinjenja zajema finančne obveznosti, vezane na finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja iz poglavja 3.2 MSRP 9 v povezavi z listinjenjem, tj. poslov, pri katerih se kreditno tveganje, povezano s posamezno izpostavljenostjo ali skupino izpostavljenosti, razdeli na vsaj dva segmenta kreditnega tveganja, in ki imajo značilnosti, opredeljene v 61. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU. Postavka vključuje tudi zunajbilančno evidenco finančnih sredstev, ki jih je banka pri tradicionalnem listinjenju odpravila iz izkaza finančnega položaja.
(2) Banka pri poročanju postavke iz prejšnjega odstavka po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk uporabi le šifro 01, 02, 07, 08 ali 09.
2.4 Postavke iz poslovanja za račun strank 
2.4.1 Postavke iz sprejemanja in posredovanja, izvrševanja naročil in gospodarjenja s finančnimi instrumenti za račun strank 
2.4.1.0 Denarna sredstva strank in obveznosti iz denarnih sredstev do strank za namen sprejemanja in posredovanja ter izvrševanja naročil s finančnimi instrumenti 
153. člen 
(KA100 Denarna sredstva strank na poravnalnem računu Banke Slovenije iz posredovanja in izvrševanja naročil pri poslih s finančnimi instrumenti) 
Postavka KA100 Denarna sredstva strank na poravnalnem računu Banke Slovenije iz posredovanja in izvrševanja naročil pri poslih s finančnimi instrumenti zajema prosto razpoložljiva denarna sredstva iz posredovanja in izvrševanja naročil pri poslih s finančnimi instrumenti za račun strank, ki jih banka skupaj s prosto razpoložljivimi denarnimi sredstvi iz naslova drugega poslovanja za račun strank in poslovanja za svoj račun izkazuje na poravnalnem računu pri Banki Slovenije. Banka to postavko uporabi, če v poslovnih knjigah v okviru teh denarnih sredstev ne zagotavlja posebne analitične evidence za denarna sredstva strank iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti (postavka poročila KA101) in posebne analitične evidence za denarna sredstva strank iz izvrševanja naročil tovrstnih poslov s finančnimi instrumenti (postavka KA106).
154. člen 
(KP100 Računi strank – obveznosti do strank iz posredovanja in izvrševanja naročil pri poslih s finančnimi instrumenti) 
Postavka KP100 Računi strank – obveznosti do strank iz posredovanja in izvrševanja naročil pri poslih s finančnimi instrumenti zajema obveznosti do strank iz denarnih sredstev iz posredovanja in izvrševanja naročil pri poslih s finančnimi instrumenti, kadar ob nakazilu teh sredstev stranke ni jasno razvidno, ali se te obveznosti do stranke za denarna sredstva nanašajo na posredovanje pri poslih s finančnimi instrumenti za račun strank (postavka KP101) ali na izvrševanje naročil tovrstnih poslov (postavka KP106).
2.4.1.1 Sprejemanje in posredovanje naročil s finančnimi instrumenti za račun strank 
155. člen 
(KA101 Denarna sredstva strank na poravnalnem računu Banke Slovenije iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti) 
(1) Postavka KA101 Denarna sredstva strank na poravnalnem računu Banke Slovenije iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti zajema prosto razpoložljiva denarna sredstva strank iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti za račun strank, ki jih banka skupaj s prosto razpoložljivimi denarnimi sredstvi iz naslova drugega poslovanja za račun strank in poslovanja za svoj račun izkazuje na poravnalnem računu pri Banki Slovenije.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka ne zajema denarnih sredstev strank, ki jih je banka vključila v postavko KA100 Denarna sredstva strank na poravnalnem računu Banke Slovenije iz posredovanja in izvrševanja naročil pri poslih s finančnimi instrumenti.
156. člen 
(KA102 Denarna sredstva strank na računih poslovnih bank iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti) 
Postavka KA102 Denarna sredstva strank na računih poslovnih bank iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti zajema prosto razpoložljiva denarna sredstva strank iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti za račun strank, ki jih banka izkazuje na transakcijskih računih pri poslovnih bankah.
157. člen 
(KA103 Terjatve do strank iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti) 
Postavka KA103 Terjatve do strank iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti zajema naložbe v finančne instrumente, s katerimi razpolaga banka za račun strank ob posredovanju pri sklepanju poslov s temi finančnimi instrumenti, in terjatve do strank za morebitne opravnine iz opravljanja tovrstnih poslov.
158. člen 
(KA104 Terjatve do kupcev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz posredovanja za račun strank) 
Postavka KA104 Terjatve do kupcev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz posredovanja za račun strank zajema terjatve do kupcev finančnih instrumentov ali poravnalnih sistemov, nastale pri posredovanju sklenjenih poslov prodaje teh finančnih instrumentov za račun strank.
159. člen 
(KP101 Računi strank – obveznosti do strank iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti) 
Postavka KP101 Računi strank – obveznosti do strank iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti zajema obveznosti do strank iz denarnih sredstev in finančnih instrumentov iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti. Postavka ne zajema obveznosti do strank iz denarnih sredstev, ki jih je banka vključila v postavko KP100 Računi strank – obveznosti do strank iz posredovanja in izvrševanja naročil pri poslih s finančnimi instrumenti.
160. člen 
(KP102 Obveznosti do dobaviteljev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz posredovanja pri nakupu finančnih instrumentov za račun strank) 
Postavka KP102 Obveznosti do dobaviteljev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz posredovanja pri nakupu finančnih instrumentov za račun strank zajema obveznosti do dobaviteljev finančnih instrumentov, nastale pri posredovanju sklenjenih poslov nakupa teh finančnih instrumentov za račun strank.
161. člen 
(KP104 Obveznosti do banke za opravnine iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti za račun strank) 
(1) Postavka KP104 Obveznosti do banke za opravnine iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti za račun strank zajema obveznosti strank do banke iz obračunanih in še ne plačanih opravnin (provizij) in stroškov, nastale pri posredovanju sklenjenih poslov s finančnimi instrumenti za račun strank.
(2) Banka poroča obračunane in še ne plačane opravnine (provizije) in stroške tudi v aktivni bilančni postavki A0417 Druga finančna sredstva.
162. člen 
(KP105 Obveznosti do banke za najete kredite oziroma založena sredstva pri posredovanju poslov s finančnimi instrumenti za račun strank) 
(1) Postavka KP105 Obveznosti do banke za najete kredite oziroma založena sredstva pri posredovanju poslov s finančnimi instrumenti za račun strank zajema obveznosti strank do banke za morebitne najete kredite in založena finančna sredstva, nastale pri posredovanju sklenjenih poslov nakupa finančnih instrumentov za račun strank.
(2) Banka poroča morebitne dane kredite in založena sredstva za stranke tudi v aktivni bilančni postavki A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov ali A0417 Druga finančna sredstva.
2.4.1.2 Izvrševanje naročil s finančnimi instrumenti za račun strank 
163. člen 
(KA106 Denarna sredstva strank na poravnalnem računu Banke Slovenije iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti) 
Postavka KA106 Denarna sredstva strank na poravnalnem računu Banke Slovenije iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti zajema prosto razpoložljiva denarna sredstva strank iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti za račun strank, ki jih banka skupaj s prosto razpoložljivimi denarnimi sredstvi iz naslova drugega poslovanja za račun strank in poslovanja za svoj račun izkazuje na poravnalnem računu pri Banki Slovenije. Postavka ne zajema denarnih sredstev strank, ki jih je banka vključila v postavko KA100 Denarna sredstva strank na poravnalnem računu Banke Slovenije iz posredovanja in izvrševanja naročil pri poslih s finančnimi instrumenti.
164. člen 
(KA107 Denarna sredstva strank na računih poslovnih bank iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti) 
Postavka KA107 Denarna sredstva strank na računih poslovnih bank iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti zajema prosto razpoložljiva denarna sredstva strank iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti za račun strank, ki jih banka izkazuje na transakcijskih računih pri poslovnih bankah.
165. člen 
(KA108 Terjatve do strank iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti) 
Postavka KA108 Terjatve do strank iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti zajema naložbe v finančne instrumente, s katerimi razpolaga banka za račun strankob izvrševanju naročil poslov s temi finančnimi instrumenti, in terjatve do strank za morebitne opravnine iz opravljanja tovrstnih poslov.
166. člen 
(KA109 Terjatve do kupcev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz izvrševanja naročil prodaje finančnih instrumentov za račun strank) 
Postavka KA109 Terjatve do kupcev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz izvrševanja naročil prodaje finančnih instrumentov za račun strank zajema terjatve do kupcev finančnih instrumentov ali poravnalnih sistemov, ki so nastale pri izvrševanju naročil poslov prodaje teh finančnih instrumentov za račun strank in ki niso zajete v postavki KA110 Terjatve do poravnalnega računa KDD iz izvrševanja naročil prodaje finančnih instrumentov za račun strank.
167. člen 
(KA110 Terjatve do poravnalnega računa KDD iz izvrševanja naročil prodaje finančnih instrumentov za račun strank) 
Postavka KA110 Terjatve do poravnalnega računa KDD iz izvrševanja naročil prodaje finančnih instrumentov za račun strank zajema terjatve do poravnalnega računa pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: KDD), nastale pri izvrševanju naročil poslov prodaje finančnih instrumentov za račun strank.
168. člen 
(KP106 Računi strank – obveznosti do strank iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti) 
Postavka KP106 Računi strank – obveznosti do strank iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti zajema obveznosti do strank iz denarnih sredstev in finančnih instrumentov iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti, če jih ni banka vključila v postavko KP100 Računi strank – obveznosti do strank iz posredovanja in izvrševanja naročil pri poslih s finančnimi instrumenti.
169. člen 
(KP107 Obveznosti do dobaviteljev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz izvrševanja naročil nakupa finančnih instrumentov za račun strank) 
Postavka KP107 Obveznosti do dobaviteljev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz izvrševanja naročil nakupa finančnih instrumentov za račun strank zajema obveznosti do dobaviteljev finančnih instrumentov, ki so nastale pri izvrševanju naročil poslov nakupa teh finančnih instrumentov za račun strank in ki niso zajete v postavki KP108 Obveznosti do poravnalnega računa KDD iz izvrševanja naročil nakupa finančnih instrumentov za račun strank.
170. člen 
(KP108 Obveznosti do poravnalnega računa KDD iz izvrševanja naročil nakupa finančnih instrumentov za račun strank) 
Postavka KP108 Obveznosti do poravnalnega računa KDD iz izvrševanja naročil nakupa finančnih instrumentov za račun strank zajema obveznosti do KDD, nastale pri izvrševanju naročil poslov nakupa finančnih instrumentov za račun strank.
171. člen 
(KP109 Obveznosti do banke za opravnine iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti za račun strank) 
(1) Postavka KP109 Obveznosti do banke za opravnine iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti za račun strank zajema obveznosti strank do banke iz obračunanih in še ne plačanih opravnin (provizij) in stroškov, nastale pri izvrševanju naročil poslov s finančnimi instrumenti za račun strank.
(2) Banka poroča obračunane in še ne plačane opravnine (provizije) in stroške tudi v aktivni bilančni postavki A0417 Druga finančna sredstva.
172. člen 
(KP110 Obveznosti do banke za najete kredite oziroma založena sredstva pri izvrševanju naročil poslov s finančnimi instrumenti za račun strank) 
(1) Postavka KP110 Obveznosti do banke za najete kredite oziroma založena sredstva pri izvrševanju naročil poslov s finančnimi instrumenti za račun strank zajema obveznosti strank do banke za morebitne najete kredite in založena finančna sredstva, nastale pri izvrševanju naročil poslov nakupa finančnih instrumentov za račun strank.
(2) Banka poroča morebitne dane kredite in založena sredstva za stranke tudi v aktivni bilančni postavki A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov ali A0417 Druga finančna sredstva.
2.4.1.3 Gospodarjenje s finančnimi instrumenti za račun strank 
173. člen 
(KA111 Denarna sredstva strank na poravnalnem računu Banke Slovenije iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti) 
Postavka KA111 Denarna sredstva strank na poravnalnem računu Banke Slovenije iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti zajema prosto razpoložljiva denarna sredstva strank iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti za račun strank, ki jih banka skupaj s prosto razpoložljivimi denarnimi sredstvi iz drugega poslovanja za račun strank in poslovanja za svoj račun izkazuje na poravnalnem računu pri Banki Slovenije.
174. člen 
(KA112 Denarna sredstva strank na računih poslovnih bank iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti) 
Postavka KA112 Denarna sredstva strank na računih poslovnih bank iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti zajema prosto razpoložljiva denarna sredstva strank iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti za račun strank, ki jih banka izkazuje na transakcijskih računih pri poslovnih bankah.
175. člen 
(KA113 Terjatve do strank iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti) 
Postavka KA113 Terjatve do strank iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti zajema naložbe v finančne instrumente, s katerimi razpolaga banka za račun strankob gospodarjenju s temi finančnimi instrumenti, in terjatve do strank za morebitne opravnine iz opravljanja tovrstnih poslov.
176. člen 
(KA114 Terjatve do kupcev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz gospodarjenja za račun strank) 
Postavka KA114 Terjatve do kupcev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz gospodarjenja za račun strank zajema terjatve do kupcev finančnih instrumentov ali poravnalnih sistemov, ki so nastale pri prodaji finančnih instrumentov iz gospodarjenja za račun strank in ki niso zajete v postavki KA115 Terjatve do poravnalnega računa KDD iz gospodarjenja za prodane finančne instrumente za račun strank.
177. člen 
(KA115 Terjatve do poravnalnega računa KDD iz gospodarjenja za prodane finančne instrumente za račun strank) 
Postavka KA115 Terjatve do poravnalnega računa KDD iz gospodarjenja za prodane finančne instrumente za račun strank zajema terjatve do poravnalnega računa KDD, nastale pri prodaji finančnih instrumentov iz gospodarjenja za račun strank.
178. člen 
(KP111 Računi strank – obveznosti do strank iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti) 
Postavka KP111 Računi strank – obveznosti do strank iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti zajema obveznosti do strank iz denarnih sredstev in finančnih instrumentov iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti za račun strank.
179. člen 
(KP112 Obveznosti do dobaviteljev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti za račun strank) 
Postavka KP112 Obveznosti do dobaviteljev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti za račun strank zajema obveznosti do dobaviteljev finančnih instrumentov, ki so nastale pri nakupu finančnih instrumentov iz gospodarjenja za račun strank in ki niso zajete v postavki KP113 Obveznosti do poravnalnega računa KDD iz gospodarjenja pri nakupu finančnih instrumentov za račun strank.
180. člen 
(KP113 Obveznosti do poravnalnega računa KDD iz gospodarjenja pri nakupu finančnih instrumentov za račun strank) 
Postavka KP113 Obveznosti do poravnalnega računa KDD iz gospodarjenja pri nakupu finančnih instrumentov za račun strank zajema obveznosti do poravnalnega računa KDD, nastale pri nakupu finančnih instrumentov iz gospodarjenja za račun strank.
181. člen 
(KP114 Obveznosti do banke za opravnine iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti za račun strank)
(1) Postavka KP114 Obveznosti do banke za opravnine iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti za račun strank zajema obveznosti strank do banke iz obračunanih in še ne plačanih opravnin (provizij) in stroškov, nastale pri gospodarjenju s finančnimi instrumenti za račun strank.
(2) Banka poroča obračunane in še ne plačane opravnine (provizije) in stroške tudi v aktivni bilančni postavki A0417 Druga finančna sredstva.
182. člen 
(KP115 Obveznosti do banke za najete kredite oziroma založena sredstva pri gospodarjenju s finančnimi instrumenti za račun strank) 
(1) Postavka KP115 Obveznosti do banke za najete kredite oziroma založena sredstva pri gospodarjenju s finančnimi instrumenti za račun strank zajema obveznosti strank do banke za morebitne najete kredite in založena finančna sredstva, nastale pri gospodarjenju s finančnimi instrumenti za račun strank.
(2) Banka poroča morebitne dane kredite in založena sredstva za stranke tudi v aktivni bilančni postavki A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov ali A0417 Druga finančna sredstva.
2.4.2 Postavke iz skrbniških poslov 
183. člen 
(KA201 Denarna sredstva strank na poravnalnem računu Banke Slovenije iz skrbniških poslov) 
Postavka KA201 Denarna sredstva strank na poravnalnem računu Banke Slovenije iz skrbniških poslov zajema prosto razpoložljiva denarna sredstva strank iz opravljanja skrbniških poslov za račun strank v vlogi skrbnika, ki jih banka skupaj s prosto razpoložljivimi denarnimi sredstvi iz drugega poslovanja za račun strank in poslovanja za svoj račun izkazuje na poravnalnem računu pri Banki Slovenije.
184. člen 
(KA202 Denarna sredstva strank na računih poslovnih bank iz skrbniških poslov) 
Postavka KA202 Denarna sredstva strank na računih poslovnih bank iz skrbniških poslov zajema prosto razpoložljiva denarna sredstva strank iz opravljanja skrbniških poslov za račun strank v vlogi skrbnika, ki jih banka izkazuje na transakcijskih računih pri poslovnih bankah.
185. člen 
(KA203 Terjatve do izdajateljev lastniških finančnih instrumentov iz skrbniških poslov za račun tujih oseb) 
Postavka KA203 Terjatve do izdajateljev lastniških finančnih instrumentov iz skrbniških poslov za račun tujih oseb zajema terjatve do izdajateljev lastniških finančnih instrumentov, s katerimi banka razpolaga pri izvajanju skrbniških poslov za račun tujih oseb.
186. člen 
(KA204 Terjatve do izdajateljev dolžniških finančnih instrumentov iz skrbniških poslov za račun tujih oseb) 
Postavka KA204 Terjatve do izdajateljev dolžniških finančnih instrumentov iz skrbniških poslov za račun tujih oseb zajema terjatve do izdajateljev dolžniških finančnih instrumentov, s katerimi banka razpolaga pri izvajanju skrbniških poslov za račun tujih oseb.
187. člen 
(KA205 Terjatve do izdajateljev izvedenih finančnih instrumentov iz skrbniških poslov za račun tujih oseb) 
Postavka KA205 Terjatve do izdajateljev izvedenih finančnih instrumentov iz skrbniških poslov za račun tujih oseb zajema terjatve do izdajateljev izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi banka razpolaga pri izvajanju skrbniških poslov za račun tujih oseb.
188. člen 
(KA206 Terjatve do izdajateljev lastniških finančnih instrumentov iz skrbniških poslov za račun domačih oseb) 
Postavka KA206 Terjatve do izdajateljev lastniških finančnih instrumentov iz skrbniških poslov za račun domačih oseb zajema terjatve do izdajateljev lastniških finančnih instrumentov, s katerimi banka razpolaga pri izvajanju skrbniških poslov za račun domačih oseb.
189. člen 
(KA207 Terjatve do izdajateljev dolžniških finančnih instrumentov iz skrbniških poslov za račun domačih oseb) 
Postavka KA207 Terjatve do izdajateljev dolžniških finančnih instrumentov iz skrbniških poslov za račun domačih oseb zajema terjatve do izdajateljev dolžniških finančnih instrumentov, s katerimi banka razpolaga pri izvajanju skrbniških poslov za račun domačih oseb.
190. člen 
(KA208 Terjatve do izdajateljev izvedenih finančnih instrumentov iz skrbniških poslov za račun domačih oseb) 
Postavka KA208 Terjatve do izdajateljev izvedenih finančnih instrumentov iz skrbniških poslov za račun domačih oseb zajema terjatve do izdajateljev izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi banka razpolaga pri izvajanju skrbniških poslov za račun domačih oseb.
191. člen 
(KA209 Terjatve do kupcev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz skrbniških poslov za račun strank) 
Postavka KA209 Terjatve do kupcev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz skrbniških poslov za račun strank zajema terjatve do kupcev finančnih instrumentov ali poravnalnih sistemov, ki so nastale pri prodaji finančnih instrumentov iz skrbniških poslov za račun strank in ki niso zajete v postavki KA210 Terjatve do poravnalnega računa KDD iz skrbniških poslov pri prodaji finančnih instrumentov za račun strank.
192. člen 
(KA210 Terjatve do poravnalnega računa KDD iz skrbniških poslov pri prodaji finančnih instrumentov za račun strank) 
Postavka KA210 Terjatve do poravnalnega računa KDD iz skrbniških poslov pri prodaji finančnih instrumentov za račun strank zajema terjatve do poravnalnega računa KDD, nastale pri prodaji finančnih instrumentov iz skrbniških poslov za račun strank.
193. člen 
(KP201 Skrbniški računi tujih oseb) 
Postavka KP201 Skrbniški računi tujih oseb zajema obveznosti do tujih oseb v denarnih sredstvih (stanje skrbniškega denarnega računa) in finančnih instrumentih iz skrbniških poslov za račun strank (stanje računa finančnih instrumentov), nastale na podlagi skrbniške pogodbe.
194. člen 
(KP202 Skrbniški računi borznoposredniških družb za sredstva tujih oseb) 
Postavka KP202 Skrbniški računi borznoposredniških družb za sredstva tujih oseb zajema obveznosti do borznoposredniških družb v denarnih sredstvih tujih oseb (stanje skrbniškega denarnega računa) in finančnih instrumentih tujih oseb iz skrbniških poslov za račun strank (stanje računa finančnih instrumentov), nastale na podlagi skrbniške pogodbe.
195. člen 
(KP203 Skrbniški računi domačih oseb) 
Postavka KP203 Skrbniški računi domačih oseb zajema obveznosti do domačih oseb v denarnih sredstvih (stanje skrbniškega denarnega računa) in finančnih instrumentih iz skrbniških poslov za račun strank (stanje računa finančnih instrumentov), nastale na podlagi skrbniške pogodbe.
196. člen 
(KP204 Skrbniški računi borznoposredniških družb za sredstva domačih oseb) 
Postavka KP204 Skrbniški računi borznoposredniških družb za sredstva domačih oseb zajema obveznosti do borznoposredniških družb v denarnih sredstvih domačih oseb (stanje skrbniškega denarnega računa) in finančnih instrumentih domačih oseb iz skrbniških poslov za račun strank (stanje računa finančnih instrumentov), nastale na podlagi skrbniške pogodbe.
197. člen 
(KP205 Obveznosti do dobaviteljev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz skrbniških poslov za račun strank) 
Postavka KP205 Obveznosti do dobaviteljev finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz skrbniških poslov za račun strank zajema obveznosti do dobaviteljev finančnih instrumentov, ki so nastale pri nakupu finančnih instrumentov v okviru skrbniških poslov za račun strank in ki niso zajete v postavki KP206 Obveznosti do poravnalnega računa KDD iz skrbniških poslov za račun strank.
198. člen 
(KP206 Obveznosti do poravnalnega računa KDD iz skrbniških poslov za račun strank) 
Postavka KP206 Obveznosti do poravnalnega računa KDD iz skrbniških poslov za račun strank zajema obveznosti do poravnalnega računa KDD, nastale pri nakupu finančnih instrumentov iz gospodarjenja za račun strank.
199. člen 
(KP207 Obveznosti do banke za opravnine iz skrbniških poslov za račun strank) 
(1) Postavka KP207 Obveznosti do banke za opravnine iz skrbniških poslov za račun strank zajema obveznosti strank do banke iz obračunanih in še ne plačanih opravnin (provizij) in stroškov, ki so nastale pri skrbniških poslih za račun strank.
(2) Banka poroča obračunane in še ne plačane opravnine (provizije) in stroške tudi v aktivni bilančni postavki A0417 Druga finančna sredstva.
200. člen 
(KP208 Obveznosti do banke za najete kredite oziroma založena sredstva pri skrbniških poslih za račun strank) 
(1) Postavka KP208 Obveznosti do banke za najete kredite oziroma založena sredstva pri skrbniških poslih za račun strank zajema obveznosti strank do banke za morebitne najete kredite in založena finančna sredstva, ki so nastale pri skrbniških poslih za račun strank.
(2) Banka poroča morebitne dane kredite in založena sredstva za stranke tudi v aktivni bilančni postavki A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov ali A0417 Druga finančna sredstva.
2.4.3 Postavke iz poravnalnega poslovanja s KDD 
201. člen 
(KA301 Denarna sredstva strank in banke iz poravnalnega poslovanja s finančnimi instrumenti) 
(1) Postavka KA301 Denarna sredstva strank in banke iz poravnalnega poslovanja s finančnimi instrumenti zajema sredstva strank in banke za poravnavo s KDD.
(2) Sredstva tega računa se praviloma konec dneva prenesejo na ustrezne poravnalne račune (se poravnajo isti dan, ko so na ta račun nakazana), zato ta postavka praviloma ne izkazuje stanj po vrednostnem podatku 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke.
202. člen 
(KA302 Terjatve do banke oziroma do poravnalnega računa za opravljene nakupe finančnih instrumentov za račun banke) 
Postavka KA302 Terjatve do banke oziroma do poravnalnega računa za opravljene nakupe finančnih instrumentov za račun banke zajema terjatve obračunskega računa banke do poravnalnega računa banke za vrednost finančnih instrumentov, kupljenih na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji za račun banke, ki se po poravnavi s poravnalnega računa banke v neto znesku poravnavajo z obračunskega računa banke na klirinški poravnalni račun KDD pri Banki Slovenije (terjatve KDD do strank in banke so zmanjšane za obveznosti strank in banke do KDD).
203. člen 
(KA303 Terjatve do strank oziroma do poravnalnega računa za opravljene nakupe finančnih instrumentov za račun strank) 
Postavka KA303 Terjatve do strank oziroma do poravnalnega računa za opravljene nakupe finančnih instrumentov za račun strank zajema terjatve obračunskega računa banke do poravnalnega računa banke za vrednost finančnih instrumentov, kupljenih na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji za račun strank, ki se po poravnavi s poravnalnega računa banke v neto znesku poravnavajo z obračunskega računa banke na klirinški poravnalni račun KDD pri Banki Slovenije (terjatve KDD do strank in banke so zmanjšane za obveznosti strank in banke do KDD).
204. člen 
(KA304 Neto terjatve do KDD iz opravljenih nakupov in prodaj finančnih instrumentov) 
Postavka KA304 Neto terjatve do KDD iz opravljenih nakupov in prodaj finančnih instrumentov zajema neto terjatve obračunskega računa banke do klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije, kadar je vsota vrednosti prodanih finančnih instrumentov strank in banke na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji večja od vsote vrednosti kupljenih finančnih instrumentov za stranke in banko na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji.
205. člen 
(KP301 Obveznosti do banke oziroma do poravnalnega računa za opravljene prodaje finančnih instrumentov za račun banke) 
Postavka KP301 Obveznosti do banke oziroma do poravnalnega računa za opravljene prodaje finančnih instrumentov za račun banke zajema obveznosti obračunskega računa banke do poravnalnega računa banke za vrednost finančnih instrumentov, prodanih na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji za račun banke, ki se po poravnavi s KDD v neto znesku poravnajo z obračunskega računa banke na poravnalni račun banke.
206. člen 
(KP302 Obveznosti do strank oziroma do poravnalnega računa za opravljene prodaje finančnih instrumentov za račun strank) 
Postavka KP302 Obveznosti do strank oziroma do poravnalnega računa za opravljene prodaje finančnih instrumentov za račun strank zajema obveznosti obračunskega računa banke do poravnalnega računa banke za vrednost finančnih instrumentov strank, prodanih na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji za račun strank, ki se po poravnavi s KDD v neto znesku poravnajo z obračunskega računa banke na posebni poravnalni račun strank.
207. člen 
(KP303 Neto obveznosti do KDD iz opravljenih prodaj in nakupov finančnih instrumentov) 
Postavka KP303 Neto obveznosti do KDD iz opravljenih prodaj in nakupov finančnih instrumentov zajema neto obveznosti obračunskega računa banke do klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije, kadar je vsota vrednosti finančnih instrumentov, kupljenih za stranke in za banko na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji, večja od vsote vrednosti finančnih instrumentov, prodanih za stranke in banko na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji.
2.4.4 Postavke iz drugih poslov za račun strank 
208. člen 
(KA401 Denarna sredstva strank iz drugih poslov za račun strank) 
Postavka KA401 Denarna sredstva strank iz drugih poslov za račun strank zajema denarna sredstva strank za opravljanje drugih poslov za račun strank, ki jih banka skupaj s prosto razpoložljivimi denarnimi sredstvi iz naslova drugega poslovanja za račun strank in poslovanja za svoj račun izkazuje na poravnalnem računu pri Banki Slovenije ter posledično niso vključena v postavke KA101, KA102, KA106, KA107, KA111, KA112, KA201, KA202 in KA301. Ti posli so na primer depozitno-kreditni posli v imenu in za račun strank.
209. člen 
(KA402 Terjatve iz drugih poslov za račun strank) 
Postavka KA402 Terjatve iz drugih poslov za račun strank zajema kratkoročne in dolgoročne terjatve v domači ali tuji valuti iz drugih poslov, ki jih banka poročevalka opravlja v imenu in za račun stranke, kot so dani krediti zaposlenim v imenu in za račun delodajalca, sindicirani krediti, dani kreditojemalcu v imenu in za račun udeleženih kreditodajalcev v sindikatu, terjatve do izdajateljev čekov za poslane čeke v inkaso (unovčenje) za račun strank.
210. člen 
(KP401 Obveznosti iz drugih poslov za račun strank) 
Postavka KP401 Obveznosti iz drugih poslov za račun strank zajema kratkoročne in dolgoročne obveznosti v domači ali tuji valuti iz drugih poslov, ki jih banka poročevalka opravlja v imenu in za račun strank, kot so obveznosti do kreditodajalcev v poslih, navedenih v postavki KA402 Terjatve iz drugih poslov za račun strank, obveznosti do izdajateljev potovalnih čekov in obveznosti do strank iz poslanih čekov v inkaso (unovčenje), pri katerih banka ni izpostavljena tveganjem.
211. člen 
(KP402 Obveznosti do banke za opravnine iz opravljanja drugih poslov za račun strank)
(1) Postavka KP402 Obveznosti do banke za opravnine iz opravljanja drugih poslov za račun strank zajema obveznosti strank do banke iz obračunanih in še ne plačanih opravnin (provizij) in stroškov, nastalih pri drugih poslih, sklenjenih v imenu in za račun strank.
(2) Banka poroča obračunane in še ne plačane opravnine (provizije) in stroške tudi v aktivni bilančni postavki A0417 Druga finančna sredstva.
212. člen 
(KP403 Obveznosti do banke za najete kredite oziroma založena sredstva pri opravljanju drugih poslov za račun strank) 
(1) Postavka KP403 Obveznosti do banke za najete kredite oziroma založena sredstva pri opravljanju drugih poslov za račun strank zajema obveznosti strank do banke za morebitne najete kredite ali založena finančna sredstva, nastale pri opravljanju drugih poslov za račun strank.
(2) Banka poroča morebitne dane kredite ali založena sredstva za stranke tudi v aktivni bilančni postavki A0408 Kredit, razen sindiciranih kreditov ali A0417 Druga finančna sredstva.
2.5 Postavke izkaza vseobsegajočega donosa 
2.5.1 Postavke izkaza poslovnega izida 
2.5.1.1 Prihodki od obresti 
2.5.1.1.1 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje 
213. člen 
(UP021 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – izvedeni finančni instrumenti v razmerju ekonomskega varovanja) 
Postavka UP021 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – izvedeni finančni instrumenti v razmerju ekonomskega varovanja zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz izvedenih finančnih instrumentov, ki so bili sicer sklenjeni za namen ekonomskega varovanja pred tveganjem, vendar pa ne izpolnjujejo vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9. Ti prihodki od obresti se nanašajo na postavki A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 15 – izvedeni finančni instrumenti za ekonomsko varovanje postavk bančne knjige. Banka lahko prihodke od obresti od teh izvedenih finančnih instrumentov vključi tudi v postavko VN014 Neto dobički/izgube iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – izvedeni finančni instrumenti v razmerju ekonomskega varovanja,če jih v poslovnih knjigah ne izkazuje ločeno od učinkov iz merjenja poštene vrednosti teh izvedenih finančnih instrumentov.
214. člen 
(UP022 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – drugi izvedeni finančni instrumenti) 
Postavka UP022 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – drugi izvedeni finančni instrumenti zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz izvedenih finančnih instrumentov, ki niso bili sklenjeni za namen varovanja pred tveganjem in se nanašajo na postavki A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 – za trgovanje. Banka lahko prihodke od obresti od teh izvedenih finančnih instrumentov vključi tudi v postavko VN015 Neto dobički/izgube iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – drugi izvedeni finančni instrumenti,če jih v poslovnih knjigah ne izkazuje ločeno od učinkov iz merjenja poštene vrednosti teh izvedenih finančnih instrumentov.
215. člen 
(UP002 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UP002 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – dolžniški vrednostni papirji zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz dolžniških vrednostnih papirjev v posesti za trgovanje, ki se nanašajo na postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 − za trgovanje.
216. člen 
(UP003 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – krediti in druga finančna sredstva) 
Postavka UP003 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – krediti in druga finančna sredstva zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz kreditov in drugih finančnih sredstev v posesti za trgovanje, ki se nanašajo na postavke A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve, A0417 Druga finančna sredstva in A0419 Sindicirani krediti, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 − za trgovanje.
2.5.1.1.2 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje 
217. člen 
(UP023 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UP023 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – dolžniški vrednostni papirji zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz dolžniških vrednostnih papirjev, ki ne izpolnjujejo pogojev za merjenje po odplačni vrednosti in se v skladu z MSRP 9 posledično merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Ti prihodki od obresti se nanašajo na postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 17 − obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
218. člen 
(UP024 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – krediti in druga finančna sredstva) 
Postavka UP024 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – krediti in druga finančna sredstva zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz kreditov in drugih finančnih sredstev, ki ne izpolnjujejo pogojev za merjenje po odplačni vrednosti in se v skladu z MSRP 9 posledično merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Ti prihodki od obresti se nanašajo na postavke A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah, A0417 Druga finančna sredstva,A0418 Terjatve iz finančnega najema in A0419 Sindicirani krediti, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 17 − obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
2.5.1.1.3 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 
219. člen 
(UP004 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UP004 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – dolžniški vrednostni papirji zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz dolžniških vrednostnih papirjev, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka z namenom odprave računovodskega neskladja v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Ti prihodki od obresti se nanašajo na postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
220. člen 
(UP005 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – krediti in druga finančna sredstva) 
Postavka UP005 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – krediti in druga finančna sredstva zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz kreditov in drugih finančnih sredstev, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka z namenom odprave računovodskega neskladja v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Ti prihodki od obresti se nanašajo na postavke A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah, A0417 Druga finančna sredstva,A0418 Terjatve iz finančnega najema in A0419 Sindicirani krediti, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
221. člen 
(UP006 Prihodki od obresti iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju) 
(1) Postavka UP006 Prihodki od obresti iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz izvedenih finančnih instrumentov, ki so bili sklenjeni za namen varovanja pred tveganjem ob izpolnjevanju vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9. Ti prihodki od obresti se nanašajo na postavki A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šiframi od 10 do 14 (Izvedeni finančni instrumenti za varovanje v odvisnosti od vrste razmerij varovanja).
(2) Obrestni prihodki ali odhodki iz izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za varovanje obrestnega rizika, se uvrstijo med prihodke ali odhodke glede na skupni ekonomski učinek obresti varovane postavke. Če je ta pozitiven, obresti iz izvedenega finančnega instrumenta pa bi sicer predstavljale odhodek, jih banka vključi med prihodke v postavko UP006 z negativnim predznakom.
2.5.1.1.4 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa 
222. člen 
(UP025 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UP025 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – dolžniški vrednostni papirji zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki se nanašajo na postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 18 − po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
223. člen 
(UP026 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – krediti in druga finančna sredstva) 
Postavka UP026 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – krediti in druga finančna sredstva zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki se nanašajo na postavke A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti,A0417 Druga finančna sredstva,A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0418 Terjatve iz finančnega najema in A0419 Sindicirani krediti,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 18 − po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
2.5.1.1.5 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti 
224. člen 
(UP027 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UP027 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – dolžniški vrednostni papirji zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti, ki se nanašajo na postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
225. člen 
(UP028 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – krediti in druga finančna sredstva) 
(1) Postavka UP028 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – krediti in druga finančna sredstva zajema prihodke od obresti iz kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, ki se nanašajo na postavki A2928 Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta in A2932 Terjatve do kupcev ter postavke A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah (razen v delu postavke, ki se nanaša na vpogledne vloge pri bankah),A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti, A0418 Terjatve iz finančnega najema,A0419 Sindicirani krediti, A0417 Druga finančna sredstva, A2601 Čeki, poslani na unovčenje in A2901 Čeki,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka zajema tudi prihodke od obresti, ki se nanašajo na postavki A0201 Poravnalni račun pri centralni banki in A0301 Obvezna rezerva pri centralni banki, ki se po metodologiji iz Priloge REKAPITULACIJA k temu navodilu in Prilogi V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451 v okviru postavk izkaza poslovnega izida vključijo med prihodke od obresti iz drugih sredstev.
2.5.1.1.6 Prihodki od obresti iz drugih sredstev
226. člen 
(UP013 Prihodki od obresti iz vpoglednih vlog pri bankah) 
Postavka UP013 Prihodki od obresti iz vpoglednih vlog pri bankah zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz vpoglednih vlog pri bankah, ki se nanašajo na del postavke A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah.
227. člen 
(UP019 Prihodki od obresti iz drugih sredstev) 
Postavka UP019 Prihodki od obresti iz drugih sredstev zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz drugih sredstev, ki se nanašajo na postavki A2917 Terjatve za plačane davke od dohodkov pravnih oseb inA2919 Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve, ter prihodke od obresti aktivnih bilančnih postavk dolžniških finančnih sredstev, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 07 – nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti ali 08 − ustavljeno poslovanje. Postavka vključuje tudi neto prihodke od obresti iz neto sredstev v zvezi z določenimi zaslužki.
2.5.1.1.7 Prihodki od obresti iz finančnih obveznosti, ki izhajajo iz negativne obrestne mere 
228. člen 
(UP029 Prihodki od obresti iz finančnih obveznosti, ki izhajajo iz negativne obrestne mere – izdani dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UP029 Prihodki od obresti iz finančnih obveznosti, ki izhajajo iz negativne obrestne mere – izdani dolžniški vrednostni papirji zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, ki izhajajo iz negativne obrestne mere in se nanašajo na postavke P0802 Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice in P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah.
229. člen 
(UP030 Prihodki od obresti iz finančnih obveznosti, ki izhajajo iz negativne obrestne mere – vloge in krediti) 
Postavka UP030 Prihodki od obresti iz finančnih obveznosti, ki izhajajo iz negativne obrestne mere – vloge in krediti zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz vlog in najetih kreditov, ki izhajajo iz negativne obrestne mere in se nanašajo na postavke P0201 Odpoklicane vloge, P0316 Varstveni depoziti podružnice tuje banke, P0320 Vloge za stanovanjsko varčevanje, P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja, P0401 Najeti krediti, P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov, P3701 Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo) in P3702 Finančne obveznosti iz listinjenja.
230. člen 
(UP031 Prihodki od obresti iz finančnih obveznosti, ki izhajajo iz negativne obrestne mere – druge finančne obveznosti) 
(1) Postavka UP031 Prihodki od obresti iz finančnih obveznosti, ki izhajajo iz negativne obrestne mere – druge finančne obveznosti zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz drugih finančnih obveznosti, ki izhajajo iz negativne obrestne mere in se nanašajo na postavke P0403 Druge finančne obveznosti, P2925 Druge poslovne obveznosti, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta, P3101 Obveznosti za izročitev izposojenih lastniških finančnih instrumentov in P3102 Obveznosti za izročitev izposojenih dolžniških finančnih instrumentov.
(2) Banka označi postavko, ki se nanaša na negativne obresti iz finančnih obveznosti iz naslova finančnega najema, po šifrantu 158. Vrsta najema s šifro 1 – finančni najem; postavko, ki se nanaša na negativne obresti iz finančnih obveznosti iz naslova operativnega najema, po tem šifrantu označi s šifro 2 − operativni najem, negativne obresti iz drugih finančnih obveznosti pa s šifro 3 − ni najema.
2.5.1.2 Odhodki za obresti 
2.5.1.2.1 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti v posesti za trgovanje 
231. člen 
(UO021 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – izvedeni finančni instrumenti v razmerju ekonomskega varovanja) 
Postavka UO021 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – izvedeni finančni instrumenti v razmerju ekonomskega varovanja zajema odhodke poslovnega leta za obresti od izvedenih finančnih instrumentov, ki so bili sicer sklenjeni za namen ekonomskega varovanja pred tveganjem, vendar pa ne izpolnjujejo vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9. Ti odhodki za obresti se nanašajo na postavki A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, ki so po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk označene s šifro 15 – izvedeni finančni instrumenti za ekonomsko varovanje postavk bančne knjige. Banka lahko odhodke za obresti od teh izvedenih finančnih instrumentov vključi tudi v postavko VN014 Neto dobički/izgube iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – izvedeni finančni instrumenti v razmerju ekonomskega varovanja,če jih v poslovnih knjigah ne izkazuje ločeno od učinkov iz merjenja poštene vrednosti teh izvedenih finančnih instrumentov.
232. člen 
(UO022 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – drugi izvedeni finančni instrumenti) 
Postavka UO022 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – drugi izvedeni finančni instrumenti zajema odhodke poslovnega leta za obresti od izvedenih finančnih instrumentov, ki niso bili sklenjeni za namen varovanja pred tveganjem in se nanašajo na postavki A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 − za trgovanje. Banka lahko odhodke za obresti od teh izvedenih finančnih instrumentov vključi tudi v postavko VN015 Neto dobički/izgube iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – drugi izvedeni finančni instrumenti,če jih v poslovnih knjigah ne izkazuje ločeno od učinkov iz merjenja poštene vrednosti teh izvedenih finančnih instrumentov.
233. člen 
(UO023 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – vloge) 
Postavka UO023 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – vloge zajema odhodke poslovnega leta za obresti od finančnih obveznosti iz vlog (in kreditov) v posesti za trgovanje, ki se nanašajo na postavko P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja, označeno po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 − za trgovanje.
234. člen 
(UO024 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – izdani dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UO024 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – izdani dolžniški vrednostni papirji zajema odhodke poslovnega leta za obresti od izdanih dolžniških vrednostnih papirjev v posesti z trgovanje, ki se nanašajo na postavke P0802 Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice in P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 − za trgovanje.
235. člen 
(UO002 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – druge finančne obveznosti) 
Postavka UO002 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – druge finančne obveznosti zajema odhodke poslovnega leta za obresti od drugih (neizvedenih) finančnih obveznosti v posesti z trgovanje, ki se nanašajo na postavke P0403 Druge finančne obveznosti, P3101 Obveznosti za izročitev izposojenih lastniških finančnih instrumentov in P3102 Obveznosti za izročitev izposojenih dolžniških finančnih instrumentov, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 − za trgovanje.
2.5.1.2.2 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 
236. člen 
(UO003 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – izdani dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UO003 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – izdani dolžniški vrednostni papirji zajema odhodke poslovnega leta za obresti od izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki se nanašajo na postavke poročila P0802 Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice in P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah, označene po šifrantu 44 Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
237. člen 
(UO004 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – vloge in krediti) 
Postavka UO004 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – vloge in krediti zajema odhodke poslovnega leta za obresti od vlog in najetih kreditov, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki se nanašajo na postavke P0201 Odpoklicane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko varčevanje, P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja, P0401 Najeti krediti, P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov, P3701 Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo) in P3702 Finančne obveznosti iz listinjenja, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
238. člen 
(UO005 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – izdani podrejeni dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UO005 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – izdani podrejeni dolžniški vrednostni papirji zajema odhodke poslovnega leta za obresti od izdanih podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki se nanašajo na postavko P0901 Podrejene obveznosti – dolžniški vrednostni papirji, označeno po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
239. člen 
(UO006 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – podrejene vloge in krediti) 
Postavka UO006 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – podrejene vloge in krediti zajema odhodke poslovnega leta za obresti od prejetih podrejenih vlog in najetih podrejenih kreditov, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki se nanašajo na postavki P0601 Podrejene obveznosti – vloge in P0602 Podrejene obveznosti – krediti, označeni po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
2.5.1.2.3 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti 
240. člen 
(UO008 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – izdani dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UO008 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – izdani dolžniški vrednostni papirji zajema odhodke poslovnega leta za obresti od izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti, ki se nanašajo na postavke P0802 Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice in P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
241. člen 
(UO009 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – vloge in krediti) 
Postavka UO009 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – vloge in krediti zajema odhodke poslovnega leta za obresti od prejetih vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti, ki se nanašajo na postavko P0316 Varstveni depoziti podružnice tuje banke ter postavke P0201 Odpoklicane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko varčevanje, P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja, P0401 Najeti krediti, P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov, P3701 Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo) in P3702 Finančne obveznosti iz listinjenja, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
242. člen 
(UO010 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – izdani podrejeni dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UO010 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – izdani podrejeni dolžniški vrednostni papirji zajema odhodke poslovnega leta za obresti od izdanih podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti, ki se nanašajo na postavko P0901 Podrejene obveznosti – dolžniški vrednostni papirji, označeno po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
243. člen 
(UO011 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – podrejene vloge in krediti) 
Postavka UO011 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – podrejene vloge in krediti zajema odhodke poslovnega leta za obresti od prejetih podrejenih vlog in najetih podrejenih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti, ki se nanašajo na postavki P0601 Podrejene obveznosti – vloge in P0602 Podrejene obveznosti – krediti, označeni po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
244. člen 
(UO025 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – druge finančne obveznosti) 
(1) Postavka UO025 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – druge finančne obveznosti zajema odhodke poslovnega leta za obresti od drugih finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti, ki se nanašajo na postavke P2912 Obveznosti do dobaviteljev,P2925 Druge poslovne obveznosti, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta,P2930 Obveznosti za neizvršena izplačila,P0402 Obveznosti iz kartičnega poslovanja in P0403 Druge finančne obveznosti, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
(2) Banka del postavke iz prejšnjega odstavka, ki se nanaša na obresti od finančnih obveznosti iz naslova finančnega najema, po šifrantu 158. Vrsta najema označi s šifro 1 − finančni najem; del postavke, ki se nanaša na obresti od finančnih obveznosti iz naslova operativnega najema, po tem šifrantu označi s šifro 2 − operativni najem, obresti od drugih finančnih obveznosti pa s šifro 3 − ni najema.
2.5.1.2.4 Odhodki za obresti od izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju 
245. člen 
(UO007 Odhodki za obresti od izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju) 
(1) Postavka UO007 Odhodki za obresti od izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju zajema odhodke poslovnega leta za obresti od izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja pred tveganjem ob izpolnjevanju vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9. Ti odhodki od obresti se nanašajo na postavki A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šiframi od 10 do 14 (Izvedeni finančni instrumenti za varovanje v odvisnosti od vrste razmerij varovanja).
(2) Obrestni prihodki ali odhodki iz izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za varovanje obrestnega rizika, se uvrstijo med prihodke ali odhodke glede na skupni ekonomski učinek obresti varovane postavke. Če je ta negativen, obresti iz izvedenega finančnega instrumenta pa bi sicer predstavljale prihodek, jih banka vključi med odhodke v postavko UO007 s pozitivnim predznakom.
2.5.1.2.5 Odhodki za obresti od drugih obveznosti 
246. člen 
(UO019 Odhodki za obresti od drugih obveznosti) 
Postavka UO019 Odhodki za obresti od drugih obveznosti zajema odhodke poslovnega leta za obresti od drugih obveznosti, ki se nanašajo na postavki P2916 Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb in P2917 Obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge dajatve, ter odhodke za obresti od pasivnih bilančnih postavk finančnih obveznosti, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šiframa 07 – nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti in 08 − ustavljeno poslovanje.
2.5.1.2.6 Odhodki za obresti iz finančnih sredstev, ki izhajajo iz negativne obrestne mere 
247. člen 
(UO026 Odhodki za obresti iz finančnih sredstev, ki izhajajo iz negativne obrestne mere – dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UO026 Odhodki za obresti iz finančnih sredstev, ki izhajajo iz negativne obrestne mere – dolžniški vrednostni papirji zajema odhodke poslovnega leta za obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, ki izhajajo iz negativne obrestne mere in se nanašajo na postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji.
248. člen 
(UO027 Odhodki za obresti iz finančnih sredstev, ki izhajajo iz negativne obrestne mere – krediti in druga finančna sredstva) 
(1) Postavka UO027 Odhodki za obresti iz finančnih sredstev, ki izhajajo iz negativne obrestne mere – krediti in druga finančna sredstva zajema odhodke poslovnega leta za obresti od kreditov in drugih (neizvedenih) finančnih sredstev, ki izhajajo iz negativne obrestne mere in se nanašajo na postavki A2928 Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta in A2932 Terjatve do kupcev ter postavke A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti, A0418 Terjatve iz finančnega najema,A0419 Sindicirani krediti, A0417 Druga finančna sredstva, A2601 Čeki, poslani na unovčenje in A2901 Čeki.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka zajema tudi odhodke za obresti, ki se nanašajo na postavki A0201 Poravnalni račun pri centralni banki in A0301 Obvezna rezerva pri centralni banki, ki jih banka po določbah Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451 v pojasnilih k postavkam obrestnih prihodkov in odhodkov iz izkaza poslovnega izida (v predlogi F 16.1) vključi med odhodke za obresti, ki izhajajo iz negativne obrestne mere iz drugih sredstev. Banka na enak način vključi v izkaz poslovnega izida tudi odhodke za obresti iz vpoglednih vlog pri bankah, ki predstavljajo del obresti, ki se nanašajo na postavko A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah, sicer navedeno v prejšnjem odstavku.
