Uradni list

Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021

Kazalo

3892. Pravilnik o izpitu za bonitiranje zemljišč in o pooblastilu za bonitiranje, stran 12116.

  
Na podlagi dvanajstega odstavka 39. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o izpitu za bonitiranje zemljišč in o pooblastilu za bonitiranje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vsebino znanj za spreminjanje bonitete zemljišč in postopek preverjanja teh znanj (v nadaljnjem besedilu: izpit za bonitiranje) ter pridobitev pooblastila za bonitiranje.
2. člen 
(izvajalec izpita za bonitiranje) 
(1) Izpit za bonitiranje izvaja Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izvajalec izpita).
(2) Izvajalec izpita skrbi za zagotavljanje materialnih pogojev za delo izpitnih komisij, nemoten potek izvajanja izpitov za bonitiranje, spremljanje in usklajevanje dela izpitnih komisij ter opravlja strokovna in administrativno-tehnična dela za izpitne komisije.
3. člen 
(imenovanje izpraševalcev za izpit za bonitiranje) 
(1) Kandidate za izpraševalce za izpit za bonitiranje (v nadaljnjem besedilu: izpraševalec) pridobi izvajalec izpita na podlagi povabila k sodelovanju.
(2) Za izpraševalca je lahko imenovan posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. izpraševalec za področje bonitiranja zemljišč mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja kmetijstva ali gozdarstva in najmanj deset let delovnih izkušenj s področja ocenjevanja kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč,
2. izpraševalec za področje geodezije mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja geodezije in najmanj deset let delovnih izkušenj s področja geodezije,
3. izpraševalec za upravno-procesno področje mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja prava in najmanj deset let delovnih izkušenjna področju vodenja in odločanja v upravnem postopku.
(3) Izpraševalce imenuje predstojnik izvajalca izpita. Izpraševalci so imenovani za pet let in so po preteku tega obdobja lahko ponovno imenovani.
(4) V aktu o imenovanju izpraševalcev se določi, za katera področja so imenovani.
II. PROGRAM IZPITA ZA BONITIRANJE 
4. člen 
(program izpita za bonitiranje) 
(1) Izpit za bonitiranje se opravlja po programu, ki obsega vsebine znanj z naslednjih področij:
a) področje bonitiranja zemljišč:
– ocenjevanje tal,
– ocenjevanje klime,
– ocenjevanje reliefa,
– ocenjevanje posebnih vplivov,
– povezave med boniteto in evidencami o zemljiščih,
– oblikovanje območij enake bonitete;
b) področje geodezije:
– urejanje in vpis podatkov o nepremičninah,
– katastrski postopek spremembe bonitete zemljišča;
c) upravno-procesno področje:
– splošni upravni postopek in upravni spor.
(2) Podrobnejše vsebine za posamezna področja, ki vsebujejo tudi pravne vire in seznam literature, potrebne za pripravo na izpit za bonitiranje, izvajalec izpita objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
III. PRIJAVA NA IZPIT ZA BONITIRANJE 
5. člen 
(prijava na izpit za bonitiranje) 
(1) Kandidat, ki želi opravljati izpit za bonitiranje (v nadaljnjem besedilu: kandidat), vloži prijavo na izpit za bonitiranje (v nadaljnjem besedilu: prijava) pri izvajalcu izpita. Prijava se vloži na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Prijavi mora kandidat priložiti dokazila o strokovni izobrazbi v skladu z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin.
(3) Kandidat, ki je opravil izpit drugestopnje za vodenje in odločanje v upravnem postopku v skladu z uredbo, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku,je oproščen opravljanja dela izpita za bonitiranje, ki se nanaša na upravno-procesno področje iz točke c) prvega odstavka prejšnjega člena.
(4) Kandidat, ki uveljavlja oprostitev iz prejšnjega odstavka, prijavi predloži dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz prejšnjega odstavka, ki ne sme biti starejše od 10 let. O oprostitvi opravljanja dela izpita za bonitiranje glede vsebine znanj iz upravno-procesnega področja iz točke c) prvega odstavka prejšnjega člena odloča izvajalec izpita.
6. člen 
(ugotavljanje pogojev za pristop k izpitu za bonitiranje) 
(1) Izvajalec izpita ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita za bonitiranje v skladu z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin.
(2) Če kandidat izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, lahko pristopi k opravljanju izpita za bonitiranje.
IV. IZPITNA KOMISIJA 
7. člen 
(sestava izpitne komisije) 
(1) Izpit za bonitiranje se opravlja pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Izpitna komisija ima zapisnikarja.
(2) Izpitno komisijo in zapisnikarja imenuje izvajalec izpita. Predsednika in člana izpitne komisije se imenuje izmed izpraševalcev iz 3. člena tega pravilnika.