2.5.1.3 Prihodki od dividend 
249. člen 
(UP040 Prihodki od dividend iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje) 
Postavka UP040 Prihodki od dividend iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje zajema prihodke poslovnega leta od dividend iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju, ki se nanašajo na postavke A0801 Točke/delnice skladov denarnega trga, A0901 Delnice investicijskih skladov vključno s točkami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga in A1103 Delnice neodvisnih družb, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 − za trgovanja.
250. člen 
(UP044 Prihodki od dividend iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje) 
Postavka UP044 Prihodki od dividend iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje zajema prihodke poslovnega leta od dividend iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki se nanašajo na postavke A0801 Točke/delnice skladov denarnega trga, A0901 Delnice investicijskih skladov vključno s točkami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga, A1103 Delnice neodvisnih družb inA1202 Poslovni deleži v neodvisne družbe,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 17 − obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
251. člen 
(UP045 Prihodki od dividend iz finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa) 
Postavka UP045 Prihodki od dividend iz finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa zajema prihodke poslovnega leta od dividend iz finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki se nanašajo na postavke A0801 Točke/delnice skladov denarnega trga, A0901 Delnice investicijskih skladov vključno s točkami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga,A1103 Delnice neodvisnih družb inA1202 Poslovni deleži v neodvisne družbe, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 18 – po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa ter s šiframa 07 − nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti in 08 − ustavljeno poslovanje.
252. člen 
(UP043 Prihodki od dividend iz naložb v kapital družb v skupini)
Postavka UP043 Prihodki od dividend iz naložb v kapital družb v skupini zajema prihodke poslovnega leta od dividend iz naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb, ki se nanašajo na postavke A1104 Delnice odvisnih družb, A1105 Delnice pridruženih družb, A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb, A1203 Poslovni deleži v odvisne družbe, A1204 Poslovni deleži v pridružene družbe in A1205 Poslovni deleži v skupaj obvladovane družbe.
2.5.1.4 Prihodki od opravnin (provizij) 
2.5.1.4.1 Prihodki od opravnin (provizij) iz opravljanja investicijskih storitev in poslov 
253. člen 
(UP050 Prihodki od opravnin iz sprejemanja in posredovanja naročil s finančnimi instrumenti za račun strank) 
Postavka UP050 Prihodki od opravnin iz sprejemanja in posredovanja naročil s finančnimi instrumenti za račun strank zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz sprejemanja in posredovanja naročil za nakupe in prodaje finančnih instrumentov za račun strank po 1. točki prvega odstavka 11. člena ZTFI-1, ki se nanašajo na postavke iz poslovanja za račun strank, opredeljene v podpoglavju 2.4.1.1 tega navodila.
254. člen 
(UP051 Prihodki od opravnin iz izvrševanja naročil s finančnimi instrumenti za račun strank) 
Postavka UP051 Prihodki od opravnin iz izvrševanja naročil s finančnimi instrumenti za račun strank zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz izvrševanja naročil za nakupe in prodaje finančnih instrumentov za račun strank po 2. točki prvega odstavka 11. člena ZTFI-1, ki se nanašajo na postavke iz poslovanja za račun strank, opredeljene v podpoglavju 2.4.1.2 tega navodila.
255. člen 
(UP052 Prihodki od opravnin iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti za račun strank) 
Postavka UP052 Prihodki od opravnin iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti za račun strank zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti za račun strank po 4. točki prvega odstavka 11. člena ZTFI-1, ki se nanašajo na postavke iz poslovanja za račun strank, opredeljene v podpoglavju 2.4.1.3 tega navodila.
256. člen 
(UP053 Prihodki od opravnin iz svetovanja v zvezi z investiranjem v vrednostne papirje) 
Postavka UP053 Prihodki od opravnin iz svetovanja v zvezi z investiranjem v vrednostne papirje zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljenega svetovanja v zvezi z investiranjem v vrednostne papirje po 5. točki prvega odstavka 11. člena ZTFI-1, tj. dajanja osebnih priporočil strankam bodisi na njihovo zahtevo bodisi na pobudo investicijskih podjetij glede enega ali več poslov z zvezi s finančnimi instrumenti.
257. člen 
(UP054 Prihodki od opravnin iz izvedbe prve ali nadaljnje prodaje nestrukturiranih finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa) 
Postavka UP054 Prihodki od opravnin iz izvedbe prve ali nadaljnje prodaje nestrukturiranih finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz izvedbe prve ali nadaljnje prodaje nestrukturiranih finančnih instrumentov za račun strank z obveznostjo odkupa po 6. točki prvega odstavka 11. člena ZTFI-1.
258. člen 
(UP059 Prihodki od opravnin iz izvedbe prve ali nadaljnje prodaje strukturiranih finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa) 
Postavka UP059 Prihodki od opravnin iz izvedbe prve ali nadaljnje prodaje strukturiranih finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz izvedbe prve ali nadaljnje prodaje strukturiranih finančnih instrumentov za račun strank z obveznostjo odkupa po 6. točki prvega odstavka 11. člena ZTFI-1.
259. člen 
(UP055 Prihodki od opravnin iz izvedbe prve ali nadaljnje prodaje nestrukturiranih finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa) 
Postavka UP055 Prihodki od opravnin iz izvedbe prve ali nadaljnje prodaje nestrukturiranih finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz izvedbe prve ali nadaljnje prodaje nestrukturiranih finančnih instrumentov za račun strank brez obveznosti odkupa po 7. točki prvega odstavka 11. člena ZTFI-1.
260. člen 
(UP060 Prihodki od opravnin iz izvedbe prve ali nadaljnje prodaje strukturiranih finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa) 
Postavka UP060 Prihodki od opravnin iz izvedbe prve ali nadaljnje prodaje strukturiranih finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz izvedbe prve ali nadaljnje prodaje strukturiranih finančnih instrumentov za račun strank brez obveznosti odkupa po 7. točki prvega odstavka 11. člena ZTFI-1.
261. člen 
(UP056 Prihodki od opravnin iz upravljanja večstranskih sistemov trgovanja in organiziranega sistema trgovanja) 
Postavka UP056 Prihodki od opravnin iz upravljanja večstranskih sistemov trgovanja in organiziranega sistema trgovanja zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz upravljanja večstranskih sistemov trgovanja po 8. točki prvega odstavka 11. člena ZTFI-1 in organiziranega sistema trgovanja po 9. točki prvega odstavka 11. člena ZTFI-1.
2.5.1.4.2 Prihodki od opravnin (provizij) iz pomožnih investicijskih storitev 
262. člen 
(UP057 Prihodki od opravnin iz vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank in opravljanja skrbniških poslov po ZTFI-1)
Postavka UP057 Prihodki od opravnin iz vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank in opravljanja skrbniških poslov po ZTFI-1 zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank in opravljanja skrbniških poslov v zvezi s finančnimi instrumenti po 1. točki prvega odstavka 19. člena ZTFI-1 tako na domačih kot tudi na tujih trgih, ki se nanašajo na postavke iz poslovanja za račun strank, opredeljene v podpoglavju 2.4.2 tega navodila.
263. člen 
(UP061 Prihodki od opravnin iz svetovanja v zvezi z združitvami in prevzemi podjetij) 
Postavka UP061 Prihodki od opravnin iz svetovanja v zvezi z združitvami in prevzemi podjetij zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz svetovanja v zvezi z združitvami in prevzemi podjetij po 3. točki prvega odstavka 19. člena ZTFI-1.
264. člen 
(UP062 Prihodki od opravnin iz svetovanja poslovnim subjektom v zvezi s financiranjem oziroma kapitalskimi trgi) 
Postavka UP062 Prihodki od opravnin iz svetovanja poslovnim subjektom v zvezi s financiranjem oziroma kapitalskimi trgi zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz svetovanja poslovnim subjektom v zvezi s financiranjem oziroma kapitalskimi trgi po 3. točki prvega odstavka 19. člena ZTFI-1.
265. člen 
(UP063 Prihodki od opravnin v zvezi z drugimi aktivnostmi banke, povezanimi s financiranjem poslovnih subjektov) 
Postavka UP063 Prihodki od opravnin v zvezi z drugimi aktivnostmi banke, povezanimi s financiranjem poslovnih subjektov zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz drugih aktivnosti banke po 2. ali 7. točki prvega odstavka 19. člena ZTFI-1, povezanimi s financiranjem poslovnih subjektov.
266. člen 
(UP064 Prihodki od opravnin iz svetovanja fizičnim osebam, ki ni neposredno povezano z upravljanjem premoženja in financiranjem poslovnih subjektov) 
Postavka UP064 Prihodki od opravnin iz svetovanja fizičnim osebam, ki ni neposredno povezano z upravljanjem premoženja in financiranjem poslovnih subjektov zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz svetovanja fizičnim osebam po 7. točki prvega odstavka 19. člena ZTFI-1, ki ni neposredno povezano z upravljanjem premoženja in financiranjem poslovnih subjektov (kot so npr. nadomestila za privatno bančništvo).
267. člen 
(UP058 Prihodki od opravnin iz opravljanja drugih pomožnih investicijskih storitev) 
Postavka UP058 Prihodki od opravnin iz opravljanja drugih pomožnih investicijskih storitev zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja investicijskih raziskav in finančnih analiz ter druge oblike splošnih priporočil v zvezi s posli s finančnimi instrumenti po 5. točki prvega odstavka 19. člena ZTFI-1 ter druge investicijskim ali pomožnim investicijskim storitvam podobne posle po 7. točki prvega odstavka 19. člena ZTFI-1.
2.5.1.4.3 Prihodki od opravnin (provizij) iz opravljanja plačilnih storitev 
268. člen 
(UP065 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – vodenje transakcijskih računov) 
Postavka UP065 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – vodenje transakcijskih računov zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev, ki se nanašajo na vodenje transakcijskih računov fizičnih in pravnih oseb ter izdelavo in posredovanje izpiskov ali obvestil o prometu in stanju na teh računih.
269. člen 
(UP066 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – izvrševanje kreditnih plačil in denarnih nakazil) 
Postavka UP066 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – izvrševanje kreditnih plačil zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev, ki se nanašajo na izvrševanje kreditnih plačil (kot so plačila na podlagi univerzalnega plačilnega naloga in množičnih plačil) in denarnega nakazila ter prilivi na račun po teh plačilnih instrumentih.
270. člen 
(UP067 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – izvrševanje debetnih plačil) 
Postavka UP067 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – izvrševanje debetnih plačil zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev, ki se nanašajo na izvrševanje debetnih plačil (kot so plačila na podlagi direktne obremenitve, poštne nakaznice in prilivi na račun po teh plačilnih instrumentih).
271. člen 
(UP068 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – dvigi in pologi gotovine na bankomatih z debetnimi karticami) 
Postavka UP068 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – dvigi in pologi gotovine na bankomatih z debetnimi karticami zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev, ki se nanašajo na dvige in pologe gotovine na bankomatih, zaračunanih imetnikom debetnih kartic.
272. člen 
(UP094 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – dvigi in pologi gotovine na bankomatih s kreditnimi karticami) 
Postavka UP094 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – dvigi in pologi gotovine na bankomatih s kreditnimi karticami zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev, ki se nanašajo na dvige in pologe gotovine na bankomatih, zaračunanih imetnikom kreditnih kartic.
273. člen 
(UP090 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – kartično poslovanje z imetniki kreditnih kartic) 
Postavka UP090 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – kartično poslovanje z imetniki kreditnih kartic zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz poslovanja s kreditnimi karticami, zaračunanih imetnikom kartic (kot so članarine, izdelava kreditnih kartic, dvigi gotovine na bančnih okencih prek POS-terminalov (angl. Point of sale) brez dvigov gotovine na bankomatih).
274. člen 
(UP091 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – kartično poslovanje z imetniki debetnih kartic) 
Postavka UP091 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – kartično poslovanje z imetniki debetnih kartic zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz poslovanja z debetnimi karticami, zaračunanih imetnikom kartic (kot so članarine, izdelava debetnih kartic, dvigi gotovine na bančnih okencih prek POS-terminalov brez dvigov gotovine na bankomatih).
275. člen 
(UP092 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – kartično poslovanje s trgovci v povezavi s kreditnimi karticami) 
Postavka UP092 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – kartično poslovanje s trgovci v povezavi s kreditnimi karticami zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz poslovanja s kreditnimi karticami, zaračunanih trgovcem (kot so članarine in opravnine od izvršenih plačil).
276. člen 
(UP093 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – kartično poslovanje s trgovci v povezavi z debetnimi karticami) 
Postavka UP093 Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev – kartično poslovanje s trgovci v povezavi z debetnimi karticami zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz poslovanja z debetnimi karticami, zaračunanih trgovcem (kot so članarine in opravnine od izvršenih plačil).
277. člen 
(UP071 Prihodki od opravnin iz naslova opravljanja plačilnih storitev in drugih storitev v zvezi s plačevanjem – medbančne provizije) 
Postavka UP071 Prihodki od opravnin iz naslova opravljanja plačilnih storitev in drugih storitev v zvezi s plačevanjem – medbančne provizije zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev in drugih storitev v zvezi s plačevanjem, ki se nanašajo na medbančne opravnine (kot so opravnine iz naslova izvršenih kreditnih in debetnih plačil, kartičnega poslovanja in bankomatskega poslovanja).
278. člen 
(UP072 Prihodki od opravnin iz naslova opravljanja drugih storitev v zvezi s plačevanjem) 
Postavka UP072 Prihodki od opravnin iz naslova opravljanja drugih storitev v zvezi s plačevanjem zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja storitev v zvezi s plačevanjem, ki niso zajete v postavke od UP065 do UP071 ter od UP090 do UP095 (npr. storitve v zvezi s plačevanjem, ki se nanašajo na izdajo in uporabo elektronskega denarja, izdajo in unovčitev čekov ter pristop in uporabo sodobnih tržnih poti (elektronska, telefonska in mobilna banka)).
279. člen 
(UP095 Prihodki od opravnin iz naslova poravnave (kliringa)) 
Postavka UP095 Prihodki od opravnin iz naslova poravnave (kliringa) zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz naslova opravljanja poravnave – kliringa v okviru sodelovanja pri instrumentih v zvezi z nasprotno stranko (npr. v delu, ki se nanaša na kliring poravnave iz unovčevanja čekov).
2.5.1.4.4 Prihodki od opravnin (provizij) iz opravljanja drugih storitev (po ZBan-3)
280. člen 
(UP073 Prihodki od opravnin iz odobrenih kreditnih poslov) 
Postavka UP073 Prihodki od opravnin iz odobrenih kreditnih poslov zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz odobrenih kreditnih poslov, ki se ne merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in te opravnine niso sestavni del efektivne obrestne mere (tj. niso vključene v vrednostni podatek 84. Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov), vključno z opravninami iz odobrenih kreditov, ki v celoti niso bili nikoli črpani (in opravninami iz izterjave (če ne izvirajo iz prefakturiranja)).
281. člen 
(UP074 Prihodki od opravnin iz danih jamstev) 
Postavka UP074 Prihodki od opravnin iz danih jamstev zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz danih jamstev, kot so garancije, nekriti akreditivi, menični avali, patronatske izjave in druge pogojne (zunajbilančne) obveznosti, ki se nanašajo na postavko A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti.
282. člen 
(UP077 Prihodki od opravnin iz prevzetih obveznosti iz kreditov) 
Postavka UP077 Prihodki od opravnin iz prevzetih obveznosti iz kreditov zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz naslova prevzetih obveznosti iz kreditov, ki se ne vključujejo v efektivno obrestno mero in so zaračunane za določeno daljše časovno obdobje (ob začetnem pripoznanju so evidentirane v izkazu finančnega položaja kot druge obveznosti (v postavki P2511), t. i. pasivne časovne razmejitve, ki se postopno prenašajo med prihodke v izkaz poslovnega izida).
283. člen 
(UP075 Prihodki od opravnin iz shranjevanja stvari in vrednosti ter oddajanja sefov) 
Postavka UP075 Prihodki od opravnin iz shranjevanja stvari in vrednosti ter oddajanja sefov zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz shranjevanja stvari in vrednosti ter oddajanja sefov v najem.
284. člen 
(UP078 Prihodki od opravnin iz opravljanja menjalniških poslov) 
Postavka UP078 Prihodki od opravnin iz opravljanja menjalniških poslov zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja menjalniških poslov, vključno z menjavo tujih bankovcev ali kovancev in čekov v tujih valutah (angl. bid-ask-spread) ter menjavo tujih valut prek kreditnih in debetnih kartic.
285. člen 
(UP076 Prihodki od opravnin iz opravljanja kreditnih bonitetnih storitev in drugih vzajemno priznanih finančnih storitev) 
Postavka UP076 Prihodki od opravnin iz opravljanja kreditnih bonitetnih storitev in drugih vzajemno priznanih finančnih storitev zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja kreditnih bonitetnih storitev, kot so zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb, ter opravljanja drugih vzajemno priznanih finančnih storitev.
286. člen 
(UP096 Prihodki od opravnin iz servisiranja kreditnih poslov za račun tretjih oseb) 
Postavka UP096 Prihodki od opravnin iz servisiranja kreditnih poslov za račun tretjih oseb zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz servisiranja kreditnih poslov za račun tretjih oseb (ne vključuje opravnin iz posredovanja pri sklepanju kreditnih poslov, ki po sklenitvi niso hkrati tudi predmet servisiranja).
287. člen 
(UP097 Prihodki od opravnin iz fiduciarnih poslov) 
Postavka UP097 Prihodki od opravnin iz fiduciarnih poslov zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz fiduciarnih poslov (poslov, ki se ne nanašajo na posle z vrednostnimi papirji in kreditne posle za račun strank ali upravljanje sredstev strank).
288. člen 
(UP098 Prihodki od opravnin iz posredovanja pri kolektivnem naložbenju) 
Postavka UP098 Prihodki od opravnin iz posredovanja pri kolektivnem naložbenju zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz posredovanja pri kolektivnem naložbenju, ne pa tudi iz upravljanja teh naložb.
289. člen 
(UP081 Prihodki od opravnin iz posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic) 
Postavka UP081 Prihodki od opravnin iz posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz posredovanja pri sklepanju zavarovalnih polic oziroma prodaji zavarovalniških storitev.
290. člen 
(UP099 Prihodki od opravnin iz posredovanja pri sklepanju drugih poslov, ki niso predmet upravljanja oziroma servisiranja) 
Postavka UP099 Prihodki od opravnin iz posredovanja pri sklepanju drugih poslov, ki niso predmet upravljanja oziroma servisiranja zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz posredovanja pri sklepanju drugih poslov, ki po sklenitvi niso tudi predmet upravljanja oziroma servisiranja in katerih prihodki niso vključeni v eno izmed postavk UP096, UP097, UP098 ali UP081 (npr. posredovanja pri sklepanju najemnih pogodb in kreditnih poslov, ki po sklenitvi niso hkrati tudi predmet servisiranja, ter posredovanja pri prodaji zlata in diamantov).
291. člen 
(UP082 Prihodki od opravnin iz upravljanja pokojninskih skladov) 
Postavka UP082 Prihodki od opravnin iz upravljanja pokojninskih skladov zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
292. člen 
(UP083 Prihodki od opravnin iz opravljanja skrbniških storitev v zvezi s kolektivnimi naložbami) 
Postavka UP083 Prihodki od opravnin iz opravljanja skrbniških storitev v zvezi s kolektivnimi naložbami zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz skrbniških storitev v zvezi s kolektivnimi naložbami po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.
293. člen 
(UP085 Prihodki od opravnin iz opravljanja skrbniških storitev po drugih zakonih, razen v zvezi s kolektivnimi naložbami) 
Postavka UP085 Prihodki od opravnin iz opravljanja skrbniških storitev po drugih zakonih, razen v zvezi s kolektivnimi naložbami zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz skrbniških storitev po drugih zakonih (ne po ZTFI-1 ali v zvezi s kolektivnimi naložbami), kot so skrbniške storitve po zakonu, ki ureja varstvo kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb.
294. člen 
(UP084 Prihodki od opravnin iz storitev upravljanja plačilnih sistemov in drugih dodatnih finančnih storitev)
Postavka UP084 Prihodki od opravnin iz storitev upravljanja plačilnih sistemov in drugih dodatnih finančnih storitev zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz storitev upravljanja plačilnih sistemov ter drugih storitev in poslov, ki imajo glede načina opravljanja in tveganj, ki jim je banka izpostavljena, podobne značilnosti kot vzajemno priznane finančne storitve in dodatne finančne storitve po drugem odstavku 5. člena in prvem odstavku 6. člena ZBan-3 ter niso zajete v postavke od UP050 do UP083, UP086, UP087 ali od UP090 do UP099.
295. člen 
(UP086 Prihodki od opravnin iz opravljanja osrednjih administrativnih storitev za kolektivne naložbe) 
Postavka UP086 Prihodki od opravnin iz opravljanja osrednjih administrativnih storitev za kolektivne naložbe zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja osrednjih administrativnih storitev za kolektivne naložbe.
296. člen 
(UP087 Prihodki od opravnin iz sklenjenih poslov z blagom) 
Postavka UP087 Prihodki od opravnin iz sklenjenih poslov z blagom zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz sklenjenih poslov z blagom, ki ni pridobljeno za namen trgovanja.
2.5.1.5 Odhodki za opravnine (provizije) 
297. člen 
(UO050 Odhodki za opravnine KDD in njej podobnih organizacij) 
Postavka UO050 Odhodki za opravnine KDD in njej podobnih organizacij zajema odhodke poslovnega leta za opravnine KDD in njej podobnih subjektov oziroma poravnalnih sistemov v zvezi z nakupi in prodajami finančnih instrumentov.
298. člen 
(UO051 Odhodki za opravnine borze vrednostnih papirjev in njej podobnih organizacij) 
Postavka UO051 Odhodki za opravnine borze vrednostnih papirjev in njej podobnih organizacij zajema odhodke poslovnega leta za opravnine borze vrednostnih papirjev in njej podobnih subjektov.
299. člen 
(UO070 Odhodki za opravnine od poslovanja z vrednostnimi papirji, razen z vrednostnimi papirji banke, zaupanimi v gospodarjenje) 
Postavka UO070 Odhodki za opravnine od poslovanja z vrednostnimi papirji, razen z vrednostnimi papirji banke, zaupanimi v gospodarjenje zajema odhodke poslovnega leta za opravnine od poslovanja z vrednostnimi papirji, razen z vrednostnimi papirji banke, zaupanimi v gospodarjenje (tj. opravnine, plačane posrednikom pri sklepanju kakršnih koli poslov z vrednostnimi papirji, vključno z opravninami, ki se nanašajo na izdajo ali posredovanje pri izdaji lastnih vrednostnih papirjev banke).
300. člen 
(UO071 Odhodki za opravnine iz upravljanja sredstev banke v drugi instituciji)
Postavka UO071 Odhodki za opravnine iz upravljanja sredstev banke v drugi instituciji zajema odhodke poslovnega leta za opravnine od opravljenih storitev banki iz upravljanja sredstev za račun banke s strani druge institucije.
301. člen 
(UO072 Odhodki za opravnine iz servisiranja kreditnih poslov za račun banke) 
Postavka UO072 Odhodki za opravnine iz servisiranja kreditnih poslov za račun banke zajema odhodke poslovnega leta za opravnine iz servisiranja kreditnih poslov za račun banke, ki so jih banki zaračunali ponudniki storitev kreditiranja (ne vključuje opravnin iz posredovanja pri sklepanju kreditnih poslov, ki po sklenitvi niso tudi predmet servisiranja).
302. člen 
(UO073 Odhodki za opravnine iz posredovanja drugih institucij pri sklepanju poslov za račun banke, ki niso predmet upravljanja ali servisiranja) 
Postavka UO073 Odhodki za opravnine iz posredovanja drugih institucij pri sklepanju poslov za račun banke, ki niso predmet upravljanja ali servisiranja zajema odhodke poslovnega leta za opravnine iz posredovanja drugih institucij pri sklepanju poslov za račun banke, ki niso predmet upravljanja ali servisiranja (npr. opravnine za posredovanje pri sklepanju najemnih pogodb in kreditnih poslov, ki po sklenitvi niso tudi predmet servisiranja, ter za posredovanje pri prodaji zlata in diamantov).
303. člen 
(UO053 Odhodki za opravnine od opravljenih skrbniških storitev) 
Postavka UO053 Odhodki za opravnine od opravljenih skrbniških storitev zajema odhodke poslovnega leta za opravnine od opravljenih skrbniških storitev banki v zvezi s finančnimi instrumenti.
2.5.1.5.1 Odhodki za opravnine (provizije) od opravljenih plačilnih storitev 
304. člen 
(UO054 Odhodki za opravnine od opravljenih plačilnih storitev v zvezi s kartičnim poslovanjem) 
Postavka UO054 Odhodki za opravnine od opravljenih plačilnih storitev v zvezi s kartičnim poslovanjem zajema odhodke poslovnega leta za opravnine od opravljenih storitev plačilnega prometa banki, ki se nanašajo na kartično poslovanje, in stroške, povezane s temi posli (če neposredno ne bremenijo imetnikov plačilnih kartic).
305. člen 
(UO055 Odhodki za opravnine od opravljenih drugih storitev v zvezi s plačevanjem) 
Postavka UO055 Odhodki za opravnine od opravljenih drugih storitev v zvezi s plačevanjem zajema odhodke poslovnega leta za opravnine od opravljenih storitev plačilnega prometa banki, ki se nanašajo na vodenje poravnalnih in transakcijskih računov, izdelavo izpiskov ali obvestil o prometu in stanju na teh računih, izvršena plačila in druge storitve v zvezi s plačevanjem.
306. člen 
(UO056 Odhodki za opravnine od prejetih jamstev) 
Postavka UO056 Odhodki za opravnine od prejetih jamstev zajema odhodke poslovnega leta za opravnine od prejetih jamstev, kot so prejete garancije bank, nepreklicna jamstva Republike Slovenije, patronatske izjave in druga jamstva, ki se nanašajo na prejeta zavarovanja danih kreditov (tj. vrednostna podatka 64. Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije in 67. Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja aktivnih bilančnih postavk A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti, A0418 Terjatve iz finančnega najema in A0419 Sindicirani krediti).
307. člen 
(UO057 Odhodki za opravnine od prejetih obvez iz kreditov) 
Postavka UO057 Odhodki za opravnine od prejetih obvez iz kreditov zajema odhodke poslovnega leta za opravnine od prejetih obvez iz kreditov, ki se ne vključujejo v efektivno obrestno mero in so zaračunane za določeno daljše časovno obdobje (ob začetnem pripoznanju so evidentirane v izkazu finančnega položaja med drugimi sredstvi (v postavki A2206), t. i. aktivne časovne razmejitve, ki se postopno prenašajo med odhodke v izkaz poslovnega izida).
308. člen 
(UO058 Odhodki za opravnine od menjalniških poslov) 
Postavka UO058 Odhodki za opravnine od menjalniških poslov zajema odhodke poslovnega leta za opravnine od opravljenih menjalniških poslov, vključno z menjavami tujih bankovcev, kovancev in čekov v tujih valutah (angl. bid-ask-spread) ter z menjavami tujih valut prek kreditnih in plačilnih kartic. V to postavko se vključijo tudi odhodki za nadomestila iz menjave tujih valut prek kreditnih in plačilnih kartic.
309. člen 
(UO059 Odhodki za opravnine od opravljenih drugih storitev) 
Postavka UO059 Odhodki za opravnine od opravljenih drugih storitev zajema odhodke poslovnega leta za opravnine od opravljenih drugih storitev banki, ki niso zajete v postavke od UO050 do UO058 ter od UO070 do UO073.
2.5.1.6 Dobički in izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti, ki se ne merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 
2.5.1.6.1 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa 
310. člen 
(UP110 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UP110 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – dolžniški vrednostni papirji zajema realizirane dobičke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplačilu ali odtujitvi) dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med prejetim plačilom (prodajno ceno) in knjigovodsko vrednostjo teh finančnih sredstev ter prenesene dobičke ali izgube iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa), ki se nanašajo na postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 18 − po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
311. člen 
(UP111 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – krediti in druga finančna sredstva) 
Postavka UP111 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – krediti in druga finančna sredstva zajema realizirane dobičke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplačilu ali odtujitvi) kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med prejetim plačilom (prodajno ceno) in knjigovodsko vrednostjo teh finančnih sredstev ter prenesene dobičke ali izgube iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa), ki se nanašajo na postavke A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti,A0417 Druga finančna sredstva,A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0418 Terjatve iz finančnega najema in A0419 Sindicirani krediti,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 18 − po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
2.5.1.6.2 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa 
312. člen 
(UO110 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UO110 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – dolžniški vrednostni papirji zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplačilu ali odtujitvi) dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med knjigovodsko vrednostjo in prejetim plačilom (prodajno ceno) teh finančnih sredstev ter prenesene dobičke ali izgube iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa), ki se nanašajo na postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 18 − po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
313. člen 
(UO111 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – krediti in druga finančna sredstva) 
Postavka UO111 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – krediti in druga finančna sredstva zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplačilu ali odtujitvi) kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med knjigovodsko vrednostjo in prejetim plačilom (prodajno ceno) teh finančnih sredstev ter prenesene dobičke ali izgube iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa), ki se nanašajo na postavke A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti,A0417 Druga finančna sredstva,A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0418 Terjatve iz finančnega najema in A0419 Sindicirani krediti,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 18 − po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
2.5.1.6.3 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti 
314. člen 
(UP112 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UP112 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – dolžniški vrednostni papirji zajema realizirane dobičke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplačilu ali odtujitvi) dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti, iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med odplačilom (prodajno ceno) in knjigovodsko vrednostjo teh finančnih sredstev), ki se nanašajo na postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
315. člen 
(UP113 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – krediti in druga finančna sredstva) 
Postavka UP113 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – krediti in druga finančna sredstva zajema realizirane dobičke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplačilu ali odtujitvi) kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med odplačilom (prodajno ceno) in knjigovodsko vrednostjo teh finančnih sredstev), ki se nanašajo na postavke A2928 Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta,A2932 Terjatve do kupcev in A2943 Terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih zahtevkov ter postavke A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti,A0417 Druga finančna sredstva, A0418 Terjatve iz finančnega najema,A0419 Sindicirani krediti,A2601 Čeki, poslani na unovčenje in A2901 Čeki,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
2.5.1.6.4 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti 
316. člen 
(UO112 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UO112 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – dolžniški vrednostni papirji zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplačilu ali odtujitvi) dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti, iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med knjigovodsko vrednostjo in odplačilom (prodajno ceno) teh finančnih sredstev), ki se nanašajo na postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
317. člen 
(UO113 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – krediti in druga finančna sredstva) 
Postavka UO113 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – krediti in druga finančna sredstva zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplačilu ali odtujitvi) kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med knjigovodsko vrednostjo in odplačilom (prodajno ceno) teh finančnih sredstev), ki se nanašajo na postavke A2928 Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta,A2932 Terjatve do kupcev in A2943 Terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih zahtevkov ter postavke A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti,A0417 Druga finančna sredstva, A0418 Terjatve iz finančnega najema,A0419 Sindicirani krediti,A2601 Čeki, poslani na unovčenje in A2901 Čeki,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
2.5.1.6.5 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti 
318. člen 
(UP114 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – izdani dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UP114 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – izdani dolžniški vrednostni papirji zajema realizirane dobičke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja izdanih dolžniških vrednostnih papirjev iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med knjigovodsko vrednostjo in odplačilom finančnih obveznosti), ki se nanašajo na postavke P0802 Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice, P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah in P0901 Podrejene obveznosti – dolžniški vrednostni papirji,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
319. člen 
(UP115 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – vloge in najeti krediti) 
Postavka UP115 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – vloge in najeti krediti zajema realizirane dobičke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja vlog in najetih kreditov iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med knjigovodsko vrednostjo in odplačilom finančnih obveznosti), ki se nanašajo na postavki P0316 Varstveni depoziti podružnice tuje banke in P0322 Prejete vloge – elektronski denar ter postavke P0201 Odpoklicane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko varčevanje, P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja, P0401 Najeti krediti, P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov, P3701 Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo), P3702 Finančne obveznosti iz listinjenja, P0601 Podrejene obveznosti – vloge in P0602 Podrejene obveznosti – krediti, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
320. člen 
(UP116 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – druge finančne obveznosti) 
Postavka UP116 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – druge finančne obveznosti zajema realizirane dobičke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja drugih finančnih obveznosti iz izkaza finančnega položaja, ki niso zajeti v postavki UP114 ali UP115 (tj. razliko med knjigovodsko vrednostjo in odplačilom finančnih obveznosti), in se nanašajo na postavke P2912 Obveznosti do dobaviteljev,P2925 Druge poslovne obveznosti, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta,P2930 Obveznosti za neizvršena izplačila in P0402 Obveznosti iz kartičnega poslovanja ter postavko P0403 Druge finančne obveznosti, označeno po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
2.5.1.6.6 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti 
321. člen 
(UO114 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – izdani dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UO114 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – izdani dolžniški vrednostni papirji zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti, iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med odplačilom in knjigovodsko vrednostjo finančnih obveznosti), ki se nanašajo na postavke P0802 Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice, P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah in P0901 Podrejene obveznosti – dolžniški vrednostni papirji,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
322. člen 
(UO115 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – vloge in najeti krediti) 
Postavka UO115 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – vloge in najeti krediti zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti, iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med odplačilom in knjigovodsko vrednostjo finančnih obveznosti), ki se nanašajo na postavki P0316 Varstveni depoziti podružnice tuje banke in P0322 Prejete vloge – elektronski denar ter postavke P0201 Odpoklicane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko varčevanje, P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja, P0401 Najeti krediti, P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov, P3701 Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo), P3702 Finančne obveznosti iz listinjenja, P0601 Podrejene obveznosti – vloge in P0602 Podrejene obveznosti – krediti, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
323. člen 
(UO116 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – druge finančne obveznosti) 
Postavka UO116 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti – druge finančne obveznosti zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja drugih finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti, iz izkaza finančnega položaja, ki niso zajete v postavkah UO114 in UO115 (tj. razliko med odplačilom in knjigovodsko vrednostjo finančnih obveznosti), in se nanašajo na postavke P2912 Obveznosti do dobaviteljev,P2925 Druge poslovne obveznosti, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta,P2930 Obveznosti za neizvršena izplačila in P0402 Obveznosti iz kartičnega poslovanja ter postavko P0403 Druge finančne obveznosti, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
2.5.1.7 Neto dobički ali izgube iz finančnih instrumentov v posesti za trgovanje 
2.5.1.7.1 Neto dobički ali izgube iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje 
324. člen 
(VN014 Neto dobički/izgube iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – izvedeni finančni instrumenti v razmerju ekonomskega varovanja)
Postavka VN014 Neto dobički/izgube iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – izvedeni finančni instrumenti v razmerju ekonomskega varovanja zajema dobičke in izgube poslovnega leta iz izvedenih finančnih instrumentov, ki so bili sicer sklenjeni za namen ekonomskega varovanja pred tveganjem, vendar ne izpolnjujejo vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9. Ti neto dobički ali izgube se nanašajo na postavki A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 15 − izvedeni finančni instrumenti za ekonomsko varovanje postavk bančne knjige, ter na postavke valutnih promptnih (spot) poslov A2407, A2408, P2607 in P2608, ki se nanašajo na izvedene finančne instrumente v razmerju ekonomskega varovanja (npr. valutne zamenjave). Postavka zajema tako učinke iz merjenja kot tudi realizirane učinke teh izvedenih finančnih instrumentov ter obresti, če jih banka v poslovnih knjigah ne izkazuje ločeno od učinkov iz merjenja teh instrumentov in če jih posledično ne vključi v postavko UP021 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju – izvedeni finančni instrumentiv razmerju ekonomskega varovanja ali v postavko UO021 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju – izvedeni finančni instrumenti v razmerju ekonomskega varovanja.
325. člen 
(VN015 Neto dobički/izgube iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – drugi izvedeni finančni instrumenti)
Postavka VN015 Neto dobički/izgube iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje – drugi izvedeni finančni instrumenti zajema dobičke in izgube poslovnega leta iz izvedenih finančnih instrumentov, ki niso bili sklenjeni za namen varovanja pred tveganjem in se nanašajo na postavki A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 − za trgovanje,ter na postavke valutnih promptnih (spot) poslov A2407, A2408, P2607 in P2608, ki se nanašajo na izvedene finančne instrumente, ki niso bili sklenjeni za namen varovanja pred tveganjem (npr. valutne zamenjave). Postavka zajema tako učinke iz merjenja kot tudi realizirane učinke teh izvedenih finančnih instrumentov ter obresti, če jih banka v poslovnih knjigah ne izkazuje ločeno od učinkov iz merjenja teh instrumentov in če jih posledično ne vključi v postavko UP022 Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju – drugi izvedeni finančni instrumenti ali v postavko UO022 Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju – drugi izvedeni finančni instrumenti.
326. člen 
(VN001 Neto dobički/izgube iz trgovanja z lastniškimi instrumenti)
Postavka VN001 Neto dobički/izgube iz trgovanja z lastniškimi instrumenti zajema dobičke in izgube poslovnega leta pri trgovanju z delnicami (tako učinke iz merjenja kot tudi realizirane učinke ob odpravi pripoznanja, tj. odpisu ali odtujitvi teh finančnih sredstev), ki se nanašajo na postavke A0801 Točke/delnice skladov denarnega trga, A0901 Delnice investicijskih skladov vključno s točkami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga inA1103 Delnice neodvisnih družb,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 − za trgovanje.
327. člen 
(VN002 Neto dobički/izgube iz trgovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji)
Postavka VN002 Neto dobički/izgube iz trgovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji zajema dobičke in izgube poslovnega leta pri trgovanju z dolžniškimi vrednostnimi papirji (tako učinke iz merjenja kot tudi realizirane učinke ob odpravi pripoznanja, tj. odpisu, odplačilu ali odtujitvi teh finančnih sredstev), ki se nanašajo na postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 − za trgovanje.
328. člen 
(VN003 Neto dobički/izgube iz trgovanja s krediti in drugimi finančnimi sredstvi)
Postavka VN003 Neto dobički/izgube iz trgovanja s krediti in drugimi finančnimi sredstvi zajema dobičke in izgube poslovnega leta pri trgovanju s krediti in drugimi finančnimi sredstvi (tako učinke iz merjenja kot tudi realizirane učinke ob odpravi pripoznanja, tj. odpisu, odplačilu ali odtujitvi teh finančnih sredstev), ki se nanašajo na postavke A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0417 Druga finančna sredstva in A0419 Sindicirani kredit, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 − za trgovanje.
329. člen 
(VN004 Neto dobički/izgube pri nakupu in prodaji tujih valut)
(1) Postavka VN004 Neto dobički/izgube pri nakupu in prodaji tujih valut zajema dobičke in izgube poslovnega leta pri nakupu in prodaji tujih valut (tako učinke iz merjenja promptnih (spot) poslov z nakupom in prodajo tujih valut kot tudi realizirane učinke teh poslov), ki se nanašajo na postavki A2407 in P2607 Promptni posli z nakupom tujih valut ter postavki A2408 in P2608 Promptni posli s prodajo tujih valut.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka ne zajema dobičkov in izgub poslovnega leta iz promptnih (spot) delov izvedenih finančnih instrumentov (npr. valutnih zamenjav), ki niso namenjeni varovanju pred tveganjem, ker so ti zajeti v postavkah VN014 Neto dobički/izgube v posesti za trgovanje – izvedeni finančni instrumenti v razmerju ekonomskega varovanja in VN015 Neto dobički/izgube v posesti za trgovanje – drugi izvedeni finančni instrumenti.
2.5.1.7.2 Neto dobički ali izgube iz finančnih obveznosti v posesti za trgovanje 
330. člen 
(VN010 Neto dobički/izgube iz finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – kratke pozicije)
Postavka VN010 Neto dobički/izgube iz finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – kratke pozicije zajema dobičke in izgube poslovnega leta iz kratkih pozicij (tako učinke iz merjenja kot tudi realizirane učinke ob odpravi pripoznanja teh finančnih obveznosti), ki se nanašajo na postavki P3101 Obveznosti za izročitev izposojenih lastniških finančnih instrumentov in P3102 Obveznosti za izročitev izposojenih dolžniških finančnih instrumentov, označeni po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 − za trgovanje.
331. člen 
(VN011 Neto dobički/izgube iz finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – vloge in najeti krediti)
Postavka VN011 Neto dobički/izgube iz finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – vloge in najeti krediti zajema dobičke in izgube poslovnega leta iz vlog in najetih kreditov v posesti za trgovanje (tako učinke iz merjenja kot tudi realizirane učinke ob odpravi pripoznanja teh finančnih obveznosti), ki se nanašajo na postavke P0201 Odpoklicane vloge, P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja, P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah, P3701 Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo) in P3702 Finančne obveznosti iz listinjenja, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 − za trgovanje.
332. člen 
(VN012 Neto dobički/izgube iz finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – izdani dolžniški vrednostni papirji)
Postavka VN012 Neto dobički/izgube iz finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – izdani dolžniški vrednostni papirji zajema dobičke in izgube poslovnega leta iz izdanih dolžniških vrednostnih papirjev v posesti za trgovanje (tako učinke iz merjenja kot tudi realizirane učinke ob odpravi pripoznanja teh finančnih obveznosti), ki se nanašajo na postavke P0802 Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice in P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 − za trgovanje.
333. člen 
(VN013 Neto dobički/izgube iz finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – druge finančne obveznosti)
Postavka VN013 Neto dobički/izgube iz finančnih obveznosti v posesti za trgovanje – druge finančne obveznosti zajema dobičke in izgube poslovnega leta iz drugih (neizvedenih) finančnih obveznosti v posesti za trgovanje, ki niso vključene v postavko VN010, VN011 ali VN012 (tako učinke iz merjenja kot tudi realizirane učinke ob odpravi pripoznanja teh finančnih obveznosti) ter se nanašajo na postavko P0403 Druge finančne obveznosti, označeno po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 01 − za trgovanje.
2.5.1.8 Neto dobički/izgube iz finančnih instrumentov, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje
2.5.1.8.1 Dobički iz finančnih instrumentov, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje 
334. člen 
(UP130 Dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – lastniški vrednostni papirji) 
Postavka UP130 Dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – lastniški vrednostni papirji zajema dobičke poslovnega leta iz merjenja lastniških vrednostnih papirjev (vključno z dobički iz merjenja delnic in deležev v kapital družb v skupini), obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto pozitivne učinke iz merjenja kot tudi realizirane neto pozitivne učinke, ki se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk A0801 Točke/delnice skladov denarnega trga, A0901 Delnice investicijskih skladov vključno s točkami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga,A1103 Delnice neodvisnih družb,A1202 Poslovni deleži v neodvisne družbe,A1104 Delnice odvisnih družb, A1105 Delnice pridruženih družb, A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb, A1203 Poslovni deleži v odvisne družbe, A1204 Poslovni deleži v pridružene družbe in A1205 Poslovni deleži v skupaj obvladovane družbe,označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 17 − obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
335. člen 
(UP131 Dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UP131 Dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – dolžniški vrednostni papirji zajema dobičke poslovnega leta iz merjenja dolžniških vrednostnih papirjev, ki ne izpolnjujejo pogojev za merjenje po odplačni vrednosti in se posledično v skladu z MSRP 9 merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto pozitivne učinke iz merjenja kot tudi realizirane neto pozitivne učinke, ki se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji,označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 17 − obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
336. člen 
(UP132 Dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – krediti in druga finančna sredstva) 
Postavka UP132 Dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – krediti in druga finančna sredstva zajema dobičke poslovnega leta iz merjenja kreditov in drugih finančnih sredstev, ki ne izpolnjujejo pogojev za merjenje po odplačni vrednosti in se posledično v skladu z MSRP 9 merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto pozitivne učinke iz merjenja kot tudi realizirane neto pozitivne učinke, ki se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0417 Druga finančna sredstva, A0418 Terjatve iz finančnega najema in A0419 Sindicirani krediti, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 17 − obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
2.5.1.8.2 Izgube iz finančnih instrumentov, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje 
337. člen 
(UO130 Izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – lastniški vrednostni papirji) 
Postavka UO130 Izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – lastniški vrednostni papirji zajema izgube poslovnega leta iz merjenja lastniških vrednostnih papirjev (vključno z izgubami iz merjenja delnic in deležev v kapital družb v skupini), obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto negativne učinke iz merjenja kot tudi realizirane neto negativne učinke, ki se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk A0801 Točke/delnice skladov denarnega trga, A0901 Delnice investicijskih skladov vključno s točkami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga, A1103 Delnice neodvisnih družb,A1202 Poslovni deleži v neodvisne družbe, A1104 Delnice odvisnih družb, A1105 Delnice pridruženih družb, A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb, A1203 Poslovni deleži v odvisne družbe, A1204 Poslovni deleži v pridružene družbe in A1205 Poslovni deleži v skupaj obvladovane družbe,označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 17 − obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
338. člen 
(UO131 Izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UO131 Izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – dolžniški vrednostni papirji zajema izgube poslovnega leta iz merjenja dolžniških vrednostnih papirjev, ki ne izpolnjujejo pogojev za merjenje po odplačni vrednosti in se posledično v skladu z MSRP 9 merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto negativne učinke iz merjenja kot tudi realizirane neto negativne učinke, ki se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji,označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 17 − obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
339. člen 
(UO132 Izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – krediti in druga finančna sredstva) 
Postavka UO132 Izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje – krediti in druga finančna sredstva zajema izgube poslovnega leta iz merjenja kreditov in drugih finančnih sredstev, ki ne izpolnjujejo pogojev za merjenje po odplačni vrednosti in se posledično v skladu z MSRP 9 merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto negativne učinke iz merjenja kot tudi realizirane neto negativne učinke, ki se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve, A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0417 Druga finančna sredstva, A0418 Terjatve iz finančnega najema in A0419 Sindicirani krediti, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 17 − obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
2.5.1.9 Dobički in izgube iz finančnih instrumentov, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 
2.5.1.9.1 Dobički in izgube iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 
2.5.1.9.1.1 Dobički iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 
340. člen 
(UP122 Dobički iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UP122 Dobički iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – dolžniški vrednostni papirji zajema dobičke poslovnega leta iz merjenja dolžniških vrednostnih papirjev, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto pozitivne učinke iz merjenja kot tudi realizirane neto pozitivne učinke, ki se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji,označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
341. člen 
(UP123 Dobički iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – krediti in druga finančna sredstva) 
Postavka UP123 Dobički iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – krediti in druga finančna sredstva zajema dobičke poslovnega leta iz merjenja kreditov in drugih finančnih sredstev, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto pozitivne učinke iz merjenja kot tudi realizirane neto pozitivne učinke, ki se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0417 Druga finančna sredstva, A0418 Terjatve iz finančnega najema in A0419 Sindicirani krediti, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
2.5.1.9.1.2 Izgube iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 
342. člen 
(UO122 Izgube iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UO122 Izgube iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – dolžniški vrednostni papirji zajema izgube poslovnega leta iz merjenja dolžniških vrednostnih papirjev, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto negativne učinke iz merjenja kot tudi realizirane neto negativne učinke, ki se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji,označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
343. člen 
(UO123 Izgube iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – krediti in druga finančna sredstva) 
Postavka UO123 Izgube iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – krediti in druga finančna sredstva zajema izgube poslovnega leta iz merjenja kreditov in drugih finančnih sredstev, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto negativne učinke iz merjenja kot tudi realizirane neto negativne učinke, ki se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0417 Druga finančna sredstva in A0419 Sindicirani kredit, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
2.5.1.9.2 Dobički in izgube iz finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 
2.5.1.9.2.1 Dobički iz finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 
2.5.1.9.2.1.1Dobički iz prejetih vlog in kreditov
344. člen 
(UP124 Dobički iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi lastnega kreditnega tveganja (če niso pripoznani v DVD) – prejete vloge in krediti) 
Postavka UP124 Dobički iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi lastnega kreditnega tveganja (če niso pripoznani v DVD) – prejete vloge in krediti zajema dobičke poslovnega leta iz merjenja prejetih vlog in kreditov, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – če niso praviloma vključeni v postavko drugega vseobsegajočega donosa VN105. Vključuje tako neto pozitivne učinke iz merjenja lastnega kreditnega tveganja kot tudi realizirane neto pozitivne učinke iz tega naslova, ki se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk P0201 Odpoklicane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko varčevanje,P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja, P0401 Najeti krediti,P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov,P0601 Podrejene obveznosti – vloge, P0602 Podrejene obveznosti – krediti,P3701 Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo) in P3702 Finančne obveznosti iz listinjenja, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
345. člen 
(UP125 Dobički iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi drugih razlogov – prejete vloge in krediti) 
Postavka UP125 Dobički iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi drugih razlogov – prejete vloge in krediti zajema dobičke poslovnega leta iz merjenja prejetih vlog in kreditov, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto pozitivne učinke iz merjenja kot tudi realizirane neto pozitivne učinke, ki so nastali zaradi drugih razlogov in ne zaradi kreditnega tveganja ter se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk P0201 Odpoklicane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko varčevanje,P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja, P0401 Najeti krediti,P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov,P0601 Podrejene obveznosti – vloge, P0602 Podrejene obveznosti – krediti,P3701 Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo) in P3702 Finančne obveznosti iz listinjenja, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
2.5.1.9.2.1.2 Dobički iz izdanih dolžniških vrednostnih papirjev 
346. člen 
(UP126 Dobički iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi lastnega kreditnega tveganja (če niso pripoznani v DVD) – izdani dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UP126 Dobički iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi lastnega kreditnega tveganja (če niso pripoznani v DVD) – izdani dolžniški vrednostni papirji zajema dobičke poslovnega leta iz merjenja izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – če niso praviloma vključeni v postavko drugega vseobsegajočega donosa VN105. Vključuje tako neto pozitivne učinke iz merjenja lastnega kreditnega tveganja kot tudi realizirane neto pozitivne učinke iz tega naslova ter se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk P0802 Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice,P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah inP0901 Podrejene obveznosti – dolžniški vrednostni papirji, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
347. člen 
(UP127 Dobički iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi drugih razlogov – izdani dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UP127 Dobički iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi drugih razlogov – izdani dolžniški vrednostni papirji zajema dobičke poslovnega leta iz merjenja izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto pozitivne učinke iz merjenja kot tudi realizirane neto pozitivne učinke iz spremembe poštene vrednosti, ki so nastali zaradi drugih razlogov in ne zaradi kreditnega tveganja ter se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk P0802 Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice,P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah inP0901 Podrejene obveznosti – dolžniški vrednostni papirji, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
2.5.1.9.2.1.3 Dobički iz drugih finančnih obveznosti 
348. člen 
(UP133 Dobički iz spremembe poštene vrednosti drugih finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi lastnega kreditnega tveganja (če niso pripoznani v DVD)) 
Postavka UP133 Dobički iz spremembe poštene vrednosti drugih finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi lastnega kreditnega tveganja (če niso pripoznani v DVD) zajema dobičke poslovnega leta iz merjenja drugih finančnih obveznosti, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – če niso praviloma vključeni v postavko drugega vseobsegajočega donosa VN105. Vključuje tako neto pozitivne učinke iz merjenja lastnega kreditnega tveganja kot tudi realizirane neto pozitivne učinke iz tega naslova, ki se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavke P0403 Druge finančne obveznosti, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
349. člen 
(UP134 Dobički iz spremembe poštene vrednosti drugih finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi drugih razlogov) 
Postavka UP134 Dobički iz spremembe poštene vrednosti drugih finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi drugih razlogov zajema dobičke poslovnega leta iz merjenja drugih finančnih obveznosti, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto pozitivne učinke iz merjenja kot tudi realizirane neto pozitivne učinke, ki so nastali zaradi drugih razlogov in ne zaradi kreditnega tveganja ter se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavke P0403 Druge finančne obveznosti, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
2.5.1.9.2.2 Izgube iz finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 
2.5.1.9.2.2.1 Izgube iz prejetih vlog in kreditov 
350. člen 
(UO124 Izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi lastnega kreditnega tveganja (če niso pripoznane v DVD) – prejete vloge in krediti) 
Postavka UO124 Izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi lastnega kreditnega tveganja (če niso pripoznane v DVD) – prejete vloge in krediti zajema izgube poslovnega leta iz merjenja prejetih vlog in kreditov, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – če niso praviloma vključeni v postavko drugega vseobsegajočega donosa VN105. Vključuje tako neto negativne učinke iz merjenja lastnega kreditnega tveganja kot tudi realizirane neto negativne učinke iz tega naslova, ki se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk P0201 Odpoklicane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko varčevanje, P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja, P0401 Najeti krediti,P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov, P0601 Podrejene obveznosti – vloge, P0602 Podrejene obveznosti – krediti,P3701 Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo) in P3702 Finančne obveznosti iz listinjenja, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
351. člen 
(UO125 Izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi drugih razlogov – prejete vloge in krediti) 
Postavka UO125 Izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi drugih razlogov – prejete vloge in krediti zajema izgube poslovnega leta iz merjenja prejetih vlog in kreditov, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto negativne učinke iz merjenja kot tudi realizirane neto negativne učinke, ki so nastali zaradi drugih razlogov in ne zaradi kreditnega tveganja ter se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk P0201 Odpoklicane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko varčevanje,P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja, P0401 Najeti krediti, P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov,P0601 Podrejene obveznosti – vloge, P0602 Podrejene obveznosti – krediti,P3701 Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo) in P3702 Finančne obveznosti iz listinjenja, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
2.5.1.9.2.2.2 Izgube iz izdanih dolžniških vrednostnih papirjev 
352. člen 
(UO126 Izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi lastnega kreditnega tveganja (če niso pripoznane v DVD) – izdani dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UO126 Izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi lastnega kreditnega tveganja (če niso pripoznane v DVD) – izdani dolžniški vrednostni papirji zajema izgube poslovnega leta iz merjenja izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – če niso praviloma vključeni v postavko drugega vseobsegajočega donosa VN105. Vključuje tako neto negativne učinke iz merjenja lastnega kreditnega tveganja kot tudi realizirane neto negativne učinke iz tega naslova, ki se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk P0802 Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice,P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah inP0901 Podrejene obveznosti – dolžniški vrednostni papirji, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
353. člen 
(UO127 Izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi drugih razlogov – izdani dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka UO127 Izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi drugih razlogov – izdani dolžniški vrednostni papirji zajema izgube poslovnega leta iz merjenja izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto negativne učinke iz merjenja kot tudi realizirane neto negativne učinke, ki so nastali zaradi drugih razlogov in ne zaradi kreditnega tveganja ter se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavk P0802 Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice,P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah inP0901 Podrejene obveznosti – dolžniški vrednostni papirji, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
2.5.1.9.2.2.3 Izgube iz drugih finančnih obveznosti
354. člen 
(UO133 Izgube iz spremembe poštene vrednosti drugih finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi lastnega kreditnega tveganja (če niso pripoznane v DVD)) 
Postavka UO133 Izgube iz spremembe poštene vrednosti drugih finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi lastnega kreditnega tveganja (če niso pripoznane v DVD) zajema izgube poslovnega leta iz merjenja drugih finančnih obveznosti, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida – če niso praviloma vključeni v postavko drugega vseobsegajočega donosa VN105. Vključuje tako neto negativne učinke iz merjenja lastnega kreditnega tveganja kot tudi realizirane neto negativne učinke iz tega naslova, ki se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavke P0403 Druge finančne obveznosti, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
355. člen 
(UO134 Izgube iz spremembe poštene vrednosti drugih finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi drugih razlogov) 
Postavka UO134 Izgube iz spremembe poštene vrednosti drugih finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zaradi drugih razlogov zajema izgube poslovnega leta iz merjenja drugih finančnih obveznosti, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka v skladu z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Vključuje tako neto negativne učinke iz merjenja, ki se ne nanašajo na lastno kreditno tveganje, kot tudi realizirane neto negativne učinke iz tega naslova ter se ugotavljajo na ravni posameznega finančnega instrumenta iz postavke P0403 Druge finančne obveznosti, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
2.5.1.10 Dobički in izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih instrumentov pri obračunavanju varovanj pred tveganji 
2.5.1.10.1 Dobički in izgube iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju pred spremembami poštene vrednosti 
2.5.1.10.1.1 Dobički iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju pred spremembami poštene vrednosti 
356. člen 
(UP151 Varovanje poštene vrednosti – dobički iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju poštene vrednosti posameznih finančnih instrumentov) 
Postavka UP151 Varovanje poštene vrednosti – dobički iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju poštene vrednosti posameznih finančnih instrumentov zajema dobičke poslovnega leta iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja poštene vrednosti posameznih finančnih instrumentov ob izpolnjevanju vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9. Vključuje neto pozitivne učinke iz spremembe poštene vrednosti, ki se ugotavljajo na ravni posameznega izvedenega finančnega instrumenta iz postavk A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 10 − izvedeni finančni instrumenti za varovanje poštene vrednosti(mikro).
357. člen 
(UP155 Varovanje poštene vrednosti – dobički iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju poštene vrednosti skupine finančnih instrumentov) 
Postavka UP155 Varovanje poštene vrednosti – dobički iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju poštene vrednosti skupine finančnih instrumentov zajema dobičke poslovnega leta iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja poštene vrednosti skupin finančnih instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mere ob izpolnjevanju vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9. Vključuje neto pozitivne učinke iz spremembe poštene vrednosti, ki se ugotavljajo na ravni posameznega izvedenega finančnega instrumenta iz postavk A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 13 − izvedeni finančni instrumenti za varovanje poštene vrednosti (makro).
2.5.1.10.1.2 Izgube iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju pred spremembami poštene vrednosti 
358. člen 
(UO151 Varovanje poštene vrednosti – izgube iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju poštene vrednosti posameznih instrumentov) 
Postavka UO151 Varovanje poštene vrednosti – izgube iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju poštene vrednosti posameznih instrumentov zajema izgube poslovnega leta iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja poštene vrednosti posameznih finančnih instrumentov ob izpolnjevanju vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9. Vključuje neto negativne učinke iz spremembe poštene vrednosti, ki se ugotavljajo na ravni posameznega izvedenega finančnega instrumenta iz postavk A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 10 − izvedeni finančni instrumenti za varovanje poštene vrednosti (mikro).
359. člen 
(UO155 Varovanje poštene vrednosti – izgube iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju poštene vrednosti skupine finančnih instrumentov) 
Postavka UO155 Varovanje poštene vrednosti – izgube iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju poštene vrednosti skupine finančnih instrumentov zajema izgube poslovnega leta iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja poštene vrednosti skupin finančnih instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mere ob izpolnjevanju vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9. Vključuje neto negativne učinke iz spremembe poštene vrednosti, ki se ugotavljajo na ravni posameznega izvedenega finančnega instrumenta iz postavk A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 13 − izvedeni finančni instrumenti za varovanje poštene vrednosti (makro).
2.5.1.10.2 Dobički in izgube iz varovanih postavk pred spremembami poštene vrednosti, ki se nanašajo na varovano tveganje 
2.5.1.10.2.1 Dobički iz varovanih postavk pred spremembami poštene vrednosti, ki se nanašajo na varovano tveganje 
360. člen 
(UP150 Varovanje poštene vrednosti – dobički iz spremembe poštene vrednosti posamezno varovanih finančnih instrumentov) 
Postavka UP150 Varovanje poštene vrednosti – dobički iz spremembe poštene vrednosti posamezno varovanih finančnih instrumentov zajema dobičke poslovnega leta iz spremembe poštene vrednosti posamezno varovanih finančnih instrumentov (ob izpolnjevanju vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9), ki se nanašajo na uspešni del varovanja poštene vrednosti. Vključuje tako neto pozitivne učinke iz merjenja poštene vrednosti kot tudi realizirane neto pozitivne učinke iz posamezno varovanih finančnih instrumentov, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti ali 18 – po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
361. člen 
(UP154 Varovanje poštene vrednosti – dobički iz spremembe poštene vrednosti varovane skupine finančnih instrumentov) 
Postavka UP154 Varovanje poštene vrednosti – dobički iz spremembe poštene vrednosti varovane skupine finančnih instrumentov zajema dobičke poslovnega leta iz spremembe poštene vrednosti varovane skupine finančnih instrumentov v razmerju varovanja poštene vrednosti pred tveganjem spremembe obrestne mere (ob izpolnjevanju vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9), ki se nanašajo na uspešni del varovanja poštene vrednosti (npr. varovanja pred tveganjem spremembe obrestne mere) teh finančnih instrumentov. Vključuje tako neto pozitivne učinke iz merjenja poštene vrednosti kot tudi realizirane neto pozitivne učinke iz tega naslova, ki se ugotavljajo na ravni varovane skupine finančnih sredstev ali obveznosti ter se v izkazu finančnega položaja poročajo v postavkah A3001 in P3001 Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem.
2.5.1.10.2.2 Izgube iz varovanih postavk pred spremembami poštene vrednosti, ki se nanašajo na varovano tveganje 
362. člen 
(UO150 Varovanje poštene vrednosti – izgube iz spremembe poštene vrednosti posamezno varovanih finančnih instrumentov) 
Postavka UO150 Varovanje poštene vrednosti – izgube iz spremembe poštene vrednosti posamezno varovanih finančnih instrumentov zajema izgube poslovnega leta iz spremembe poštene vrednosti posamezno varovanih finančnih instrumentov (ob izpolnjevanju vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9), ki se nanašajo na uspešni del varovanja poštene vrednosti. Vključuje tako neto negativne učinke iz merjenja poštene vrednosti kot tudi realizirane neto negativne učinke iz posamezno varovanih finančnih instrumentov, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti ali 18 − po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
363. člen 
(UO154 Varovanje poštene vrednosti – izgube iz spremembe poštene vrednosti varovane skupine finančnih instrumentov) 
Postavka UO154 Varovanje poštene vrednosti – izgube iz spremembe poštene vrednosti varovane skupine finančnih instrumentov zajema izgube poslovnega leta iz spremembe poštene vrednosti varovane skupine finančnih instrumentov v razmerju varovanja poštene vrednosti pred tveganjem spremembe obrestne mere (ob izpolnjevanju vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9), ki se nanašajo na uspešni del varovanja poštene vrednosti (npr. varovanja pred tveganjem spremembe obrestne mere) teh finančnih instrumentov. Vključuje tako neto negativne učinke iz merjenja poštene vrednosti kot tudi realizirane neto negativne učinke iz tega naslova, ki se ugotavljajo na ravni varovane skupine finančnih sredstev ali obveznosti ter se v izkazu finančnega položaja poročajo v postavkah A3001 in P3001 Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem.
2.5.1.10.3 Dobički in izgube iz neuspešnega varovanja denarnih tokov 
2.5.1.10.3.1 Dobički iz neuspešnega varovanja denarnih tokov 
364. člen 
(UP152 Varovanje denarnih tokov – dobički iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju denarnih tokov posameznih instrumentov – neuspešni del) 
Postavka UP152 Varovanje denarnih tokov – dobički iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju denarnih tokov posameznih instrumentov – neuspešni del zajema dobičke poslovnega leta iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov posameznih finančnih instrumentov ob izpolnjevanju vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9, ki se nanašajo na neuspešni del varovanja denarnih tokov posameznih finančnih instrumentov. Vključuje neto pozitivne učinke iz spremembe poštene vrednosti neuspešnega dela varovanja, ki se ugotavljajo na ravni posameznega izvedenega finančnega instrumenta iz postavk A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 11 − izvedeni finančni instrumenti za varovanje denarnih tokov (mikro).
365. člen 
(UP156 Varovanje denarnih tokov – dobički iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju denarnih tokov skupine finančnih instrumentov – neuspešni del) 
Postavka UP156 Varovanje denarnih tokov – dobički iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju denarnih tokov skupine finančnih instrumentov – neuspešni del zajema dobičke poslovnega leta iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov skupin finančnih instrumentov (npr. pred obrestnim tveganjem) ob izpolnjevanju vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9. Vključuje neto pozitivne učinke iz spremembe poštene vrednosti, ki se nanašajo na neuspešni del varovanja denarnih tokov skupine finančnih instrumentov ter se ugotavljajo na ravni posameznega izvedenega finančnega instrumenta iz postavk A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 14 − izvedeni finančni instrument za varovanje denarnih tokov (makro).
2.5.1.10.3.2 Izgube iz neuspešnega varovanja denarnih tokov 
366. člen 
(UO152 Varovanje denarnih tokov – izgube iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju denarnih tokov posameznih instrumentov – neuspešni del) 
Postavka UO152 Varovanje denarnih tokov – izgube iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju denarnih tokov posameznih instrumentov – neuspešni del zajema izgube poslovnega leta iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov posameznih finančnih instrumentov ob izpolnjevanju vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9, ki se nanašajo na neuspešni del varovanja denarnih tokov posameznih finančnih instrumentov. Vključuje neto negativne učinke iz spremembe poštene vrednosti neuspešnega dela varovanja, ki se ugotavljajo na ravni posameznega izvedenega finančnega instrumenta iz postavk A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 11 − izvedeni finančni instrumenti za varovanje denarnih tokov (mikro).
367. člen 
(UO156 Varovanje denarnih tokov – izgube iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju denarnih tokov skupine finančnih instrumentov – neuspešni del) 
Postavka UO156 Varovanje denarnih tokov – izgube iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju denarnih tokov skupine finančnih instrumentov – neuspešni del zajema izgube poslovnega leta iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov skupin finančnih instrumentov (npr. pred obrestnim tveganjem) ob izpolnjevanju vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9. Vključuje neto negativne učinke iz spremembe poštene vrednosti, ki se nanašajo na neuspešni del varovanja denarnih tokov skupine finančnih instrumentov ter se ugotavljajo na ravni posameznega izvedenega finančnega instrumenta iz postavk A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 14 − izvedeni finančni instrument za varovanje denarnih tokov (makro).
2.5.1.11 Neto dobički ali izgube iz tečajnih razlik 
368. člen 
(VN020 Neto dobički/izgube iz tečajnih razlik)
Postavka VN020 Neto dobički/izgube iz tečajnih razlik zajema dobičke in izgube poslovnega leta iz tečajnih razlik od dolžniških finančnih instrumentov oziroma poslovnih terjatev in obveznosti, nastalih zaradi spremembe tečajev tujih valut in posledično spremembe protivrednosti finančnih instrumentov oziroma poslovnih terjatev in obveznosti v eurih.
2.5.1.12 Dobički in izgube iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev in naložb v družbe v skupini, ki se ne obravnavajo po MSRP 5 
2.5.1.12.1 Dobički in izgube iz odprave pripoznanja naložb v družbe v skupini, ki se ne obravnavajo po MSRP 5 
369. člen 
(UP183 Dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – naložbe v družbe v skupini) 
Postavka UP183 Dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – naložbe v družbe v skupini zajema realizirane dobičke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi) naložb v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe iz izkaza finančnega položaja, ki se pred odpravo pripoznanja niso obravnavale kot nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo po MSRP 5 (tj. razliko med prodajno ceno in knjigovodsko vrednostjo teh naložb), ki se nanašajo na postavke A1104 Delnice odvisnih družb,A1105 Delnice pridruženih družb,A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb,A1203 Poslovni deleži v odvisne družbe,A1204 Poslovni deleži v pridružene družbe in A1205 Poslovni deleži v skupaj obvladovane družbe,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 17 − obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,18 – po pošteni vrednosti prekdrugega vseobsegajočega donosa ali 16 − drugo.
370. člen 
(UO183 Izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – naložbe v družbe v skupini) 
Postavka UO183 Izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – naložbe v družbe v skupini zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi ali odpisu) naložb v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe iz izkaza finančnega položaja, ki se pred odpravo pripoznanja niso obravnavale kot nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo po MSRP 5 (tj. razliko med knjigovodsko vrednostjo in prodajno ceno teh naložb), ki se nanašajo na postavke A1104 Delnice odvisnih družb,A1105 Delnice pridruženih družb, A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb,A1203 Poslovni deleži v odvisne družbe,A1204 Poslovni deleži v pridružene družbe in A1205 Poslovni deleži v skupaj obvladovane družbe, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 17 − obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,18 – po pošteni vrednosti prekdrugega vseobsegajočega donosa ali 16 − drugo.
2.5.1.12.2 Dobički iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev 
371. člen 
(UP180 Dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – opredmetena osnovna sredstva) 
Postavka UP180 Dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – opredmetena osnovna sredstva zajema realizirane dobičke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi) opredmetenih osnovnih sredstev iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med prodajno ceno in knjigovodsko vrednostjo teh sredstev), ki se nanašajo na postavke A1401 Zemljišča,A1402 Zgradbe,A1403 Nepremičnine v najemu,A1405 Drobni inventar,A1406 Oprema v najemu,A1407 Računalniška oprema inA1408 Druga oprema, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
372. člen 
(UP181 Dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – neopredmetena sredstva) 
Postavka UP181 Dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – neopredmetena sredstva zajema realizirane dobičke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi) neopredmetenih sredstev iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med prodajno ceno in knjigovodsko vrednostjo teh sredstev), ki se nanašajo na postavki A1502 Premoženjske pravice inA1505 Druga neopredmetena sredstva, označeni po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
373. člen 
(UP182 Dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – naložbene nepremičnine) 
Postavka UP182 Dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – naložbene nepremičnine zajema realizirane dobičke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi) naložbenih nepremičnin iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med prodajno ceno in knjigovodsko vrednostjo teh sredstev), ki se nanašajo na postavkoA2702 Naložbene nepremičnine – zemljišča in zgradbe, označeno po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
374. člen 
(UP189 Dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – druga sredstva) 
Postavka UP189 Dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – druga sredstva zajema realizirane dobičke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi) zalog in drugih poslovnih sredstev (ne finančnih sredstev) iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med prodajno ceno in knjigovodsko vrednostjo teh sredstev), ki niso zajeti v postavkah UP180, UP181 in UP182 ter se nanašajo na postavke A2917 Terjatve za plačane davke od dohodkov pravnih oseb,A2919 Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve, A2941 Predujmi za opredmetena osnovna sredstva in A2942 Predujmi za druge namene ter postavke A2913 Predujmi za neopredmetena sredstva, A2938 Zalogemateriala in drobnega inventarja, A2939 Druge zaloge in A2940 Zlato, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
2.5.1.12.3 Izgube iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev 
375. člen 
(UO180 Izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – opredmetena osnovna sredstva) 
Postavka UO180 Izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – opredmetena osnovna sredstva zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja opredmetenih osnovnih sredstev iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med knjigovodsko vrednostjo in prodajno ceno teh sredstev), ki se nanašajo na postavke A1401 Zemljišča, A1402 Zgradbe,A1403 Nepremičnine v najemu,A1405 Drobni inventar,A1406 Oprema v najemu, A1407 Računalniška oprema inA1408 Druga oprema, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
376. člen 
(UO181 Izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – neopredmetena sredstva) 
Postavka UO181 Izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – neopredmetena sredstva zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja neopredmetenih sredstev iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med knjigovodsko vrednostjo in prodajno ceno teh sredstev), ki se nanašajo na postavki A1502 Premoženjske pravice inA1505 Druga neopredmetena sredstva, označeni po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
377. člen 
(UO182 Izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – naložbene nepremičnine) 
Postavka UO182 Izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo naložbene nepremičnine zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja naložbenih nepremičnin iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med knjigovodsko vrednostjo in prodajno ceno teh sredstev), ki se nanašajo na postavko A2702 Naložbene nepremičnine – zemljišča in zgradbe,označeno po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
378. člen 
(UO189 Izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – druga sredstva) 
Postavka UO189 Izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – druga sredstva zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja zalog in drugih poslovnih sredstev (ne finančnih sredstev) iz izkaza finančnega položaja (tj. razliko med knjigovodsko vrednostjo in prodajno ceno teh sredstev), ki niso zajeti v postavki UO180, UO181 ali UO182 ter se nanašajo na postavke A2917 Terjatve za plačane davke od dohodkov pravnih oseb, A2919 Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve, A2941 Predujmi za opredmetena osnovna sredstva in A2942 Predujmi za druge namene ter postavke A2913 Predujmi za neopredmetena sredstva, A2938 Zaloge materiala in drobnega inventarja, A2939 Druge zaloge in A2940 Zlato, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
2.5.1.13 Drugi poslovni prihodki 
379. člen 
(UP192 Dobički iz spremembe poštene vrednosti naložbenih nepremičnin oziroma opredmetenih sredstev, ki se merijo po modelu poštene vrednosti) 
Postavka UP192 Dobički iz spremembe poštene vrednosti naložbenih nepremičnin oziroma opredmetenih sredstev, ki se merijo po modelu poštene vrednosti zajema dobičke iz spremembe poštene vrednosti naložbenih nepremičnin oziroma opredmetenih sredstev v poslovnem letu, ki se merijo po modelu prevrednotenja (poštene vrednosti) v skladu z MRS 40 Naložbene nepremičnine in se nanašajo na postavko A2702 Naložbene nepremičnine – zemljišča in zgradbe.
380. člen 
(UP190 Prihodki od naložbenih nepremičnin, danih v poslovni najem) 
Postavka UP190 Prihodki od naložbenih nepremičnin, danih v poslovni najem zajema prihodke poslovnega leta iz najemnin od naložbenih nepremičnin, danih v poslovni najem (tudi naložbenih nepremičnin, ki so bile namenjene prodaji in razporejene v skupino nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo ali spadajo v ustavljeni del poslovanja), ki se nanašajo na postavko A2702 Naložbene nepremičnine – zemljišča in zgradbe.
381. člen 
(UP191 Prihodki od opredmetenih osnovnih sredstev, danih v poslovni najem) 
Postavka UP191 Prihodki od opredmetenih osnovnih sredstev, danih v poslovni najem zajema prihodke poslovnega leta iz najemnin od opredmetenih osnovnih sredstev (razen naložbenih nepremičnin), danih v poslovni najem (tudi opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila namenjena prodaji in razporejena v skupino nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo ali spadajo v ustavljeni del poslovanja), ki se nanašajo na postavke A1402 Zgradbe,A1403 Nepremičnine v najemu,A1405 Drobni inventar,A1406 Oprema v najemu,A1407 Računalniška oprema inA1408 Druga oprema.
382. člen 
(UP199 Drugi poslovni prihodki) 
Postavka UP199 Drugi poslovni prihodki zajema dobičke poslovnega leta iz trgovanja z zlatom, drugimi plemenitimi kovinami in blagom ter druge poslovne prihodke poslovnega leta, ki se ne nanašajo na poslovanje s finančnimi instrumenti in ne ustrezajo opisom predhodno navedenih postavk.
2.5.1.14 Drugi poslovni odhodki 
383. člen 
(UO192 Izgube iz spremembe poštene vrednosti naložbenih nepremičnin oziroma opredmetenih sredstev, ki se merijo po modelu poštene vrednosti) 
Postavka UO192 Izgube iz spremembe poštene vrednosti naložbenih nepremičnin oziroma opredmetenih sredstev, ki se merijo po modelu poštene vrednosti zajema izgube iz spremembe poštene vrednosti naložbenih nepremičnin oziroma opredmetenih sredstev v poslovnem letu, ki se merijo po modelu prevrednotenja (poštene vrednosti) in se nanašajo na postavko A2702 Naložbene nepremičnine – zemljišča in zgradbe.
384. člen 
(UO190 Odhodki iz naložbenih nepremičnin, danih v poslovni najem) 
Postavka UO190 Odhodki iz naložbenih nepremičnin, danih v poslovni najem zajema odhodke oziroma stroške poslovnega leta, povezane z naložbenimi nepremičninami, danimi v poslovni najem (tudi naložbenimi nepremičninami, ki so bile namenjene prodaji in razporejene v skupino nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo ali spadajo v ustavljeni del poslovanja), ki se nanašajo na postavkoA2702 Naložbene nepremičnine – zemljišča in zgradbe.
385. člen 
(UO191 Odhodki iz opredmetenih osnovnih sredstev, danih v poslovni najem) 
Postavka UO191 Odhodki iz opredmetenih osnovnih sredstev, danih v poslovni najem zajema odhodke oziroma stroške poslovnega leta, povezane z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, danimi v poslovni najem (tudi opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki so bili namenjeni prodaji in razporejeni v skupino nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo ali spadajo v ustavljeni del poslovanja), ki se nanašajo na postavke A1402 Zgradbe,A1403 Nepremičnine v najemu,A1405 Drobni inventar,A1406 Oprema v najemu,A1407 Računalniška oprema inA1408 Druga oprema.
386. člen 
(UO199 Drugi poslovni odhodki) 
Postavka UO199 Drugi poslovni odhodki zajema izgube poslovnega leta iz trgovanja z zlatom, drugimi plemenitimi kovinami in blagom ter druge odhodke poslovnega leta, ki se ne nanašajo na poslovanje s finančnimi instrumenti in ne ustrezajo opisom predhodno navedenih postavk.
2.5.1.15 Administrativni stroški 
387. člen 
(UO201 Stroški v zvezi s pokojninami in podobni stroški) 
(1) Postavka UO201 Stroški v zvezi s pokojninami in podobni stroški zajema stroške poslovnega leta, ki se nanašajo na kratkoročne obveznosti banke do zaposlencev iz naslova pozaposlitvenih zaslužkov, kar vključuje tudi prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (vplačila v t. i. drugi pokojninski steber, ki je strošek banke).
(2) Banka v postavko iz prejšnjega odstavka ne vključi odhodkov iz dolgoročnih obveznosti za ugodnosti zaposlencev po MRS 19 (med katere lahko spadajo obveznosti za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade), ki se v skladu z navodili za izpolnjevanje predlog FINREP prikazujejo kot odhodki za oblikovane rezervacije, tj. v postavki UO401.
388. člen 
(UO204 Stroški v zvezi s prispevki za socialno varnost) 
Postavka UO204 Stroški v zvezi s prispevki za socialno varnost zajema stroške poslovnega leta, ki se nanašajo na kratkoročne obveznosti banke do zaposlencev iz naslova vplačil v sklade za socialno varnost (razen pozaposlitvenih zaslužkov zaposlencev), kar vključuje tudi:
– prispevke na obračunane bruto plače, ki bremenijo delodajalca (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko varstvo);
– kolektivno nezgodno zavarovanje ter druge oblike zdravstvenega in življenjskega zavarovanja delavcev;
– zavarovanje odgovornosti delavcev.
389. člen 
(UO205 Plače) 
Postavka UO205 Plače zajema stroške poslovnega leta iz naslova obračunanih bruto plač, vključno z regresom za letni dopust ter prispevki in davki, ki bremenijo zaposlence.
390. člen 
(UO206 Odpravnine) 
Postavka UO206 Odpravnine zajema stroške poslovnega leta iz naslova odpravnin zaposlenim ob prekinitvi delovnega razmerja, kot so opredeljene v 8. členu MRS 19 (bodisi zaradi predčasne upokojitve bodisi zaradi prenehanja zaposlitve na podlagi ponudbe delodajalca).
391. člen 
(UO202 Izplačila zaposlencem v delnicah) 
Postavka UO202 Izplačila zaposlencem v delnicah zajema stroške poslovnega leta, ki se nanašajona izplačila zaposlencem za opravljeno delo v obliki delnic.
392. člen 
(UO203 Drugi stroški dela) 
Postavka UO203 Drugi stroški dela zajema stroške poslovnega leta iz naslova drugih prejemkov zaposlencev, kot so nadomestilo za prehrano, povračilo stroškov prevoza na delo, solidarnostne pomoči in plačila za opravljene zdravstvene storitve ter nagrade članom nadzornega sveta, ki niso vključeni v eno izmed postavk UO201, UO202, UO204, UO205 ali UO206.
393. člen 
(UO210 Stroški reklame) 
Postavka UO210 Stroški reklame zajema stroške reklame v poslovnem letu, kot so oglaševanje v časopisu, na radiu in televiziji, propagandni letaki in prospekti, sponzorstva, oglaševanje na plakatih, storitve oglaševalskih agencij, udeležba na sejmih z namenom oglaševanja ipd.
394. člen 
(UO222 Stroški svetovanja in profesionalnega servisiranja) 
Postavka UO222 Stroški svetovanja in profesionalnega servisiranja zajema stroške poslovnega leta za opravljene svetovalne in revizijske storitve ter druge storitve profesionalnega servisiranja, kot so računovodske storitve.
395. člen 
(UO223 Stroški v zvezi s kreditnim tveganjem) 
Postavka UO223 Stroški v zvezi s kreditnim tveganjem zajema stroške poslovnega leta v zvezi s kreditnim tveganjem, kot so stroški, nastali z izterjavo (vključno z opominjanjem), sodnimi postopki in zasegom zavarovanj zaradi neodplačevanja dolgov komitentov, stroški v zvezi z izbrisom hipotek oziroma izbrisnimi pobotnicami.
396. člen 
(UO224 Stroški sodnih postopkov, ki niso povezani z izterjavo) 
Postavka UO224 Stroški sodnih postopkov, ki niso povezani z izterjavo zajema stroške poslovnega leta, nastale v sodnih postopkih, ki niso povezani s kreditnim tveganjem oziroma izterjavo in za katere predhodno niso bile oblikovane rezervacije.
397. člen 
(UO225 Stroški odvetniških in notarskih storitev, ki niso povezani s sodnimi postopki) 
Postavka UO225 Stroški odvetniških in notarskih storitev, ki niso povezani s sodnimi postopki zajema stroške poslovnega leta za opravljene odvetniške in notarske storitve, ki niso povezane s sodnimi postopki.
398. člen 
(UO212 Stroški informacijskega sistema) 
Postavka UO212 Stroški informacijskega sistema zajema stroške materiala in storitev v poslovnem letu v zvezi z informacijskim sistemom (vključno z zavarovanjem), ki ne povečujejo nabavne vrednosti računalniške opreme in licenc za računalniške programe ter se nanašajo na postavki A1407 Računalniška oprema in A1502 Premoženjske pravice.
399. člen 
(UO213 Stroški najemnin in zakupnin) 
Postavka UO213 Stroški najemnin in zakupnin zajema stroške najemnin in zakupnin nepremičnin in opreme.
400. člen 
(UO214 Stroški drugih storitev) 
Postavka UO214 Stroški drugih storitev zajema stroške sejnin, opravljenih prevozov in stroške drugih storitev, ki niso zajeti v opredeljenih stroškovnih postavkah od UO200 do UO213, postavkah od UO215 do UO219, postavkah od UO221 do UO229 ter v postavki UO230 ali UO231.
401. člen 
(UO228 Stroški v zvezi z vzdrževanjem, upravljanjem in varovanjem nepremičnin) 
Postavka UO228 Stroški v zvezi z vzdrževanjem, upravljanjem in varovanjem nepremičnin zajema stroške vzdrževanja, upravljanja in varovanja nepremičnin (vključno z nepremičninami v najemu), ki ne izboljšajo njihove uporabe ali ne podaljšajo njihove življenjske dobe, ter spremljajoče stroške zavarovanja in stroške komunalnih storitev, ki so povezani z uporabo nepremičnin (voda, elektrika, ogrevanje).
402. člen 
(UO229 Stroški v zvezi z vzdrževanjem, upravljanjem in varovanjem drugih opredmetenih osnovnih sredstev) 
Postavka UO229 Stroški v zvezi z vzdrževanjem, upravljanjem in varovanjem drugih opredmetenih osnovnih sredstev zajema stroške vzdrževanja, upravljanja, varovanja in zavarovanja opredmetenih osnovnih sredstev (razen nepremičnin in računalniške opreme), vključno z opredmetenimi osnovnimi sredstvi v najemu, ki ne izboljšajo njihove uporabe ali ne podaljšajo njihove življenjske dobe.
403. člen 
(UO216 Stroški poštnine in komunikacije) 
Postavka UO216 Stroški poštnine in komunikacije zajema stroške poštnih storitev, telefonije, najetih linij, uporabe aplikacij Reuters, Bloomberg in podobnih storitev.
404. člen 
(UO218 Stroški službenih poti) 
Postavka UO218 Stroški službenih poti zajema stroške poslovnega leta v zvezi s službenimi potovanji.
405. člen 
(UO219 Stroški izobraževanja in štipendiranja) 
Postavka UO219 Stroški izobraževanja in štipendiranja zajema stroške šolnin in izobraževanja zaposlencev ter štipendiranja dijakov in študentov.
406. člen 
(UO221 Stroški nadzora) 
Postavka UO221 Stroški nadzora zajema stroške za opravljene storitve nadzora (ECB, Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev).
407. člen 
(UO220 Stroški materiala) 
Postavka UO220 Stroški materiala zajema stroške energije, strokovne literature, pisarniškega in drugega materiala, razen stroškov materiala za vzdrževanje informacijskega sistema, zajetih v postavki UO212 Stroški informacijskega sistema.
408. člen 
(UO230 Stroški obdavčitve in drugih dajatev) 
Postavka UO230 Stroški obdavčitve in drugih dajatev zajema stroške članarin, obdavčitve in drugih dajatev, razen obdavčitve po zakonu, ki ureja obdavčitev dohodkov pravnih oseb, vključenih v postavke od VN070 do VN073, ter vplačil v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog, vključenih v postavko UO231.
409. člen 
(UO231 Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog) 
Postavka UO231 Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog zajema odhodke za vplačila v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog.
2.5.1.16 Amortizacija 
410. člen 
(UO300 Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev) 
Postavka UO300 Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev zajema stroške amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, ki ne vključujejo izgubljene vrednosti teh sredstev zaradi njihove oslabitve ali odpisa ter se nanašajo na postavke A1402 Zgradbe,A1403 Nepremičnine v najemu,A1405 Drobni inventar,A1406 Oprema v najemu, A1407 Računalniška oprema inA1408 Druga oprema,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
411. člen 
(UO301 Amortizacija neopredmetenih sredstev) 
Postavka UO301 Amortizacija neopredmetenih sredstev zajema stroške amortizacije neopredmetenih sredstev, ki ne vključujejo izgubljene vrednosti teh sredstev zaradi njihove oslabitve ali odpisa ter se nanašajo na postavke A1502 Premoženjske pravice,A1503 Odloženi stroški lastnega razvijanja inA1505 Druga neopredmetena sredstva,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
412. člen 
(UO302 Amortizacija naložbenih nepremičnin) 
Postavka UO302 Amortizacija naložbenih nepremičnin zajema stroške amortizacije naložbenih nepremičnin, merjenih po modelu nabavne vrednosti, ki ne vključujejo izgubljene vrednosti teh nepremičnin zaradi njihove oslabitve ali odpisa ter se nanašajo na postavko A2702 Naložbene nepremičnine – zemljišča in zgradbe, označeno po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo in po šifrantu 49. Model vrednotenja s šifro 2 − nabavna vrednost.
2.5.1.17 Neto dobički in izgube ob spremembi pogojev odplačevanja 
413. člen 
(VN026 Neto dobički in izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa) 
Postavka VN026 Neto dobički in izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa zajema dobičke in izgube, nastale v poslovnem letu ob spremembi pogojev odplačevanja dolžniških finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki v skladu 5.4.3 členom MSRP 9 ne vodijo do odprave pripoznanja teh finančnih sredstev iz izkaza finančnega položaja. Ti dobički in izgube izhajajo iz prilagoditve bruto knjigovodske vrednosti finančnih sredstev (s protipostavko v poslovnem izidu) na podlagi izračunane sedanje vrednosti na novo dogovorjenih ali spremenjenih diskontiranih pogodbenih denarnih tokov ter se nanašajo na postavke A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0418 Terjatve iz finančnega najema,A0419 Sindicirani krediti,A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti,A0417 Druga finančna sredstva,A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 18 − po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
414. člen 
(VN027 Neto dobički in izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti) 
Postavka VN027 Neto dobički in izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti zajema dobičke in izgube, nastale v poslovnem letu ob spremembi pogojev odplačevanja dolžniških finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, ki v skladu s 5.4.3 členom MSRP 9 ne vodijo do odprave pripoznanja teh finančnih sredstev iz izkaza finančnega položaja. Ti dobički in izgube izhajajo iz prilagoditve bruto knjigovodske vrednosti finančnih sredstev (s protipostavko v poslovnem izidu) na podlagi izračunane sedanje vrednosti na novo dogovorjenih ali spremenjenih diskontiranih pogodbenih denarnih tokov ter se nanašajo na postavki A2928 Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta in A2932 Terjatve do kupcev ter postavke A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti, A0418 Terjatve iz finančnega najema,A0419 Sindicirani krediti, A0417 Druga finančna sredstva, A2601 Čeki, poslani na unovčenje,A2901 Čeki,A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
2.5.1.18 Rezervacije 
2.5.1.18.1 Odhodki iz oblikovanih rezervacij 
415. člen 
(UO400 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za prevzete obveznosti iz kreditov in dana finančna poroštva) 
Postavka UO400 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za prevzete obveznosti iz kreditov in dana finančna poroštva zajema odhodke poslovnega leta iz oblikovanih rezervacij za prevzete obveznosti iz kreditov in dana finančna poroštva v poslovnem letu, ki se nanašajo na del postavke P1001 Rezervacije za zunajbilančne obveznosti.
416. člen 
(UO404 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za prevzete obveznosti za vplačila v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog) 
Postavka UO404 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za prevzete obveznosti za vplačila v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog zajema odhodke poslovnega leta iz oblikovanih rezervacij za prevzete obveznosti za vplačila v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog, ki se nanašajo na del postavke P1001 Rezervacije za zunajbilančne obveznosti.
417. člen 
(UO401 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti do zaposlencev za določene zaslužke) 
Postavka UO401 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti do zaposlencev za določene zaslužke zajema odhodke poslovnega leta iz oblikovanih rezervacij za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti do zaposlencev za določene zaslužke v poslovnem letu, ki se nanašajo na postavko P1201 Rezervacije za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za določene zaslužke.
418. člen 
(UO405 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za druge dolgoročne zaslužke zaposlencev) 
Postavka UO405 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za druge dolgoročne zaslužke zaposlencev zajema odhodke poslovnega leta iz oblikovanih rezervacij za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlencev v poslovnem letu, ki se nanašajo na postavko P1205 Drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev.
419. člen 
(UO402 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za reorganizacijo) 
Postavka UO402 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za reorganizacijo zajema odhodke poslovnega leta iz oblikovanih rezervacij za reorganizacijo v poslovnem letu, ki se nanašajo na postavko P1203 Rezervacije za reorganizacijo.
420. člen 
(UO403 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbe) 
Postavka UO403 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbe zajema odhodke poslovnega leta iz oblikovanih rezervacij za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbev poslovnem letu, ki se nanašajo na postavko P1204 Rezervacije za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbe.
421. člen 
(UO409 Odhodki iz oblikovanih drugih rezervacij) 
Postavka UO409 Odhodki iz oblikovanih drugih rezervacij zajema odhodke poslovnega leta iz oblikovanih rezervacij za kočljive pogodbe in drugih rezervacij v skladu z določbami MRS 37 v poslovnem letu, ki se nanašajo na postavko P1202 Druge rezervacije.
2.5.1.18.2 Prihodki iz ukinjenih rezervacij 
422. člen 
(UP400 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za prevzete obveznosti iz kreditov in dana finančna poroštva) 
Postavka UP400 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za prevzete obveznosti iz kreditov in dana finančna poroštva zajema prihodke poslovnega leta iz ukinjenih rezervacij v poslovnem letu, ki so bile v prejšnjih poslovnih letih oblikovane za prevzete obveznosti iz kreditov in dana finančna poroštva ter se nanašajo na del postavke P1001 Rezervacije za zunajbilančne obveznosti.
423. člen 
(UP404 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za prevzete obveznosti za vplačila v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog) 
Postavka UP404 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za prevzete obveznosti za vplačila v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog zajema prihodke poslovnega leta iz ukinjenih rezervacij, ki so bile v prejšnjih poslovnih letih oblikovane za prevzete obveznosti za vplačila v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog ter se nanašajo na del postavke P1001 Rezervacije za zunajbilančne obveznosti.
424. člen 
(UP401 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti do zaposlencev za določene zaslužke) 
Postavka UP401 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti do zaposlencev za določene zaslužke zajema prihodke poslovnega leta iz ukinjenih rezervacij, ki so bile v prejšnjih poslovnih letih oblikovane za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti do zaposlencev za določene zaslužke ter se nanašajo na postavko P1201 Rezervacije za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za določene zaslužke.
425. člen 
(UP405 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za druge dolgoročne zaslužke zaposlencev) 
Postavka UP405 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za druge dolgoročne zaslužke zaposlencev zajema prihodke poslovnega leta iz ukinjenih rezervacij, ki so bile v prejšnjih poslovnih letih oblikovane za druge dolgoročne zaslužke zaposlencev in se nanašajo na postavko P1205 Drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev.
426. člen 
(UP402 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za reorganizacijo) 
Postavka UP402 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za reorganizacijo zajema prihodke poslovnega leta iz ukinjenih rezervacij v poslovnem letu, ki so bile v prejšnjih poslovnih letih oblikovane za reorganizacijo in se nanašajo na postavko P1203 Rezervacije za reorganizacijo.
427. člen 
(UP403 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbe) 
Postavka UP403 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbe zajema prihodke poslovnega leta iz ukinjenih rezervacij v poslovnem letu, ki so bile v prejšnjih poslovnih letih oblikovane za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbe ter se nanašajo na postavko P1204 Rezervacije za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbe.
428. člen 
(UP409 Prihodki iz ukinjenih drugih rezervacij) 
Postavka UP409 Prihodki iz ukinjenih drugih rezervacij zajema prihodke poslovnega leta iz ukinjenih rezervacij v poslovnem letu, ki so bile v prejšnjih poslovnih letih oblikovane za kočljive pogodbe in druge namene v skladu z določbami MRS 37 ter se nanašajo na postavko P1202 Druge rezervacije.
2.5.1.19 Oslabitve in odprava oslabitev finančnih sredstev, ki se ne merijo po pošteni vrednosti skozi poslovni izid 
2.5.1.19.1 Oslabitve in odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa 
2.5.1.19.1.1 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa 
429. člen 
(UO508 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – dolžniški vrednostni papirji) 
(1) Postavka UO508 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – dolžniški vrednostni papirji zajema oblikovane oslabitve dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki se nanašajo na postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 18 − po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka zajema tudi izgube iz odpisov dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
430. člen 
(UO509 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – krediti in druga finančna sredstva) 
(1) Postavka UO509 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – krediti in druga finančna sredstva zajema v poslovnem letu oblikovane oslabitve kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki se nanašajo na postavke A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti,A0417 Druga finančna sredstva,A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0418 Terjatve iz finančnega najema in A0419 Sindicirani krediti,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 18 − po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka zajema tudi izgube iz odpisov kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
2.5.1.19.1.2 Odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa 
431. člen 
(UP508 Odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – dolžniški vrednostni papirji) 
(1) Postavka UP508 Odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – dolžniški vrednostni papirji zajema prihodke iz odprave oslabitev dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki se nanašajo na postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 18 − po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka zajema tudi realizirane dobičke iz poplačila v predhodnih letih odpisanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
432. člen 
(UP509 Odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – krediti in druga finančna sredstva) 
(1) Postavka UP509 Odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – krediti in druga finančna sredstva zajema prihodke iz odprave oslabitev kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki se nanašajo na postavke A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti,A0417 Druga finančna sredstva,A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0418 Terjatve iz finančnega najema in A0419 Sindicirani krediti,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 18 − po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka zajema tudi realizirane dobičke iz poplačila v predhodnih letih odpisanih kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
2.5.1.19.2 Oslabitve in odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti 
2.5.1.19.2.1 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti 
433. člen 
(UO510 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – dolžniški vrednostni papirji) 
(1) Postavka UO510 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – dolžniški vrednostni papirji zajema oblikovane oslabitve dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti, ki se nanašajo na postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka zajema tudi izgube iz odpisov dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti.
434. člen 
(UO511 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – krediti in druga finančna sredstva) 
(1) Postavka UO511 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – krediti in druga finančna sredstva zajema oblikovane oslabitve kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, ki se nanašajo na postavke A0201 Poravnalni račun pri centralni banki, A0301 Obvezna rezerva pri centralni banki, A2928 Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta in A2932 Terjatve do kupcev ter postavke A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah (razen v delu postavke, ki se nanaša na vpogledne vloge pri bankah),A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti, A0418 Terjatve iz finančnega najema,A0419 Sindicirani krediti, A0417 Druga finančna sredstva, A2601 Čeki, poslani na unovčenje in A2901 Čeki,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka zajema tudi izgube iz odpisov kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti.
2.5.1.19.2.2 Odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti 
435. člen 
(UP510 Odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – dolžniški vrednostni papirji) 
(1) Postavka UP510 Odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – dolžniški vrednostni papirji zajema prihodke iz odprave oslabitev dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti, ki se nanašajo na postavke A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka zajema tudi realizirane dobičke iz poplačila v predhodnih letih odpisanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti.
436. člen 
(UP511 Odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – krediti in druga finančna sredstva) 
(1) Postavka UP511 Odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – krediti in druga finančna sredstva zajema prihodke iz odprave oslabitev kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, ki se nanašajo na postavke A0201 Poravnalni račun pri centralni banki, A0301 Obvezna rezerva pri centralni banki, A2928 Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta in A2932 Terjatve do kupcev ter postavke A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah (razen v delu postavke, ki se nanaša na vpogledne vloge pri bankah), A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti, A0418 Terjatve iz finančnega najema,A0419 Sindicirani krediti, A0417 Druga finančna sredstva, A2601 Čeki, poslani na unovčenje in A2901 Čeki,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti.
(2) Postavka iz prejšnjega odstavka zajema tudi realizirane dobičke iz poplačila v predhodnih letih odpisanih kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti.