(3) Predsednik izpitne komisije, ki je določen izmed članov izpitne komisije, vodi izpit za bonitiranje in skrbi za izpitni red.
8. člen 
(dolžnosti izpitne komisije) 
(1) Predsednik in člani izpitne komisije ter zapisnikar vestno, strokovno in objektivno opravljajo delo v izpitni komisiji, v katero so določeni z razporedom.
(2) Predsednik in člani izpitne komisije ter zapisnikar takoj, ko izvedo za razlog, zaradi katerega ne bi mogli opraviti dela v izpitni komisiji, o tem obvestijo izvajalca izpita.
V. OPRAVLJANJE IZPITA ZA BONITIRANJE 
9. člen 
(razpored) 
(1) Izvajalec izpita z razporedom določi sestavo izpitne komisije ter datum in kraj opravljanja izpita za bonitiranje.
(2) V razporedu se določi, kateri član izpitne komisije določi pisno nalogo za posameznega kandidata.
(3) Razpored iz prvega odstavka tega člena se pošlje kandidatu, članom izpitne komisije in zapisnikarju najpozneje 15 dni pred dnevom opravljanja izpita za bonitiranje.
10. člen 
(način opravljanja izpita za bonitiranje) 
(1) Izpit za bonitiranje se opravlja pisno in ustno.
(2) Pisni del izpita za bonitiranje se opravlja pisno pod nadzorom člana izpitne komisije in traja največ štiri pedagoške ure.
(3) Ustni del izpita za bonitiranje se opravlja pred izpitno komisijo in traja največ eno pedagoško uro.
(4) Izpit za bonitiranje se opravlja najprej pisno, potem pa ustno. Ustni del izpita za bonitiranje se praviloma opravlja naslednji dan po pisnem delu izpita za bonitiranje.
11. člen 
(pisni del izpita za bonitiranje) 
(1) Pisni del izpita za bonitiranje obsega izdelavo pisne naloge, ki je lahko izdelava elaborata na podlagi podatkov iz praktičnega primera, opis določenega postopka in podobno, pri čemer se mora naloga nanašati na vsebino, ki jo določa program izpita za bonitiranje iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Član izpitne komisije predloži izvajalcu izpita pisno nalogo najmanj tri delovne dni pred dnevom izvedbe pisnega dela izpita za bonitiranje.
(3) Pred začetkom pisnega dela izpita za bonitiranje član izpitne komisije, ki je kandidatu določil pisno nalogo, na podlagi dokumenta, ki ga je izdal državni organ in je opremljen s fotografijo, ugotovi istovetnost kandidata.
(4) Pri pisnem delu izpita za bonitiranje lahko kandidat uporablja strokovno literaturo in predpise.
(5) Pisno nalogo pregleda član izpitne komisije, ki je nalogo določil, mnenje o njej pa lahko podata tudi druga člana izpitne komisije.
12. člen 
(ustni del izpita za bonitiranje) 
(1) Ustni del izpita za bonitiranje obsega zagovor pisne naloge in preverjanje vsebine znanja s področij iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Ustni del izpita za bonitiranje se lahko opravi, ko so prisotni vsi člani izpitne komisije in zapisnikar.
(3) Član izpitne komisije lahko sprašuje kandidata s področja, za katerega je imenovan.
(4) Vprašanja, ki jih postavijo člani izpitne komisijekandidatu, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov nanje oceniti kandidatovo znanje z vseh področij iz 4. člena tega pravilnika.
13. člen 
(zapisnik o opravljanju izpita za bonitiranje) 
(1) O poteku izpita za bonitiranje se vodi zapisnik o opravljanju izpita za bonitiranje na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pisna naloga kandidata je sestavni del zapisnika o opravljanju izpita za bonitiranje.
(3) Zapisnik o opravljanju izpita za bonitiranje podpišejo predsednik in člana izpitne komisije ter zapisnikar.
14. člen 
(ocena uspeha) 
(1) Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«, pri čemer upošteva pisni in ustni del izpita za bonitiranje. Za uspešno opravljen izpit za bonitiranje morata biti uspešno opravljena pisni in ustni del izpita za bonitiranje.
(2) Oceno uspeha na izpitu za bonitiranje razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije in kandidata takoj po sprejeti odločitvi iz prejšnjega odstavka.
15. člen 
(potrdilo o izpitu za bonitiranje) 
(1) Kandidatu, ki je opravil izpit za bonitiranje, se izda potrdilo o opravljenem izpitu za bonitiranje na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Potrdilo o opravljenem izpitu za bonitiranje izda izvajalec izpita, podpiše pa ga predsednik izpitne komisije.
16. člen 
(ugovor) 
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene vloži ugovor pri izpitni komisiji. Kasnejši ugovor ni mogoč. Ugovor kandidata se zapiše v zapisnik o opravljanju izpita za bonitiranje.
(2) V primeru vložitve ugovora kandidat ponovno opravlja izpit za bonitiranje najpozneje v petih delovnih dneh po vložitvi ugovora pred novo izpitno komisijo, ki je sestavljena iz predsednika prejšnje izpitne komisije ter dveh novih članov izpitne komisije, pri