2.5.1.20 Oslabitve in odprava oslabitev naložb v kapital družb v skupini 
2.5.1.20.1 Oslabitve naložb v kapital družb v skupini 
437. člen 
(UO520 Oslabitve naložb v kapital pridruženih družb) 
Postavka UO520 Oslabitve naložb v kapital pridruženih družb zajema oslabitve naložb v kapital pridruženih družb, ki se merijo po modelu nabavne vrednosti ali po modelu poštene vrednosti ter se nanašajo na postavki A1105 Delnice pridruženih družb inA1204 Poslovni deleži v pridružene družbe, označeni po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 05 – razpoložljiva za prodajo ali 16  drugo.
438. člen 
(UO521 Oslabitve naložb v kapital skupaj obvladovanih družb) 
Postavka UO52 Oslabitve naložb v kapital skupaj obvladovanih družb zajema oslabitve naložb v kapital skupaj obvladovanih družb, ki se merijo po modelu nabavne vrednosti ali po modelu poštene vrednosti, v poslovnem letu, ter se nanašajo na postavki A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb in A1205 Poslovni deleži v skupaj obvladovane družbe,označeni po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 05 − razpoložljiva za prodajo ali 16 − drugo.
439. člen 
(UO522 Oslabitve naložb v kapital odvisnih družb) 
Postavka UO522 Oslabitve naložb v kapital odvisnih družb zajema oslabitve naložb v kapital odvisnih družb, ki se merijo po modelu nabavne vrednosti ali po modelu poštene vrednosti, v poslovnem letu, ter se nanašajo na postavki A1104 Delnice odvisnih družb in A1203 Poslovni deleži v odvisne družbe,označeni po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 05 − razpoložljiva za prodajo ali 16 − drugo.
2.5.1.20.2 Odprava oslabitev naložb v kapital družb v skupini 
440. člen 
(UP520 Odprava oslabitev naložb v kapital pridruženih družb) 
Postavka UP520 Odprava oslabitev naložb v kapital pridruženih družb zajema odpravo oslabitev naložb v kapital pridruženih družb, ki se merijo po modelu nabavne vrednosti v skladu z MRS 36 ter se nanašajo na postavki A1105 Delnice pridruženih družb inA1204 Poslovni deleži v pridružene družbe,označeni po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
441. člen 
(UP521 Odprava oslabitev naložb v kapital skupaj obvladovanih družb) 
Postavka UP521 Odprava oslabitev naložb v kapital skupaj obvladovanih družb zajema odpravo oslabitev naložb v kapital skupaj obvladovanih družb, ki se merijo po modelu nabavne vrednosti v skladu z MRS 36 ter se nanašajo na postavki A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb in A1205 Poslovni deleži v skupaj obvladovane družbe,označeni po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
442. člen 
(UP522 Odprava oslabitev naložb v kapital odvisnih družb) 
Postavka UP522 Odprava oslabitev naložb v kapital odvisnih družb zajema odpravo oslabitev naložb v kapital odvisnih družb v poslovnem letu, ki se merijo po modelu nabavne vrednosti v skladu z MRS 36 ter se nanašajo na postavki A1104 Delnice odvisnih družb in A1203 Poslovni deleži v odvisne družbe,označeni po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
2.5.1.21 Oslabitve in odprava oslabitev nefinančnih sredstev 
2.5.1.21.1 Oslabitve nefinančnih sredstev 
443. člen 
(UO530 Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev) 
Postavka UO530 Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev zajema oslabitve in odpise opredmetenih osnovnih sredstev, ki se merijo po modelu nabavne vrednosti ali po modelu prevrednotenja (poštene vrednosti) ter se nanašajo na postavke A1401 Zemljišča,A1402 Zgradbe,A1403 Nepremičnine v najemu, A1405 Drobni inventar,A1406 Oprema v najemu,A1407 Računalniška oprema inA1408 Druga oprema, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
444. člen 
(UO531 Oslabitve naložbenih nepremičnin) 
Postavka UO531 Oslabitve naložbenih nepremičnin zajema oslabitve in odpise naložbenih nepremičnin, ki se merijo po modelu nabavne vrednosti in se nanašajo na postavko A2702 Naložbene nepremičnine – zemljišča in zgradbe,označeno po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
445. člen 
(UO532 Oslabitve dobrega imena) 
Postavka UO532 Oslabitve dobrega imena zajema oslabitve dobrega imena, ki se merijo po modelu nabavne vrednosti in se nanašajo na postavko A1506 Dobro ime.
446. člen 
(UO533 Oslabitve drugih neopredmetenih sredstev) 
Postavka UO533 Oslabitve drugih neopredmetenih sredstev zajema oslabitve in odpise neopredmetenih sredstev (razen dobrega imena), ki se merijo po modelu nabavne vrednosti ali po modelu prevrednotenja (poštene vrednosti) ter se nanašajo na postavki A1502 Premoženjske pravice inA1505 Druga neopredmetena sredstva, označeni po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
447. člen 
(UO539 Oslabitve drugih sredstev) 
Postavka UO539 Oslabitve drugih sredstev zajema morebitne oslabitve in odpise sredstev oziroma poslovnih terjatev, ki se ne nanašajo na poslovanje s finančnimi instrumenti in niso zajeti v postavkah od UO530 do UO533 ter se nanašajo na postavke A2917 Terjatve za plačane davke od dohodka pravnih oseb, A2919 Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve, A2941 Predujmi za opredmetena osnovna sredstva in A2942 Predujmi za druge namene ter postavke A2913 Predujmi za neopredmetena sredstva, A2938 Zaloge materiala in drobnega inventarja, A2939 Druge zaloge in A2940 Zlato, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
2.5.1.21.2 Odprava oslabitev nefinančnih sredstev 
448. člen 
(UP530 Odprava oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev) 
Postavka UP530 Odprava oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev zajema odpravo oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev, ki se merijo po modelu nabavne vrednosti ali po modelu prevrednotenja (poštene vrednosti), ki jih je banka oslabila v prejšnjih letih in se nanašajo na postavke A1401 Zemljišča,A1402 Zgradbe,A1403 Nepremičnine v najemu,A1405 Drobni inventar,A1406 Oprema v najemu,A1407 Računalniška oprema inA1408 Druga oprema, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
449. člen 
(UP531 Odprava oslabitev oziroma prihodki iz kasnejšega merjenja naložbenih nepremičnin) 
Postavka UP531 Odprava oslabitev oziroma prihodki iz kasnejšega merjenja naložbenih nepremičnin zajema odpravo oslabitev naložbenih nepremičnin, ki se merijo po modelu nabavne vrednosti, ki jih je banka oslabila v prejšnjih letih in se nanašajo na postavko A2702 Naložbene nepremičnine – zemljišča in zgradbe, označeno po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
450. člen 
(UP533 Odprava oslabitev drugih neopredmetenih sredstev) 
Postavka UP533 Odprava oslabitev drugih neopredmetenih sredstev zajema odpravo oslabitev neopredmetenih sredstev (razen dobrega imena), ki se merijo po modelu nabavne vrednosti ali po modelu prevrednotenja (poštene vrednosti), ki jih je banka oslabila v prejšnjih letih in se nanašajo na postavki A1502 Premoženjske pravice inA1505 Druga neopredmetena sredstva, označeni po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.
451. člen 
(UP539 Odprava oslabitev drugih sredstev) 
Postavka UP539 Odprava oslabitev drugih sredstev zajema odpravo oslabitev sredstev oziroma poslovnih terjatev, ki se ne nanašajo na poslovanje s finančnimi instrumenti in niso zajeti v postavkah od UP530 do UP533 ter se nanašajo na postavke A2917 Terjatve za plačane davke od dohodka pravnih oseb, A2919 Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve, A2941 Predujmi za opredmetena osnovna sredstva, A2942 Predujmi za druge namene, A2913 Predujmi za neopredmetena sredstva, A2938 Zaloge materiala in drobnega inventarja, A2939 Druge zaloge in A2940 Zlato, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo. Postavka zajema tudi realizirane dobičke iz poplačila poslovnih terjatev, odpisanih v predhodnih letih.
2.5.1.22 Slabo ime 
452. člen 
(UP550 Slabo ime) 
Postavka UP550 Slabo ime zajema prihodke banke v poslovnem letu, nastale ob prevzemu, združitvi ali pripojitvi družb iz primanjkljaja nabavne vrednosti prevzete družbe ali njenega dela glede na določljivo pošteno vrednost pridobljenih sredstev, zmanjšano za dolgove, prevzete in pogojne obveznosti te družbe.
2.5.1.23 Pripadajoči dobički in izgube iz naložb v kapital družb v skupini, obračunanih po kapitalski metodi 
453. člen 
(UP560 Pripadajoči dobički iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi) 
Postavka UP560 Pripadajoči dobički iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi zajema prihodke poslovnega leta iz pripadajočega deleža banke v čistem dobičku pridruženih in skupaj obvladovanih družb, ki se nanašajo na naložbe v postavkah A1105 Delnice pridruženih družb, A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb, A1204 Poslovni deleži v pridružene družbe in A1205 Poslovni deleži v skupaj obvladovane družbe.
454. člen 
(UO560 Pripadajoče izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi) 
Postavka UO560 Pripadajoče izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi zajema izgube poslovnega leta iz pripadajočega deleža banke v čisti izgubi pridruženih in skupaj obvladovanih družb, ki se nanašajo na naložbe v postavkah A1105 Delnice pridruženih družb, A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb, A1204 Poslovni deleži v pridružene družbe in A1205 Poslovni deleži v skupaj obvladovane družbe.
2.5.1.24 Dobički in izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanih obveznosti 
455. člen 
(VN030 Neto dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanih obveznosti)
Postavka VN030 Neto dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanih obveznosti zajema dobičke in izgube poslovnega leta iz merjenja bilančnih postavk (sredstev in obveznosti), ki jih je banka v skladu z določbami MSRP 5 opredelila kot nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo ali kot skupino sredstev za odtujitev in z njimi povezane obveznosti v posesti za prodajo, in niso vključeni v postavki VN031. Ti dobički in izgube se nanašajo na bilančne postavke, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 07 − nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti.
456. člen 
(VN031 Neto dobički/izgube iz odprave pripoznanja naložb v družbe v skupini, obravnavanih kot nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo po MSRP 5)
Postavka VN031 Neto dobički/izgube iz odprave pripoznanja naložb v družbe v skupini, obravnavanih kot nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo po MSRP 5 zajema dobičke in izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi) naložb v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe iz izkaza finančnega položaja, ki so se pred odpravo pripoznanja obravnavale kot nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo po MSRP 5 (tj. razliko med prodajno ceno in knjigovodsko vrednostjo teh naložb), ki se nanašajo na postavke A1104 Delnice odvisnih družb,A1105 Delnice pridruženih družb, A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb,A1203 Poslovni deleži v odvisne družbe,A1204 Poslovni deleži v pridružene družbe in A1205 Poslovni deleži v skupaj obvladovane družbe,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 07 − nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti.
2.5.1.25 Dobički in izgube iz ustavljenega poslovanja 
457. člen 
(VN040 Neto dobički/izgube iz ustavljenega poslovanja)
Postavka VN040 Neto dobički/izgube iz ustavljenega poslovanja zajema dobičke in izgube poslovnega leta iz merjenja bilančnih postavk (sredstev in obveznosti), ki jih je banka v skladu z določbami MSRP 5 opredelila kot ustavljeno poslovanje in se nanašajo na bilančne postavke, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 08 − ustavljeno poslovanje.
2.5.1.26 Odhodki in prihodki iz davka od dohodkov pravnih oseb, ki se nanašajo na postavke izkaza poslovnega izida 
458. člen 
(VN070 Odhodki iz davka od dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja) 
Postavka VN070 Odhodki iz davka od dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja zajema odhodke za med letom ocenjeni davek od dohodka pravnih oseb, konec poslovnega leta pa odhodke za (na podlagi davčnega obračuna) odmerjeni davek od dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (tj. od davčno priznanih prihodkov in odhodkov, ki se ne nanašajo na merjenje sredstev in obveznosti ustavljenega poslovanja – bilančnih postavk, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 08 − ustavljenoposlovanje), ki se v delu rednega poslovanja nanašajo na postavko P2916 Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb.
459. člen 
(VN071 Neto odhodki/prihodki iz odloženega davka od dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja)
Postavka VN071 Neto odhodki/prihodki iz odloženega davka od dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja zajema odhodke in prihodke iz odloženega davka od dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja v poslovnem letu, ki ga bo morala banka poravnati ali poračunati (izterjati) v prihodnjih obdobjih glede na obdavčljive začasne razlike sredstev in obveznosti (bilančnih postavk, ki po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk niso označeni s šifro 08 − ustavljeno poslovanje) ter se v delu rednega poslovanja nanaša na postavki A2937 Odložene terjatve za davke in P2929 Odložene obveznosti za davke iz dohodka pravnih oseb.
460. člen 
(VN072 Odhodki iz davka od dohodka pravnih oseb iz ustavljenega poslovanja) 
Postavka VN072 Odhodki iz davka od dohodka pravnih oseb iz ustavljenega poslovanja zajema odhodke za med letom ocenjeni davek od dohodka pravnih oseb, konec poslovnega leta pa odhodke za (na podlagi davčnega obračuna) odmerjeni davek od dohodka pravnih oseb iz ustavljenega poslovanja (tj. od davčno priznanih prihodkov in odhodkov, ki se nanašajo na merjenje sredstev in obveznosti ustavljenega poslovanja – bilančnih postavk, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 08 – ustavljenoposlovanje), ki se v delu ustavljenega poslovanja nanašajo na postavko P2916 Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb.
461. člen 
(VN073 Neto odhodki/prihodki iz odloženega davka od dohodka pravnih oseb iz ustavljenega poslovanja)
Postavka VN073 Neto odhodki/prihodki iz odloženega davka od dohodka pravnih oseb iz ustavljenega poslovanja zajema odhodke in prihodke iz odloženega davka od dohodka pravnih oseb iz ustavljenega poslovanja v poslovnem letu, ki ga bo treba poravnati ali poračunati (izterjati) v prihodnjih obdobjih glede na obdavčljive začasne razlike sredstev in obveznosti ustavljenega poslovanja (bilančnih postavk, označenih po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 08 − ustavljeno poslovanje) ter ki se v delu ustavljenega poslovanja nanaša na postavki A2937 Odložene terjatve za davke in P2929 Odložene obveznosti za davke iz dohodka pravnih oseb.
2.5.2 Druge postavke iz izkaza vseobsegajočega donosa 
2.5.2.1 Postavke, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 
2.5.2.1.1 Dobički in izgube v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi 
462. člen 
(VN100 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka VN100 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo iz merjenja opredmetenih osnovnih sredstev, izmerjenih po modelu prevrednotenja (poštene vrednosti) in pripoznanih v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu (v postavki P1818 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid)), ki se nanaša na postavke A1401 Zemljišča,A1402 Zgradbe,A1403 Nepremičnine v najemu,A1405 Drobni inventar,A1406 Oprema v najemu,A1407 Računalniška oprema inA1408 Druga oprema, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo.Postavka ne zajema dobičkov, ki so ob odpravi pripoznanja opredmetenih osnovnih sredstev ali ob njihovem amortiziranju preneseni iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa v zadržani dobiček ali izgubo.
2.5.2.1.2 Dobički in izgube v zvezi z neopredmetenimi osnovnimi sredstvi 
463. člen 
(VN101 Drugi IVD − dobički/izgube v zvezi z neopredmetenimi sredstvi (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka VN101 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z neopredmetenimi sredstvi (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo iz merjenja neopredmetenih sredstev (razen dobrega imena), izmerjenih po modelu prevrednotenja (poštene vrednosti) in pripoznanih v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu (v postavki P1819 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z neopredmetenimi sredstvi (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid)), ki se nanaša na postavki A1502 Premoženjske pravice inA1505 Druga neopredmetena sredstva, označeni po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 16 − drugo. Postavka ne zajema dobičkov, ki so ob odpravi pripoznanja neopredmetenih sredstev ali ob njihovem amortiziranju preneseni iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa v zadržani dobiček ali izgubo.
2.5.2.1.3 Aktuarski dobički in izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki 
464. člen 
(VN160 Drugi IVD – aktuarski dobički/izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka VN160 Drugi IVD – aktuarski dobički/izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo iz merjenja pozaposlitvenih zaslužkov zaposlencev po MRS 19 (iz pokojninskih načrtov z določenimi zaslužki), ki so bili pripoznani v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu (v postavki P1825 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z aktuarskimi dobički/izgubami iz naslova pokojninskih načrtov z določenimi zaslužki).
2.5.2.1.4 Dobički in izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo 
465. člen 
(VN152 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka VN152 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo iz merjenja sredstev po modelu poštene vrednosti, opredeljenih kot nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo ali kot skupino sredstev za odtujitev v skladu z določbami MSRP 5, ki so bili pripoznani v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu (v postavki P1826 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid),če ne gre za prerazvrstitev dobičkov ali izgub iz drugih postavk akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa) in se nanašajo na aktivne bilančne postavke, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 07 − nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti.
2.5.2.1.5 Pripadajoči dobički in izgube iz naložb v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi 
466. člen 
(VN171 Drugi IVD – pripadajoči dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka VN171 Drugi IVD – pripadajoči dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo iz pripadajočega deleža v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu pridruženih in skupaj obvladovanih družb, ki ne bo prerazvrščen v poslovni izid teh družb, ki so bili pripoznani v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu banke (v postavki P1824 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s pripadajočimi dobički/izgubami iz naložb v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) ter se nanašajo na naložbe v kapital, obračunane po kapitalski metodi (če banki ni treba izdelovati konsolidiranih računovodskih izkazov) in zajete v postavkah A1105 Delnice pridruženih družb, A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb, A1204 Poslovni deleži v pridružene družbe in A1205 Poslovni deleži v skupaj obvladovane družbe.
2.5.2.1.6 Spremembe poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa 
467. člen 
(VN102 Drugi IVD – spremembe poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid)) 
Postavka VN102 Drugi IVD – spremembe poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo iz merjenja naložb v lastniške instrumente (delnice in deleže v kapitalu družb) ter naložb v kapital družb v skupini, izmerjene po modelu poštene vrednosti in pripoznane v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu (v postavki P1828 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid)), ki se nanašajo na postavke lastniških finančnih sredstev A0801 Točke/delnice skladov denarnega trga, A0901 Delnice investicijskih skladov vključno s točkami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga,A1103 Delnice neodvisnih družb, A1104 Delnice odvisnih družb,A1105 Delnice pridruženih družb,A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb,A1202 Poslovni deleži v neodvisne družbe, A1203 Poslovni deleži v odvisne družbe,A1204 Poslovni deleži v pridružene družbe in A1205 Poslovni deleži v skupaj obvladovane družbe,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 18 − po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
2.5.2.1.7 Dobički in izgube iz obračunavanja varovanja pred tveganjem lastniških instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa 
468. člen 
(VN103 Drugi IVD – dobički/izgube iz obračunavanja varovanja pred tveganjem naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – v zvezi z varovanimi instrumenti (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka VN103 Drugi IVD – dobički/izgube iz obračunavanja varovanja pred tveganjem naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – v zvezi z varovanimi instrumenti (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo iz spremembe poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa in v razmerju varovanja označenih kot varovana postavka, ki so bili v skladu z določbami točke (b) 6.8.8 člena MSRP 9 pripoznani v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu (v postavki P1830 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos iz obračunavanja varovanja pred tveganjem naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – v zvezi z varovanimi instrumenti).
469. člen 
(VN104 Drugi IVD – dobički/izgube iz obračunavanja varovanja pred tveganjem naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – v zvezi z instrumenti, sklenjenimi za namen varovanja (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka VN104 Drugi IVD – dobički/izgube iz obračunavanja varovanja pred tveganjem naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – v zvezi z instrumenti, sklenjenimi za namen varovanja (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki so bili v skladu z določbami točke (a) 6.8.8 člena MSRP 9 pripoznani v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu (v postavki P1829 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos iz obračunavanja varovanja pred tveganjem naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – v zvezi z instrumenti, sklenjenimi za namen varovanja).
2.5.2.1.8 Spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki se nanašajo na spremembe njihovega kreditnega tveganja 
470. člen 
(VN105 Drugi IVD – spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki se nanašajo na spremembe njihovega kreditnega tveganja (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid)) 
Postavka VN105 Drugi IVD – spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki se nanašajo na spremembe njihovega kreditnega tveganja (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid) zajema dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, ki se nanašajo na lastno kreditno tveganje in so bili pripoznani v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu (v postavki P1831 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s spremembami poštene vrednosti finančnih obveznosti, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki se nanašajo na spremembe njihovega kreditnega tveganja (postavka, ki ne bo prerazvrščena v poslovni izid)). Nanašajo se na postavke P0201 Odpoklicane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko varčevanje, P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja, P0401 Najeti krediti,P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov,P3701 Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo), P3702 Finančne obveznosti iz listinjenja, P0802 Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice, P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah inP0403 Druge finančne obveznosti, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 02 − pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
2.5.2.1.9 Odhodki in prihodki iz davka od dohodkov pravnih oseb v zvezi s postavkami izkaza vseobsegajočega donosa, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 
471. člen 
(VN191 Drugi IVD – davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid) 
Postavka VN191 Drugi IVD – davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid zajema odhodke in prihodke poslovnega leta iz odloženega davka od dohodkov pravnih oseb, ki imajo protipostavko v postavkah A2937 Odložene terjatve za davke in P2929 Odložene obveznosti za davke iz dohodka pravnih oseb ter se nanašajo na izkazane dobičke ali izgube poslovnega leta v postavkah drugega vseobsegajočega donosa, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid (VN100, VN101, VN102, VN103, VN104, VN105, VN152, VN160 in VN171).
2.5.2.2 Postavke, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid 
2.5.2.2.1 Dobički in izgube v zvezi z varovanjem denarnih tokov 
472. člen 
(VN110 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z varovanjem denarnih tokov, izkazani v kapitalu – uspešni del varovanja (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka VN110 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z varovanjem denarnih tokov, izkazani v kapitalu – uspešni del varovanja (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid) zajema dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov posameznih finančnih instrumentov ali skupine finančnih instrumentov (npr. pred obrestnim tveganjem) ob izpolnjevanju vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji po MSRP 9, ki so bili pripoznani v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu (v postavki P1821 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z varovanjem denarnih tokov – uspešni del varovanja (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid)) ter se nanašajo na postavki A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 11 − izvedeni finančni instrumenti za varovanje denarnih tokov (mikro) ali 14 − izvedeni finančni instrumenti za varovanje denarnih tokov (makro).
473. člen 
(VN111 Drugi IVD – prenos dobičkov/izgub v zvezi z varovanjem denarnih tokov v poslovni izid)
Postavka VN111 Drugi IVD – prenos dobičkov/izgub v zvezi z varovanjem denarnih tokov v poslovni izid zajema realizirane dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo ob odpravi pripoznanja (poravnavi ali odpisu) izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov posameznih finančnih instrumentov ali skupine finančnih instrumentov (npr. pred obrestnim tveganjem), ki jih je banka prenesla iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa (iz postavke P1821) v poslovni izid med učinke, ki se nanašajo na varovano postavko. Ti dobički in izgube se nanašajo na postavki A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 11 − izvedeni finančni instrumenti za varovanje denarnih tokov (mikro) ali 14 − izvedeni finančni instrumenti za varovanje denarnih tokov (makro).
474. člen 
(VN112 Drugi IVD – prenos dobičkov/izgub v zvezi z varovanjem denarnih tokov h knjigovodski vrednosti varovanih postavk)
Postavka VN112 Drugi IVD – prenos dobičkov/izgub v zvezi z varovanjem denarnih tokov h knjigovodski vrednosti varovanih postavk zajema realizirane dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo ob odpravi pripoznanja (poravnavi ali odpisu) izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov posameznih finančnih instrumentov ali skupine finančnih instrumentov (npr. pred obrestnim tveganjem), ki jih je banka prenesla iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa (iz postavke P1821) h knjigovodski vrednosti varovanih postavk – sredstev in obveznosti izkaza finančnega položaja – ter se nanašajo na postavki A2405 in P2605 Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki A2406 in P2606 Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 11 − izvedeni finančni instrumenti za varovanje denarnih tokov (mikro) ali 14 – izvedeni finančni instrumenti za varovanje denarnih tokov (makro).
475. člen 
(VN113 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z varovanjem denarnih tokov – druge prerazvrstitve (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka VN113 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z varovanjem denarnih tokov – druge prerazvrstitve (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid) zajema druge prerazvrstitve dobičkov in izgub iz varovanja denarnih tokov iz drugega vseobsegajočega donosa (iz postavke P1821), ki niso vključene v postavko VN111 ali VN112.
2.5.2.2.2 Dobički in izgube v zvezi z instrumenti za varovanje poštene vrednosti (neoznačeni del) 
476. člen 
(VN114 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z instrumenti za varovanje poštene vrednosti (neoznačeni del), izkazani v kapitalu (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka VN114 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z instrumenti za varovanje poštene vrednosti (neoznačeni del), izkazani v kapitalu (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid) zajema dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo iz merjenja neoznačenega dela finančnih instrumentov v razmerju varovanja poštene vrednosti, ki so bile pripoznane v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu (v postavki P1833 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z instrumenti za varovanje – neoznačeni del). Ti dobički in izgube se nanašajo bodisi na časovno vrednost opcije v povezavi z določbami 6.5.15 člena MSRP 9 bodisi na terminski element terminske pogodbe ali valutni tečajni razmik finančnega instrumenta v bazičnih točkah v povezavi z določbami 6.5.16 člena MSRP 9.
477. člen 
(VN115 Drugi IVD – prenos dobičkov/izgub v zvezi z instrumenti za varovanje poštene vrednosti (neoznačeni del) v poslovni izid (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka VN115 Drugi IVD – prenos dobičkov/izgub v zvezi z instrumenti za varovanje poštene vrednosti (neoznačeni del) v poslovni izid (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid) zajema dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo iz merjenja neoznačenega dela finančnih instrumentov v razmerju varovanja poštene vrednosti (časovne vrednosti opcije, terminskega elementa terminske pogodbe ali valutnega tečajnega razmika finančnega instrumenta v bazičnih točkah), ki jih je banka ob realizaciji (odpravi pripoznanja instrumenta za varovanje) prenesla iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa (iz postavke P1833) v poslovni izid.
478. člen 
(VN116 Drugi IVD – druge prerazvrstitve dobičkov/izgub v zvezi z instrumenti za varovanje poštene vrednosti – neoznačeni del (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka VN116 Drugi IVD – druge prerazvrstitve dobičkov/izgub v zvezi z instrumenti za varovanje poštene vrednosti – neoznačeni del (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid) zajema druge prerazvrstitve dobičkov in izgub poslovnega leta pred obdavčitvijo v zvezi z merjenjem neoznačenega dela finančnih instrumentov v razmerju varovanja poštene vrednosti (časovne vrednosti opcije, terminskega elementa terminske pogodbe ali valutnega tečajnega razmika finančnega instrumenta v bazičnih točkah) iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa (iz postavke P1833), ki niso vključene v postavki VN115.
2.5.2.3 Dobički in izgube v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa 
479. člen 
(VN122 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, izkazani v kapitalu (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka VN122 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, izkazani v kapitalu (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid) zajema dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo iz merjenja naložb v dolžniške finančne instrumente (kredite, dolžniške vrednostne papirje in druga finančna sredstva) po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki so bili pripoznani v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu (v postavki P1832 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v dolžniške finančne instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa)ter se nanašajo na postavkeA0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah, A0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti,A0417 Druga finančna sredstva, A0418 Terjatve iz finančnega najema in A0419 Sindicirani krediti,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 18 − po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
480. člen 
(VN123 Drugi IVD – prenos dobičkov/izgub v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, v poslovni izid)
Postavka VN123 Drugi IVD – prenos dobičkov/izgub v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, v poslovni izid zajema realizirane dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo ob odpravi pripoznanja (odplačilu ali odtujitvi) naložb v dolžniške finančne instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki jih je banka prenesla iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa (iz postavke P1832) v poslovni izid med realizirane dobičke in izgube ter oslabitve (postavke UP110 ali UO110 ter UP111 ali UO111 Dobički/izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa in UO508 ali UP508 ter UO509 ali UP509 Oslabitve/odprava oslabitevfinančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa). Ti dobički in izgube se nanašajo na postavkeA0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah,A0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti,A0417 Druga finančna sredstva, A0418 Terjatve iz finančnega najema in A0419 Sindicirani krediti,označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 18 − po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
481. člen 
(VN124 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – druge prerazvrstitve)
Postavka VN124 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – druge prerazvrstitve zajema druge prerazvrstitve dobičkov in izgub poslovnega leta pred obdavčitvijo v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa (iz postavke P1832), ki niso vključene v postavki VN123.
2.5.2.4 Dobički in izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in odtujenimi skupinami v posesti za prodajo 
482. člen 
(VN150 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka VN150 Drugi IVD – dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid) zajema dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo iz merjenja sredstev po modelu poštene vrednosti, opredeljenih kot nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo ali kot skupina sredstev za odtujitev v skladu z določbami MSRP 5, ki so bili pripoznani v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu (v postavki P1822 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid),če ne gre za prerazvrstitev dobičkov ali izgub iz drugih postavk akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa) in ki se nanašajo na aktivne bilančne postavke, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 07 − nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti.
483. člen 
(VN151 Drugi IVD – prenos dobičkov/izgub v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo v poslovni izid)
Postavka VN151 Drugi IVD – prenos dobičkov/izgub v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo v poslovni izid zajema realizirane dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo, ob odpravi pripoznanja (odplačilu ali odtujitvi) sredstev, opredeljenih kot nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo ali kot skupina sredstev za odtujitev v skladu z določbami MSRP 5, iz izkaza finančnega položaja, ki jih je banka prenesla iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa (iz postavke P1822) v poslovni izid (v postavko VN030 Neto dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi) in ki se nanašajo na aktivne bilančne postavke, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 07 − nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti.
484. člen 
(VN153 Drugi IVD – neto dobički/izgube v zvezi nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo – druge prerazvrstitve)
Postavka VN153 Drugi IVD – neto dobički/izgube v zvezi nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo – druge prerazvrstitve zajema druge prerazvrstitve dobičkov in izgub poslovnega leta pred obdavčitvijo v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo, ki jih je banka prenesla iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa (iz postavke P1822) in niso vključene v postavki VN151.
2.5.2.5 Pripadajoči dobički in izgube iz naložb v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi 
485. člen 
(VN170 Drugi IVD – pripadajoči dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid))
Postavka VN170 Drugi IVD – pripadajoči dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid) zajema dobičke in izgube poslovnega leta pred obdavčitvijo iz pripadajočega deleža v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu pridruženih in skupaj obvladovanih družb, ki bo lahko prerazvrščen v poslovni izid teh družb, pripoznanih v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu banke (v postavki P1827 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s pripadajočimi dobički/izgubami iz naložb v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (postavka, ki bo lahko prerazvrščena v poslovni izid)), ki se nanašajo na naložbe v kapital, obračunane po kapitalski metodi (če banki ni treba izdelovati konsolidiranih računovodskih izkazov) in zajete v postavkah A1105 Delnice pridruženih družb, A1106 Delnice skupaj obvladovanih družb, A1204 Poslovni deleži v pridružene družbe in A1205 Poslovni deleži v skupaj obvladovane družbe.
2.5.2.6 Odhodki in prihodki iz davka od dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami izkaza vseobsegajočega donosa, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid 
486. člen 
(VN190 Drugi IVD – davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid) 
Postavka VN190 Drugi IVD – davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid zajema odhodke in prihodke poslovnega leta iz odloženega davka od dohodkov pravnih oseb, ki imajo protipostavko v postavkah A2937 Odložene terjatve za davke ali P2929 Odložene obveznosti za davke iz dohodka pravnih oseb ter se nanašajo na izkazane dobičke ali izgube poslovnega leta v postavkah drugega vseobsegajočega donosa, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid (VN110, VN111, VN112, VN113, VN114, VN115, VN116, VN122, VN123, VN124, VN150, VN151, VN163 in VN170).
2.5.3 Pojasnjevalne (memo) postavke izkaza poslovnega izida 
487. člen 
(UM001 Prihodki od obresti na kreditno oslabljena finančna sredstva) 
Postavka UM001 Prihodki od obresti na kreditno oslabljena finančna sredstva zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz naložb v dolžniške finančne instrumente (dolžniške vrednostne papirje, kredite in druga finančna sredstva), ki se merijo po odplačni vrednosti ali po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa ter so za namen oblikovanja popravkov vrednosti zaradi kreditnih izgub razvrščeni v skupino 3 (med neplačane izpostavljenosti). Ti prihodki od obresti se nanašajo na postavke A0201 Poravnalni račun pri centralni banki, A0301 Obvezna rezerva pri centralni banki, A2928 Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta in A2932 Terjatve do kupcev ter postavke A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve, A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah,A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti, A0418 Terjatve iz finančnega najema, A0419 Sindicirani krediti, A0417 Druga finančna sredstva, A2601 Čeki, poslani na unovčenje in A2901 Čeki,A0602 Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila o vlogah inA0604 Podrejeni dolžniški vrednostni papirji, označene po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šifro 09 − po odplačni vrednosti ali18 – po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
488. člen 
(UM002 Prihodki od obresti iz stanovanjskih kreditov) 
Postavka UM002 Prihodki od obresti iz stanovanjskih kreditov zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz danih stanovanjskih kreditov fizičnim osebam, ki se nanašajo na postavko A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov,po šifrantu 16. Vrste kreditov označeno s šifro 02 − stanovanjski krediti.
489. člen 
(UM003 Prihodki od obresti iz potrošniških kreditov v skladu s širšo opredelitvijo) 
Postavka UM003 Prihodki od obresti iz potrošniških kreditov v skladu s širšo opredelitvijo zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz danih potrošniških kreditov fizičnim osebam, ki se nanašajo na postavkoA0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, po šifrantu 16. Vrste kreditov označeno s šifro 01, 05, 07, 08, 12, 15 ali 99.
490. člen 
(UM004 Prihodki od obresti iz terjatev iz finančnega najema) 
Postavka UM004 Prihodki od obresti iz terjatev iz finančnega najema zajema prihodke poslovnega leta najemodajalca od obresti iz terjatev iz finančnega najema, ki se nanašajo na postavko A0418 Terjatve iz finančnega najema.
491. člen 
(UM005 Prihodki od obresti iz potrošniških kreditov v skladu z ožjo opredelitvijo) 
Postavka UM005 Prihodki od obresti iz potrošniških kreditov v skladu z ožjo opredelitvijo zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz danih potrošniških kreditov fizičnim osebam, ki se nanašajo na postavko A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, po šifrantu 16. Vrste kreditov označeno s šifro 01.
2.5.4 Pojasnjevalne (memo) postavke izkaza finančnega položaja 
492. člen 
(MP001 Odkupljeni lastni dolžniški vrednostni papirji) 
Postavka MP001 Odkupljeni lastni dolžniški vrednostni papirji zajema skupno (tržno) vrednost odkupljenih lastnih dolžniških vrednostnih papirjev in odkupljenih lastnih podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev (ki po vsebini znižujejo znesek dolga iz izdanih dolžniških vrednostnih papirjev v postavkah P0802, P0803 in P0901).
3. VSEBINSKA OPREDELITEV ŠIFRANTOV IN VREDNOSTNIH PODATKOV 
493. člen 
(opredelitev šifrantov in vrednostnih podatkov v poročilih BS1S in BS1V) 
Če v tem navodilu ni določeno drugače, se vsebinska opredelitev šifrantov in vrednostnih podatkov v tem poglavju nanaša na poročanje v poročilih BS1S in BS1V. Če se enake opredelitve uporabljajo pri pripravi drugih poročil, se členi, v katerih je opredeljena vsebina za poročanje, sklicujejo na to poglavje.
3.1 Šifranti 
494. člen 
Banka posle v postavkah poročila v skladu s tem navodilom označi s šiframi iz šifrantov, ki so označeni v prilogah BS1S in BS1V (ob upoštevanju izjem, navedenih k posamezni postavki iz 2. poglavja tega navodila) ter so vsebinsko opredeljeni v tem poglavju.
3.1.1 Šifranti, ki opredeljujejo tudi ključ za poročanje 
495. člen 
(1. Šifra poročila) 
Banka vsako poročilo, ki je pripravljeno v skladu s tem navodilom, označi glede na vrsto poročila po šifrantu 1. Šifra poročila z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– BS1S Knjigovodske postavke z obrestnimi merami,
– BS1K Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem in zneski poplačil,
– BDOG Dogodki v zvezi z dolžniki iz finančnih instrumentov,
– BS1V Poročilo o prevrednotenju finančnih instrumentov in o transakcijah s finančnimi instrumenti,
– BS1KP Kreditni posli, ki jih banka servisira za račun tretjih oseb,
– BSSOL Relacijska tabela solidarnih obveznosti,
– BSZAV Tabela zavarovanj,
– BS1VZ Relacijska tabela alokacije vrednosti zavarovanj,
– BSPOV Relacijska tabela povezanih oseb,
– BSMAP Poročilo o karakteristikah novih kreditov fizičnim osebam,
– BSZAM Poročilo o odlogih plačila obveznosti in nedonosnih izpostavljenostih do fizičnih oseb iz poročila BSMAP,
– SHSG Poročilo o imetjih vrednostnih papirjev.
496. člen 
(3. Tip poročila) 
(1) Banka poročila BS1S, BS1V, BS1K in BS1VZ označi po šifrantu 3. Tip poročila z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Redno poročilo banke,
– 8 Redno poročilo podružnice v tujini,
– 2 Zaključno poročilo banke,
– 10 Zaključno poročilo podružnice v tujini,
– 6 Revidirano poročilo banke,
– 11 Revidirano poročilo podružnice v tujini,
– 5 Posebno zaključno poročilo banke zaradi statusne spremembe,
– 12 Posebno zaključno poročilo podružnice v tujini zaradi statusne spremembe banke.
(2) Banka popravke za že posredovana poročila za obdobja tekočega ali predhodnega leta Banki Slovenije posreduje tako, da ponovno pošlje celotno poročilo, pri čemer se po posvetovanju z Banko Slovenije upošteva pomembnost napake.
497. člen 
(26. Oznaka komitenta) 
(1) Banka posle danih kreditov, vlog, naložb v vrednostne papirje in praviloma drugih finančnih sredstev označi po šifrantu 26. Oznaka komitenta po naslednjem pravilu:
1. za domače osebe (rezidente) vpiše matično številko komitenta iz Poslovnega registra Slovenije;
2. za tuje banke in druge tuje osebe, ki niso fizične osebe, vpiše enolično identifikacijo iz RTPS, ki ga za namen poročanja (enolične identifikacije tujih poslovnih subjektov pri vseh obveznikih poročanja) v skladu s tem navodilom vzdržuje Banka Slovenije. O dodelitvi šifre mora banka v skladu z zakonom, ki ureja centralni kreditni register, obvestiti le dolžnike, s katerimi je sklenila kreditne posle;
3. za mednarodne institucije vpiše šifro mednarodne institucije iz uradnega Šifranta mednarodnih institucij (Eurostat);
4. za domače in tuje fizične osebe, ki nimajo matične številke in ne opravljajo dejavnosti, vpiše šifro 5980003;
5. za domače in tuje fizične osebe, ki nimajo matične številke in opravljajo dejavnost, vpiše šifro 5000009 (kmetje) ali šifro 6000053 (osebe, zaposlene v svobodnih poklicih).
(2) Nepomembne postavke iz aktive izkaza finančnega položaja, ki jih na dan izpolnitve poročila ni mogoče razporediti na posameznega komitenta (npr. stanja na prehodnih računih), lahko banka po šifrantu iz prejšnjega odstavka označi z lastno matično številko banke ali podružnice v tujini.
(3) V primeru poročanja solidarnih obveznosti, kjerje za poplačilo obveznosti iz ene pogodbe odgovornih več dolžnikov (najmanj dva), se v poročilih BS1S, BS1K, BDOG in BS1KP vpiše oznaka po šifrantu iz prvega odstavka tega člena le za enega (vodilnega) dolžnika po pogodbi. Oznaka tega dolžnika se nato uporablja kot ključ pri povezovanju z drugimi poročili. Oznake drugih solidarnih dolžnikov (vključno z vodilnim) se vključijo v poročilo BSSOL.
(4) Banka za namen poročanja sklenjenih poslov s tujimi poslovnimi subjekti, ki še niso zavedeni v RTPS, dosegljivem na spletni strani Banke Slovenije, posreduje vse zahtevane podatke o teh subjektih v skladu s tehničnimi navodili za poročanje v RTPS, ki so dosegljiva na spletni strani Banke Slovenije. Na podlagi teh podatkov se bo tujemu poslovnemu subjektu v Banki Slovenije dodelila oznaka komitenta. Banka Slovenije bo o dodelitvi oznake novemu tujemu poslovnemu subjektu obvestila banko, ki je posredovala zahtevek za dodelitev te oznake, tudi po e-pošti, najpozneje naslednji delovni dan po prejemu tega zahtevka. Banka Slovenije v večernih urah konec vsakega delovnega dneva pripravi datoteko z vsemi spremembami za tisti dan in celotno datoteko iz RTPS. Dostop do teh datotek iz RTPS je omogočen bankam, ki so z Banko Slovenije predhodno izmenjale digitalna potrdila.
(5) Banka po šifrantu iz prvega odstavka tega člena spremeni oznako izpostavljenosti do dolžnikov, ki so prenehali poslovati, na oznako pravnega naslednika izbrisanega dolžnika (npr. dediča premoženja po umrlem samostojnem podjetniku). Banka spremeni oznako najpozneje v poročilu za mesec, ki sledi mesecu, v katerem je banka pridobila pravno podlago (kot so pogodbena določila ali zakonodaja), ki daje banki pravico izterjati dolg do relevantnega pravnega naslednika izbrisanega dolžnika. V skrajnem primeru, kadar pravnega naslednika za izbrisanega dolžnika ni, se zadevna izpostavljenost (tako kot z vidika bonitetnega ocenjevanja) v poročilu BS1S obravnava kot izpostavljenost do poroka.
498. člen 
(108. Oznaka partije) 
(1) Banka postavke finančnih sredstev, ki se v poročilu BS1S poročajo na ravni posameznega posla, in kreditne posle servisiranja iz poročila BS1KP, označi po šifrantu 108. Oznaka partije.Pri tem uporabi številko pogodbe s poslovnim subjektom ali ustrezno drugo enolično oznako posla z dolžnikom po interni politiki banke, na podlagi katere je v okviru dolžnika mogoče identificirati posamezen posel ter medsebojno povezati podatke o posameznem poslu iz poročil BS1K in BDOG s podatki mesečnega poročila BS1S. S pomočjo oznake partije se povezujejo tudi podatki, ki jih banka poroča v relacijskih tabelah in poročilu BS1KP.
(2) Oznaka partije iz prejšnjega odstavka se zaradi sklepanja aneksov k osnovni pogodbi ne spremeni. Oznaka partije ostane skozi celotno življenjsko obdobje posla z dolžnikom nespremenjena.
(3) Za vrednostne papirje, ki nimajo mednarodne identifikacijske kode (angl. International Securities Identification Number; v nadaljnjem besedilu tudi ISIN koda), to je oznake po šifrantu 109, se kot oznaka po šifrantu iz prvega odstavka tega člena obvezno vnese enolična oznaka posla o sklenjenem nakupu vrednostnih papirjev. Za vrednostne papirje z ISIN kodo označevanje po tem šifrantu ni obvezno (prazno polje).
(4) Posli z dolžniki, ki jih ni mogoče identificirati na ravni posameznega posla (praviloma le v postavkah drugih finančnih sredstev), se po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označijo z oznako »umetne partije«, ki se ne podvaja z oznakami poslov iz prvega in tretjega odstavka tega člena, pri čemer mora biti tak posel obvezno označen po šifrantu 121. Oznaka posla, ki nima oznake partije z oznako N.
(5) Z oznako partije v kombinaciji z oznako po šifrantu 136. Oznake instrumenta so vsi zapisi enolično določeni, na primer pri kreditih, ki so odobreni ali črpani v več valutah; pri transakcijskih računih, ki jih imajo banke pri tujih bankah; ob nakupu svežnja vrednostnih papirjev, ki ga je banka po šifrantu 44. Namen finančnih sredstev in drugih postavk razdelila na več namenov (tj. po šifrantu iz prvega odstavka se pojavi več zapisov hkrati, razlikujejo pa se po šifrantu 136).
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se oznaka partije lahko ponovi pri postavkah A0416 Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti (izdane garancije) in A0417 Druga finančna sredstva (provizije od garancij). Oznaka partije se lahko ponavlja pri poročanju izvedenih finančnih instrumentov v postavkah A2405, A2406, P2605 in P2606, A2407 in A2408.
(7) Oznaka partije se pri izpostavljenostih do fizičnih oseb (po šifrantu 26. Oznaka komitenta označene z eno izmed šifer 5980003, 5000009 ali 6000053) ne poroča (prazno polje).
499. člen 
(136. Oznaka instrumenta) 
(1) Banka postavke finančnih sredstev, ki se v poročilu BS1S poročajo na ravni posameznega posla, in kreditne posle servisiranja iz poročila BS1KP označi po šifrantu 136. Oznaka instrumenta. Pri tem uporabi oznako, ki omogoča poročevalcu, da v okviru ene sklenjene pogodbe razdeli posle z različnimi lastnostmi na več enolično identificiranih zapisov (izvedbenih pogodb). Identifikacijska oznaka, dodeljena instrumentu ob njegovem začetnem pripoznanju (sekvenca v vlogi razširjenega ključa v kombinaciji s šifrantom 108 ali 109), se v teku njegove življenjske dobe ne sme spreminjati in se ne sme uporabiti kot identifikacijska oznaka za drug instrument po isti pogodbi.
(2) Oznaka instrumenta iz prejšnjega odstavka v kombinaciji z oznako partije po šifrantu 108 ali ISIN kode po šifrantu 109 (ne glede na oznako poročila, v katerem se pojavi) omogoča razlikovanje poročanih poslov glede na različne pogoje financiranja, različne valute, zapadlosti, datume nakupa istovrstnih vrednostnih papirjev ipd.
(3) Če banka členitev pogodb na več izvedbenih delov z različnimi pogoji financiranja rešuje z označevanjem partij (oznaka partije se zato nikoli ne ponovi) in je s tako oznako partije seznanjen tudi dolžnik, se taka pogodba po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označi z »1«.
500. člen 
(109. ISIN koda) 
(1) Banka naložbe v vrednostne papirje (delnice in dolžniške vrednostne papirje) označi po šifrantu 109. ISIN koda. Pri tem uporabi dvanajstmestno alfanumerično mednarodno identifikacijsko kodo vrednostnega papirja (angl. International Securities Identification Number – ISIN) v skladu s standardom Mednarodne organizacije za standardizacijo (angl. International Organization for Standardization – ISO) ISO 6166.
(2) Banka po šifrantu iz prejšnjega odstavka ne označi naložb v vrednostne papirje, ki nimajo ISIN kode (prazno polje). V tem primeru mora te naložbe po šifrantu 121. Oznaka posla, ki nima partije obvezno označiti z oznako P – prava partija ter po šifrantih 108. Oznaka partije in 135. Oznaka partije_nova obvezno vnesti enolično oznako posla o sklenjenem nakupu vrednostnega papirja, ki jo določi banka.
3.1.2 Šifranti, ki se nanašajo na mesečno poročanje 
501. člen 
(9. Sektor) 
(1) Banka bilančne postavke označi po šifrantu 9. Sektor z eno izmed šifer, ki temelji na Uredbi 549/2013/EU (poglavje 2 Enote in skupine enot) in ima naslednji naziv:
– S.11 Nefinančne družbe,
– S.121 Centralna banka,
– S.122 Družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke,
– S.123 Skladi denarnega trga,
– S.124 Investicijski skladi, razen skladov denarnega trga,
– S.125 Drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov,
– S.126 Izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti,
– S.127 Lastne finančne institucije in posojilodajalci,
– S.128 Zavarovalne družbe,
– S.129 Pokojninski skladi,
– S.1311 Centralna država (razen skladov socialne varnosti),
– S.1312 Regionalna država (razen skladov socialne varnosti),
– S.1313 Lokalna država (razen skladov socialne varnosti),
– S.1314 Skladi socialne varnosti,
– S.14 Gospodinjstva,
– S.15 Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstvo.
(2) Banka uporabi sektorsko razvrstitev iz prejšnjega odstavka za domače osebe (rezidente) in tuje osebe (nerezidente). Pri razvrstitvi domačih poslovnih subjektov lahko uporabi šifre iz razvrstitve v Poslovnem registru Slovenije za konec preteklega meseca, ki je objavljena na spletni strani AJPES.
(3) Banka s šifro S.1312 − regionalna država ne označi nobene domače institucije.
502. člen 
(91. Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa) 
(1) Banka postavke prihodkov in odhodkov od obresti iz izkaza vseobsegajočega donosa označi po šifrantu 91. Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– S.11 Nefinančne družbe,
– S.13 Država,
– S.121 Centralna banka,
– S.122 Družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke,
– S.DFI Druge finančne družbe,
– S.OST Ostali sektorji.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra S.13 – država vključuje šifre sektorjev S.1311 − centralna država, S.1312 − regionalna država, S.1313 − lokalna država in S.1314 − skladi socialne varnosti iz šifranta 9. Sektor;
2. šifra S.DFI – drugefinančnedružbe vključuje šifre sektorjev S.123 − skladi denarnega trga, S.124 − investicijski skladi razen skladov denarnega trga,S.125 − drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov,S.126 − izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti,S.127 − lastne finančne institucije in posojilodajalci,S.128 − zavarovalne družbe in S.129 − pokojninski skladi iz šifranta 9. Sektor;
3. šifra S.OST – ostali sektorji vključuje šifri sektorjev S.14 − gospodinjstva in S.15 − nepridobitne institucije, ki opravljajo storitev za gospodinjstva iz šifranta 9. Sektor;
4. šifre S.11, S.121 in S.122 imajo enak pomen kot šifre teh sektorjev iz šifranta 9. Sektor.
(3) Banka sektorsko razvrstitev iz prejšnjega odstavka za postavke izkaza vseobsegajočega donosa uporabi za domače osebe (rezidente) in tudi tuje osebe (nerezidente).
503. člen 
(10. Obveznik sistema obveznih rezerv) 
(1) Banka pasivne bilančne postavke označi po šifrantu 10. Obveznik sistema obveznih rezerv z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Da,
– 2 Ne,
– 3 Da z izjemo.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – da označuje posle z monetarnimi finančnimi institucijami (v nadaljnjem besedilu: MFI), ki so obvezniki sistema obveznih rezerv držav Ekonomske in monetarne unije (v nadaljnjem besedilu: EMU) ter niso navedeni med izjemami za izpolnjevanje obveznosti. Obvezniki sistema obveznih rezerv v EMU so določeni z Uredbo Evropske centralne banke (EU) 2021/378 z dne 22. januarja 2021 o uporabi zahtev glede obveznih rezerv (prenovitev; ECB/2021/1; UL L št. 73 z dne 3. 3. 2021, str. 1), njihov seznam pa je objavljen na spletni strani ECB;
2. šifra 2 – ne označuje posle s komitenti, ki niso obvezniki sistema obveznih rezerv držav EMU;
3. šifra 3 – da z izjemo označuje posle z MFI, ki spadajo v sistem obveznih rezerv držav EMU, vendar so navedeni med izjemami, izvzetimi iz izpolnjevanja obveznih rezerv držav EMU.
504. člen 
(11. Država) 
Banka postavke označi po šifrantu 11. Država z dvomestnimi (alfa) šiframi držav iz standarda ISO 3166, ki je objavljen na spletni strani Mednarodne organizacije za standardizacijo.
505. člen 
(12. Mednarodne institucije) 
(1) Banka postavke, ki se nanašajo na posle z mednarodnimi institucijami, označi po šifrantu 12. Mednarodne institucije z eno izmed šifer iz uradnega Šifranta mednarodnih institucij, ki je objavljen na spletni strani ECB.
(2) Banka po šifrantu iz prejšnjega odstavka ne označi poslov s komitenti, ki niso mednarodne institucije.
506. člen 
(13. Valuta) 
(1) Banka bilančne postavke označi po šifrantu 13. Valuta s trimestnimi (alfa) šiframi iz standarda ISO 4217, ki je objavljen na spletni strani Mednarodne organizacije za standardizacijo.
(2) Banka oznako iz prejšnjega odstavka dodeli glede na knjigovodsko vrednost originalne valute posla, tudi posla z valutno klavzulo (vrednostna podatka 80 in 90).
(3) Izvedeni finančni instrumenti se označijo s šifro originalne valute, na katero se glasi tudi njihova nazivna vrednost, navedena v vrednostnem podatku 90.
507. člen 
(92. Valuta za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa) 
(1) Banka postavke prihodkov in odhodkov od obresti iz izkaza vseobsegajočega donosa označi po šifrantu 92. Valuta za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– EUR Domača valuta,
– ZZZ Vse tuje valute.
(2) Šifri iz prejšnjega odstavka imata naslednji pomen:
1. šifra EUR – domača valuta označuje prihodke in odhodke od sredstev in obveznosti iz izkaza finančnega položaja, ki se v originalu glasijo na domačo valuto;
2. šifra ZZZ – vse tuje valute označuje prihodke in odhodke od sredstev in obveznosti iz izkaza finančnega položaja, ki se v originalu glasijo na tuje valute.
508. člen 
(121. Oznaka posla, ki nima oznake partije) 
(1) Banka postavke finančnih sredstev označi po šifrantu 121. Oznaka posla, ki nima oznake partije v odvisnosti od razpoložljivosti oznake partije, ki izhaja iz pogodbe z dolžnikom ali ustrezne druge enolične oznake posla z dolžnikom po interni politiki banke, na podlagi katere je mogoče identificirati posamezen posel in medsebojno povezati podatke o posameznem poslu iz poročila BS1K s podatki mesečnega poročila BS1S, z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– P Prava partija,
– N Ni prave partije (umetna partija).
(2) Šifri iz prejšnjega odstavka imata naslednji pomen:
1. šifra P – prava partija označuje posel v okviru postavk finančnih sredstev, za katerega obstaja oznaka partije, ki izhaja iz pogodbe z dolžnikom, ali ustrezna druga enolična oznaka posla z dolžnikom, ki jo banka dodeli v skladu z interno politiko banke, na podlagi katere je v okviru dolžnika mogoče identificirati posamezen posel in medsebojno povezati podatke o tem poslu iz poročila BS1K s podatki mesečnega poročila BS1S. Banka to oznako posla vnese tudi kot oznako po šifrantu 108. Oznaka partije;
2. šifra N – ni prave partije (umetna partija) označuje posel v okviru postavk finančnih sredstev (praviloma le postavk drugih finančnih sredstev), za katerega ne obstaja oznaka partije, ki izhaja iz pogodbe z dolžnikom, ali ustrezna druga enolična oznaka posla z dolžnikom, ki jo banka dodeli v skladu z interno politiko banke, na podlagi katere bi bilo mogoče v okviru dolžnika identificirati posamezen posel in medsebojno povezati podatke o tem poslu iz poročila BS1K s podatki iz mesečnega poročila BS1S. Banka poslu, označenemu s to šifro, hkrati po šifrantu 108. Oznaka partije dodeli oznako posla, ki se ne podvaja z oznakami poslov, ki so po tem šifrantu označeni s P − prava partija.
(3) Označevanje po šifrantu iz prvega odstavka tega člena ni obvezno za naložbe v vrednostne papirje z ISIN kodo, označeno po šifrantu 109 (prazno polje).
509. člen 
(135. Oznaka partije_nova) 
(1) Banka po šifrantu 135. Oznaka partije_nova poroča spremenjeno (novo) številko partije. Oznaka partije_nova se poročanemu poslu dodeli v primeru, kadar banka obvesti komitenta, da se je spremenila oznaka partije in so ob tem vsi drugi pogoji ostali nespremenjeni (npr. banka preštevilči pogodbe zaradi prenosa podatkov o pogodbah v druge aplikativne podpore). Z oznako po tem šifrantu obveznost za izpolnjevanje šifranta 108. Oznaka partije po prvotni številki pogodbe ne preneha.
(2) Če banka poročanemu poslu ne spremeni oznake partije, podatka iz prejšnjega odstavka ne izpolni (prazno polje). Če se partija posla večkrat spremeni, banka poslu po tem šifrantu dodeli zadnjo partijo, o kateri je bil komitent obveščen, medtem ko po šifrantu 108. Oznaka partije navede začetno številko pogodbe.
(3) Oznaka po šifrantu iz prvega odstavka tega člena je po nastali spremembi partije obvezen podatek pri vseh nadaljnjih poročanjih za ta posel.
510. člen 
(112. Datum sklenitve posla) 
(1) Banka za postavke finančnih sredstev, ki se poročajo na ravni posameznega posla, in kreditne posle servisiranja poroča datum sklenitve pogodbe v polju 112. Datum sklenitve posla (na ta datum ne vpliva sklenitev aneksov k pogodbi). Banka ta datum poroča tudi za nove pogodbe, sklenjene za namen odplačila obstoječih kreditov.
(2) Za vnos datuma iz prejšnjega odstavka veljajo v navedenih primerih iz tega odstavka naslednja pravila:
1. pri naložbah v vrednostne papirje se vnese datum pridobitve (vsakega posameznega nakupa) vrednostnih papirjev, pri čemer za naložbe v vrednostne papirje z ISIN kodo datum sklenitve posla ni obvezen podatek;
2. pri kreditnih karticah in okvirnih kreditih, ki nimajo dogovorjene zapadlosti (avtomatski limiti), se vnese datum, na katerega je bila s komitentom podpisana pogodba o imetju kreditne kartice ali okvirnem kreditu;
3. pri terjatvah za nedovoljene prekoračitve na transakcijskih računih, brez odobrene dovoljene prekoračitve, se vnese datum nastanka prekoračitve, ki je enak datumu iz polja 146. Datum poravnave/prvega črpanja, pri čemer se ta datum spremeni ob vsakokratnem pojavu nove nedovoljene prekoračitve (izjema od splošnega pravila, ki pri označevanju drugih kreditnih poslov zahteva, da se ta datum (in posledično datum v polju 146. Datum poravnave/prvega črpanja) ne spreminja);
4. pri plačanih akontacijah za davek od dohodkov pravnih oseb se vnese datum, na katerega banka plača akontacijo;
5. pri odkupljenih terjatvah, pri katerih banka v primeru neplačila osnovnega dolžnika nima pravice uveljavljati regresne pravice v razmerju do odstopnika terjatev, se vnese datum odkupa terjatve (v polje 126. Datum izdaja finančnega instrumenta se v tem primeru vnese datum sklenitve iz originalne pogodbe, ki je predmet odkupa).
(3) Banka poroča datum sklenitve posla tudi za posle na vpogled (šifra 1 po šifrantu 14. Originalna zapadlost), če spadajo v eno izmed postavk A0201, A0301, A0408, A0410, A0411, A0416, A0418 ali A0419 in se poročajo na ravni posameznega posla.
511. člen 
(131. Datum prve pogodbe s komitentom (za restrukturirane izpostavljenosti)) 
(1) Banka za postavke finančnih sredstev, ki ustrezajo definiciji restrukturiranja na podlagi 47.a člena Uredbe 575/2013/EU, uporabljeni tudi za namen izpolnjevanja predloge F19 iz dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451 (po šifrantu 100. Vrsta restrukturiranja označene z eno izmed šifer od a) do h)), na ravni posameznega posla poroča datum prve (najstarejše) pogodbe, iz katere izvira dolg, ki je predmet restrukturiranja, v polju 131. Datum prve pogodbe s komitentom.
(2) Pri poslih, ki se restrukturirajo izključno na podlagi sklenjenih aneksov k pogodbam, je datum iz prejšnjega odstavka enak datumu sklenitve posla v polju 112.
(3) Banka poroča datum iz prvega odstavka tega člena le pri izpostavljenostih, ki se poročajo na ravni posameznega posla, tj. pri izpostavljenostih do poslovnih subjektov.
512. člen 
(113. Datum zapadlosti posla) 
(1) Banka za postavke naložb v dolžniške finančne instrumente in kreditne posle servisiranja, ki se poročajo na ravni posameznega posla, poroča datum zapadlosti pogodbe v polju 113. Datum zapadlosti posla. Pri poslih z obročnim odplačevanjem upošteva datum zapadlosti zadnjega obroka. Kadar banka z dolžnikom sklene aneks k pogodbi, ki vpliva na spremembo obdobja odplačevanja dolga, poroča nov datum zapadlosti.
(2) Pri vnosu datuma iz prejšnjega odstavka v navedenih primerih velja naslednje:
1. pri kreditnih karticah se vnese datum, do katerega mora biti poravnana mesečna obveznost, razen pri obročnem odplačevanju, pri katerem se vnese datum, ko dospe v plačilo zadnji obrok;
2. pri terjatvah za plačani davek se vnese datum iz zakonodaje, ki določa, kdaj mora biti davek vrnjen;
3. pri plačanih akontacijah davka se vnese datum zapadlosti obveznosti iz davka, ki jo bo banka izkazala v poslovnih knjigah na podlagi izvršenega dokončnega obračuna davka (npr. za davek od dohodkov pravnih oseb je rok zapadlosti 30 dni od oddaje davčnega obračuna, to je 30. aprila vsakega leta);
4. pri avansih se vnese datum, na katerega mora biti blago dobljeno ali opravljena storitev, za katero je plačan avans ipd.
(3) Banka pri poslih na vpogled (šifra 1 po šifrantu 14. Originalna zapadlost) ne poroča datuma zapadlosti iz prvega odstavka tega člena.
513. člen 
(126. Datum izdaje finančnega instrumenta) 
(1) Banka za postavke naložb v dolžniške vrednostne papirje, ki nimajo ISIN kode v skladu s standardom ISO 6166 (to je oznake po šifrantu 109), in odkupljene terjatve brez regresne pravice poroča datum izdaje finančnega instrumenta v polju 126. Datum izdaje finančnega instrumenta.
(2) Banka lahko datum iz prejšnjega odstavka vnese tudi za naložbe v vrednostne papirje z ISIN kodo.
(3) Banka za postavke odkupljenih terjatev, pri katerih v primeru neplačila osnovnega dolžnika nima pravice uveljavljati regresne pravice v razmerju do odstopnika terjatev, za datum iz prvega odstavka tega člena vnese datum sklenitve osnovne pogodbe z dolžnikom, ki je predmet odkupa s strani banke.
514. člen 
(14. Originalna zapadlost) 
(1) Banka bilančne postavke označi po šifrantu 14. Originalna zapadlost z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 01 Na vpogled/prenosljiva vloga,
– 02 Čez noč,
– 13 Do 7 dni,
– 23 Nad 7 dni do 1 meseca,
– 04 Nad 1 do 3 mesecev,
– 05 Nad 3 do 6 mesecev,
– 06 Nad 6 mesecev do 1 leta,
– 17 Nad 1 letom do 397 dni,
– 27 Nad 397 dni do 2 let,
– 18 Nad 2 leti do 3 let,
– 28 Nad 3 leta do 4 let,
– 38 Nad 4 leta do 5 let,
– 19 Nad 5 let do 7 let,
– 29 Nad 7 let do 10 let,
– 39 Nad 10 let do 15 let,
– 49 Nad 15 let do 20 let,
– 69 nad 20 let do 25 let,
– 79 nad 25 let do 30 let,
– 89 nad 30 let do 35 let,
– 09 nad 35 let,
– 99 Brez zapadlosti.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 01 – na vpogled/prenosljiva vloga označuje sredstva ali obveznosti, ki jih lahko banka ali komitent (vlagatelj) na podlagi pogodbe zamenja za gotovino ali prenese na drug račun z uporabo nalogov za plačilo ali drugih instrumentov brez občutnih zamud, omejitev ali kazni (vključno s stanji na transakcijskih računih ter odobrenimi nečrpanimi in črpanimi okvirnimi krediti, ki nimajo dogovorjene zapadlosti (avtomatski limiti));
2. šifra 02 – čez noč označuje sredstva ali obveznosti, ki zapadejo v plačilo naslednji delovni dan po dnevu sklenitve posla;
3. šifra 13 – do 7 dni označuje sredstva ali obveznosti z originalno zapadlostjo nad 1 dan do 7 dni, razen vlog čez noč, označenih s šifro 02;
4. šifra 99 – brez zapadlosti označuje sredstva ali obveznosti, ki v pogodbi nimajo določene originalne zapadlosti (npr. obveznice brez zapadlosti). Banka s to šifro ne označi okvirnih kreditov. Okvirne kredite, ki nimajo dogovorjene zapadlosti (avtomatske limite), označi s šifro 01.
(3) Banka za namen poročanja iz prvega odstavka tega člena določi originalno zapadlost finančnega instrumenta na podlagi pogodbeno določenega trajanja posla s komitentom. Banka pri kreditu kot originalno zapadlost upošteva obdobje med (predvidenim) datumom koriščenja ali prvim možnim datumom koriščenja (pri večkratnih črpanjih prvo koriščenje) in datumom zapadlosti glavnice kredita ali zadnjega obroka glavnice kredita. Če je zapadlost v kreditni pogodbi opredeljena z obdobjem odplačevanja kredita (npr. kredit zapade v plačilo v 12 mesecih po črpanju kredita), je tudi originalna zapadlost za namen poročanja enaka temu obdobju (ne prišteje se obdobje, v katerem ima banka možnost črpanja kredita). Tako določena originalna zapadlost kredita iz izkaza finančnega položaja ali zunajbilančne evidence ostaja do odplačila kredita nespremenjena (tudi če je kredit že zapadel v plačilo).
(4) Pravilo iz prejšnjega odstavka v zvezi z določanjem originalne zapadlosti po tem šifrantu velja za vse nove posle. To pomeni, da banka tudi pri poslu, katerega pogoji kreditne pogodbe se pozneje spremenijo z aneksom na način, da se obdobje odplačevanja kredita podaljša ali skrajša, originalno zapadlost opredeli na novo glede na preostalo zapadlost posla od datuma sklenitve aneksa k pogodbi.
(5) Banka pri razporejanju sredstev in obveznosti v razrede glede na originalno zapadlost, kot jih določa šifrant iz prvega odstavka tega člena (v mesecih in letih), upošteva število dni v posameznem mesecu in letu (tudi v prestopnem letu), ki je v skladu z njeno cenovno politiko podlaga za določitev obrestne mere zadevnega finančnega instrumenta. V odvisnosti od tega banka pri štetju dni za mesec in leto upošteva 30 in 360 dni ali pa dejansko število koledarskih dni. Banka na primer po tem šifrantu posel z originalno zapadlostjo 31 dni v prvem primeru označi s šifro 04 – nad 1 do 3 mesecev, v drugem primeru pa s šifro 23 – nad 7 dni do 1 meseca.
(6) Banka pri vlogah na odpoklic, ki še niso bile odpoklicane (postavka P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja) in nimajo pogodbeno določene zapadlosti vezave, upošteva kot originalno zapadlost obdobje od datuma prejema vloge do prvega možnega datuma po pogodbi, s katerim lahko komitent (vlagatelj) vlogo dvigne. Pri ostalih vlogah na odpoklic iz postavke P0321 upošteva kot originalno zapadlost pogodbeno dogovorjeno trajanje vloge. Banka pri postavki P0201 Odpoklicane vloge upošteva kot originalno zapadlost pogodbeno dogovorjeno obdobje odpoklica. To pravilo banka smiselno upošteva tudi pri vlogah na odpoklic v aktivi izkaza finančnega položaja (postavka A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah).
(7) Banka pri opcijskih pogodbah in izvedenih finančnih instrumentih z vgrajeno opcijo (klavzulo) o predčasni realizaciji pogodbe v okviru postavk izvedenih finančnih instrumentov (postavke A2405 in A2406 ter P2605 in P2606, pri opcijah po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označene s šiframa 3 − nakupna opcija (call option) in 4 − prodajna opcija (put option)) upošteva kot originalno zapadlost obdobje od datuma sklenitve posla do zadnjega možnega datuma realizacije posla.
515. člen 
(93. Originalna zapadlost za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa) 
(1) Banka postavke prihodkov in odhodkov od obresti iz izkaza vseobsegajočega donosa označi po šifrantu 93. Originalna zapadlost za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Finančni instrumenti na vpogled (vključno z vlogami čez noč),
– 2 Kratkoročni finančni instrumenti,
– 3 Dolgoročni finančni instrumenti.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – finančni instrumenti na vpogled (vključno z vlogami čez noč) označuje odhodke ali v primeru negativne obrestne mere prihodke od obresti, ki se nanašajo na finančne obveznosti na vpogled, in prihodke ali v primeru negativne obrestne mere odhodke od obresti, ki se nanašajo na vpogledne vloge pri centralni banki iz izkaza finančnega položaja (tj. tudi na postavke finančnih obveznosti po šifrantu 14. Originalna zapadlost označene s šiframa 01 − na vpogled/prenosljiva vloga in 02 − čez noč);
2. šifra 2 – kratkoročni finančni instrumenti označuje prihodke in odhodke od obresti, ki se nanašajo na:
a) kratkoročna finančna sredstva iz izkaza finančnega položaja (po šifrantu 14. Originalna zapadlost označena s šiframi za originalno zapadlost do enega leta), razen obresti za vpogledne vloge pri centralni banki, ki so po tem šifrantu označene s šifro 1;
b) kratkoročne finančne obveznosti iz izkaza finančnega položaja, ki niso zajete pod šifro 1 (po šifrantu 14. Originalna zapadlost označena s šiframi za originalno zapadlost do enega leta, razen finančnih obveznosti na vpogled in čez noč);
3. šifra 3 – dolgoročni finančni instrumenti označuje prihodke in odhodke od obresti, ki se nanašajo na dolgoročna finančna sredstva in obveznosti iz izkaza finančnega položaja (po šifrantu 14. Originalna zapadlost s šiframi, ki označujejo originalno zapadlost nad enim letom).
516. člen 
(98. Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja) 
(1) Banka obstoječe kreditne posle (postavki A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov in A0419 Sindicirani krediti, po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označeni s šifro 1 – obstoječ posel ali 3 – obstoječ in obenem nov posel) označi po šifrantu 98. Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja z eno izmed šifer, ki se uporabljajo za označevanje po šifrantu 14. Originalna zapadlost.
(2) Banka določi originalno zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja kreditnih poslov za namen poročanja po šifrantu iz prejšnjega odstavka kot obdobje med (predvidenim) datumom koriščenja ali prvim možnim datumom koriščenja (pri večkratnih črpanjih prvo koriščenje) in datumom zapadlosti glavnice kredita ali zadnjega obroka glavnice kredita (pri poslih z obročnim odplačevanjem datumom zapadlosti zadnjega obroka).
(3) Banka originalno zapadlost kredita spremeni, če se pogoji kreditne pogodbe spremenijo z aneksom k pogodbi na način, da se obdobje odplačevanja kredita podaljša ali skrajša (tj. banka originalno zapadlost kredita po šifrantu iz prvega odstavka tega člena določi na novo glede na celotno obdobje trajanja kreditnega razmerja s komitentom oziroma odplačevanja kredita). Če se na primer obdobje odplačevanja petletnega kredita podaljša za dve leti, je nova originalna zapadlost takega kredita sedem let (banka ga pri prvem poročanju po izvršeni spremembi pogojev kreditne pogodbe po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označi kot nov posel, pri naslednjem poročanju pa že kot obstoječ posel).
(4) Če se v obdobju trajanja kreditnega razmerja s komitentom datum zapadlosti glavnice kredita ne spremeni, je originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja po šifrantu iz prvega odstavka tega člena enaka originalni zapadlosti po šifrantu 14. Originalna zapadlost.
517. člen 
(15. Preostala zapadlost) 
(1) Banka postavke označi po šifrantu 15. Preostala zapadlost z eno izmed šifer, ki se uporabljajo za označevanje po šifrantu 14. Originalna zapadlost.
(2) Banka določi preostalo zapadlost posla za namen poročanja po šifrantu iz prejšnjega odstavka kot obdobje med referenčnim datumom (datumom, za katerega banka izdela poročilo) in datumom zapadlosti posla (pri poslih z obročnim odplačevanjem datumom zapadlosti zadnjega obroka).
(3) Banka pri vlogah na odpoklic, ki še niso bile odpoklicane (postavka P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja), upošteva kot preostalo zapadlost obdobje od datuma, za katerega banka izdela poročilo, do prvega možnega datuma po pogodbi, s katerim lahko komitent (vlagatelj) vlogo dvigne. Banka pri vlogah, ki so bile dejansko že odpoklicane (postavka P0201 Odpoklicane vloge), upošteva kot preostalo zapadlost obdobje od datuma, za katerega banka izdela poročilo, do datuma, ko vloga dejansko zapade v plačilo. To pravilo banka smiselno upošteva tudi pri vlogah na odpoklic v aktivi izkaza finančnega položaja (postavka A0411 Vloge, razen potrdil o vlogah).
(4) Banka pri opcijskih pogodbah in izvedenih finančnih instrumentih z vgrajeno opcijo (klavzulo) o predčasni realizaciji pogodbe v okviru postavk izvedenih finančnih instrumentov (postavke A2405 in A2406 ter P2605 in P2606, pri opcijah po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov označene s šiframa 3 − nakupna opcija (call option) in 4 − prodajna opcija (put option)) tako kot pri drugih finančnih instrumentih s tako opcijo upošteva kot preostalo zapadlost obdobje med referenčnim datumom do zadnjega možnega datuma realizacije posla po pogodbi, s tem da tudi izvedene finančne instrumente označi po šifrantu 40 glede na možnost predčasne realizacije (odplačila).
(5) Banka po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označi tudi nove posle, pri katerih še ni prišlo do črpanja (po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označeni s šifro 5 – nečrpan nov posel), z izpolnjenim vrednostnim podatkom 90. Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti.
(6) Banka posle, katerih glavnica je že v celoti zapadla v plačilo (pri poslih z obročnim odplačevanjem je zapadel v plačilo tudi zadnji obrok), ter odobrene nečrpane in črpane okvirne kredite, ki nimajo dogovorjene zapadlosti (avtomatski limiti), označi po šifrantu iz prvega odstavka tega člena s šifro 01 − na vpogled/prenosljiva vloga.
518. člen 
(39. Obdobje ponovne določitve obrestne mere) 
(1) Banka bilančne postavke finančnih instrumentov, ki jih ne poroča na ravni posameznega posla, označi po šifrantu 39. Obdobje ponovne določitve obrestne mere z eno izmed šifer, ki se uporabljajo za označevanje po šifrantu 14. Originalna zapadlost. Po tem šifrantu banka ne označi poslov z nespremenljivo (fiksno) obrestno mero.
(2) Za namen poročanja po šifrantu iz prejšnjega odstavka banka na podlagi določb iz pogodbe določi obdobje ponovne določitve obrestne mere kot obdobje od dneva poročanja do dneva naslednje določitve obrestne mere (pri tem se ne upoštevajo indeksi, s katerimi je indeksirana glavnica (tip indeksacije TOM ali OST)).
(3) Banka na primer kredit, za katerega je v pogodbi dogovorjena obrestna mera šestmesečni EURIBOR + 2 odstotka in obdobje do ponovne določitve dejansko šest mesecev, v mesecu črpanja in v naslednjih dveh mesecih po šifrantu iz prvega odstavka tega člena poroča s šifro 05 − nad 3 do 6 mesecev, v četrtem mesecu poročanja po črpanju kredita pa s šifro 04 – nad 1 do 3 mesecev.
(4) Kadar banka obrestno mero spreminja pogosteje, kot je obdobje, na katerega se glasi referenčna obrestna mera (npr. referenčna obrestna mera je šestmesečni EURIBOR, banka pa bo ponovno določila obrestno mero že čez tri mesece), označi kredit z ustrezno šifro glede na preostalo obdobje do ponovne dejanske določitve obrestne mere in ne glede na obdobje referenčne obrestne mere (tj. ob prvem poročanju s šifro 04 – nad 1 do 3 mesecev).
(5) Banka nove posle, katerih glavnica je že v celoti zapadla v plačilo (pri poslih z obročnim odplačevanjem je zapadel v plačilo tudi zadnji obrok), po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označi s šifro 01 – na vpogled/prenosljiva vloga, obstoječih poslov, katerih glavnica je že v celoti zapadla v plačilo, pa ne označi (ker so po šifrantu 38 označeni kot obrestno neobčutljivi).
519. člen 
(16. Vrsta kredita) 
(1) Banka postavke finančnih sredstev označi po šifrantu 16. Vrsta kredita z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 01 Potrošniški krediti,
– 02 Stanovanjski krediti,
– 05 Okvirni krediti,
– 07 Krediti in terjatve po plačilnih in kreditnih karticah z odloženim plačilom, ki se ne obrestujejo,
– 08 Krediti in terjatve po plačilnih in kreditnih karticah, ki se obrestujejo,
– 09 Krediti za komercialne nepremičnine,
– 10 Drugi krediti za poslovno dejavnost,
– 11 Podrejeni krediti,
– 12 Povratni repo posel (reverse repo),
– 13 Revolving krediti za komercialne nepremičnine,
– 14 Drugi revolving krediti za poslovno dejavnost,
– 15 Finančna poroštva,
– 99 Drugo.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 01 – potrošniški krediti označuje kredite, dane gospodinjstvom za namen osebne potrošnje blaga ali storitev;
2. šifra 02 – stanovanjski krediti označuje kredite, dane gospodinjstvom za namen gradnje, prenove ali nakupa stanovanj ali hiš;
3. šifra 05 – okvirni krediti označuje debetna stanja (dovoljena in nedovoljena negativna stanja) na transakcijskih računih komitentov;
4. šifra 07 – krediti in terjatve po plačilnih in kreditnih karticah z odloženim plačilom, ki se ne obrestujejo označuje neobrestovane terjatve banke do komitentov iz opravljenih nakupov in dvigov gotovine s plačilnimi in kreditnimi karticami;
5. šifra 08 – krediti in terjatve po plačilnih in kreditnih karticah, ki se obrestujejo označuje obrestovane terjatve banke do komitentov iz opravljenih nakupov in dvigov gotovine s plačilnimi in kreditnimi karticami;
6. šifra 09 – krediti za komercialne nepremičnine označuje kredite, namenjene gradnji nepremičnin za namen nadaljnje prodaje;
7. šifra 10 – drugi krediti za poslovno dejavnost označuje kredite, dane pravnim osebam za namen financiranja poslovanja;
8. šifra 11 – podrejeni krediti označuje kredite, ki imajo značilnosti finančnih obveznosti (in ne kapitala) po določbah 15. do 27. člena MRS 32 in značilnosti instrumentov dodatnega temeljnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 51. člena ali instrumentov dodatnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 62. člena Uredbe 575/2013/EU;
9. šifra 12 – povratni repo posel (reverse repo) označuje začasni nakup finančnih sredstev oziroma dane kredite na podlagi prejetih finančnih sredstev v zavarovanje, pri katerih je začasni prodajalec finančnih sredstev zadržal skoraj vsa tveganja in koristi iz lastništva začasno prodanih finančnih sredstev (ne izpolnjuje pogojev za odpravo pripoznanja teh sredstev iz izkaza finančnega položaja) ter zato banka poročevalka teh finančnih sredstev ni pripoznala v svojem izkazu finančnega položaja, ampak je namesto teh v skladu z določbami 3.1.1 in B3.1.1 člena MSRP 9 pripoznala dani kredit;
10. šifra 13 – revolving krediti za komercialne nepremičnine označuje revolving kredite, namenjene gradnji nepremičnin za namen nadaljnje prodaje;
11. šifra 14 – drugi revolving krediti za poslovno dejavnost označuje revolving kredite, dane pravnim osebam za namen financiranja poslovanja, vendar ne za gradnjo nepremičnin;
12. šifra 15 – finančna poroštva označuje terjatve za izvršena plačila in pogojne (zunajbilančne) obveznosti iz postavke A0416, nastale na osnovi izdanega finančnega poroštva, ki je opredeljeno v Prilogi A k MSRP 9 (garancije za zagotovitev plačil, za zavarovanje vračila kreditov, za investicije, menične avale, loro garancije, za vračilo avansa, izjave za izdajo plačilne garancije, druge plačilne garancije);
13. šifra 99 – drugo označuje druga finančna sredstva in pogojne (zunajbilančne) obveznosti (poroštva, ki ne ustrezajo definiciji finančnega poroštva iz Priloge A k MSRP 9, nekrite akreditive, menične avale, patronatske izjave in druge pogojne obveznosti ter pogodbene dogovorjene limite za te pogojne obveznosti), ki niso vključene v drugih šifrah šifranta iz prejšnjega odstavka.
520. člen 
(140. Kreditna linija razen revolving kredita) 
(1) Banka kreditne posle, ki so vključeni v postavko A0408, A0410 ali A0419, so po šifrantu 16. Vrste kreditov označeni s šifro 09, 10, 15 ali 99 in se poročajo na ravni posameznega posla, označi po šifrantu 140. Kreditna linija razen revolving kredita z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Da,
– 2 Ne.
(2) Finančni instrument z značilnostmi kreditne linije, ki ni revolving ali okvirni kredit, označen po šifrantu iz prejšnjega odstavka s šifro 1 − da, je kreditni posel, pri katerem banka odobri koriščenje sredstev v okviru pogodbeno dogovorjenega zneska. Dolžnik lahko v okviru dogovorjenega zneska koristi sredstva v enkratnem znesku ali po posameznih črpanjih (tranšah), pri čemer se razpoložljivi znesek sredstev lahko le zmanjšuje (kljub že izvršenim vmesnim poplačilom – se ne obnavlja).
(3) Pogodbeno dogovorjeni okvirni limiti s strankami, na podlagi katerih se pozneje sklepajo konkretni kreditni posli, ne spadajo pod kreditne linije, zato se po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označijo s šifro 2 − ne.
521. člen 
(115. Projektno financiranje) 
(1) Banka postavke v zvezi s posli kreditiranja in kreditne posle servisiranja označi po šifrantu 115. Projektno financiranje, odvisno od tega, ali gre v zadevnem primeru za projektno financiranje (posebne kreditne aranžmaje) ali ne, z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Da,
– 2 Ne.
(2) Šifri iz prejšnjega odstavka imata naslednji pomen:
1. šifra 1 – da označuje posle kreditiranja, ki ustrezajo definiciji projektnega financiranja, kot ga je opredelilo Mednarodno združenje projektnega financiranja. V skladu s to opredelitvijo se med projektno financiranje vključuje dolgoročno financiranje infrastrukture in industrijskih projektov (vključno s financiranjem nepremičninskih projektov), katerega poplačilo temelji na denarnih tokovih, ki ga prinaša premoženje, pridobljeno na osnovi projektnega financiranja (pojasnilo v odgovoru EBA na vprašanje št. 2013_80, ki je dostopen na spletni strani EBA);
2. šifra 2 – ne označuje posle kreditiranja, ki ne ustrezajo definiciji projektnega financiranja.
522. člen 
(17. Iztržljivost finančnih instrumentov) 
(1) Banka bilančne postavke naložb v vrednostne papirje in izdanih vrednostnih papirjev ter z njimi povezane postavke izkaza vseobsegajočega donosa poroča po šifrantu 17. Iztržljivost finančnih instrumentov z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 2 Neiztržljivi finančni instrumenti,
– 3 Iztržljivi kotirajoči finančni instrumenti,
– 4 Iztržljivi nekotirajoči finančni instrumenti.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 2 – neiztržljivi finančni instrumenti označuje finančne instrumente (vrednostne papirje), za katere obstajajo omejitve prenosa imetništva instrumenta;
2. šifra 3  iztržljivi kotirajoči finančni instrumenti označuje finančne instrumente (vrednostne papirje), ki kotirajo na organiziranem (sekundarnem) trgu finančnih instrumentov in za katere ne obstajajo omejitve prenosa imetništva instrumenta;
3. šifra 4 – iztržljivi nekotirajoči finančni instrumenti vključuje finančne instrumente (vrednostne papirje), ki ne kotirajo na organiziranem (sekundarnem) trgu finančnih instrumentov in zanje ne obstajajo omejitve prenosa imetništva instrumenta.
(3) Na enak način se označijo tudi začasno prodani vrednostni papirji v repo poslih in zastavljeni vrednostni papirji za obveznosti banke in strank (ohranijo definicijo iztržljivosti).
(4) Dolžniške vrednostne papirje, ki so po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označeni s šifro 2, Banka Slovenije za namen poročanja ECB v skladu z opredelitvijo kategorij instrumentov iz dela 2 Priloge II k Uredbi (EU) 2021/379 (ECB/2021/2) in navodila za izpolnjevanje predlog FINREP iz Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451vključuje med kredite. Opredelitev instrumentov iz prejšnjega stavka banka upošteva tudi pri poročanju z njimi povezanih postavk izkaza poslovnega izida iz podpoglavja 2.5.1 tega navodila.
523. člen 
(117. Število dni pomembne zamude na ravni celotne izpostavljenosti do dolžnika) 
(1) Banka pri izpostavljenostih do poslovnih subjektov v polju 117. Število dni pomembne zamude na ravni celotne izpostavljenosti do dolžnika poroča število dni zamude, ki začnejo teči z dnem, ko dolžnik zamuja pri odplačevanju s pomembnim zneskom kreditne obveznosti in so podlaga za nastop neplačila po točki (b) prvega odstavka 178. člena Uredbe 575/2013/EU.
(2) Za namen poročanja števila dni pomembne zamude iz prejšnjega odstavka se upošteva opredelitev pomembne kreditne obveznosti iz Uredbe Evropske centralne banke (EU) 2018/1845 z dne 21. novembra 2018 o izvajanju diskrecijske pravice iz točke (d) drugega odstavka 178. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi (ECB/2018/26; UL L št. 299 z dne 26. 11. 2018, str. 55) in sklepa Banke Slovenije, ki ureja izvajanje opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije.
(3) Kadar se verjetnost nastanka neplačila po 178. členu Uredbe 575/2013/EU presoja na ravni dolžnika (pomeni, da so izpostavljenosti po šifrantu 137. Raven odločanja o naplačilu po 178. členu CRR označene s šifro 1 – na ravni dolžnika), banka poroča enako število dni pomembne zamude po šifrantu iz prvega odstavka tega člena pri vseh izpostavljenostih do tega dolžnika.
(4) Izpostavljenosti do dolžnika, ki so bile delno ali v celoti odpisane na podlagi sklepa Banke Slovenije, ki ureja upravljanje kreditnega tveganja, in katerih postopek izterjave še teče (v znesku, ki ga banka poroča v vrednostnem podatku 130. Znesek še neodplačanega dolga komitenta iz zunajbilančne evidence ali vrednostnem podatku 156. Znesek pogojnega odpusta dolga iz zunajbilančne evidence), se ne vštevajo v izračun obsega kreditne obveznosti v zamudi in števila dni pomembne zamude.
(5) Banka število dni zamud poroča pri izpostavljenostih do poslovnih subjektov iz dolžniških finančnih instrumentov, ki niso namenjeni trgovanju, neodvisno od metode merjenja (tj. tudi pri naložbah v dolžniške finančne instrumente, ki se merijo po pošteni vrednosti), ter pri izpostavljenostih iz prevzetih in pogojnih (zunajbilančnih) obveznosti.
524. člen 
(106. Oznaka bonitete komitenta) 
(1) Banka aktivne bilančne postavke dolžniških finančnih instrumentov označi po šifrantu 106. Oznaka bonitete komitenta glede na razvrstitev dolžnika v bonitetne skupine, ob upoštevanju ocene njegovega finančnega položaja, njegove zmožnosti zagotavljanja zadostnega denarnega pritoka za redno izpolnjevanje obveznosti do banke in njegovega izpolnjevanja obveznosti do banke v preteklosti, z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– A,
– B,
– C,
– D,
– E.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra A vključuje izpostavljenosti:
a) do Banke Slovenije in Republike Slovenije, pri čemer »Republika Slovenija« pomeni institucionalne enote, ki so na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 107/13) uvrščene v podsektor Neposredni uporabniki državnega proračuna (S.13111);
b) do ECB, mednarodnih organizacij in multilateralnih razvojnih bank, za katere se v skladu s pravili iz poglavja 2 naslova II dela 3 Uredbe 575/2013/EU) uporablja utež tveganja 0 %;
c) do enot centralne ravni držav ali centralnih bank, katerih bonitetna ocena po pravilih iz poglavja 2 naslova II dela 3 Uredbe 575/2013/EU ustreza najmanj stopnji kreditne kakovosti 3;
d) do enot regionalne ali lokalne ravni držav in oseb javnega sektorja, ki se v skladu s pravili iz poglavja 2 naslova II dela 3 Uredbe 575/2013/EU obravnavajo kot terjatve do enot centralne ravni držav iz točke (c) tega odstavka, na ozemlju katerih so ustanovljene;
e) do dolžnikov, za katere se ne pričakujejo težave s plačevanjem obveznosti in plačujejo svoje obveznosti ob dospelosti ali izjemoma z zamudo do 15 dni;
2. šifra B vključuje izpostavljenosti do dolžnikov:
a) za katere se ocenjuje, da bodo poravnavali dospele obveznosti, vendar je njihovo finančno stanje trenutno šibko, ne kaže pa, da bi se v prihodnje bistveno poslabšalo;
b) ki plačujejo obveznosti z zamudo do 30 dni;
3. šifra C vključuje izpostavljenosti do dolžnikov:
a) ki plačujejo obveznosti z zamudo nad 30 do 90 dni;
b) ki se jim je zaradi spremembe makroekonomskih pogojev poslovanja ali drugih razlogov bistveno poslabšal finančni položaj, vendar banka ni utrpela ali ocenjuje, da ne bo utrpela pomembne ekonomske izgube v zvezi s finančnimi sredstvi;
c) ki jim banka ob restrukturiranju, kot je opredeljeno v 47.b členu Uredbe 575/2013/EU, ni odpustila ali ni verjetno, da bi jim odpustila pomemben del finančne obveznosti;
d) do katerih izpostavljenosti še niso opredeljene kot neplačane izpostavljenosti v skladu s 178. členom Uredbe 575/2013/EU;
4. šifra D vključuje izpostavljenosti, ki so v skladu s 178. členom Uredbe 575/2013/EU opredeljene kot neplačane izpostavljenosti (to je izpostavljenosti, po šifrantu 119. Donosna/nedonosna izpostavljenost označene s šifro 1 ali 2), in sicer izpostavljenosti do dolžnikov:
a) za katere obstaja velika verjetnost izgube dela finančnega sredstva oziroma plačila po prevzeti obveznosti;
b) pri katerih je banka zaznala občutno poslabšanje kreditne kakovosti in za ta namen oblikovala oslabitve oziroma rezervacije;
c) za katere je banka v računovodskih izkazih prenehala obračunavati obresti;
d) pri katerih je banka že utrpela pomembno ekonomsko izgubo ob odpisu ali prodaji njihovih finančnih sredstev;
e) ki jim je banka ob restrukturiranju, kot je opredeljeno v 47.b členu Uredbe 575/2013/EU, odpustila in je verjetno, da jim bo odpustila pomemben del finančne obveznosti;
f) ki plačujejo obveznosti z zamudo nad 90 do 360 dni;
g) ki so nesolventni;
h) za katere je bil pri pristojnem sodišču vložen predlog za začetek postopka prisilne poravnave ali stečaja;
i) ki so v postopku prisilne poravnave ali stečaja;
5. šifra E vključuje izpostavljenosti, ki so v skladu s 178. členom Uredbe 575/2013/EU opredeljene kot neplačane izpostavljenosti, in sicer izpostavljenosti do dolžnikov:
a) ki imajo enake značilnosti kot dolžniki, katerih finančna sredstva ali prevzete obveznosti so razvrščene v skupino D, vendar se zanje ocenjuje, da terjatve do njih sploh ne bodo poplačane;
b) s sporno pravno podlago;
c) ki plačujejo obveznosti z zamudo nad 360 dni.
(3) Banka pri razvrstitvi izpostavljenosti za namen poročanja po šifrantu iz prvega odstavka tega člena ne upošteva prejetih kreditnih zavarovanj.
(4) Za namen razvrščanja izpostavljenosti v bonitetne skupine od A do E se po kriteriju zamude upošteva število dni zamude iz vrednostnega podatka 117. Število dni pomembne zamude na ravni celotne izpostavljenosti do dolžnika. Izjema so izpostavljenosti do fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, za katere lahko banka kriterij zamude presoja na ravni posameznega posla.
(5) Oznaka bonitetne skupine iz prvega odstavka tega člena se dodeli dolžnikom, do katerih je banka izpostavljena iz dolžniških finančnih instrumentov, ki se označujejo po šifrantu 119. Donosna/nedonosna izpostavljenost, tj. iz naložb v dolžniške vrednostne papirje, kredite, vloge in druga finančna sredstva, ki niso namenjena trgovanju, neodvisno od metode merjenja, tj. tudi iz dolžniških finančnih instrumentov, ki se merijo po pošteni vrednosti, ter izpostavljenosti iz prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti (po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk označene s šifro 02, 07, 08, 09, 17, 18 ali 16).
(6) Za majhne dolžnike (predvsem fizične osebe) se lahko pri razvrščanju v bonitetne skupine v večji meri uporabi merilo rednosti poravnavanja obveznosti do banke.
(7) Finančna sredstva in prevzete obveznosti do fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, se lahko po tem šifrantu označujejo na ravni posameznega posla, če banka z bonitetno oceno teh dolžnikov še ne razpolaga.
525. člen 
(137. Raven odločanja o neplačilu po 178. členu CRR) 
(1) Banka aktivne bilančne postavke dolžniških finančnih instrumentov, v povezavi z izpolnjevanjem šifranta 119. Donosna/nedonosna izpostavljenost, označi po šifrantu 137. Raven odločanja o neplačilu po 178. členu CRR z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Na ravni dolžnika,
– 2 Na ravni posamezne izpostavljenosti.
(2) Šifri iz prejšnjega odstavka imata naslednji pomen:
1. šifra 1 – na ravni dolžnika vključuje vse izpostavljenosti do posameznega dolžnika, ki se za namen identifikacije neplačila v skladu s 178. členom Uredbe 575/2013/EU presojajo na ravni dolžnika;
2. šifra 2 – na ravni posamezne izpostavljenosti vključuje izpostavljenosti do bančništva na drobno, ki se lahko za namen identifikacije neplačila v skladu s 178. členom Uredbe 575/2013/EU presojajo na ravni posameznega posla (po t. i. transakcijskem pristopu).
526. člen 
(119. Donosna/nedonosna izpostavljenost)
(1) Banka aktivne bilančne postavke dolžniških finančnih instrumentov označi po šifrantu 119. Donosna/nedonosna izpostavljenost glede na status izpostavljenosti v skladu z opredelitvijo nedonosnih izpostavljenosti na podlagi 47.a člena in opredelitvijo neplačila na podlagi 178. člena Uredbe 575/2013/EU, ki se uporabljata tudi za namen poročanja v predlogah F 18 in F 19 iz dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451, z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Nedonosna izpostavljenost – neplačilo z zamudo več kot 90 dni,
– 2 Nedonosna izpostavljenost – neplačilo z majhno verjetnostjo plačila,
– 7 Nedonosna izpostavljenost – neplačilo zaradi zamude več kot 90 dni in majhne verjetnosti plačila,
– 3 Nedonosna izpostavljenost, ki še ni v položaju neplačila,
– 4 Donosna restrukturirana izpostavljenost na opazovanju po izhodu iz kategorije nedonosnih izpostavljenosti,
– 5 Donosna izpostavljenost.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – nedonosna izpostavljenost – neplačilo z zamudo več kot 90 dni vključuje izpostavljenosti s pomembno zamudo več kot 90 dni, ki se v številu dni zabeleži tudi po šifrantu 117. Število dni pomembne zamude na ravni celotne izpostavljenosti do dolžnika;
2. šifra 2 – nedonosna izpostavljenost – neplačilo z majhno verjetnostjo plačila vključuje izpostavljenosti, če neplačilo sprožijo dejavniki majhne verjetnosti plačila v skladu s tretjim odstavkom 178. člena Uredbe 575/2013/EU (pri čemer pomembna zamuda več kot 90 dni še ni nastala);
3. šifra 7 – nedonosna izpostavljenost – neplačilo zaradi zamude več kot 90 dni in majhne verjetnosti plačila iz prvega odstavka tega člena vključuje izpostavljenosti, če neplačilo nastane zaradi pomembne kreditne obveznosti v zamudi več kot 90 dni in so hkrati prisotni tudi drugi indikatorji majhne verjetnosti plačila v skladu s 178. členom Uredbe 575/2013/EU;
4. šifra 3 – nedonosna izpostavljenost, ki še ni v položaju neplačila vključuje nedonosne izpostavljenosti, ki ne spadajo v okvir definicije neplačanih izpostavljenosti po 178. členu Uredbe 575/2013/EU in posledično niso označene z eno izmed šifer 1 ali 2 ter v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/451 v predlogi F 18.00 Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih predstavljajo del stolpca 0060. Na primer, v to kategorijo nedonosnih izpostavljenosti spadajo izpostavljenosti, ki so že izšle iz kategorije neplačanih izpostavljenosti po 178. členu Uredbe 575/2013/EU, niso pa še izpolnjeni vsi pogoji za njihov izhod iz kategorije nedonosnih izpostavljenosti (če banka nima poenotene interne politike glede kriterijev za izhod iz skupine neplačanih izpostavljenosti in skupine nedonosnih izpostavljenosti);
5. šifra 4 – donosna restrukturirana izpostavljenostna opazovanju po izhodu iz kategorije nedonosnih izpostavljenosti vključuje izpostavljenosti, pri katerih so že izpolnjeni pogoji za izhod iz kategorije nedonosnih izpostavljenosti iz 231. odstavka, hkrati pa še niso izpolnjeni pogoji za izhod iz kategorije restrukturiranih izpostavljenosti iz sedmega odstavka 47.a člena Uredbe 575/2013/EU, tj. izpostavljenosti, ki se na podlagi 256. in 257. odstavka dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451 v predlogo F 19.00 Informacije o restrukturiranih izpostavljenostih vključijo v stolpec 0050;
6. šifra 5 – donosna izpostavljenost vključuje donosne izpostavljenosti, ki niso označene s šifro 4 in v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/451 v predlogi F 18.00 Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih predstavljajo del stolpca 0020.
(3) Oznaka izpostavljenosti iz prvega odstavka tega člena se dodeli vsem izpostavljenostim do dolžnikov, ki so v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/451 vključene v predlogo F 18, to je izpostavljenostim iz dolžniških finančnih instrumentov (naložb v dolžniške vrednostne papirje, kredite, vloge in druga finančna sredstva), ki niso namenjeni trgovanju, neodvisno od metode merjenja (tudi izpostavljenostim iz dolžniških finančnih instrumentov, ki se merijo po pošteni vrednosti), ter izpostavljenostim iz prevzetih in pogojnih (zunajbilančnih) obveznosti.
(4) Neplačane izpostavljenosti po 178. členu Uredbe 575/2013/EU banka označi z eno izmed šifer 1, 2 ali 7, odvisno od uporabljenih kriterijev za razvrstitev med neplačane izpostavljenosti. Vse nedonosne izpostavljenosti, ki ne spadajo v okvir definicije neplačanih izpostavljenosti, po 178. členu Uredbe 575/2013/EU so označene s šifro 3.
(5) Z identifikacijo zamude pomembne kreditne obveznosti nad 90 dni (šifra 1) na ravni dolžnika sta tesno povezana tudi definicija pomembne obveznosti v zamudi in posledično štetje dni zamude na ravni celotne izpostavljenosti do dolžnika po šifrantu 117. Če je po tem šifrantu število dni zamude večje od 90 dni, banka izpostavljenost po šifrantu 119 označi kot nedonosno in neplačano zaradi pomembne zamude nad 90 dni (s šifro 1 ali 7) ter posledično po šifrantu 106. Oznaka bonitete komitenta z bonitetno skupino D ali E; če gre za izpostavljenosti, ki so predmet oslabitev ali rezervacij za kreditne izgube po MSRP 9, pa tudi po šifrantu 33. Oznaka skupine za namen izračunavanja kreditnih izgub s šifro 30 − kreditno oslabljene izpostavljenosti (skupina − 3). Glede na navedeno delitev neplačanih izpostavljenosti na tiste z zamudo več kot 90 dni in tiste z majhno verjetnostjo plačila (tako pri uporabi pristopa na ravni dolžnika kot tudi pristopa na ravni posameznega posla) ne moremo enačiti s pravilom, ki velja po Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451 v predlogi F 18.00 za razvrščanje v žepke glede na identificirano zamudo pri posameznem finančnem sredstvu, saj se zamuda za namen te razvrstitve v predlogi F 18.00 ugotavlja na 1 euro natančno (ne da bi se pri štetju dni zamude upošteval kriterij pomembne kreditne obveznosti v zamudi).
(6) Če banka uporablja pristop na ravni dolžnika (šifra 1 po šifrantu 137. Raven odločanja o neplačilu po 178. členu CRR), mora biti šifra po šifrantu 119. Donosna/nedonosna izpostavljenost iz prvega odstavka tega členaenaka za vse izpostavljenosti do istega dolžnika (na ravni sedemmestne matične številke po šifrantu 26. Oznaka komitenta z enako šifro po šifrantu 9. Sektor), z izjemo šifre 4 ali 5 (po izhodu iz kategorije nedonosnih izpostavljenosti imajo v poskusni dobi samo restrukturirane izpostavljenosti šifro 4, vse druge izpostavljenosti do tega istega dolžnika imajo šifro 5).
527. člen 
(120. Datum spremembe statusa donosne/nedonosne izpostavljenost)
(1) Banka poroča pri postavkah naložb v dolžniške finančne instrumente, ki niso namenjena trgovanju, datum dodelitve statusa po šifrantu 119. Donosne/nedonosne izpostavljenosti v polje 120. Datum spremembe statusa donosne/nedonosne izpostavljenost (tj. nov datum vsakokrat ob spremembi statusa).
(2) Banka datuma iz prvega odstavka tega člena ne poroča pri izpostavljenostih do fizičnih oseb.
(3) Če banka uporablja pristop na ravni dolžnika (šifra 1 po šifrantu 137. Raven odločanja o neplačilu po 178. členu CRR), mora biti po pravilu iz šestega odstavka 526. člena (iz opisa šifranta 119. Donosna/nedonosna izpostavljenost) ta datum pri vseh partijah do istega dolžnika enak.
528. člen 
(133. Oznaka skupine za namen izračunavanja kreditnih izgub) 
(1) Banka aktivne bilančne postavke dolžniških finančnih instrumentov označi po šifrantu 133. Oznaka skupine za namen izračunavanja kreditnih izgub glede na njihovo razvrstitev v skupine za namen izračunavanja kreditnih izgub v skladu s poglavjem 5.5 MSRP 9 z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 10 Nizko kreditno tveganje (skupina 1),
– 11 Ni identificirano pomembno kreditno tveganje od začetnega pripoznanja (skupina 1),
– 20 Identificirano pomembno kreditno tveganje od začetnega pripoznanja (skupina 2),
– 30 Kreditno oslabljene izpostavljenosti (skupina 3).
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 10 – nizko kreditno tveganje (skupina 1) vključuje izpostavljenosti iz skupine 1, ki so v skladu z določbami 5.5.10 člena in B5.5.22 do B5.5.24 člena MSRP 9 opredeljene kot izpostavljenosti z nizkim kreditnim tveganjem ter se v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/451 v predlogah F4.3.1 in F4.4.1 vključujejo v stolpec 0020;
2. šifra 11 – ni identificirano pomembno kreditno tveganje od začetnega pripoznanja (skupina 1) vključuje druge izpostavljenosti iz skupine 1, ki po tem šifrantu niso označene s šifro 10, pri katerih še ni nastalo pomembno povečanje kreditnega tveganja in za katere se popravki vrednosti oziroma rezervacije za kreditne izgube izmerijo na podlagi pričakovanih kreditnih izgub v 12-mesečnem obdobju, tj. izpostavljenosti, ki v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/451 v predlogah F4.3.1. in F4.4.1 predstavljajo del stolpca 0015 in v predlogi F9.1.1 stolpec 0010;
3. šifra 20 – identificirano pomembno kreditno tveganje od začetnega pripoznanja (skupina 2) vključuje izpostavljenosti iz skupine 2, pri katerih se je v skladu s 5.5.9 členom MSRP 9 kreditno tveganje v obdobju od začetnega pripoznanja do datuma, za katerega banka poroča, pomembno povečalo in za katere se v skladu s 5.5.3 členom MSRP 9 popravki vrednosti oziroma rezervacije za kreditne izgube izmerijo na podlagi pričakovanih kreditnih izgub v celotnem obdobju trajanja, tj. izpostavljenosti, ki se v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/451 v predlogah F4.3.1. in F4.4.1 vključujejo v stolpec 0030 in v predlogi F9.1.1 v stolpec 0020. Šifra vključuje tudi izpostavljenosti, ki so bile opredeljene kot neplačane izpostavljenosti že ob začetnem pripoznanju, t. i. kupljena ali izdana finančna sredstva s poslabšano kreditno kakovostjo (POCI), in so na referenčni datum že izpolnile pogoje za prerazvrstitev med plačane izpostavljenosti, tj. izpostavljenosti, ki v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/451 v predlogah F4.3.1 in F4.4.1 predstavljajo del stolpca 0041 in v predlogi F9.1.1 del stolpca 0065;
4. šifra 30 – kreditno oslabljene izpostavljenosti (skupina 3) vključuje izpostavljenosti, ki jih je banka v skladu z B5.5.37 členom MSRP 9 in 178. členom Uredbe 575/2013/EU za namen notranjega upravljanja kreditnega tveganja opredelila kot neplačane izpostavljenosti, tj. izpostavljenosti, ki se v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/451 v predlogah F4.3.1 in F4.4.1 vključujejo v stolpec 0040 in v predlogi F9.1.1 v stolpec 0030. Šifra vključuje tudi izpostavljenosti, ki so bile opredeljene kot neplačane izpostavljenosti že ob začetnem pripoznanju, t. i. kupljena ali izdana finančna sredstva s poslabšano kreditno kakovostjo (POCI), in na referenčni datum še niso izpolnile pogojev za prerazvrstitev med plačane izpostavljenosti, tj. izpostavljenosti, ki v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/451 v predlogah F4.3.1 in F4.4.1 predstavljajo del stolpca 0041 in v predlogi F9.1.1 del stolpca 0065.
529. člen 
(134. Kreditno oslabljene izpostavljenosti že ob začetnem pripoznanju (POCI)) 
(1) Banka aktivne bilančne postavke dolžniških finančnih instrumentov označi po šifrantu 134. Kreditno oslabljene izpostavljenosti že ob začetnem pripoznanju (POCI) z vidika izpolnjevanja kriterijev za opredelitev kreditno oslabljenih izpostavljenosti (neplačanih izpostavljenosti po 178. členu Uredbe 575/2013/EU) že ob začetnem pripoznanju (v nadaljnjem besedilu: POCI) z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 DA,
– 2 NE.
(2) Šifri iz prejšnjega odstavka imata naslednji pomen:
1. šifra 1 – DA vključuje izpostavljenosti, ki so za namen ocenjevanja kreditnih izgub v skladu z MSRP 9 identificirane kot POCI, tj. kot neplačane izpostavljenosti po 178. členu Uredbe 575/2013/EU že ob začetnem pripoznanju (izpostavljenosti, ki se v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/451 v predlogi F 18.0 vključijo v stolpca 0058 in 0900;
2. šifra 2 – NE vključuje druge izpostavljenosti, ki se razvrščajo v skupine za namen izračunavanja kreditnih izgub v skladu s poglavjem 5.5 MSRP 9 in niso opredeljene kot POCI.
530. člen 
(160. Datum COVID) 
(1) Banka v aktivnih bilančnih postavkah dolžniških finančnih instrumentov, ki so bili odobreni ali spremenjeni zaradi likvidnostnih težav kreditojemalca kot posledica razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: epidemija) (šifra 1 ali 2 po šifrantu 161. Oznaka COVID), poroča v polju 160. Datum COVID najstarejši datum, od katerega je začela učinkovati katera izmed sprememb pogodbe, ki je bila posledica likvidnostnih težav kreditojemalca, nastalih zaradi razglasitve epidemije. V primerih, ko je bil posel, ki je bil odobren kreditojemalcu zaradi likvidnostnih težav, ki so posledica epidemije, pozneje tudi spremenjen, banka tudi v poročilih za presečne datume po spremembi poroča enak datum COVID kot pred spremembo.
(2) Banka pri novih poslih (šifra 3 ali 5 po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli) v polje iz prejšnjega odstavka poroča datum sklenitve posla (ki je enak datumu, poročanemu po šifrantu 112. Datum sklenitve posla).
(3) Datum iz prvega odstavka tega člena se poroča za izpostavljenosti iz dolžniških finančnih instrumentov, poročane v aktivnih bilančnih postavkah A0408, A0410, A0416, A0418 in A0419, ki niso namenjene trgovanju (tj. niso označene s šifro 01 po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk) in se poročajo na ravni posameznega posla.
(4) Datum iz prvega odstavka tega člena se poroča, dokler je pogodba vključena v poročilu BS1S, razen v primeru pogodb, pri katerih se banka in kreditojemalec v poznejših obdobjih po odobreni spremembi dogovorita, da se pogodbena določila vrnejo v prvotno stanje (kot da pogodba ne bi bila spremenjena zaradi likvidnostnih težav kreditojemalca, ki so posledica razglasitve epidemije).
531. člen 
(161. Oznaka COVID) 
(1) Banka postavke dolžniških finančnih instrumentov označi po šifrantu 161. Oznaka COVID glede na to, ali so bili odobreni ali spremenjeni zaradi likvidnostnih težav kreditojemalca, ki so posledica razglasitve epidemije, z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Po interventnih predpisih,
– 2 Ni po interventnih predpisih,
– 9 Ni posledica epidemije.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – po interventnih predpisih vključuje posle, odobrene ali spremenjene na podlagi interventnih predpisov, na podlagi katerih se odobrijo ali se spremenijo pogoji odplačevanja obstoječih poslov zaradi likvidnostnih težav kreditojemalca, ki so posledica razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19);
2. šifra 2 – ni po interventnih predpisih vključuje posle, odobrene ali spremenjene zaradi likvidnostnih težav kreditojemalca, ki so posledica razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ter pri katerih je odobritev ali sprememba pogojev odplačevanja dogovor med banko in kreditojemalcem, ki ne temelji na interventnih predpisih, sprejetih zaradi omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19);
3. šifra 9 – ni posledica epidemije označuje posle, ki niso označeni s katero izmed predhodno navedenih šifer po tem šifrantu.
(3) Predmet označevanja po šifrantu iz prvega odstavka tega člena so izpostavljenosti iz dolžniških finančnih instrumentov, ki so poročane v aktivnih bilančnih postavkah A0408, A0410, A0416, A0418 in A0419 ter niso namenjene trgovanju (tj. niso označene s šifro 01 po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk).
(4) Banka, ki je označila instrument s šifro 1 ali 2, poroča oznako nespremenjeno tudi v vseh nadaljnjih poročilih, razen v primeru pogodb, pri katerih se banka in kreditojemalec v poznejših obdobjih po odobreni spremembi dogovorita, da se pogodbena določila vrnejo v prvotno stanje (kot da pogodba ne bi bila spremenjena zaradi likvidnostnih težav kreditojemalca, ki so posledica razglasitve epidemije).
(5) Banka za instrumente, ki so po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označeni s šifro 1 ali 2 ter pri katerih so se spremenili pogoji odplačevanja, spremeni oznake po šifrantih (kot sta 138 in 149) in vrednostne podatke (kot so 157, 125 in 159) v poročilu za referenčni mesec, v katerem je nastal poslovni dogodek te spremembe (tudi kadar dogovorjena sprememba v referenčnem mesecu učinkuje za nazaj).
(6) Poleg tega banka v primerih, kadar je to upravičeno po Smernicah o zakonskih in zasebnih moratorijih, v tekočem referenčnem mesecu izboljša kreditno kakovost izpostavljenosti (oznake po šifrantih, kot so 106, 117, 119, 120, 133), če je v poročilu za pretekli mesec, v katerem je prejela popolno upravičeno vlogo za odlog plačila in je še ni obravnavala, za te izpostavljenosti že poročala poslabšanje kreditne kakovosti.
532. člen 
(162. Datum zapadlosti zadnjega odobrenega odloga) 
(1) Banka poroča polje 162. Datum zapadlosti zadnjega odobrenega odloga v postavkah dolžniških finančnih instrumentov, ki se poročajo na ravni posameznega posla in so po šifrantu 161. Oznaka COVID označene s šifro 1 ali 2. Vnese datum zapadlosti odloga pri odplačevanju dolga, ki je bil pogodbeno dogovorjen ob zadnji spremembi pogojev odplačevanja z namenom ublažitve posledic epidemije COVID-19. Datum izpolni tudi pri tistih na novo odobrenih likvidnostnih kreditih, za katere je bil pred ali ob začetnem pripoznanju odobren odlog odplačevanja dolga. Pri odobrenih likvidnostnih kreditih brez odloga datuma ne izpolni (prazno polje).
(2) Banka poroča polje iz prejšnjega odstavka, dokler je pogodba vključena v poročilu BS1S, razen v primerih pogodb, pri katerih se banka in kreditojemalec v poznejših obdobjih po odobrenem odlogu dogovorita, da se pogodbena določila vrnejo v prvotno stanje (kot da pogodba ne bi bila deležna odloga plačevanja obveznosti). Če je z dolžnikom naknadno dogovorjeno podaljšanje odloga odplačevanja dolga ali nov odlog s poznejšim datumom zapadlosti, banka v poročilu za mesec, v katerem je nastala sprememba, ta datum nadomesti z novim datumom glede na zapadlost podaljšanega ali na novo odobrenega odloga.
(3) Banka izpolni polje iz prvega odstavka tega člena za izpostavljenosti iz kreditnih poslov v aktivnih bilančnih postavkah A0408, A0410, A0416, A0418 in A0419, ki niso namenjene trgovanju (tj. niso označene s šifro 01 po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk).
533. člen 
(163. Skupno trajanje vseh odobrenih odlogov v mesecih)
(1) Banka izpolni polje 163. Skupno trajanje vseh odobrenih odlogov v mesecih v postavkah dolžniških finančnih instrumentov, ki se poročajo na ravni posameznega posla in so po šifrantu 161. Oznaka COVID označene s šifro 1 ali 2. Vnese skupno trajanje odlogov pri odplačevanju dolga v mesecih. Upoštevajo se odlogi, odobreni v obdobju od razglasitve 1. epidemije COVID-19 12. marca 2020 do referenčnega meseca (npr. če je bil v tem obdobju odlog odobren za obdobje 3 mesecev in se podaljša za 6 mesecev ali se pozneje (po prekinitvi) odobri še en odlog za 6 mesecev, se vnese vrednost 9). Pri izračunu vrednosti v mesecih banka presežno število dni do vključno 15 zaokroži navzdol, presežno število dni od vključno 16 zaokroži navzgor. Skupno trajanje vseh odobrenih odlogov izpolni tudi pri tistih na novo odobrenih likvidnostnih kreditih, za katere je bil pred ali ob začetnem pripoznanju odobren odlog odplačevanja dolga. Pri na novo odobrenih likvidnostnih kreditih brez odloga vrednostnega podatka ne izpolni (prazno polje).
(2) Banka poroča podatek iz prejšnjega odstavka, dokler je pogodba vključena v poročilu BS1S, razen v primerih pogodb, pri katerih se banka in kreditojemalec v poznejših obdobjih po odobrenem odlogu dogovorita, da se pogodbena določila vrnejo v prvotno stanje (kot da pogodba ne bi bila deležna odloga plačevanja obveznosti).
(3) Banka izpolni podatek iz prvega odstavka tega člena za izpostavljenosti iz kreditnih poslov v aktivnih bilančnih postavkah A0408, A0410, A0416, A0418 in A0419, ki niso namenjene trgovanju (to je niso označene s šifro 01 po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk).
534. člen 
(19. Obstoječi/novi posli)
(1) Banka označi postavke finančnih instrumentov po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Obstoječ posel,
– 2 Nov odplačan posel,
– 3 Obstoječ in obenem nov posel,
– 4 Nečrpan obstoječ posel,
– 5 Nečrpan nov posel.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – obstoječ posel vključuje obstoječ posel iz izkaza finančnega položaja in iz zunajbilančne evidence na zadnji dan referenčnega meseca, ki ni bil sklenjen ali spremenjen v referenčnem mesecu (oznaka se uporablja za črpane kredite z izpolnjenimi vrednostnimi podatki 41, 80 in 132 in delno črpane kredite z izpolnjenimi vrednostnimi podatki 41, 80, 90 in 132 ter odpisane kredite, za katere postopek izterjave še teče, to je kredite z izpolnjenim vrednostnim podatkom 130 ali 156);
2. šifra 2 – nov odplačan posel vključuje posel, sklenjen ali spremenjen v referenčnem mesecu, na zadnji dan referenčnega meseca pa ne obstaja več (oznaka se uporablja samo za odobrene in hkrati že odplačane kredite z izpolnjenim vrednostnim podatkom 29);
3. šifra 3 – obstoječ in obenem nov posel vključuje posel, ki je bil sklenjen ali spremenjen v referenčnem mesecu in na zadnji dan referenčnega meseca še obstaja (oznaka se uporablja tako za črpane kredite z izpolnjenimi vrednostnimi podatki 29, 41, 80 in 132 kot tudi za delno črpane kredite z izpolnjenimi vrednostnimi podatki 29, 41, 80, 90 in 132);
4. šifra 4 – nečrpan obstoječ posel vključuje posel iz zunajbilance na zadnji dan referenčnega meseca, ki ni bil sklenjen v referenčnem mesecu (oznaka se uporablja samo za nečrpane kredite v mesecih pred referenčnim mesecem z izpolnjenim vrednostnim podatkom 90; kadar banka poroča za ta posel tudi morebitno terjatev za začetne stroške odobritve kredita oziroma opravnine, so v višini te terjatve lahko izpolnjeni tudi vrednostni podatki 80, 84 in 132);
5. šifra 5 – nečrpan nov posel vključuje posel, ki je bil sklenjen v referenčnem mesecu in pri katerem v referenčnem mesecu še ni prišlo do črpanja (oznaka se uporablja samo za nečrpane kredite z izpolnjenima vrednostnima podatkoma 29 in 90; kadar banka poroča za ta posel tudi morebitno terjatev za začetne stroške odobritve kredita oziroma opravnine, so v višini te terjatve lahko izpolnjeni tudi vrednostni podatki 80, 84 in 132).
(3) Banka pri poslih, označenih po šifrantu iz prvega odstavka tega člena s šifro 1 ali 3, poleg vrednostih podatkov navedenih v 1. in 3. točki prejšnjega odstavka, poroča tudi vse druge, s tem navodilom zahtevane vrednostne podatke.
(4) Avtomatska podaljšanja obstoječih depozitov in kreditov, do katerih je prišlo brez aktivne vloge komitenta in brez novih pogajanj o pogojih depozitne ali kreditne pogodbe, vključujoč obrestno mero, se ne vključijo med nove posle.
(5) Banka vloge na vpogled, vloge čez noč, terjatve in neizkoriščene limite po plačilnih in kreditnih karticah, črpane in odobrene nečrpane okvirne kredite in revolving kredite ter finančne instrumente, pridobljene v referenčnem mesecu s pripojitvijo družb, označi kot obstoječe posle ne glede na datum sklenitve posla, to je s šifro 1 ali 4.
(6) Poslom, pri katerih je tekom veljavnega pogodbenega razmerja že prišlo do koriščenja sredstev in so pridobili status obstoječega posla, se status ne sme več spremeniti v status nečrpanega obstoječega posla, čeprav na referenčni datum poročanja banka do komitenta izkazuje le potencialno terjatev.
(7) Banka šifre poslov prilagodi vsak mesec, pri čemer veljajo v navedenih primerih iz tega odstavka naslednja pravila, ki jih smiselno upošteva tudi pri poročanju drugih poslov:
1. kredit, sklenjen v referenčnem mesecu, vendar še ni bil črpan, se označi s šifro 5. Izjema so odobreni nečrpani krediti za poplačilo obstoječih kreditov, ki se do črpanja ne poročajo (morebitni začetni stroški teh kreditov se v postavki obrestno neobčutljivih kreditov po tem šifrantu do črpanja kreditov označijo s šifro 4), temveč se kot nov posel označijo šele, ko so črpani (s šifro 3, ali če so v referenčnem mesecu tudi že odplačani, s šifro 2);
2. kredit, ki je bil sklenjen pred referenčnim mesecem, črpan pa je bil pred ali v referenčnem mesecu in še ni odplačan, se označi s šifro 1;
3. postavke, ki imajo izpolnjen le vrednostni podatek 130. Znesek še neodplačanega dolga komitenta iz zunajbilančne evidence, se označijo kot obstoječi posel (s šifro 1);
4. kredit, ki je bil sklenjen in črpan v referenčnem mesecu in še ni odplačan, se označi s šifro 3;
5. kredit, ki je imel mesec pred referenčnim mesecem šifro 5, v referenčnem mesecu pa še vedno ni črpan, banka poroča s šifro 4;
6. sklenjeni in nikoli črpani kredit se v mesecu sklenitve označi s šifro 5, v naslednjih mesecih pa s šifro 4;
7. dolžniški vrednostni papir, kupljen na sekundarnem trgu, se v mesecu nakupa in v naslednjih mesecih označi s šifro 1, dolžniški vrednostni papir, kupljen na primarnem trgu, pa v mesecu nakupa s šifro 3 ali 2, če je bil ta vrednostni papir že odplačan ali prodan, in v naslednjih mesecih vedno s šifro 1. Kadar banka uporablja računovodsko usmeritev pripoznanja finančnega sredstva v izkazu finančnega položaja na dan poravnave (pomeni, da ga na dan sklenitve posla o nakupu pripozna v zunajbilančni evidenci – vrednostni podatek 90), tako finančno sredstvo do pripoznanja v izkazu finančnega položaja po tem šifrantu označi s šifro 4, če gre za finančno sredstvo, kupljeno na organiziranem ali sekundarnem trgu, ali s šifro 5, če gre za finančno sredstvo, kupljeno na primarnem trgu;
8. odkupljena terjatev (kredit), za katero je v pogodbi z dolžnikom določena obrestna mera, se v mesecu odkupa in v naslednjih mesecih označi s šifro 1. Če obrestna mera v pogodbi ni določena, se odkupljena terjatev v mesecu odkupa označi s šifro 3 ali 2, če je bila ta terjatev že odplačana;
9. neunovčena garancija se v mesecu odobritve in v naslednjih mesecih do unovčenja poroča s šifro 4, unovčena garancija pa se v mesecu unovčenja poroča s šifro 3 ali 2, če je bila garancija že odplačana;
10. odprti nekriti akreditiv (ali druga pogojna (zunajbilančna) obveznost) se poroča s šifro 4 (izjema je kriti akreditiv z odobrenim kreditom banke izključno za namen kritja tega akreditiva, ki se ne poroča, ker je ta pogojna (zunajbilančna) obveznost zajeta med odobrenimi nečrpanimi krediti), terjatev za plačila, opravljena na osnovi akreditiva, pa se v mesecu pripoznanja v izkazu finančnega položaja poroča s šifro 3 ali 2, če je bila ta terjatev že odplačana; odprti kriti akreditiv se poroča med prejetimi vlogami po pravilu, ki velja za poročanje kreditov;
11. varčevanje na obroke in varčevanje na varčevalnem računu, kjer morajo sredstva odležati določeno obdobje, se v mesecu sklenitve pogodbe o varčevanju označi s šifro 3, v naslednjih mesecih pa s šifro 1;
12. vloga na odpoklic, katere dvig je komitent že najavil na podlagi opcije oziroma pogodbeno dogovorjene klavzule z možnostjo odpoklica (postavka P0201 Odpoklicane vloge), se po tem šifrantu ne označi.
535. člen 
(20. Razredi zneskov (novi posli)) 
(1) Banka aktivne bilančne postavke finančnih sredstev, ki se ne poročajo na ravni posameznega posla, označi po šifrantu 20. Razredi zneskov (novi posli) glede na pogodbeno vrednost kredita oziroma glede na nominalno vrednost dolžniškega vrednostnega papirja z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 3 Do vključno 250.000 eurov,
– 4 Nad 250.000 do vključno 1 milijon eurov,
– 5 Nad 1 milijon eurov.
(2) Banka označi po šifrantu iz prejšnjega odstavka le nove posle z nefinančnimi družbami (po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označene s šiframi 2 − nov odplačan posel,3 − obstoječ in obenem nov posel ali 5 − nečrpan nov posel ter po šifrantu 9. Sektor s šifro S.11).
536. člen 
(21. Tip indeksacije) 
(1) Banka označi postavke dolžniških finančnih instrumentov po šifrantu 21. Tip indeksacije z eno izmed šifer z naslednjim nazivom in pomenom:
– TOM
Glavnica je indeksirana s TOM-om.
– D***
Glavnica je indeksirana z valutno oziroma devizno klavzulo (šifra tega tipa indeksacije je sestavljena iz črke D in alfa šifre valute, na katere tečaj je vezana devizna klavzula, na primer DCHF).
– OST
Glavnica je indeksirana z drugim indeksom.
– NOM
Druge vrste obrestne mere, kjer ni indeksacije.
(2) Banka po šifrantu iz prejšnjega odstavka ne označi postavk s finančnimi instrumenti, ki se ne obrestujejo (po šifrantu 38. Obrestna občutljivost označene s šifro 2), postavke z obrestno mero 0 % pa označi s šifro NOM.
537. člen 
(22. Spremenljivost skupne obrestne mere) 
(1) Banka označi bilančne postavke, ki se nanašajo na obrestno občutljive posle (po šifrantu 38. Obrestna občutljivost označeni s šifro 1 − da), po šifrantu 22. Spremenljivost skupne obrestne mere s šiframi glede na spremenljivost skupne obrestne mere (pri čemer upošteva vse dele skupne obrestne mere, tudi indekse) in glede na začetno obdobje določitve obrestne mere z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 01 Spremenljiva obrestna mera,
– 04 Nespremenljiva začetna obrestna mera za obdobje nad 5 let in do 10 let,
– 05 Nespremenljiva začetna obrestna mera za obdobje nad 10 let,
– 06 Nespremenljiva začetna obrestna mera za obdobje do 3 mesece,
– 07 Nespremenljiva začetna obrestna mera za obdobje od 3 mesecev do 1 leta,
– 08 Nespremenljiva obrestna mera do zapadlosti posla,
– 09 Nespremenljiva začetna obrestna mera za obdobje nad 1 leto in do 3 leta,
– 10 Nespremenljiva začetna obrestna mera za obdobje nad 3 leta in do 5 let.
(2) Začetno obdobje določitve obrestne mere je enako vnaprej določenemu časovnemu obdobju na začetku veljavnosti pogodbe, v katerem se višina obrestne mere ne bo spremenila, in je krajše ali enako originalni zapadlosti kredita.
(3) Banka posle, ki se jim (referenčna) obrestna mera spremeni šele po določenem začetnem obdobju, označi z eno izmed šifer od 04 do 07, 09 ali 10. Posle, ki so celotno obdobje obrestovani s spremenljivo obrestno mero, označi s šifro 01, posle, ki so celotno obdobje obrestovani z nespremenljivo obrestno mero, pa označi s šifro 08.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko banka obstoječe posle z nespremenljivo začetno obrestno mero (po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označeni s šifro 1 − obstoječ posel ali 4 − nečrpan obstoječ posel) namesto s šiframi od 04 do 07, 09 ali 10 označi s šifro 01.
(5) Banka obrestno mero šteje za nespremenljivo, če je definirana na enega izmed naslednjih načinov:
– natančno določena vrednost v odstotkih, na primer »10 odstotkov;
– marža nad nekim zunanjim indeksom v določenem trenutku, na primer »2 odstotni točki + šestmesečni Euribor na določen datum in uro«, kar je enakovredno natančno določeni vrednosti.
(6) Če je v pogodbi določeno, da lahko banka kadar koli v skladu s svojo poslovno politiko spremeni referenčno obrestno mero brez predhodnega soglasja komitenta, banka označi posel po šifrantu iz prvega odstavka tega člena s šifro 01 − spremenljiva obrestna mera.
(7) Če je dogovorjeno, da se obrestna mera spremeni šele po določenem začetnem obdobju (npr. obrestna mera, ki se glasi na »šestmesečni Euribor«, se prvič spremeni šele po šestih mesecih), banka tako obrestno mero po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označi z eno izmed šifer od 04 do 07, 09 ali 10 (v navedenem primeru s šifro 07 − nespremenljiva začetna obrestna mera za obdobje od 3 mesecev do 1 leta), v naslednjih mesecih do odprave pripoznanja iz izkaza finančnega položaja, ko posel poroča že kot obstoječ posel (po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označeni s šifro 1 – obstoječ posel ali 4 − nečrpan obstoječ posel), pa to šifro ohrani ali jo nadomesti s šifro 01 − spremenljiva obrestna mera.
(8) Devizna klavzula (D***) se ne upošteva pri določanju spremenljivosti skupne obrestne mere.
(9) Banka označi nove posle, ki so bili v referenčnem obdobju črpani in odplačani (po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označeni s šifro 2 − nov odplačan posel), s šifro 01, 06 ali 08, nove še nečrpane posle ter obstoječe in hkrati nove posle (po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označeni s šifro 5 − nečrpannov posel ali 3 − obstoječ in obenem nov posel) s katero koli šifro in obstoječe posle (po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označeni s šifro 1 − obstoječ posel ali 4 − nečrpan obstoječ posel) s katero koli šifro ali samo s šifro 01 ali 08.
(10) Banka označi obrestne izvedene finančne instrumente s šifro 01 ali 08.
538. člen 
(24. Vrsta referenčne obrestne mere) 
(1) Banka označi bilančne postavke finančnih instrumentov po šifrantu 24. Vrsta referenčne obrestne mere z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 013 Obrestna mera LIBOR EUR 1 mesec,
– 014 Obrestna mera LIBOR EUR 2 meseca,
– 015 Obrestna mera LIBOR EUR 3 mesece,
– 016 Obrestna mera LIBOR EUR 6 mesecev,
– 017 Obrestna mera LIBOR EUR 9 mesecev,
– 018 Obrestna mera LIBOR EUR 1 leto,
– 019 Obrestna mera LIBOR USD 1 mesec,
– 020 Obrestna mera LIBOR USD 2 meseca,
– 021 Obrestna mera LIBOR USD 3 mesece,
– 022 Obrestna mera LIBOR USD 6 mesecev,
– 023 Obrestna mera LIBOR USD 9 mesecev,
– 024 Obrestna mera LIBOR USD 1 leto,
– 025 Obrestna mera LIBOR CHF 1 mesec,
– 026 Obrestna mera LIBOR CHF 2 meseca,
– 027 Obrestna mera LIBOR CHF 3 mesece,
– 028 Obrestna mera LIBOR CHF 6 mesecev,
– 029 Obrestna mera LIBOR CHF 9 mesecev,
– 030 Obrestna mera LIBOR CHF 1 leto,
– 031 Obrestna mera LIBOR JPY 1 mesec,
– 032 Obrestna mera LIBOR JPY 2 meseca,
– 033 Obrestna mera LIBOR JPY 3 mesece,
– 034 Obrestna mera LIBOR JPY 6 mesecev,
– 035 Obrestna mera LIBOR JPY 9 mesecev,
– 036 Obrestna mera LIBOR JPY 1 leto,
– 037 Obrestna mera WIBOR PLN 3 mesece,
– 038 Tržna obrestna mera za CHF 1 mesec,
– 039 Tržna obrestna mera za SEK 1 mesec,
– 041 Obrestna mera ameriške konzorcijske banke AKA,
– 042 Slovenska medbančna obrestna mera 1 mesec (SITIBOR),
– 043 Slovenska medbančna obrestna mera 3 mesece (SITIBOR),
– 044 Obrestna mera SKB banke SIOM,
– 045 Prvovrstna obrestna mera NLB,
– 046 Izhodiščna obrestna mera NLB,
– 048 Temeljna obrestna mera TOM kot navadna referenčna obrestna mera,
– 053 Obrestna mera LIBOR AUD 6 mesecev,
– 054 Obrestna mera LIBOR AUD 1 leto,
– 055 Obrestna mera LIBOR CAD 6 mesecev,
– 056 Obrestna mera LIBOR CAD 1 leto,
– 057 Obrestna mera LIBOR GBP 6 mesecev,
– 058 Obrestna mera LIBOR GBP 1 leto,
– 059 Obrestna mera STIBOR SEK 6 mesecev,
– 060 Obrestna mera STIBOR SEK 1 leto,
– 061 Obrestna mera PRIBOR CZK 6 mesecev,
– 062 Obrestna mera PRIBOR CZK 3 mesece,
– 063 Obrestna mera LIBOR AUD 1 mesec,
– 064 Obrestna mera LIBOR AUD 3 mesece,
– 065 Obrestna mera LIBOR CAD 1 mesec,
– 066 Obrestna mera LIBOR CAD 3 mesece,
– 067 Obrestna mera LIBOR GBP 1 mesec,
– 068 Obrestna mera LIBOR GBP 3 mesece,
– 069 Tržna obrestna mera za GBP 1 mesec,
– 072 Tržna obrestna mera za EUR 1 mesec,
– 073 Tržna obrestna mera za EUR 6 mesecev,
– 074 Tržna obrestna mera za USD 1 mesec,
– 076 Obrestna mera EIB,
– 077 Obrestna mera ECB za refinanciranje,
– 078 Obrestna mera vezana na indeks cen delnic/obveznic,
– 079 Obrestna mera ZIBOR HRK 3 mesece,
– 080 Obrestna mera ZIBOR HRK 6 mesecev,
– 081 Swap rate EUR 2 leti,
– 082 Swap rate EUR 3 leta,
– 085 Indeks bruto donosov 6M italijanskih ZM (GBOTG6M Index),
– 086 LIBOR SEK 6M,
– 087 (EURIBOR 1M + EURIBOR 3M)/2,
– 088 Madžarska medbančna obrestna mera BUBOR O/N,
– 089 Obrestna mera FED FUNDS O/N,
– 090 Obrestna mera LIBID EUR O/N,
– 091 Obrestna mera EURIBOR 43 dni,
– 092 Obrestna mera PRIBOR CZK 1 mesec,
– 093 Zakonska zamudna obrestna mera,
– 094 Obrestna mera LIBOR SEK 1 leto,
– 095 Obrestna mera TOIS – CHF TOM Next Index Swaps,
– 096 Obrestna mera LIBOR CHF 7 mesecev,
– 097 Obrestna mera ZIBOR HRK 1 mesec,
– 098 Obrestna mera Deutsche Bank Administered AAA rated EUR MMF,
– 100 Obrestna mera EONIA,
– 101 Obrestna mera EURIBOR 1 teden,
– 102 Obrestna mera EURIBOR 1 mesec,
– 103 Obrestna mera EURIBOR 2 meseca,
– 104 Obrestna mera EURIBOR 3 mesece,
– 105 Obrestna mera EURIBOR 4 mesece,
– 106 Obrestna mera EURIBOR 6 mesecev,
– 107 Obrestna mera EURIBOR 9 mesecev,
– 108 Obrestna mera EURIBOR 1 leto,
– 109 Obrestna mera EURIBOR 5 mesecev,
– 110 Obrestna mera EURIBOR 2 tedna,
– 111 Obrestna mera ECB za mejni depozit,
– 112 Donos na delniški kapital izdajatelja (ROE),
– 113 Druge posamezne referenčne obrestne mere,
– 114 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer,
– 115 Swap rate EUR 4 leta,
– 116 Swap rate EUR 5 let,
– 117 Obrestna mera €STR,
– 118 SARON 3M,
– 119 SARON 1M,
– 120 SARON 6M,
– 121 SARON 12M,
– 122 SARON obrestna mera čez noč (Švica),
– 123 SONIA obrestna mera čez noč (Velika Britanija),
– 124 TONA obrestna mera čez noč (Tokio),
– 125 HONIA obrestna mera čez noč (Hong Kong),
– 126 SORA obrestna mera čez noč (Singapur),
– 127 SOFR obrestna mera čez noč (ZDA),
– 128 EURIBOR 3W,
– 129 EURIBOR 7M,
– 130 EURIBOR 8M,
– 131 EURIBOR 10M,
– 132 EURIBOR 11M,
– 133 MIBOR 1W,
– 134 MIBOR 2W,
– 135 MIBOR 3W,
– 136 MIBOR 1M,
– 137 MIBOR 2M,
– 138 MIBOR 3M,
– 139 MIBOR 4M,
– 140 MIBOR 5M,
– 141 MIBOR 6M,
– 142 MIBOR 7M,
– 143 MIBOR 8M,
– 144 MIBOR 9M,
– 145 MIBOR 10M,
– 146 MIBOR 11M,
– 147 MIBOR 12M,
– 148 MIBOR ON,
– 149 Druge posamezne referenčne obrestne mere 1 teden,
– 150 Druge posamezne referenčne obrestne mere 2 tedna,
– 151 Druge posamezne referenčne obrestne mere 3 tedni,
– 152 Druge posamezne referenčne obrestne mere 1 mesec,
– 153 Druge posamezne referenčne obrestne mere 2 meseca,
– 154 Druge posamezne referenčne obrestne mere 3 meseci,
– 155 Druge posamezne referenčne obrestne mere 4 mesece,
– 156 Druge posamezne referenčne obrestne mere 5 mesecev,
– 157 Druge posamezne referenčne obrestne mere 6 mesecev,
– 158 Druge posamezne referenčne obrestne mere 7 mesecev,
– 159 Druge posamezne referenčne obrestne mere 8 mesecev,
– 160 Druge posamezne referenčne obrestne mere 9 mesecev,
– 161 Druge posamezne referenčne obrestne mere 10 mesecev,
– 162 Druge posamezne referenčne obrestne mere 11 mesecev,
– 163 Druge posamezne referenčne obrestne mere 12 mesecev,
– 164 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer 1 teden,
– 165 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer 2 tedna,
– 166 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer 3 tedni,
– 167 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer 1 mesec,
– 168 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer 2 meseca,
– 169 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer 3 meseci,
– 170 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer 4 mesece,
– 171 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer 5 mesecev,
– 172 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer 6 mesecev,
– 173 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer 7 mesecev,
– 174 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer 8 mesecev,
– 175 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer 9 mesecev,
– 176 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer 10 mesecev,
– 177 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer 11 mesecev,
– 178 Druge košarice različnih referenčnih obrestnih mer 12 mesecev,
– 099 Drugo.
(2) Banka strukturirane finančne instrumente, katerih donos je vezan na indeks cen delnic ali obveznic, po šifrantu iz prejšnjega odstavka označi s šifro 078, po šifrantu 21 pa s šifro NOM.
(3) Banka s šifro 093 – zakonska zamudna obrestna mera (ZOM) označi samo tiste finančne instrumente, pri katerih je v pogodbi o sklenitvi instrumenta že v osnovi za obrestno mero določena zamudna obrestna mera. S to šifro ne označi finančnih sredstev, katerih glavnica je že v celoti zapadla v plačilo (finančna sredstva z zapadlo glavnico, po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označena kot obstoječi posli). Finančna sredstva z zapadlo glavnico, po šifrantu 19 označena kot novi posli, pa se označujejo z referenčnimi obrestnimi merami, ki izhajajo iz pogodbe.
(4) Banka po šifrantu iz prvega odstavka tega člena ne poroča dolžniških finančnih instrumentov, po šifrantu 21. Tip indeksacije označenih s šiframa OST in TOM, ter dolžniških finančnih instrumentov, ki v pogodbi nimajo določene referenčne obrestne mere. Banki po tem šifrantu ni treba označiti vpoglednih vlog, pri katerih podatek o vrsti referenčne obrestne mere ni znan (v tem primeru lahko banka celotno obrestno mero poroča kot nominalno obrestno mero in te vloge po šifrantu 21. Tip indeksacije označi s šifro NOM).
(5) Banka pisno obvesti Banko Slovenije o uvedbi novih referenčnih obrestnih mer.
(6) Če določene vrste referenčne obrestne mere ni v šifrantu, banka o tem nemudoma pisno obvesti Banko Slovenije, Oddelek finančne statistike na elektronski naslov fit@bsi.si. Banka do ustrezne dopolnitve šifranta dolžniške finančne instrumente z novo referenčno obrestno mero poroča s šifro 099 Drugo.
(7) Banka pri poročanju postavk upošteva vsakokrat veljavni šifrant, ki je objavljen na spletni strani Banke Slovenije.
539. člen 
(25. Vrsta zavarovanja) 
(1) Banka bilančne postavke finančnih instrumentov, ki jih banka ne poroča na ravni posameznega posla, označi po šifrantu 25. Vrsta zavarovanja glede na vrsto prejetega ali danega zavarovanja za primer neplačila s šiframi z naslednjim nazivom:
– 01 Izpostavljenost/obveznost ni zavarovana,
– 02 Delnice in deleži,
– 03 Dolžniški vrednostni papirji,
– 05 Bančne vloge,
– 15 Enote kolektivnih naložbenih podjemov,
– 18 Stanovanjske nepremičnine,
– 19 Poslovne nepremičnine,
– 20 Pisarne in gospodarski objekti,
– 21 Zastavljene police življenjskega zavarovanja,
– 25 Zlato,
– 26 Krediti,
– 27 Odkupljene terjatve,
– 22 Drugo stvarno kreditno zavarovanje,
– 10 Zavarovanje pri zavarovalnici,
– 16 Nepreklicna jamstva Republike Slovenije,
– 23 Kreditni izvedeni finančni instrumenti,
– 24 Finančna poroštva razen nepreklicnih jamstev Republike Slovenije,
– 14 Drugo kreditno zavarovanje.
(2) Pri poročanju bilančnih postavk finančnih sredstev imajo šifre iz prejšnjega odstavka naslednji pomen:
1. šifra 01 – izpostavljenost/obveznost ni zavarovana označujeizpostavljenosti do komitentov, ki niso zavarovane (velja tudi za zavarovanja z lastnimi menicami ali drugimi oblikami lastnega poroštva dolžnika);
2. šifra 02 – delnice in deleži označuje izpostavljenosti, zavarovane z delnicami ali deleži družb in lastnimi delnicami;
3. šifra 03 – dolžniški vrednostni papirji označuje izpostavljenosti, zavarovane z obveznicami, državnimi zakladnimi menicami, komercialnimi zapisi, blagajniškimi zapisi, potrdili o vlogah ali drugimi dolžniški vrednostnimi papirji;
4. šifra 05 – bančnevloge označuje izpostavljenosti, zavarovane z vlogami pri banki poročevalki ter drugih bankah in hranilnicah;
5. šifra 15 – enote kolektivnih naložbenih podjemov označuje izpostavljenosti, zavarovane z enotami kolektivnih naložbenih podjemov, tj. delnicami investicijskih družb in enotami (točkami) vzajemnih skladov;
6. šifra 18 – stanovanjske nepremičnine označuje izpostavljenosti, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami (vključno z zemljiščem), ki jih ima komitent v lasti, ali stanovanjskimi nepremičninami tretjih oseb. Označuje izpostavljenosti, zavarovane le s tistimi zemljišči in stanovanjskimi nepremičninami v gradnji, kot tudi praznimi dokončanimi stanovanjskimi nepremičninami v lasti investitorjev, za katere obstaja zagotovilo, da bo lastnik v zgrajeni stanovanjski nepremičnini prebival ali jo bo oddajal v najem. Če takega zagotovila ni, banka izpostavljenost označi s šifro 19 – poslovne nepremičnine;
7. šifra 19 – poslovne nepremičnine označuje izpostavljenosti, zavarovane s poslovnimi nepremičninami (vključno z zemljiščem), ki jih ima komitent v lasti, ali poslovnimi nepremičninami tretjih oseb. Zavarovanje s poslovnimi nepremičninami zajema zavarovanje z nepremičninami, ki niso stanovanjske nepremičnine v skladu s 75. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU in se ne morejo razvrstiti v tip zavarovanja 18 – stanovanjske nepremičnine ali v tip zavarovanja 20 – pisarne in gospodarski objekti;
8. šifra 20 – pisarne in gospodarski objekti označuje izpostavljenosti, ki so zavarovane s pisarnami ali gospodarskimi objekti, ki niso stanovanjske nepremičnine, in so opredeljene v prvem odstavku 126. člena Uredbe 575/2013/EU. Banka s to šifro označi izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami, ki hkrati izpolnjujejo naslednje pogoje iz Uredbe 575/2013/EU:
– prevladujoči namen ali dejanska raba nepremičnine je povezana z opravljanjem gospodarske dejavnosti;
– vrednost nepremičnine ni pomembno odvisna od kreditne kakovosti kreditojemalca (točka (a) drugega odstavka 126. člena Uredbe 575/2013/EU);
– tveganje kreditojemalca ni pomembno odvisno od donosnosti zadevne nepremičnine (točka (b) drugega odstavka 126. člena Uredbe 575/2013/EU).
Banka pri uporabi šifre 20 sledi tudi pojasnilu v zvezi s pripoznavanjem nepremičnine kot poslovne lastnine, podanim v odgovoru EBA na vprašanje št. 2014_1214, ki je dostopen na spletni strani EBA;
9. šifra 21 – police življenjskega zavarovanja označuje izpostavljenosti, zavarovane s policami življenjskega zavarovanja,v skladu z Uredbo 575/2013/EU;
10. šifra 25 – zlato označuje izpostavljenosti, ki so zavarovane z zlatom v skladu z opredelitvijo iz Uredbe 575/2013/EU. Vključuje zlato v lastnem trezorju ali na posebni lokaciji. Zavarovanje z zlatom se poroča tudi v primeru, če to zavarovanje na podlagi Uredbe 575/2013/EU ni opredeljeno kot primerno zavarovanje;
11. šifra 26 – krediti označuje izpostavljenosti, zavarovane s posojili (krediti), kakor so opredeljena v 5. poglavju Priloge A k Uredbi 549/2013/EU;
12. šifra 27 – odkupljene terjatve označuje zavarovanje z odkupljenimi terjatvami, kot so opredeljene v točki (c) 85. odstavka dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451 kot krediti drugim dolžnikom, odobreni na podlagi računov ali drugih dokumentov, ki dajejo pravico do prejetja izkupička od poslov za prodajo blaga ali opravljanje storitev. V okvir te opredelitve spadajo vsi posli odkupov terjatev (z regresom ali brez). V obeh primerih se imetnik odkupljenih terjatev (to je dolžnik) v šifrantu 801. Oznaka ponudnika/nosilca zavarovanja označi kot ponudnik zavarovanja z odkupljenimi terjatvami;
13. šifra 22 – drugo stvarno kreditno zavarovanje označuje izpostavljenosti, zavarovane z drugim stvarnim kreditnim zavarovanjem (npr. s premičninami) v skladu z Uredbo 575/2013/EU, razen oblik stvarnega kreditnega zavarovanja, zajetih v šifrah 02, 03, 05, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26 in 27;
14. šifra 10 – zavarovanje pri zavarovalnici označuje izpostavljenosti, zavarovane pri zavarovalnici (brez polic življenjskega zavarovanja; te so vključene pod šifro 21);
15. šifra 16 – nepreklicna jamstva Republike Slovenije označuje izpostavljenosti, zavarovane z:
– nepreklicnimi garancijami oziroma jamstvi Republike Slovenije in
– nepreklicnimi garancijami na prvi poziv SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID banka d. d.), ki so bile izdane do uveljavitve zakona, ki ureja zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov;
16. šifra 23 – kreditni izvedeni finančni instrumenti označuje izpostavljenosti, zavarovane s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti iz točke (d) 129. odstavka dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451), ki niso skladni z opredelitvijo finančnega poroštva iz opisa šifre 24 in se vključujejo med primerne kreditne izvedene finančne instrumente iz 204. člena Uredbe 575/2013/EU;
17. šifra 24 – finančna poroštva razen nepreklicnih jamstev Republike Slovenije označuje izpostavljenosti, zavarovane s finančnimi poroštvi, opredeljenimi v Prilogi A k MSRP 9 kot pogodbe, v skladu s katerimi mora izdajatelj opraviti določena plačila, s katerimi se imetniku povrne izguba, ki je nastala, ker določeni dolžnik ni izvedel plačila v prvotnem ali spremenjenem roku dolžniškega instrumenta (npr. bančne garancije, poroštva tretjih oseb, patronatske izjave, menični avali). V skladu z določbami 114. odstavka dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451 se kot finančna poroštva razvrstijo naslednje postavke iz Priloge I k Uredbi 575/2013/EU:
a) poroštva, ki imajo lastnosti kreditnih nadomestkov;
b) kreditni izvedeni finančni instrumenti, skladni z opredelitvijo finančnega poroštva;
c) nepreklicni »stand-by« akreditivi, ki imajo lastnosti kreditnih nadomestkov;
18. šifra 14 – drugo kreditno zavarovanje označuje izpostavljenosti, zavarovane z drugimi primernimi oblikami kreditnega zavarovanja, razen oblik kreditnega zavarovanja, zajetih v ostalih šifrah, ki jih banka v skladu z določbami MSRP upošteva oziroma bi jih upoštevala pri izračunu oslabitev ali poštene vrednosti finančnih sredstev oziroma rezervacij.
(3) Banka kot zavarovana označi le tista finančna sredstva, prevzete in pogojne (zunajbilančne) obveznosti, pri katerih je v pogodbi s stranko določeno trajanje zavarovanja do odplačila dolga po teh instrumentih.
(4) Če je posamezno finančno sredstvo, prevzeta ali pogojna zunajbilančna obveznost, zavarovana z več vrstami zavarovanj, banka poroča kombinacijo šifer za največ pet zavarovanj po dejanskem ali predvidenem vrstnem redu unovčljivosti ali boljše kakovosti, pri čemer se v tej kombinaciji obvezno pojavijo tudi šifre, ki se nanašajo na morebitna prejeta zavarovanja v obliki nepremičnin (šifre 18, 19 ali 20). Pri tem več istovrstnih zavarovanj (ne glede na vrstni red unovčljivosti) vključi v kombinacijo šifer samo enkrat (npr. poroštva dveh tretjih oseb, ki obe jamčita banki za odplačilo kredita kreditojemalca v celotnem znesku, označi s šifro 24 samo enkrat in ne s šifro 2424).
(5) Banka po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označi tudi prejeta zavarovanja, ki se zaradi neizpolnjenih pogojev iz sklepa Banke Slovenije, ki ureja upravljanje kreditnega tveganja, ter Smernic o upravljanju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti ne upoštevajo pri izračunu popravkov vrednosti ali rezervacij za kreditne izgube, pri čemer vrednosti teh zavarovanj poroča z vrednostjo nič (pristop, ki se zasleduje tudi pri poročanju zavarovanj za izpostavljenosti do poslovnih subjektov na ravni posameznega posla v poročilih BS1VZ in BSZAV).
(6) Banka za označena zavarovanja po šifrantu iz prvega odstavka tega člena poroča tudi vrednosti zavarovanj in informacije glede (ne)pokritosti knjigovodske vrednosti izpostavljenosti s temi zavarovanji po naslednjem pravilu:
1. v vrednostne podatke od 58 do 78 vključi:
– vrednosti za vsako vrsto prejetih zavarovanj;
– znesek knjigovodske vrednosti bilančnih izpostavljenosti ali dela bilančnih izpostavljenosti (po oslabitvi), ki so nezavarovane;
– znesek nezavarovane prevzete ali pogojne (zunajbilančne) obveznosti, zmanjšane za pripadajoči znesek oblikovanih rezervacij;
– znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo bilančne izpostavljenosti (po oslabitvi) in
– znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo prevzete ali pogojne (zunajbilančne) obveznosti;
2. postavke z enakimi vrednostmi šifrantov, pri katerih prihaja do presežne vrednosti zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo po oslabitvah oziroma rezervacijah, z izpolnjenima vrednostnima podatkoma 68 in 78 ali vrednostnima podatkoma 58 in 78, označi po šifrantu 96. Pokritost z zavarovanji s šifro 1 – več kot 100-odstotna pokritost;postavke, pri katerih je vrednost zavarovanja nižja ali enaka knjigovodski vrednosti po oslabitvah ali rezervacijah, z izpolnjenima vrednostnima podatkoma 58 in 77 (vrednostna podatka 68 in 78 nista izpolnjena), po tem šifrantu označi s šifro 2 – 100-odstotna ali manj kot 100-odstotna pokritost;
3. vrednost za vsako vrsto prejetih zavarovanj v vrednostnih podatkih od 59 do 67 in od 69 do 76 (ne pa tudi vrednostnih podatkov 58, 68, 77 in 78 ter posledično oznak po šifrantu 96. Pokritost z zavarovanji) poroča tudi pri odplačanih novih kreditih oziroma poslih (postavke A0408, A0410, A0416, A0418 in A0419, označene po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli s šifro 2 – nov odplačan posel);
4. če je s posamezno vrsto zavarovanj zavarovanih več finančnih sredstev oziroma zunajbilančnih obveznosti, vrednost teh zavarovanj sorazmerno razdeli na posamezno finančno sredstvo oziroma zunajbilančno obveznost in posamezne dele te vrednosti vključi v ustrezne postavke, na katere se po vsebini nanašajo.
(7) Banka označi finančne obveznosti do bank iz najetih kreditov in prejetih vlog (šifra S.122 iz šifranta 9. Sektor) ter finančnih obveznosti iz izdanih vrednostnih papirjev po šifrantu iz prvega odstavka tega člena s šifro 01 ali 16, ki imata naslednji pomen:
– šifra 01 – terjatev ali obveznost ni zavarovana označuje obveznosti do komitentov iz izkaza finančnega položaja, ki niso zavarovane ali so zavarovane z eno izmed drugih oblik zavarovanja, razen nepreklicnega jamstva Republike Slovenije, ki ga banka označi s šifro 16 tega šifranta;
– šifra 16 – nepreklicna jamstva Republike Slovenije označuje finančne obveznosti do komitentov iz izkaza finančnega položaja, zavarovane z nepreklicnimi garancijami oziroma jamstvi Republike Slovenije. Za te finančne obveznosti banka poroča tudi vrednost prejetega jamstva v vrednostnem podatku 64. Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije.
540. člen 
(27. Šifra deponenta) 
(1) Banka pasivne bilančne postavke najetih kreditov, prejetih vlog in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev poroča po deponentih, ki jih po šifrantu 27. Šifra deponenta označi sledeče:
– za deponente, ki niso fizične osebe, vpiše enolično šifro (največ 30 znakov), ki jo določi banka ob sklenitvi prvega posla s posameznim deponentom tako, da ima ta deponent vedno isto šifro. Banka za šifro deponenta ne sme uporabiti oznake, ki bi ob uporabi javno dostopnih šifrantov omogočila njegovo identifikacijo (kot so matična številka, identifikator pravnih subjektov (angl. Legal Entity Identifier – koda LEI), davčna številka). Ko se poslovanje z deponentom zaključi, banka njegove šifre ne more dodeliti novemu deponentu;
– za domače in tuje fizične osebe, ki nimajo matične številke in ne opravljajo dejavnosti, vpiše šifro 5980003;
– za domače in tuje fizične osebe, ki nimajo matične številke in opravljajo dejavnost, vpiše šifro 5000009 (kmetje) ali šifro 6000053 (osebe, zaposlene v svobodnih poklicih).
(2) Banka lahko izdane dolžniške vrednostne papirje in potrdila o vlogah (postavke P0802 Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice in P0804 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah), za katere ne razpolaga s podatki o imetnikih, po šifrantu iz prejšnjega odstavka poroča s šifro PRINOSVP.
541. člen 
(37. Opombe, pojasnila) 
Banka k postavkam vpiše opombe in dodatna pojasnila, ki so obvezna za postavke, pri katerih prihaja do odstopanja od pričakovanih vrednosti v skladu s tem navodilom na osnovi avtomatskih kontrol, ki se izvajajo ob prevzemu poročila v Banki Slovenije.
542. člen 
(38. Obrestna občutljivost) 
(1) Banka postavke dolžniških finančnih instrumentov označi po šifrantu 38. Obrestna občutljivost z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Da,
– 2 Ne.
(2) Šifri iz prejšnjega odstavka imata naslednji pomen:
1. šifra 1 – da vključuje finančne instrumente, ki so obrestno občutljivi, kar pomeni, da je v pogodbi o sklenitvi instrumenta določena obrestna mera, s katero se ta instrument obrestuje. Pogoj ni izpolnjen, če je v pogodbi določena samo zamudna obrestna mera. S to šifro banka označi tudi dolžniške finančne instrumente, ki imajo v pogodbi določeno obrestno mero 0 %;
2. šifra 2 – ne vključuje finančne instrumente, ki niso obrestno občutljivi, kar pomeni, da v pogodbi o sklenitvi instrumenta ni določena obrestna mera, s katero bi se ta instrument obrestoval.
(3) Banka finančne instrumente ter pogojne in prevzete (zunajbilančne) obveznosti, po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označene s šifro 2 − ne (npr. krediti in terjatve po plačilnih karticah z odloženim plačilom, ki se ne obrestujejo; pogodbeno dogovorjeni okvirni limiti s strankami brez dogovorjene obrestne mere, ki so pozneje osnova za sklepanje novih pogodb s strankami, vezanih na določeno vrsto posla – dane kredite, garancije; odobreni nečrpani krediti, pri katerih je obrestna mera pogodbeno dogovorjena šele ob črpanju), ne označi po šifrantih in ne izpolni z vrednostnimi podatki, ki se nanašajo na obrestne mere (tj. po šifrantih 21, 22, 24 in 39 ter vrednostnih podatkih 31, 32, 33, 34, 35 in 36). To pravilo ne velja za poročanje izvedenih finančnih instrumentov, ki se nanašajo na dolžniške finančne instrumente.
(4) Banka po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označi kot obrestno občutljive (šifra 1) le obrestne izvedene finančne instrumente in valutne izvedene finančne instrumente, ki so izpostavljeni tudi obrestnemu tveganju (kot so medvalutne zamenjave), vse druge izvedene finančne instrumente (izvedene finančne instrumente, ki se nanašajo na lastniške finančne instrumente ali blago) pa označi kot obrestno neobčutljive (šifra 2).
(5) Banka vpogledne vloge (v aktivnih in pasivnih postavkah izkaza finančnega položaja) in avtomatske okvirne kredite, ki pogodbeno nimajo določene zapadlosti, v celotnem obsegu šteje med obrestno občutljive finančne instrumente, zato jih po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označi s šifro 1 − da. Enako označi postavke prejetih vpoglednih vlog, v katerih izkazuje samo še obračunane obresti (glavnica je že v celoti izplačana).
(6) Banka obstoječe bilančne posle (aktivne in pasivne bilančne postavke, po šifrantu 19 označene s šifro 1), katerih glavnica je v celoti že zapadla v plačilo (pri poslih z obročnim odplačevanjem je zapadel v plačilo tudi zadnji obrok) ali je že odplačana (niso pa odplačane obračunane obresti ali še niso ukinjeni morebitni popravki vrednostni zaradi oslabitev), označi s šifro 2 − ne. Pri kreditih (v postavkah A04 %, ki jih banka poroča na ravni posameznega posla) banka kljub oznaki 2 izpolni vrednostni podatek 34. Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli). Prazno polje za te posle poroča, če se pogodbeno ne obrestujejo in niso v zamudi (banka na vrednostne podatke 57 in 125 ter 159 ne obračunava zamudnih obresti).
(7) Banka unovčene in neunovčene garancije, terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov, ter druge pogojne obveznosti (postavka A0416), ki se obrestujejo po zamudni obrestni meri, označi s šifro 2 − ne.
(8) Banka nove bilančne posle (aktivne in pasivne bilančne postavke, po šifrantu 19 označene s šifro 3), katerih glavnica je v celoti že zapadla v plačilo ali je že odplačana (niso pa odplačane obračunane obresti ali še niso ukinjeni morebitni popravki vrednostni zaradi oslabitev), označi s šifro 1 − da.
543. člen 
(40. Možnost predčasnega odpoklica) 
(1) Banka postavke finančnih instrumentov v poročilu BS1S in kreditne posle servisiranja v poročilu BS1KP poroča po šifrantu 40. Možnost predčasnega odpoklica, odvisno od obstoja morebitne pogodbene določbe o predčasnem odplačilu ali odpoklicu posameznega finančnega instrumenta, z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Da,
– 2 Ne.
(2) Šifri iz prejšnjega odstavka imata naslednji pomen:
1. šifra 1 – da vključuje finančne instrumente, pri katerih je v pogodbi s komitentom določena klavzula (vgrajena opcija) o predčasnem odplačilu (dvigu sredstev) ali odpoklicu finančnega instrumenta (npr. vloge ali kredita) in pri katerih komitent te opcije še ni najavil ali izkoristil, pri čemer je izvzeta možnost predčasnega odplačila kredita ali dviga sredstev zaradi izjemnih okoliščin (npr. smrti, nesreče, izselitve iz države);
2. šifra 2 – ne vključuje finančne instrumente, pri katerih v pogodbi s komitentom ni klavzule (vgrajena opcija) o predčasnem odplačilu (dvigu sredstev) ali odpoklicu finančnega instrumenta.
(3) Banka pri postavkah finančnih instrumentov, pri katerih so komitenti opcijo glede predčasnega odpoklica najavili ali izkoristili, spremeni vrednost šifranta 15. Preostala zapadlost glede na datum zapadlosti po najavljeni ali izkoriščeni opciji in, če gre v navedenem primeru za vloge, spremeni tudi šifro postavke iz P0321 Prejete vloge v P0201 Odpoklicane vloge. Na primer vloge, pri katerih mora komitent po letu neprekinjenega varčevanja dvig sredstev najaviti vsaj 3 mesece pred želenim datumom dviga, na dan najave dviga po šifrantu 15. Preostala zapadlost označi s šifro 04 – nad 1 do 3 mesecev (pred najavo dviga s šifro 06 – nad 6 mesecev do 1 leta), pozneje pa s šifro v odvisnosti od preostalega števila dni do najavljenega datuma dviga sredstev.
(4) Če je možnost predčasnega odpoklica prejetih vlog izvršena le deloma (komitent ne odpokliče celotnega zneska, temveč le njegov del), banka prejeto vlogo poroča v dveh delih, tj. v postavki P0321 Prejete vloge in postavki P0201 Odpoklicane vloge.
544. člen 
(43. Razpoložljivost premoženja) 
(1) Banka označi aktivne bilančne postavke po šifrantu 43. Razpoložljivost premoženja z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 01 Zastavljena sredstva za izdane ABS (listinjenje),
– 02 Začasno prodana finančna sredstva (v repo poslih, ki niso sklenjeni s centralno banko),
– 04 Zastavljena druga sredstva za obveznosti banke,
– 05 Zastavljena sredstva banke za obveznosti komitentov,
– 07 Zastavljena sredstva za izvedene finančne instrumente prostega trga (OTC),
– 08 Zastavljena sredstva za druge izvedene finančne instrumente,
– 09 Zastavljena sredstva za zavarovanje prejetih kreditov in vlog (brez REPO poslov),
– 10 Zastavljena sredstva za krite obveznice,
– 11 Zastavljena sredstva za druge izdane dolžniške vrednostne papirje,
– 12 Prenesena/prodana finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja,
– 14 V skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije – zastavljeno premoženje,
– 15 V skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije – prosto razpoložljivo premoženje,
– 16 Obremenjena sredstva, ki jih ni mogoče povezati z virom obremenitve,
– 99 Prosto razpoložljivo premoženje.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 01 – zastavljena sredstva za izdane ABS (listinjenje) vključuje finančna sredstva banke, ki so predmet listinjenja, pri katerem je banka zadržala skoraj vsa tveganja in koristi iz lastništva listinjenih finančnih sredstev, ali pa gre za finančna sredstva, v zvezi s katerimi je banka v izkazu finančnega položaja pripoznala obveznosti, vezane na finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja iz poglavja 3.2 MSRP 9 (postavka P3702 Finančne obveznosti iz listinjenja);
2. šifra 02 – začasno prodana finančna sredstva (repo) vključuje finančna sredstva, pri katerih je banka zadržala skoraj vsa tveganja in koristi iz lastništva ter zato po določbah iz poglavja 3.2 MSRP 9 oziroma točke (a) B3.2.5 člena MSRP 9 ob začasni prodaji niso izpolnjeni pogoji za odpravo pripoznanja teh sredstev iz izkaza finančnega položaja;
3. šifra 04 – zastavljena druga sredstva za obveznosti banke vključuje sredstva, ki jih je banka zastavila kot zavarovanje za najete kredite in druge obveznosti banke in ki niso zajeta pod šifre 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14 ali 15;
4. šifra 05 – zastavljena sredstva banke za obveznosti komitentov vključuje sredstva, ki jih je banka zastavila za obveznosti strank, kot so zastavljene nepremičnine in premičnine, zastavljena finančna sredstva in drugo premoženje banke. S to šifro banka označi tudi finančna sredstva, ki jih je po določbah o primernosti za zavarovanje iz splošnih pogojev Banke Slovenije, ki urejajo izvajanje okvira denarne politike in so dosegljivi na spletni strani Banke Slovenije, vključila v sklad finančnega premoženja za namen zavarovanja obveznosti strank (npr. bank članic bančne skupine, ki ji banka poročevalka pripada) do Banke Slovenije za najete kredite in za druge instrumente denarne politike;
5. šifra 07 – zastavljena sredstva za izvedene finančne instrumente prostega trga (OTC) vključuje sredstva, ki jih je banka zastavila kot zavarovanje za sklenjene posle z izvedenimi finančnimi instrumenti prostega trga;
6. šifra 08 – zastavljena sredstva za druge izvedene finančne instrumente vključuje sredstva, ki jih je banka zastavila kot zavarovanje za sklenjene posle z drugimi izvedenimi finančnimi instrumenti, ki niso vključeni pod šifro 07;
7. šifra 09 – zastavljena sredstva za zavarovanje prejetih kreditov in vlog (brez REPO poslov) vključuje sredstva, ki jih je banka zastavila kot zavarovanje za najete kredite in prejete vloge;
8. šifra 10 – zastavljena sredstva za krite obveznice vključuje kritno premoženje, ki ga je banka zastavila za izdane hipotekarne in komunalne obveznice;
9. šifra 11 – zastavljena sredstva za druge izdane dolžniške vred. papirje vključuje sredstva, ki jih je banka zastavila kot zavarovanje za izdane druge dolžniške vrednostne papirje, ki niso vključeni pod šifro 10;
10. šifra 12 – prenesena ali prodana finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja vključuje finančna sredstva, ki po določbah iz poglavja 3.2 MSRP 9 oziroma točke (e) B3.2.5 člena MSRP 9 ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja in niso zajeti pod šifro 02;
11. šifra 14 – v skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije – zastavljeno premoženje vključuje dejansko zastavljena finančna sredstva, ki jih je banka po določbah o primernosti za zavarovanje Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike vključila v sklad finančnega premoženja za namen zavarovanja obveznosti banke do Banke Slovenije za najete kredite in za druge instrumente denarne politike;
12. šifra 15 – v skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije – prosto razpoložljivo premoženje vključuje finančna sredstva, ki jih je banka po določbah o primernosti za zavarovanje Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike vključila v sklad finančnega premoženja (ne pa tudi že dejansko zastavila) za namen zavarovanja obveznosti banke do Banke Slovenije za najete kredite in za druge instrumente denarne politike. Pri določanju zastavljenega premoženja v skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije (šifra 14) in posledično prostega razpoložljivega premoženja (šifra 15) banka uporabi enak pristop, kot velja za poročanje za namen zahteve glede likvidnostnega kritja (LCR), kar pomeni, da se kot zastavljena upoštevajo najprej najmanj likvidna sredstva in nato naprej po naraščajoči likvidnosti sredstev, dokler ni dosežen obseg zastave v skladu finančnega premoženja;
13. šifra 16 – obremenjena sredstva, ki jih ni mogoče povezati z virom obremenitve vključuje drugo obremenjeno premoženje, ki ga ni mogoče neposredno povezati s konkretnim virom obremenitve (obveznostjo banke ali še ne črpanim virom financiranja), kot so na primer finančna sredstva v jamstvenem skladu KDD, sredstva, ki se vključujejo v izpolnjevanje obvezne rezerve, zavarovanja s premoženjem v različnih plačilnih sistemih (jamstvena shema SEPA EKP, IKP, CORE in B2B), likvidne naložbe, ki jih mora banka zagotavljati zaradi zagotavljanja denarnih sredstev sklada za reševanje bank, posojeni vrednostni papirji, začetna kritja, ki so pogoj za dostop do storitve, na primer trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti prostega trga (OTC) in vrednostnimi papirji;
14. šifra 99 – prosto razpoložljivo premoženje vključuje prosto razpoložljivo premoženje banke, ki ni označeno s katero od drugih šifer tega šifranta.
(3) Banka označi v primeru delne obremenitve sredstva po šifrantu iz prvega odstavka tega člena celotno sredstvo kot obremenjeno (finančno sredstvo, vključno z obrestmi).
545. člen 
(44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk) 
(1) Banka označi postavke po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk glede na to, v katero skupino je po določbah MSRP v izkazu finančnega položaja razporedila finančne instrumente, z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 01 Za trgovanje,
– 17 Obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
– 02 Pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
– 09 Po odplačni vrednosti,
– 18 Po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa,
– 07 Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti,
– 08 Ustavljeno poslovanje,
– 10 Izvedeni finančni instrumenti za varovanje poštene vrednosti (mikro),
– 11 Izvedeni finančni instrumenti za varovanje denarnih tokov (mikro),
– 13 Izvedeni finančni instrumenti za varovanje poštene vrednosti (makro),
– 14 Izvedeni finančni instrumenti za varovanje denarnih tokov (makro),
– 15 Izvedeni finančni instrumenti za ekonomsko varovanje postavk bančne knjige,
– 16 Drugo.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 01 – za trgovanje vključuje:
– izvedene finančne instrumente, ki niso namenjeni varovanju pred tveganjem z uporabo posebnih pravil obračunavanja tega varovanja;
– neizvedene finančne instrumente, ki jih je banka na podlagi poslovnega modela »za namen trgovanja« po določbah točke (a) 4.1.1 člena ali točke (a) 4.2.1 člena MSRP 9 v izkazu finančnega položaja razporedila v skupino finančnih sredstev ali finančnih obveznosti v posesti za trgovanje;
– zlato, druge plemenite kovine in blago, ki so namenjeni trgovanju (postavki A2939 in A2940);
2. šifra 17 – obvezno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida vključuje:
– finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za merjenje po odplačni vrednosti iz 4.1.2 člena MSRP 9 ali pogojev za merjenje po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa iz 4.1.2A. člena MSRP 9 in niso namenjena trgovanju (niso po šifrantu iz prejšnjega odstavka označena s šifro 01), in
– naložbe v lastniške instrumente, ki niso namenjene trgovanju (niso po šifrantu iz prejšnjega odstavka označene s šifro 01) ali niso ob začetnem pripoznanju nepreklicno opredeljene kot finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (niso označena s šifro 18);
3. šifra 02 – pripoznani (označeni) po pošteni vrednosti prek poslovnega izida vključuje dolžniške finančne instrumente, ki izpolnjujejo vse pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar jih je banka po določbah 4.1.5 člena ali 4.2.2 člena MSRP 9 ob začetnem pripoznanju v izkazu finančnega položaja nepreklicno označila za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida;
4. šifra 09 – po odplačni vrednosti vključujedolžniške finančne instrumente, kot so krediti, vloge, dolžniški vrednostni papirji ter druga finančna sredstva, terjatve in obveznosti, ki jih je banka po določbah 4.1.2 ali 4.2.1 člena MSRP 9 razporedila v skupino finančnih sredstev ali obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti;
5. šifra 18 – po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa vključuje:
– neizpeljana finančna sredstva (lastniške in dolžniške instrumente), ki jih je banka po določbah 4.1.2A ali 4.1.4 člena MSRP 9 razporedila v skupino finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa;
– delnice oziroma naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb, ki jih nepreklicno meri po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (postavke od A1104 do A1106 in od A1203 do A1205);
6. šifra 07 – nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti vključujebilančne postavke, ki jih je banka v skladu z določbami MSRP 5 opredelila kot nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo (npr. opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, naložbene nepremičnine, naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb) ali kot skupino za odtujitev in z njo povezane obveznosti v posesti za prodajo (npr. aktivne in pasivne postavke izkaza finančnega položaja podružnice, ki jo banka nameni za prodajo);
7. šifra 08 – ustavljeno poslovanje vključuje bilančne postavke, ki se nanašajo na del banke, katerega poslovanje je ustavljeno, in ki jih banka obravnava po določbah 32. člena MSRP 5;
8. šifra 10 – izvedeni finančni instrumenti za varovanje poštene vrednosti (mikro) vključuje izvedene finančne instrumente, ki jih je banka po določbah 6.4.1 člena in točke (a) 6.5.2 člena MSRP 9 ob začetnem pripoznanju označila kot izvedene finančne instrumente za namen varovanja pred tveganjem spremembe poštene vrednosti posamezno varovanih postavk, katerih poštena vrednost bo po pričakovanju pobotala spremembo poštene vrednosti teh varovanih postavk. Banka na primer s to šifro označi klasično zamenjavo obrestnih mer, sklenjeno za namen varovanja najetega kredita z nespremenljivo obrestno mero, s katero po vsebini nespremenljivo obrestno mero tega kredita zamenja v spremenljivo obrestno mero;
9. šifra 11 – izvedeni finančni instrumenti za varovanje denarnih tokov (mikro) vključuje izvedene finančne instrumente, ki jih je banka po določbah 6.4.1 člena in točke (b) 6.5.2. člena MSRP 9 ob začetnem pripoznanju označila kot izvedene finančne instrumente za namen varovanja bodočih denarnih tokov, katerih denarni tokovi bodo po pričakovanju pobotali spremembo denarnih tokov varovanih postavk. Banka na primer s to šifro označi klasično zamenjavo obrestnih mer, sklenjeno za namen varovanja prejete vloge s spremenljivo obrestno mero, s katero po vsebini spremenljivo obrestno mero te vloge zamenja v nespremenljivo obrestno mero;
10. šifra 13 – izvedeni finančni instrumenti za varovanje poštene vrednosti (makro) vključuje izvedene finančne instrumente, ki jih je banka po določbah 6.6.1. člena MSRP 9 ob začetnem pripoznanju označila kot izvedene finančne instrumente za namen varovanja poštene vrednosti skupine dolžniških instrumentov (npr. pred obrestnim tveganjem), katerih poštena vrednost bo po pričakovanju pobotala spremembo poštene vrednosti te skupine instrumentov (pripoznane v postavki A3001, če je varovana postavka skupina finančnih sredstev, in P3001, če je varovana postavka skupina finančnih obveznosti);
11. šifra 14 – izvedeni finančni instrumenti za varovanje denarnih tokov (makro) vključuje izvedene finančne instrumente, ki jih je banka po določbah 6.6.1 člena MSRP 9 ob začetnem pripoznanju označila kot izvedene finančne instrumente za namen varovanja bodočih denarnih tokov skupine dolžniških instrumentov (npr. pred obrestnim tveganjem), katerih denarni tokovi bodo po pričakovanju pobotali spremembo denarnih tokov te skupine dolžniških instrumentov;
12. šifra 15 – izvedeni finančni instrumenti za ekonomsko varovanje postavk bančne knjige vključuje izvedene finančne instrumente, ki jih je banka ob začetnem pripoznanju označila kot izvedene finančne instrumente za namen varovanja postavk netrgovalne knjige pred tveganjem in ki ne izpolnjujejo vseh sodil za obračunavanje varovanja pred tveganji iz 6.4.1 člena MSRP 9;
13. šifra 16 – drugo vključuje:
– bilančne postavke, ki se ne nanašajo na finančne instrumente in niso vključene v eno izmed šifer od 01 do 15 šifranta iz prvega odstavka tega člena, kot so opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, uporabljena za lastno dejavnost, naložbene nepremičnine, dane v poslovni najem, zlato, ki ni v posesti z namenom trgovanja, in zaloge;
– delnice oziroma naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb, ki jih banka meri po nabavni vrednosti v skladu z MRS 36 (postavke od A1104 do A1106 in od A1203 do A1205).
546. člen 
(110. Portfelj po CRR) 
(1) Banka označi postavke finančnih sredstev po šifrantu 110. Portfelj po CRR v odvisnosti od razvrstitve v trgovalno ali netrgovalno knjigo po Uredbi 575/2013/EU z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Trgovalna knjiga,
– 2 Netrgovalna knjiga.
(2) Šifri iz prejšnjega odstavka imata naslednji pomen:
1. šifra 1 – trgovalna knjiga vključuje postavke finančnih sredstev, ki jih je banka v skladu z določbami 102. do 106. člena Uredbe 575/2013/EU razporedila v trgovalno knjigo;
2. šifra 2 – netrgovalna knjiga vključuje druge postavke finančnih sredstev, ki niso označene s šifro 1.
547. člen 
(114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov) 
(1) Banka označi bilančne postavke izvedenih finančnih instrumentov A2405, A2406, P2605 in P2606 po šifrantu 114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Terminska pogodba (futures),
– 2 Terminski posel (forward),
– 3 Nakupna opcija (call option),
– 4 Prodajna opcija (put option),
– 5 Zamenjava (swap),
– 7 Opcija na zamenjavo (swaption) do realizacije,
– 6 Drugi izvedeni finančni instrument.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – terminska pogodba (futures) vključuje standardizirano pogodbo o nakupu ali prodaji standardne količine in kakovosti natančno opisanega sredstva (valute, borzni indeksi, dolžniški in lastniški instrumenti, surovine, kmetijski pridelki ipd.) na določen, standardiziran dan v prihodnosti, dobavljenega na določeno mesto po vnaprej določeni ceni, s katero se (praviloma) trguje na borzi. Banka s to šifro označi tudi sintetične posle;
2. šifra 2 – terminski posel (forward) vključuje nestandardizirano pogodbo oziroma zavezujoč dogovor med banko in njenim komitentom o nakupu ali prodaji določenega sredstva (valute, dolžniških ali lastniških papirjev ipd.) po vnaprej določeni ceni z rokom izvršitve v prihodnosti, ki po določbah 3.1.2 člena MSRP 9 ne izpolnjuje pogojev za pripoznanje običajnega nakupa ali prodaje sredstva. Banka na primer s to šifro označi valutni forward, forward za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, obrestni forward in dogovor o terminski obrestni meri (angl. Forward Rate Agreement);
3. šifra 3 – nakupna opcija (call option) vključuje opcijsko pogodbo, po kateri ima banka pravico, ne pa obvezo na določen dan ali v določenem obdobju v prihodnosti kupiti določeno sredstvo (tujo valuto, dolžniški ali lastniški instrument ipd.) po vnaprej določeni ceni (npr. valutne opcije, obrestne opcije, opcije na dolžniške ali lastniške finančne instrumente). Banka s to šifro označi tudi opcijsko pogodbo, v kateri se banka kot izdajatelj opcije zaveže, da bo na določen dan ali v določenem obdobju v prihodnosti prodala določeno sredstvo po vnaprej določeni ceni imetniku opcije, če jo bo ta k temu pozval;
4. šifra 4 – prodajna opcija (put option) vključujeopcijsko pogodbo, po kateri ima banka pravico, ne pa obvezo na določen dan ali v določenem obdobju v prihodnosti prodati določeno sredstvo (tujo valuto, dolžniški ali lastniški instrument ipd.) po vnaprej določeni ceni (npr. valutne opcije, obrestne opcije, opcije na dolžniške ali lastniške finančne instrumente). Banka s to šifro označi tudi opcijsko pogodbo, v kateri se banka kot izdajatelj prodajne opcije zaveže, da bo na določen dan ali v določenem obdobju v prihodnosti kupila določeno sredstvo po vnaprej določeni ceni od imetnika opcije, če jo bo ta k temu pozval;
5. šifra 5 – zamenjava (swap) vključuje nestandardizirano pogodbo oziroma zavezujoč dogovor med banko in njenim komitentom o promptni (spot) in terminski zamenjavi določenih sredstev po vnaprej določeni ceni, kot so valutna zamenjava (angl. Currency Swap), klasična zamenjava obrestnih mer (angl. Interest Rate Swap) in medvalutna zamenjava (angl. Cross Currency Swap);
6. šifra 7 – opcija na zamenjavo (swaption) do realizacije vključuje opcijsko pogodbo, po kateri ima banka pravico, ne pa obvezo, na določen dan ali v določenem obdobju v prihodnosti skleniti točno določen instrument zamenjave po vnaprej dogovorjenih pogojih. Banka s to šifro označi tudi opcijsko pogodbo, v kateri se kot izdajatelj opcije zaveže, da bo na določen dan ali v določenem obdobju v prihodnosti sklenila točno določen instrument zamenjave po vnaprej dogovorjenih pogojih, če jo bo k temu pozval imetnik opcije. Če banka pozneje s komitentom po opcijski pogodbi posel zamenjave s komitentom dejansko sklene (se opcijska pogodba realizira), ta posel od datuma sklenitve poroča kot zamenjavo (swap) tako, kot se zahteva za poročanje zamenjav. Šifra posla se po šifrantu iz prejšnjega odstavka spremeni s 7 na 5;
7. šifra 6 – drugi izvedeni finančni instrument vključuje izvedeni finančni instrument ali vgrajeni izvedeni finančni instrument, ločen od osnovne pogodbe izdanega finančnega instrumenta, ki ima vse značilnosti, opredeljene v Prilogi A k MSRP 9 in pojasnilih pojmov iz te priloge v BA.1 do BA.5 členu ter ni označen z eno izmed drugih šifer po šifrantu iz prejšnjega odstavka.
(3) Banka za namen poročanja obrestno ovratnico razstavi na obrestno dno in obrestno kapico ter vsako izmed teh po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označi s šifro, odvisno od tega, ali gre za nakupno (šifra 3) ali prodajno opcijo (šifra 4).
548. člen 
(46. Vrste tveganja) 
(1) Banka označi postavke izvedenih finančnih instrumentov A2405, A2406, P2605 in P2606 ter z njimi povezane postavke izkaza vseobsegajočega donosa po šifrantu 46. Vrste tveganja z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Tveganje spremembe obrestne mere,
– 2 Tveganje spremembe cene delnic in deležev,
– 3 Valutno tveganje,
– 4 Kreditno tveganje,
– 5 Tveganje spremembe cene blaga,
– 6 Drugo.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – tveganje spremembe obrestne mere vključuje izvedene finančne instrumente, ki so izpostavljeni tveganju spremembe obrestne mere in so natančneje opredeljeni v točki (a) 129. odstavka dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451;
2. šifra 2 – tveganje spremembe cene delnic in deležev vključuje izvedene finančne instrumente, ki so izpostavljeni tveganju spremembe cene delnic ali poslovnih deležev in so natančneje opredeljeni v točki (b) 129. odstavka dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451;
3. šifra 3 – valutno tveganje vključuje izvedene finančne instrumente, ki so izpostavljeni tveganju spremembe tečajev tujih valut in spremembi cene zlata ter so natančneje opredeljeni v točki (c) 129. odstavka dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451;
4. šifra 4 – kreditno tveganje vključuje kreditne izvedene finančne instrumente, ki so natančneje opredeljeni v točki (d) 129. odstavka dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451;
5. šifra 5 – tveganje spremembe cene blaga vključuje izvedene finančne instrumente, ki so izpostavljeni tveganju spremembe cene blaga in so natančneje opredeljeni v točki (e) 129. odstavka dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451;
6. šifra 6 – drugo vključujeizvedene finančne instrumente, ki niso izpostavljeni tveganjem, ki so opredeljeni s šiframi od 1 do 5 in natančneje opredeljeni v točki (f) 129. odstavka dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451.
(3) Če na izvedeni finančni instrument vpliva več kot ena vrsta osnovnega tveganja, se instrument razporedi v najbolj občutljivo vrsto tveganja. Pri izvedenih finančnih instrumentih, ki so izpostavljeni več vrstam tveganja, se v primeru negotovosti posli razvrstijo po prednostnem vrstnem redu, opredeljenem v 130. odstavku dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451. Banka izvedene finančne instrumente, ki so hkrati izpostavljeni valutnemu tveganju in tveganju spremembe obrestne mere, po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označi s šifro 3 − valutno tveganje.
549. člen 
(116. Strukturiran finančni instrument) 
(1) Banka označi bilančne postavke finančnih instrumentov po šifrantu 116. Strukturiran finančni instrument z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Da s 100-odstotnim in več odstotnim zajamčenim izplačilom,
– 2 Da z manj kot 100-odstotnim zajamčenim izplačilom,
– 3 Finančni instrument ni strukturiran.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – s 100-odstotnim in več odstotnimzajamčenim izplačilom vključuje strukturirane finančne instrumente, ki imajo po pogodbenem določilu zajamčeno izplačilo ob zapadlosti enako ali večje od začetnega vložka ali nominalne vrednosti;
2. šifra 2 – da z manj kot 100-odstotnim zajamčenim izplačilom vključuje strukturirane finančne instrumente, ki imajo po pogodbenem določilu zajamčeno izplačilo strukturiranega finančnega instrumenta ob zapadlosti manjše od začetnega vložka ali nominalne vrednosti;
3. šifra 3 – finančni instrument ni strukturiran vključuje finančne instrumente, ki niso strukturirani ali finančni instrumenti z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom;
4. Banka s šifro 1 ali 2 po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označi strukturirane finančne instrumente, ki se po določbah MSRP 9 računovodijo kot celoviti strukturirani finančni instrumenti, skupaj z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom, ali pa se vgrajeni izvedeni finančni instrumenti računovodijo ločeno od osnovnih finančnih instrumentov, v katere so vgrajeni. Če se ti dve vrsti instrumentov računovodita ločeno (kar je v skladu z določbami poglavja 4.3 MSRP 9 dovoljeno le za hibridne pogodbe v okviru finančnih obveznosti, ne pa tudi finančnih sredstev), banka s šifro 1 ali 2 označi vse instrumente, tako vgrajene izvedene finančne instrumente in tudi osnovne finančne instrumente (obveznico, depozit, kredit). Primeri strukturiranih finančnih instrumentov so obveznice z delniško opcijo, delniški certifikati, garantirani certifikati, diskontni certifikati, bonus certifikati, indeksni certifikati, basket certifikati in certifikati s finančnim vzvodom.
550. člen 
(48. Povezane družbe po statistični definiciji) 
(1) Banka označi bilančne postavke finančnih instrumentov po šifrantu 48. Povezane družbe po statistični definiciji z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Kapitalsko povezana družba – tuja naložba v Sloveniji,
– 2 Kapitalsko povezana družba – naložba v tujini,
– 3 Kapitalsko nepovezana družba.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – kapitalsko povezana družba pomeni neposredno udeležbo tuje družbe v kapitalu banke poročevalke, ki znaša 10 odstotkov ali več;
2. šifra 2 – kapitalsko povezana družba pomeni neposredno udeležbo banke poročevalke v kapitalu tuje družbe, ki znaša 10 odstotkov ali več;
3. šifra 3 – kapitalsko nepovezana družba pomeni, da medsebojne udeležbe v kapitalu ni ali da je nižja od 10 odstotkov.
(3) Banka po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označi postavke finančnih sredstev in obveznosti (kredite, vloge in dolžniške vrednostne papirje) do tujine.
551. člen 
(49. Model vrednotenja) 
(1) Banka označi aktivne bilančne postavke, razvrščene med nekratkoročna sredstva za prodajo ali ustavljeno poslovanje in z njimi povezane pasivne bilančne postavke obveznosti (po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov označene s šifro 07 ali 08), ter aktivne bilančne postavke nefinančnih sredstev (opredmetenih osnovnih sredstev in nekaterih neopredmetenih sredstev, naložbenih nepremičnin) in lastniških finančnih sredstev (delnic in poslovnih deležev) odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb ter nekatere z njimi povezane postavke izkaza vseobsegajočega donosa po šifrantu 49. Model vrednotenja z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Nefinančna sredstva po pošteni vrednosti,
– 2 Sredstva po nabavni vrednosti,
– 3 Finančni instrumenti po pošteni vrednosti prek IPI,
– 4 Finančni instrumenti po pošteni vrednosti prek DVD,
– 5 Finančni instrumenti po odplačni vrednosti.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – nefinančna sredstva popošteni vrednosti vključuje nefinančna sredstva, kot so opredmetena osnovna sredstva, nekatera neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine, merjene po modelu prevrednotenja ali modelu poštene vrednosti;
2. šifra 2 – sredstva ponabavni vrednosti vključuje nefinančna sredstva in naložbe v lastniške finančne instrumente (delnice in poslovne deleže) odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb, merjene po modelu nabavne vrednosti;
3. šifra 3 – finančni instrumenti po pošteni vrednosti prek IPI vključuje dolžniške in lastniške finančne instrumente, ki se v okviru nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanih obveznosti ali v okviru ustavljenega poslovanja merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida;
4. šifra 4 – finančni instrumenti po pošteni vrednosti prek DVD vključuje finančna sredstva (dolžniške in lastniške instrumente), ki se v okviru nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo ali v okviru ustavljenega poslovanja merijo po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa;
5. šifra 5 – finančni instrumenti po odplačni vrednosti vključuje dolžniške finančne instrumente, ki se v okviru nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanih obveznosti ali v okviru ustavljenega poslovanja merijo po odplačni vrednosti.
552. člen 
(53. Povezane osebe (stranke) po ZTFI-1)
(1) Banka, ki opravlja investicijske storitve po ZTFI-1, označi postavke komisijskega poslovanja iz posredovanja, izvrševanja naročil in gospodarjenja s finančnimi instrumenti za račun strank po šifrantu 53. Povezane osebe (stranke) po ZTFI-1 z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Da,
– 2 Ne.
(2) Šifri iz prejšnjega odstavka imata naslednji pomen:
1. šifra 1 – da označuje komitenta, ki je povezana stranka;
2. šifra 2 – ne označujekomitenta, ki ni povezana stranka.
(3) Za namen poročanja po šifrantu iz prvega odstavka tega člena se za povezane stranke štejejo:
– člani uprave in nadzornega sveta banke ali drugega organa vodenja in nadzora banke ter njihovi ožji družinski člani;
– odvisni borznoposredniški zastopnik po 40. členu ZTFI-1 in njegovi ožji družinski člani ter če je borznoposredniški zastopnik pravna oseba, člani organa vodenja in nadzora te pravne osebe ter njihovi ožji družinski člani;
– zaposleni v banki in v odvisnem borznoposredniškem zastopniku, ki neposredno sodelujejo v procesu opravljanja investicijskih storitev in poslov, ter drugi zaposleni, ki opravljajo posamezna dejanja iz 1. do 5. točke prvega odstavka 279. člena ZTFI-1;
– fizične osebe, ki se neposredno ukvarjajo z izvajanjem storitev za banko ali za njene odvisne borznoposredniške zastopnike na podlagi dogovora o zunanjem izvajanju investicijskih storitev in poslov;
– druge fizične osebe, katerih storitve so na voljo banki ali so pod nadzorom banke ali njenega odvisnega borznoposredniškega zastopnika za opravljanje investicijskih storitev in poslov.
(4) Za nepovezane stranke se štejejo vse druge osebe, ki nimajo vpliva niti na vodenje oziroma nadzor banke niti neposredno ne opravljajo investicijskih storitev in poslov oziroma dejanj iz 1. do 5. točke prvega odstavka 279. člena ZTFI-1.
553. člen 
(54. Delitev sektorja S.14) 
(1) Banka označi bilančne postavke, ki so po šifrantu 9. Sektor označene s šifro S.14 − gospodinjstva, po šifrantu 54. Delitev sektorja S.14 z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Samostojni podjetnik,
– 2 Druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost,
– 9 Drugo.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – samostojni podjetnik označuje fizično osebo, ki z lastnim premoženjem organizira podjetje in na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost ter za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem (s sredstvi podjetja in lastnimi sredstvi);
2. šifra 2 – drugafizična oseba, ki opravlja dejavnost označuje fizično osebo, ki ni registrirana kot samostojni podjetnik in samostojno opravlja dejavnost, kot sta na primer kmet in oseba, zaposlena v svobodnem poklicu;
3. šifra 9 – drugo označuje osebo, ki ni samostojni podjetnik ali druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost.
554. člen 
(55. Vrsta institucije) 
(1) Banka označi bilančne postavke finančnih instrumentov po šifrantu 55. Vrsta institucije z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Kreditna institucija,
– 2 Pravna oseba s posebnim namenom listinjenja,
– 3 Sklad denarnega trga,
– 4 Osrednja klirinška hiša (CCP = Central counterparty clearing house),
– 6 Družba za izdajo elektronskega denarja,
– 5 Drugo.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – kreditna institucija označuje banko in hranilnico, kot sta opredeljeni v 4. členu ZBan-3. Seznam za države EU je objavljen na spletni strani ECB;
2. šifra 2 – pravna oseba s posebnim namenom listinjenja označuje pravno osebo, kot je opredeljena v 66. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU. Seznam za države EU je objavljen na spletni strani ECB;
3. šifra 3 – skladi denarnega trga (S.123 po šifrantu 9) označuje odprte ali zaprte vzajemne sklade/družbe, ki investirajo predvsem v bančne vloge, instrumente denarnega trga, v točke/delnice SDT ali v druge prenosne vrednostne papirje s preostalo zapadlostjo do vključno enega leta in ki dosegajo stopnjo donosa, približno enako obrestnim meram instrumentov denarnega trga. Seznam za države EU je objavljen na spletni strani ECB;
4. šifra 4 – osrednja klirinška hiša označuje pravne osebe iz sektorjev S.125, S.126 in S.127, ki sodelujejo predvsem pri poslih, podobnih repojem (repo in povratni repo), tako da repo posel ne poteka več neposredno med dvema udeležencema na trgu, temveč med enim udeležencem in CCP ter med CCP in drugim udeležencem. Zato se repo posli med MFI, ki vključujejo CCP, v bilanci stanja ne izkazujejo več kot posli med MFI, temveč se uvrščajo med posle z drugimi finančnimi posredniki, ki vključujejo CCP. Seznam držav CCP EU je objavljen na spletni strani ECB;
5. šifra 6 – družba za izdajo elektronskega denarja označuje družbo za izdajo elektronskega denarja, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja plačilne storitve, storitve izdajanja elektronskega denarja in plačilne sisteme;
6. šifra 5 – drugo označuje investicijske sklade (S.124) in druge pravne osebe iz sektorjev S.125, S.126 in S.127, ki niso vključeni v eno izmed šifer od 1 do 4 ali 6.
(3) Banka po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označi le bilančne postavke, po šifrantu 9. Sektor označene s šiframi S.122 – družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke, S.123 – skladi denarnega trga, S.124 – investicijski skladirazen skladov denarnega trga, S.125 – drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov, S.126 – izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti in S.127 – lastne finančne institucije in posojilodajalci, ne glede na to, ali se nanašajo na posle z domačimi ali tujimi pravnimi osebami.
555. člen 
(96. Pokritost z zavarovanji) 
(1) Banka označi postavke finančnih sredstev A0408, A0410, A0416, A0418 in A0419, ki jih ne poroča na ravni posameznega posla (označene tudi po šifrantu 25. Vrsta zavarovanj), po šifrantu 96. Pokritost z zavarovanji z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Več kot 100-odstotna pokritost,
– 2 100-odstotna ali manj kot 100-odstotna pokritost.
(2) Šifri iz prejšnjega odstavka imata naslednji pomen:
1. šifra 1 – več kot 100-odstotna pokritost vključuje izpostavljenosti, katerih vrednost zavarovanj presega njihovo knjigovodsko vrednost po oslabitvah oziroma rezervacijah, tj. izpostavljenosti z izpolnjenima vrednostnima podatkoma 68 in 78 ali vrednostnima podatkoma 68 in 77;
2. šifra 2 – 100-odstotna ali manj kot 100-odstotna pokritost vključuje izpostavljenosti, katerih vrednost zavarovanj je nižja ali enaka njihovi knjigovodski vrednosti po oslabitvah ali rezervacijah, tj. izpostavljenosti z izpolnjenima vrednostnima podatkoma 58 in 77.
556. člen 
(97. Vključitev poštene vrednosti (IFI)) 
(1) Banka označi postavke valutnih promptnih (spot) poslov in izvedenih finančnih instrumentov (od A2405 do A2408 in od P2605 do P2608) po šifrantu 97. Vključitev poštene vrednosti (IFI) v skladu z opredelitvijo iz opisa postavke A2405 z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Da,
– 2 Ne.
(2) Šifri iz prejšnjega odstavka imata naslednji pomen:
1. šifra 1 – da označuje postavko valutnega promptnega (spot) posla ali izvedenega finančnega instrumenta, ki poleg vrednostnega podatka 90. Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti vključuje tudi pošteno vrednost oziroma knjigovodsko vrednost iz izkaza finančnega položaja in druge zahtevane vrednostne podatke o tem instrumentu:
– 80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke,
– 52. Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov,
– 57. Znesek zapadlega dela finančnega sredstva – glavnica,
– 125. Znesek zapadlega dela finančnega sredstva – obresti,
– 159. Znesek zapadlega dela finančnega sredstva – drugo,
– 124. Kreditna nadomestitvena vrednost,
– 130. Znesek še neodplačanega dolga komitenta iz zunajbilančne evidence,
– 132. Znesek neodplačanega dolga;
2. šifra 2 – ne označuje postavko valutnega promptnega (spot) posla ali izvedenega finančnega instrumenta, ki ne vključuje vrednostnih podatkov o instrumentu, naštetih v alinejah prejšnje točke.
557. člen 
(99. Povezana družba v skupini po CRR) 
(1) Banka označi postavke finančnih sredstev in obveznosti po šifrantu 99. Povezana družba v skupini po CRR glede na razmerje do družb v skupini, vključenih v bonitetno konsolidacijo, kot je določena z 2. poglavjem II. naslova 1. dela Uredbe 575/2013/EU, z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Odvisna družba,
– 2 Skupaj obvladovana družba,
– 3 Nadrejena družba ali druga družba v skupini,
– 4 Nepovezana družba.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – odvisna družba vključuje posle, ki jih je banka poročevalka sklenila s svojimi odvisnimi družbami (hčerami ali vnukinjami), ki se vključujejo v bonitetno konsolidacijo po Uredbi 575/2013/EU;
2. šifra 2 – skupaj obvladovana družba vključuje posle, ki jih je banka poročevalka sklenila s skupaj obvladovanimi družbami, ki se v sorazmernem delu obvladovanja vključujejo v bonitetno konsolidacijo po Uredbi 575/2013/EU;
3. šifra 3 – nadrejena družba ali druga družba v skupini vključuje posle, ki jih je (odvisna) banka poročevalka sklenila z nadrejeno banko ali drugimi družbami v skupini (npr. sestrami, njihovimi hčerkami in vnukinjami), ki se vključujejo v bonitetno konsolidacijo na najvišji ravni po Uredbi 575/2013/EU;
4. šifra 4 – nepovezana družba vključuje posle, ki niso označeni z eno izmed šifer od 1 do 3.
558. člen 
(107. Interni odnosi znotraj družbe (v razmerju do kreditodajalca)) 
(1) Banka označi postavke finančnih sredstev in obveznosti ter postavke izkaza vseobsegajočega donosa glede na razmerje banke do svoje podružnice v tujini po šifrantu 107. Interni odnosi znotraj družbe (v razmerju do kreditodajalca) z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Podružnica v tujini,
– 2 Matična družba podružnice,
– 3 Ni povezave.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – podružnica v tujini vključuje posle, ki jih je banka poročevalka sklenila s svojimi podružnicami v tujini, ter z njimi povezane prihodke in odhodke;
2. šifra 2 – matična družba podružnice vključuje posle, ki jih je tuja podružnica sklenila s svojo matično družbo (banko poročevalko), ter z njimi povezane prihodke in odhodke;
3. šifra 3 – ni povezave vključuje posle ter z njimi povezane prihodke in odhodke, ki niso označeni s šifro 1 ali 2.
559. člen 
(138. Sprememba pogojev odplačevanja) 
(1) Banka označi aktivne bilančne postavke dolžniških finančnih instrumentov, ki se poročajo na ravni posameznega posla, po šifrantu 138. Sprememba pogojev odplačevanja z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Restrukturiranje,
– 2 Druge spremembe pogojev odplačevanja,
– 3 Ni sprememb.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – restrukturiranje vključuje izpostavljenosti, ki ustrezajo opredelitvi restrukturirane izpostavljenosti iz 47.b člena Uredbe 575/2013/EU, uporabljeni za namen izpolnjevanja predloge F 19 iz dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451. Šifro 1 ohranijo tudi pogodbe, v poznejših obdobjih deležne sprememb pogojev odplačevanja, ki ne ustrezajo definiciji restrukturiranja po EBA, in sicer toliko časa, dokler ustrezajo opredelitvi restrukturirane izpostavljenosti;
2. šifra 2 – druge spremembe pogojev odplačevanja vključujejo izpostavljenosti s spremenjenimi pogoji odplačevanja, ki ne ustrezajo opredelitvi restrukturirane izpostavljenosti iz 47.b člena Uredbe 575/2013/EU. Šifra 2 se označi le v mesecu, v katerem je prišlo do spremembe. Če v naslednjem mesecu ni bilo novih sprememb pogodbe, banka tako izpostavljenost označi s šifro 3 – ni sprememb in po šifrantu 123 ne navede datuma zadnjega restrukturiranja ali drugih sprememb pogojev odplačevanja;
3. šifra 3 – ni sprememb označuje posle, ki niso označeni s katero izmed drugih šifer po tem šifrantu.
(3) Spremembe prvotno dogovorjenih pogojev odplačevanja banka označi s šifro 1 ali 2 ne glede na to, ali jih izvede z aneksom k osnovni pogodbi ali z novo pogodbo, na podlagi katere je dogovorjeno delno ali celotno poplačilo prvotnega dolga.
(4) Predmet označevanja po šifrantu iz prvega odstavka tega člena so vse izpostavljenosti iz dolžniških finančnih instrumentov, ki so poročane v postavkah A0408, A0410, A0411, A0416, A0418 in A0419 ter niso namenjene trgovanju (tj. niso označene s šifro 01 po šifrantu 44. Namen finančnih instrumentov in drugih postavk).
560. člen 
(100. Vrsta restrukturiranja) 
(1) Banka označi aktivne bilančne postavke dolžniških finančnih instrumentov po šifrantu 100. Vrsta restrukturiranja glede na uporabljen ukrep restrukturiranja s šiframi z naslednjim nazivom:
– a Podaljšanje roka ali odlog vračila terjatev,
– c Znižanje višine terjatev kot posledica pogodbeno dogovorjenega odpusta dolga in/ali lastniškega prestrukturiranja,
– d Konverzija terjatev v naložbo v kapital dolžnika,
– e Prevzem drugih sredstev (vključno z unovčenjem zavarovanj) za delno ali celotno poplačila terjatev,
– g Znižanje obrestne mere na raven pod tržnimi pogoji,
– h Znižanje obrestne mere na raven, ki ni pod ravnjo tržnih pogojev,
– f Druge aktivnosti,
– N Ni restrukturirano.
(2) Banka označi s šifro g Znižanje obrestne mere na raven pod tržnimi pogoji restrukturirane izpostavljenosti, ki se jim je obrestna mera znižala pod raven, ki bi jo ob tej spremembi od iste institucije lahko prejeli drugi dolžniki, ki po 178. členu Uredbe 575/2013/EU še niso opredeljeni kot neplačniki.
(3) Če pri restrukturiranju izpostavljenosti nastopi kombinacija več vrst restrukturiranja, banka poroča kombinacijo oznak za relevantne vrste restrukturiranja po vrstnem redu iz prvega odstavka tega člena (npr. restrukturirano finančno sredstvo z delnim odpustom dolga, s podaljšanjem roka za vračilo in z znižanjem obrestne mere na raven pod tržnimi pogoji banka poroča z oznako »acg«).
(4) Za namen označevanja po tem šifrantu banka upošteva opredelitev restrukturiranih izpostavljenosti iz 47.b člena Uredbe 575/2013/EU in opredelitev iz navodila za izpolnjevanje predloge F 19 iz dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek banka po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označi s šifro d tudi naložbe v delnice in poslovne deleže družb, ki jih je kot upnica pridobila pri lastniškem prestrukturiranju družb s konverzijo bančnih terjatev v kapital teh družb.
(6) Postavke so po šifrantu iz prvega odstavka tega člena predmet označevanja, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za izhod iz kategorije restrukturiranih izpostavljenosti iz sedmega odstavka 47.a člena Uredbe 575/2013/EU in iz 231., 232., 256., 257., 258. in 260. odstavka dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451.
561. člen 
(139. Refinanciranje) 
Banka označi aktivne bilančne postavke restrukturiranih dolžniških finančnih instrumentov, ki so po šifrantu 138. Sprememba pogojev odplačevanja označene s šifro 1, po šifrantu 139. Refinanciranje glede na to, ali so se ob restrukturiranju spremenili prvotno dogovorjeni pogoji na podlagi refinanciranja, opredeljenega v 244., 265. in 266. odstavku dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451 z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Da,
– 2 Ne.
562. člen 
(123. Datum zadnjega restrukturiranja ali drugih sprememb pogojev odplačevanja) 
(1) Banka poroča pri finančnih sredstvih, ki se v poročilu BS1S poročajo na ravni posameznega posla – to je pri izpostavljenostih do poslovnih subjektov, pri katerih so se spremenili pogoji odplačevanja ali restrukturiranja, ter pri kreditnih poslih servisiranja v poročilu BS1KP v polju 123. Datum zadnjega restrukturiranja ali drugih sprememb pogojev odplačevanja datum, na katerega je zadnjič spremenila finančno sredstvo. Glede restrukturirane izpostavljenosti banka upošteva opredelitev iz 47.b člena Uredbe 575/2013/EU in navodila za izpolnjevanje predloge F 19 iz dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451. Če datum spremembe ni znan, se lahko vnese zadnji dan meseca, v katerem je bilo finančno sredstvo zadnjič spremenjeno.
(2) Banka ne vnese datuma iz prejšnjega odstavka (polje je prazno), če finančno sredstvo še ni bilo restrukturirano ali mu je pred referenčnim mesecem prenehal status restrukturirane izpostavljenosti ali ni bilo v referenčnem mesecu drugače spremenjeno, kar posledično pomeni, da je finančno sredstvo po šifrantu 138. Sprememba pogojev odplačevanja označeno s šifro 3 in po šifrantu 100. Vrste restrukturiranja s šifro N.
(3) Pri pogodbah, na novo sklenjenih zaradi refinanciranja obstoječih poslov, se kot datum zadnjega restrukturiranja vnese datum sklenitve te pogodbe (isti datum kot po šifrantu 112).
(4) Pogodba, ki je po šifrantu 138 označena s šifro 2, mora imeti v šifrantu 123 datum iz referenčnega meseca. Če v naslednjem mesecu ni novih sprememb v tej pogodbi, banka tako pogodbo po šifrantu 138 označi s šifro 3 − ni sprememb, datum po šifrantu 123 pa pusti prazen.
(5) Če so se v referenčnem mesecu spremenili pogoji odplačevanja v pogodbi, ki je bila v predhodnih obdobjih restrukturirana, in pogoji za izhod iz kategorije restrukturiranih izpostavljenosti še niso bili izpolnjeni, banka vnese po šifrantu 123 datum spremembe pogojev odplačevanja, po šifrantu 138 pa pogodba ohrani šifro 1. Isti datum poroča tudi v naslednjih mesecih, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za izhod iz kategorije restrukturiranih izpostavljenosti (čeprav to ni datum restrukturiranja).
563. člen 
(101. Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja) 
(1) Banka označi postavki naložb v dolžniške vrednostne papirje A0602 in A0604 po šifrantu 101. Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Obveznica,
– 2 Drug dolžniški instrument.
(2) Šifri iz prejšnjega odstavka imata naslednji pomen:
1. šifra 1 – obveznica označuje naložbe v dolžniške instrumente, ki so izdani v obliki obveznic;
2. šifra 2 – drug dolžniški instrument označuje druge naložbe v dolžniške vrednostne papirje, ki niso vključene pod šifro 1.
564. člen 
(111. Število lotov) 
Banka pri naložbah v vrednostne papirje (delnice in dolžniške vrednostne papirje) navede število istovrstnih vrednostnih papirjev v polju 111. Število lotov.
565. člen 
(141. Vrsta amortizacije) 
(1) Banka označi postavke finančnih sredstev A0201, A0301, A0408, A0410, A0411, A0418 in A0419, ki se v poročilu BS1S poročajo na ravni posameznega posla, ter kreditne posle servisiranja v poročilu BS1KP po šifrantu 141. Vrsta amortizacije glede na vrsto uporabljene amortizacije glavnice in obresti z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Francoska,
– 2 Nemška,
– 3 Fiksni amortizacijski načrt,
– 4 Glavnica pri zadnjem obroku (Bullet),
– 5 Drugo.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – francoska vrsta amortizacije označuje posle z amortizacijo, pri katerih je znesek (glavnice in obresti) odplačila pri vsakem obroku enak;
2. šifra 2 – nemška vrsta amortizacije označuje posle z amortizacijo, pri katerih prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki ter vključujejo odplačilo glavnice in obresti;
3. šifra 3 – fiksni amortizacijski načrt označuje posle z amortizacijo, pri katerih je znesek odplačila glavnice pri vsakem obroku enak;
4. šifra 4 – glavnica pri zadnjem obroku (bullet) označuje posle z amortizacijo, pri katerih se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku;
5. šifra 5 – drugo označuje posle z amortizacijo, ki ni vključena v nobeno od šifer iz prejšnjih točk tega odstavka (npr. balloon). S to šifro se označijo tudi posli, pri katerih tipa amortizacije iz same narave posla ni mogoče določiti.
(3) Banki po šifrantu iz prvega odstavka tega člena ni treba označiti poslov, sklenjenih pred 1. septembrom 2018.
566. člen 
(142. Pogostost plačil) 
(1) Banka označi postavke finančnih sredstev A0201, A0301, A0408, A0410, A0411, A0418 in A0419, ki se v poročilu BS1S poročajo na ravni posameznega posla, ter kreditne posle servisiranja v poročilu BS1KP po šifrantu 142. Pogostost plačil z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 01 Mesečno,
– 02 Četrtletno,
– 03 Polletno,
– 04 Letno,
– 05 Glavnica pri zadnjem obroku (bullet),
– 06 Brezkuponsko,
– 07 Drugo.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 01 – mesečno označuje posle, pri katerih obrok ali anuiteta zapade v plačilo vsak mesec;
2. šifra 02 – četrtletno označuje posle, pri katerih obrok ali anuiteta zapade v plačilo vsake 3 mesece;
3. šifra 03 – polletno označuje posle, pri katerih obrok ali anuiteta zapade v plačilo vsakih 6 mesecev;
4. šifra 04 – letno označuje posle, pri katerih obrok ali anuiteta zapade v plačilo vsakih 12 mesecev;
5. šifra 05 – glavnicapri zadnjem obroku (bullet) označuje posle, pri katerih celotni znesek glavnice zapade v plačilo na končni datum zapadlosti pogodbe, ne glede na pogostost plačil obresti;
6. šifra 06 – brezkuponsko označuje posle, pri katerih celotni znesek glavnice in obresti zapade v plačilo na datum zapadlosti pogodbe;
7. šifra 07 – drugo označuje posle s pogostostjo plačil, kakršna ni vključena v nobeno od zgoraj navedenih kategorij. S šifro 07 se označijo tudi okvirni krediti.
(3) Banka pri označevanju poslov po šifrantu iz prvega odstavka tega člena upošteva naslednje:
1. če posel po šifrantu iz prvega odstavka ni označen s šifro 05 – glavnicapri zadnjem obroku (bullet) ali 06 – brezkuponsko in je frekvenca pogostosti plačil glavnice nižja od pogostosti plačil obresti, se mu dodeli oznaka, ki ustreza frekvenci pogostosti plačil obresti, in obratno, če je frekvenca pogostosti plačil glavnice višja od pogostosti plačil obresti, se mu dodeli oznaka, ki ustreza frekvenci pogostosti plačil glavnice;
2. če je posel po šifrantu 141. Vrsta amortizacije označen s šifro 4 – bullet, se označi s šifro 05 – glavnica pri zadnjem obroku (bullet);
3. če po pogodbi pogostost plačil ni enaka v celotnem obdobju trajanja posla, se poslu dodeli šifra glede na pogostosti plačil, ki je v uporabi na referenčni datum;
4. šifrant se izpolni za posle, označene po šifrantu 141. Vrsta amortizacije.
(4) Banki po šifrantu iz prvega odstavka tega člena ni treba označiti poslov, sklenjenih pred 1. septembrom 2018.
567. člen 
(143. Končni datum obdobja, ko se plačujejo samo obresti) 
(1) Banka za posle v postavkah A0201, A0301, A0408, A0410, A0411, A0418 in A0419, ki se v poročilu BS1S poročajo na ravni posameznega posla, ter kreditne posle servisiranja v poročilu BS1KP, kjer je pogodbeno določeno obdobje, v katerem se plačujejo samo obresti (glavnica ostaja nespremenjena), v polju 143. Končni datum obdobja, ko se plačujejo samo obresti poroča končni datum tega obdobja.
(2) Če tako obdobje, v katerem se plačujejo le obresti na glavnico, ni določeno, banka podatka o datumu iz prejšnjega odstavka ne izpolni (prazno polje).
(3) Banki po šifrantu iz prvega odstavka tega člena ni treba označiti poslov, sklenjenih pred 1. septembrom 2018.
568. člen 
(144. Namen po AnaCredit) 
(1) Banka označi posle v postavkah A0201, A0301, A0408, A0410, A0411, A0416, A0418 in A0419, ki se v poročilu BS1S poročajo na ravni posameznega posla, ter kreditne posle servisiranja v poročilu BS1KP po šifrantu 144. Namen po AnaCredit z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 01 Nakup stanovanjske nepremičnine,
– 02 Nakup poslovne nepremičnine,
– 03 Kreditiranje za povečanje trgovalnega portfelja,
– 04 Financiranje dolga,
– 05 Uvoz,
– 06 Izvoz,
– 07 Investicije v osnovna sredstva,
– 08 Obratna sredstva,
– 09 Drugi nameni.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 01 – nakup stanovanjske nepremičnine označuje kredit za financiranje nakupa stanovanjske nepremičnine. Stanovanjska nepremičnina pomeni nepremičnino, kot je opredeljena v 75. pododstavku prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU: »stanovanjska nepremičnina« pomeni prebivališče, v katerem prebiva njegov lastnik ali zakupnik. S to oznako se označujejo tudi krediti, dani za rekonstrukcijo ali obnovo stanovanjskih nepremičnin, če so dani poslovnim subjektom, katerih osnovna dejavnost ni gradbeništvo. Krediti, ki so dani poslovnim subjektom, katerih dejavnost je gradbeništvo, se označujejo s šifro 07 − investicije v osnovna sredstva;
2. šifra 02 – nakup poslovne nepremičnine označuje kredit, dan z namenom nakupa ali financiranja nepremičnine, ki ni stanovanjski objekt. S to oznako se označujejo tudi krediti, dani za rekonstrukcijo ali obnovo poslovnih nepremičnin;
3. šifra 03 – kreditiranje za povečanje trgovalnega portfelja označuje kredit, odobren z namenom nakupa, prodaje, prenosa ali trgovanja z vrednostnimi papirji. Kategorija kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja ne vključuje drugih kreditov, zavarovanih z vrednostnimi papirji;
4. šifra 04 – financiranje dolga označuje financiranje neporavnanega dolga ali dolga, ki je že zapadel v plačilo (refinanciranje dolga);
5. šifra 05 – uvoz označuje financiranje uvoza blaga in storitev (nakupi, menjave in darila). Če se odobrena sredstva uporabijo za financiranje uvoza in izvoza hkrati, je treba po šifrantu 144 izbrati šifro 08 −obratna sredstva. Pri označevanju namena po tem šifrantu ima uvoz prednost pred investicijami v osnovna sredstva;
6. šifra 06 – izvoz označuje financiranje izvoza blaga in storitev (nakupi, menjave in darila). Če se odobrena sredstva uporabijo za financiranje uvoza in izvoza hkrati, banka po šifrantu 144 izbere šifro 08 − obratna sredstva;
7. šifra 07 – investicije v osnovna sredstva se uporabi za financiranje gradnje stavb, infrastrukture ter industrijskih objektov in naprav. Kot naložba v gradnje se označi tudi financiranje z namenom nakupa zemljišča, na katerem bodo zgrajene stavbe, infrastruktura ali industrijski objekti. Predmet financiranja v času odobritve še ne obstaja. Poleg financiranja nepremičnin in projektnega financiranja investicij v gradnjo se oznaka uporablja tudi za druge investicije v gradbeništvu, kot so:
– financiranje ladjedelništva;
– financiranje letalstva;
– dolgoročno financiranje energetskega ali infrastrukturnega sektorja;
– vse druge vrste naložb v gradbene objekte (industrijski obrati, cevovodi in drugi);
8. šifra 08 – obratna sredstva se uporabi za financiranje rednega poslovanja podjetja (zaloge, poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe ipd.) ter hkratno financiranje uvoza in izvoza;
9. šifra 09 – drugi nameni se uporabi za financiranje z nameni, ki niso zajeti pod katero koli drugo šifro iz tega šifranta, vključno z okvirnimi krediti na transakcijskih računih.
(3) Banka označi posle po šifrantu iz prvega odstavka tega člena glede na pogodbena določila, veljavna na referenčni datum (če je bila prvotna pogodba spremenjena, se poročana šifra nanaša na spremenjeno pogodbo).
(4) Pri postavki A0416 banka označi pogodbe po šifrantu iz prvega odstavka tega člena glede na namen, za katerega je bilo dano jamstvo, akreditiv ali druga pogojna obveznost.
(5) Pogodbo, ki bi jo banka lahko opredelila tako kot uvoz ali kot tudi investicije v obratna ali osnovna sredstva, za namen poročanja po šifrantu iz prvega odstavka tega člena označi kot uvoz. Kot uvoz se šteje pridobitev sredstev od dobavitelja, ki nima sedeža v isti državi kot dolžnik.
(6) Za posle iz zunajbilančne evidence, ki so že v celoti odpisani iz izkaza finančnega položaja, postopek izterjave pa še teče (vrednostni podatek 130 je večji od nič), namena po šifrantu iz prvega odstavka tega člena ni treba poročati.
569. člen 
(145. Klavzula »Recourse«) 
(1) Banka posle v postavkah A0201, A0301, A0408, A0410, A0411, A0416, A0418 in A0419, ki se v poročilu BS1S poročajo na ravni posameznega posla, in kreditne posle servisiranja v poročilu BS1KP označi po šifrantu 145. Klavzula Recourse na podlagi pogodbenih pravic, ki jih ima banka do zasega sredstev, razen katerega koli zavarovanja, že zastavljenega za zavarovanje izpostavljenosti, z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Da,
– 2 Ne.
(2) Šifri iz prejšnjega odstavka imata naslednji pomen:
1. šifra 1 – da označuje pogodbeno pravico, ki banki omogoča, da v primeru, ko unovčenje zavarovanja ne doseže višine terjatve, preostanek terja od dolžnika in ima banka pravico zaseči drugo premoženje, ki v pogodbi ni opredeljeno kot sestavni del zavarovanja. V ta okvir spadajo tudi odkupljene terjatve z regresno pravico, kot so opredeljene v opisu postavke A0410;
2. šifra 2 – ne se uporabi zavse ostalo.
(3) Banka poroča v skladu z usmeritvami v Priročniku AnaCredit (Part II – Data attributes, poglavje 3.4.7).
570. člen 
(146. Datum poravnave/prvega črpanja)
(1) Banka za posle v aktivnih postavkah A0201, A0301, A0408, A0410, A0411, A0416, A0418 in A0419, ki se v poročilu BS1S poročajo na ravni posameznega posla, ter kreditne posle servisiranja v poročilu BS1KP v polju 146. Datum poravnave/prvega črpanja poroča datum, na katerega je banka že izvedla nakup, poravnavo ali črpanje sredstev. Če kredit v referenčnem mesecu še ni bil črpan (datum prvega črpanja še ni znan), banka upošteva prvi možni datum črpanja.
(2) Za posle, ki so po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označeni s šifro 4 ali 5 (nečrpan obstoječ ali nov posel), se v polje iz prejšnjega odstavka vpiše datum, na katerega lahko komitent prvič črpa sredstva na podlagi pogodbe, pri čemer je treba upoštevati naslednje:
1. datum se spremeni, ko komitent ta sredstva črpa in označi posel s šifro 1 po šifrantu 19 (dejanski datum črpanja sredstev);
2. datum poravnave ali prvega črpanja se za tem, ko je po šifrantu 19 označen s šifro 1 (obstoječ posel) ali 3 (obstoječ in hkrati nov posel), ne spreminja, kar pomeni, da se je prvo črpanje že dogodilo in je datum poravnave ali prvega črpanja znan.
(3) Po pravilu iz prejšnjega odstavka se za okvirne in revolving kredite (po šifrantu 16. Vrste kreditov označene s šifro 05, 07, 08, 13 ali 14) za datum poravnave ali prvega črpanja vpiše datum, na katerega je prvič prišlo do črpanja sredstev.
571. člen 
(147. Pogostost spremembe obrestne mere) 
(1) Banka postavke finančnih sredstev A0201, A0301, A0408, A0410, A0411, A0416, A0418 in A0419, ki se v poročilu BS1S poročajo na ravni posameznega posla, ter kreditne posle servisiranja v poročilu BS1KP označi po šifrantu 147. Pogostost spremembe obrestne mere z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 01 Nespremenljivo,
– 02 Čez noč,
– 03 Mesečno,
– 04 Četrtletno,
– 05 Polletno,
– 06 Letno,
– 07 Po prosti presoji upnika,
– 08 Druga pogostost.
(2) S šifro 07 – po prosti presoji upnika banka označi pogodbe, na podlagi katerih ima pravico kadar koli spremeniti obrestno mero.
(3) V primerih, ko je v kreditni pogodbi klavzula, da se po določenem obdobju uporabe fiksne obrestne mere ta začne spreminjati, se po šifrantu iz prvega odstavka tega člena obdobje spreminjanja označuje z eno izmed šifer od 02 do 08.
572. člen 
(148. Datum naslednje spremembe obrestne mere) 
(1) Banka za postavke finančnih sredstev A0201, A0301, A0408, A0410, A0411, A0416, A0418 in A0419, ki se v poročilu BS1S poročajo na ravni posameznega posla, ter kreditne posle servisiranja v poročilu BS1KP v polje 148. Datum naslednje spremembe obrestne mere vnese datum naslednje spremembe obrestne mere, kakor je opredeljena v delu 3 Priloge I k Uredbi (EU) št. 2021/379 (ECB/2021/2).
(2) Podatek se ne izpolnjuje za posle, ki so po šifrantu 22. Spremenljivost skupne obrestne mere označeni s šifro 08 − nespremenljiva obrestna mera do zapadlosti.
(3) Za obstoječe posle (po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označene s šifro 1 ali 3), kjer je pogodbeno določena opcija o spremembi obrestne mere (ne gre za fiksno obrestno mero), vendar je datum spremembe v pogodbi nedefiniran (ga ni mogoče predvideti ali je vezan na zunanje dejavnike), banka v polje 148 vpiše referenčni datum poročanja.
(4) Datum naslednje spremembe obrestne mere ne sme biti starejši od referenčnega datuma poročila (poročajo se datumi v prihodnosti).
573. člen 
(149. Datum nastanka zamude pri odplačevanju) 
Banka za postavke naložb v dolžniške finančne instrumente in izvedene finančne instrumente, ki se v poročilu BS1S poročajo na ravni posameznega posla, in kreditne posle servisiranja v poročilu BS1KP v polje 149. Datum nastanka zamude pri odplačevanju vnese datum zapadlosti dolga ali posameznega obroka, ki še ni bil poravnan glede na datum zapadlosti v skladu z amortizacijskim načrtom (katerega koli zneska glavnice, obresti ali nadomestila).
574. člen 
(151. Solidarna obveznost) 
(1) Banka kreditne posle (v postavkah poročila BS1S A0408, A0410, A0416, A0418 in A0419), ki se poročajo na ravni posameznega posla, ter kreditne posle servisiranja v poročilu BS1KP označi po šifrantu 151. Solidarna obveznost z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Da,
– 2 Ne.
(2) Šifri iz prejšnjega odstavka imata naslednji pomen:
1. šifra 1 – da se izpolni za posle, kjer je za poravnavo dolga iz iste glavnice solidarno odgovornih več dolžnikov, ali če banka začne postopek unovčevanja finančne garancije. Solidarna obveznost zaradi unovčitve finančne garancije vključuje posle, pri katerih je banka zaradi neodplačevanja dolga osnovnega dolžnika, ki izvira iz kreditnega posla, začela postopek unovčevanja finančne garancije, ki jo je prejela kot zavarovanje določenega finančnega instrumenta in jo kot vrsto zavarovanja poroča tudi v tabeli zavarovanj. Izdajatelj finančne garancije z začetkom postopka unovčenja te garancije postane solidarni obveznik (pomeni, da sta za poravnavo dolga odgovorna najmanj dva dolžnika; vsaj eden izmed njih je poslovni subjekt);
2. šifra 2 – ne se izpolni za posle, kjer je za poravnavo dolga odgovoren en sam dolžnik.
575. člen 
(154. Izvajalec servisiranja) 
Banka kreditne posle (v postavkah A0408, A0410, A0416, A0418, A0419), ki se poročajo na ravni posameznega posla in katerih vodenje je prepustila tretji osebi (najpogosteje v primeru sindiciranih kreditov in listinjenja), označi po šifrantu 154. Izvajalec servisiranja s šifro izvajalca storitve servisiranja in administrativnega spremljanja posla,pri čemer upošteva pravila za označevanje po šifrantu 26. Oznaka komitenta iz 497. člena tega navodila.
576. člen 
(155. Oznaka partije za sindicirane kredite) 
(1) Banka za sindicirane kredite v postavkah A0419 in A0410 poroča oznako partije (pogodbe) po šifrantu 155. Oznaka partije za sindicirane kredite, ki jo določi banka v vlogi agenta oziroma nosilke sindikata.
(2) Če je banka udeleženka sindikata pri financiranju na podlagi sindiciranega kredita, katerega nosilka je institucija, ki ni obveznik poročanja v skladu z osmim odstavkom 1. člena Uredbe AnaCredit, se oznaka partije za sindicirani kredit iz prvega odstavka tega člena sestavi po pravilu:
»Poslovna identifikacijska koda (angl. Business Identifier Code – BIC) banke, ki je nosilka (organizator) sindiciranega kredita + datum sklenitve posla.«
(3) Oznako partije, določeno po pravilu iz prvega ali prejšnjega odstavka tega člena, pri poročanju uporabljajo vsi obvezniki poročanja, udeleženi v istem sindikatu financiranja dolžnika na podlagi sindiciranega kredita.
(4) Za datum sklenitve posla v oznaki partije iz drugega odstavka tega člena se upošteva datum sklenitve originalnega sindiciranega posla in ne datum morebitnega poznejšega vstopa banke v sindikat financiranja dolžnika.
577. člen 
(158. Vrsta najema) 
(1) Banka opredmetena osnovna sredstva v najemu, vključena v aktivnih bilančnih postavkah A1403 in A1406, druge finančne obveznosti, ki jih poroča v pasivni postavki P2925, ter prihodke in odhodke iz obresti iz drugih finančnih obveznosti, ki jih poroča v postavkah UP031 in UO025, označi po šifrantu 158. Vrsta najema z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Finančni najem,
– 2 Operativni najem,
– 3 Ni najema.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. šifra 1 – finančni najem označuje opredmetena osnova sredstva v najemu, pri katerem je banka prevzela vsa pomembna tveganja in koristi, povezane z lastništvom, ter finančne obveznosti iz tovrstnega najema. Pri tem ni nujno, da lastninska pravica sredstva v najemu že preide na banko – najemnico;
2. šifra 2 – operativni najem označuje pravico do uporabe opredmetenega osnovnega sredstva v najemu, pri katerem najemodajalec nosi pomembna tveganja in koristi, povezana z lastništvom opredmetenega osnovnega sredstva, ter finančne obveznosti iz tovrstnega najema;
3. šifra 3 – ni najema označuje druge finančne obveznosti iz postavke P2925 ter prihodke in odhodke iz obresti iz drugih finančnih obveznosti iz postavk UP031 in UO025, ki ne izvirajo iz finančnega ali operativnega najema sredstev.
3.2 Vrednostni podatki 
578. člen 
Banka za posle v vsaki postavki, označene z ustreznimi šiframi po šifrantih, poroča vrednostne podatke, ki so označeni v prilogah in so vsebinsko opredeljeni v nadaljevanju tega poglavja.
579. člen 
(29. Pogodbeni znesek) 
(1) Banka poroča po šifrantu 29. Pogodbeni znesek pogodbeno vrednost za posle, sklenjene po 1. septembru 2016, ki se poročajo na ravni posameznega posla.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek banka za posle, ki jih poroča na ravni posameznega posla v postavkah A0408, A0410, A0411, A0416, A0418 in A0419, izpolni ta vrednostni podatek tudi za pogodbe, sklenjene pred 1. septembrom 2016.
(3) Banka uporabi pri poslih, sklenjenih v tuji valuti, za preračun pogodbenega zneska v domačo valuto referenčni tečaj ECB na dan sklenitve posla.
(4) Pogodbeni znesek se lahko med življenjsko dobo kredita na posamezni oznaki partije spremeni le ob spremembi pogojev odplačevanja (po šifrantu 138. Sprememba pogojev odplačevanja označeni z 1 ali 2).
(5) Pri poročanju vrednostnega podatka iz prvega odstavka tega člena veljajo v navedenih primerih naslednja pravila:
1. za dane in najete kredite (postavke A0408, A0419, P0401, P0512, P0602, P3701 in P3702), ki so bili odobreni ali odobreni in že črpani v zadnjem (referenčnem) mesecu, banka poroča znesek odobrenih kreditov (izjema so odobreni nečrpani krediti za poplačilo obstoječih kreditov s strani istih komitentov, ki jih banka do črpanja, da bi se izognila poročanju dvojne izpostavljenosti, v poročilo ne vključi);
2. za dane in najete kredite v tranšah (postavke A0408, A0419, P0401 in P0512) znesek celotnega odobrenega kredita (seštevek zneskov posameznih tranš);
3. za dolžniške vrednostne papirje njihovo nominalno vrednost;
4. za vloge (postavke od P0316 do P0322, od P0402 do P0403 in P0601) znesek vezanih sredstev iz pogodbe;
5. za varčevanje celotni znesek varčevanja ali če celotni znesek ni znan vnaprej, znesek pologa ob sklenitvi varčevanja;
6. znesek pogodbenega limita pri okvirnih kreditih;
7. za kreditne kartice pogodbeni znesek limita.
(6) Pri odkupljenih terjatvah v postavki A0410 je poročanje vrednostnega podatka odvisno od tega, ali gre za odkupljeno terjatev z regresno pravico ali brez nje. Pri odkupljenih terjatvah z regresno pravico, kjer kot dolžnik po šifrantu 26 nastopa odstopnik terjatve, se za pogodbeni znesek poroča neodplačani dolg po pogodbi o odkupu terjatve. V primeru odkupljenih terjatev brez regresne pravice, kjer se kot dolžnik po šifrantu 26 poroča osnovni dolžnik po pogodbi ali fakturi, ki je predmet odkupa, se za pogodbeni znesek poroča neodplačani dolg po teh pogodbah ali fakturah.
(7) Za okvirne kredite in druge podobne posle, pri katerih limit v pogodbi ni opredeljen, se pogodbeni znesek ne poroča.
580. člen 
(31. Realna oziroma nominalna obrestna mera) 
(1) Banka navede v vrednostnem podatku 31. Realna oziroma nominalna obrestna mera na referenčni datum poročanja veljavno realno oziroma nominalno obrestno mero v odstotkih na letni ravni.
(2) Za posle, pri katerih je obrestna mera sestavljena iz spremenljive obrestne mere (indeksacije ali referenčne obrestne mere) in realne obrestne mere, banka po vrednostnem podatku iz prejšnjega odstavka poroča samo realno obrestno mero. V teh primerih banka poroča obrestno mero s pozitivnim ali negativnim predznakom, odvisno od tega, ali ta obrestna mera povečuje ali zmanjšuje referenčno obrestno mero.
(3) Za posle z nominalno obrestno mero banka poroča nominalno obrestno mero. V teh primerih banka poroča pozitivno obrestno mero s pozitivnim predznakom in negativno z negativnim predznakom.
(4) Banka izpolni vrednostni podatek iz prvega odstavka tega člena pri poročanju kreditov in vlog, ki se poročajo na ravni posameznega posla, pri poročanju agregatnih aktivnih in pasivnih postavk pa le za posle, ki so po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označeni s šifro 2 – nov odplačan posel, 3 – obstoječ in obenem nov posel ali 5 – nečrpan nov posel.
(5) Pri poročanju poslov z enakimi vrednostmi šifrantov za fizične osebe na aktivnih bilančnih postavkah in nove posle za pasivne bilančne postavke banka za utež pri izračunu povprečja za namen poročanja vrednostnega podatka iz prvega odstavka tega člena upošteva pogodbeni znesek (vrednostni podatek 29).
(6) Banka pri poročanju strukturiranih kreditov in vlog, pri katerih je ob zajamčenem izplačilu glavnice obrestna mera vezana na indeks cen delnic ali dolžniških vrednostnih papirjev, v vrednostni podatek iz prvega odstavka tega člena vključi minimalno zajamčeno obrestno mero; če ta ni določena, pa poroča vrednost nič.
581. člen 
(32. Subvencionirana obrestna mera (novi posli)) 
(1) Banka navede pri novih poslih z danimi krediti (po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označenih s šiframi 2 – nov odplačan posel,3 – obstoječ in obenem nov posel ali 5 – nečrpan nov posel) v vrednostnem podatku 32. Subvencionirana obrestna mera (novi posli) subvencionirano obrestno mero v odstotkih na letni ravni.
(2) Kadar banka v obdobju, za katerega poroča, sklene več novih poslov s fizičnimi osebami z enakimi vrednostmi šifrantov, za subvencionirano obrestno mero navede tehtano povprečje subvencioniranih obrestnih mer posameznih poslov, pri čemer kot utež upošteva pogodbeni znesek.
(3) Za subvencionirano obrestno mero iz prvega odstavka tega člena se šteje obrestna mera, na podlagi katere se obračunajo obresti, ki jih namesto kreditojemalca banki plača druga pravna oseba (npr. trgovsko podjetje za kreditiranje kupcev avtomobilov ali Obrtna-podjetniška zbornica Slovenije za kreditiranje investicij samostojnih podjetnikov).
(4) Pri poslih, ki se poročajo na ravni posamezne pogodbe, banka subvencionirano obrestno mero poroča pri osnovnem dolžniku v postavki A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov. Če ponudnik subvencije vnaprej plača obresti iz subvencije, banka to vključi v vrednostni podatek 84. Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov, prav tako pri osnovnem dolžniku.
(5) Terjatve za razmejene subvencionirane obresti do poslovnega subjekta, ki subvencionira obrestno mero, banka poroča v postavki A0417 Druga finančna sredstva v vrednostnih podatkih 82. Znesek obračunanih obresti in 83. Znesek razmejenih obresti (označeni po šifrantih glede na pravno osebo, ki subvencionira obrestno mero).
582. člen 
(33. Skupna obrestna mera (novi posli)) 
(1) Banka navede pri novih poslih z danimi krediti in vlogami (po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označenih s šiframi 2 – nov odplačan posel,3 – obstoječ in obenem nov posel ali 5 – nečrpan nov posel) v vrednostnem podatku 33. Skupna obrestna mera (novi posli) skupno obrestno mero v odstotkih na letni ravni.
(2) Kadar banka v obdobju, za katerega poroča, sklene več novih poslov s fizičnimi osebami z enakimi vrednostmi šifrantov ali posamezne posle, ki se obrestujejo po več različnih obrestnih merah, za skupno obrestno mero iz prejšnjega odstavka navede tehtano povprečje skupnih obrestnih mer posameznih poslov, pri čemer kot utež upošteva pogodbeni znesek. Kadar sklene posel, ki se obrestuje po različnih obrestnih merah, skupno obrestno mero izračuna kot tehtano povprečje vseh pogodbeno dogovorjenih obrestnih mer, pri čemer kot utež uporabi zneske posla, obrestovane s posamezno obrestno mero.
(3) V skupno obrestno mero iz prvega odstavka tega člena banka vključi vse elemente pogodbene obrestne mere, kot so realni del obrestne mere, TOM, marža, referenčna obrestna mera in subvencionirani del obrestne mere, na podlagi katere se obračunajo obresti, ki jih namesto kreditojemalca banki plača druga pravna oseba, ne vključi pa valutne oziroma devizne klavzule. Skupna obrestna mera odraža obrestno mero, na podlagi katere obveznik poročanja prejme obresti za dani kredit ali vlogo ali jih plača v primeru negativne skupne obrestne mere.
(4) Banka pri izračunu vrednostnega podatka iz prvega odstavka tega člena za strukturirane kredite in vloge, pri katerih je ob zajamčenem izplačilu glavnice obrestna mera vezana na indeks cen delnic ali dolžniških vrednostnih papirjev, upošteva pogodbeno dogovorjeno minimalno zajamčeno obrestno mero; če ta ni določena, pa obrestno mero z vrednostjo nič.
583. člen 
(34. Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)) 
(1) Banka navede pri obstoječih poslih (po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označenih s šiframi 1 – obstoječ posel, 3 – obstoječ in obenem nov posel ali 4 – nečrpanobstoječ posel) in obrestnih izvedenih finančnih instrumentih (v postavkah A2405, A2406, P2605 in P2606, po šifrantu 46. Vrste tveganja označenih s šifro 1 – tveganje spremembe obrestne mere) v vrednostnem podatku 34. Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) skupno obrestno mero v odstotkih na letni ravni (v nadaljnjem besedilu: AAR).
(2) V primeru v celoti zapadlih, vendar še neodplačanih kreditov, je obrestna mera iz prejšnjega odstavka zamudna ali dejansko uporabljena obrestna mera.
(3) Banka pri obrestnih opcijah kot AAR upošteva razliko med dogovorjeno fiksno obrestno mero in spremenljivo obrestno mero ali obratno, odvisno od vrste opcije.
(4) Banka pri obstoječih poslih in obrestnih izvedenih finančnih instrumentih, za katere se po tem navodilu ne zahteva poročanje na ravni posameznega posla (partije), z enakimi vrednostmi šifrantov za AAR poroča tehtano povprečje AAR posameznih poslov, pri čemer kot utež pri obstoječih bilančnih poslih (po šifrantu 19 označeni s šifro 1 ali 3) upošteva znesek nominalne vrednosti (vrednostni podatek 41), zmanjšan za zapadli del glavnice pred oslabitvijo (vrednostni podatek 57), pri obrestnih izvedenih finančnih instrumentih in obstoječih zunajbilančnih poslih (po šifrantu 19 označeni s šifro 4) pa znesek iz zunajbilančne evidence (vrednostni podatek 90. Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti).
(5) Banka izračuna AAR iz prvega odstavka tega člena po naslednji formuli:˝
Slika 1
kjer je 
AAR
anualizirana obrestna mera (AAR);
OMp
skupna obrestna mera na leto;
n
število kapitalizacijskih obdobij za dolžniški finančni instrument na leto glede na frekvenco odplačil obresti.
(6) Za naložbe v dolžniške vrednostne papirje s premijo ali diskontom banka izračuna AAR po naslednji formuli:
Slika 2
(7) Pri poročanju AAR za posle, ki se obrestujejo anticipativno, banka predhodno izračuna obrestno mero, ki je primerljiva z dekurzivno obrestno mero, po formuli:
Slika 3
(8) Banka pri izračunu AAR v skupno obrestno mero (OMp) vključi vse elemente pogodbene obrestne mere, kot so realni del obrestne mere, TOM, marža, referenčna obrestna mera in subvencionirani del obrestne mere, na podlagi katere se obračunajo obresti, ki jih namesto kreditojemalca banki plača druga pravna oseba, ne vključi pa valutne oziroma devizne klavzule in zamudne obrestne mere. Skupna obrestna mera posameznega obstoječega posla je lahko zaradi elementa pogodbene obrestne mere, ki se nanaša na spremenljivo obrestno mero, pri določenem obstoječem poslu iz obdobja v obdobje različna.
(9) Banka pri izračunu AAR kot število kapitalizacijskih obdobij finančnega instrumenta (vloge ali kredita) – n upošteva frekvenco obrestnih plačil na leto in ne frekvence odplačil glavnice. Banka na primer za spremenljivko n upošteva naslednje vrednosti:
– 0,5, če gre za dvoletna plačila obresti,
– 1, če gre za letna plačila obresti,
– 2, če gre za polletna plačila obresti,
– 4, če gre za četrtletna plačila obresti,
– 12, če gre za mesečna plačila obresti, in tako naprej.
(10) Banka pri izračunu AAR upošteva 365 dni v letu.
(11) Banka izračun AAR izvede le, če se pri obračunu obresti obstoječih poslov uporablja proporcionalna oziroma relativna obrestna mera. Če se pri obračunu obresti obstoječih poslov uporablja konformna obrestna mera, je AAR enaka skupni obrestni meri.
(12) Pri odkupih terjatev, kjer je obrestna mera določena v osnovni terjatvi, diskont, ki je dosežen pri odkupu terjatve, ne vpliva na izračun AAR, temveč se poroča AAR, ki izhaja iz osnovnega dogovora med prvotnim kreditodajalcem in njegovim komitentom. Tak odkup terjatve se ob sklenitvi pogodbe o odkupu poroča kot obstoječ posel.
(13) Če banka odkupi terjatev, ki se po osnovni pogodbi ne obrestuje, v izračun AAR upošteva obrestno mero oziroma diskont, ki ga je banka zaračunala za odkup. Tak odkup terjatve se v referenčnem mesecu sklenitve pogodbe o odkupu poroča kot nov posel (vrednostni podatek 34 iz prvega odstavka tega člena se ne izpolni, ampak se izpolni vrednostni podatek 35), v naslednjih mesecih pa kot obstoječi posel.
(14) Premija, ki ni znana ob sklenitvi posla oziroma finančnega instrumenta (npr. premija za zvestobo), se vključi v izračun AAR za obstoječe posle, ko je realizirana. Če premijo plača tretja oseba, se ta ne upošteva pri izračunu AAR (npr. premije stanovanjske varčevalne sheme).
(15) Banka pri izračunu vrednostnega podatka iz prvega odstavka tega člena za strukturirane finančne instrumente, pri katerih je ob zajamčenem izplačilu glavnice obrestna mera vezana na indeks cen delnic ali dolžniških vrednostnih papirjev, upošteva pogodbeno dogovorjeno minimalno zajamčeno obrestno mero; če ta ni določena, pa obrestno mero z vrednostjo nič.
584. člen 
(35. Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli))
(1) Banka navede pri novih poslih (po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označenih s šiframi 2 – nov odplačan posel,3 – obstoječ in obenem nov posel ali 5 – nečrpan nov posel) v vrednostni podatek 35. Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli) skupno obrestno mero v odstotkih na letni ravni.
(2) Kadar banka v obdobju, za katerega poroča, sklene več novih poslov, za katere se po tem navodilu ne zahteva poročanja na ravni posameznega posla, z enakimi vrednostmi šifrantov, za AAR navede tehtano povprečje AAR posameznih poslov, pri čemer kot utež upošteva pogodbeni znesek.
(3) Banka pri izračunu vrednostnega podatka iz prvega odstavka tega člena smiselno upošteva določbe za poročanje vrednostnega podatka 34. Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli).
(4) Banka izračun AAR izvede le, če se pri obračunu obresti novih poslov uporablja proporcionalna oziroma relativna obrestna mera. Če se pri obračunu obresti novih poslov uporablja konformna obrestna mera, je AAR enaka skupni obrestni meri (vrednostnem podatku 33. Skupna obrestna mera (novi posli)).
(5) Banka pri izračunu vrednostnega podatka iz prvega odstavka tega člena za strukturirane finančne instrumente, pri katerih je ob zajamčenem izplačilu glavnice obrestna mera vezana na indeks cen delnic ali dolžniških vrednostnih papirjev, upošteva pogodbeno dogovorjeno minimalno zajamčeno obrestno mero; če ta ni določena, pa obrestno mero z vrednostjo nič.
(6) Banka pri odkupu terjatve, ki se po osnovni pogodbi ne obrestuje, v izračun AAR upošteva obrestno mero oziroma diskont, ki ga je banka zaračunala za odkup.
585. člen 
(36. Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)) 
(1) Banka navede pri novih poslih s krediti (po šifrantu 19. Obstoječi/novi posli označenih s šiframi 2 – nov odplačan posel,3 – obstoječ in obenem nov posel ali 5 – nečrpan nov posel), ki so po šifrantu 16. Vrsta kredita označeni s šifro 01 – potrošniški krediti ali 02 – stanovanjski krediti, v vrednostni podatek 36. Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) letno odstotno stopnjo stroškov (v nadaljnjem besedilu: APRC), ki predstavlja efektivno obrestno mero (EOM) v odstotkih na letni ravni.
(2) Kadar banka v obdobju, za katerega poroča, sklene več novih poslov s fizičnimi osebami z enakimi vrednostmi šifrantov, za APRC iz prejšnjega odstavka navede tehtano povprečje APRC posameznih poslov, pri čemer kot utež uporabi pogodbeni znesek.
(3) Banka izračuna APRC po formuli za izračun efektivne obrestne mere iz zakona, ki ureja potrošniške kredite, in sicer: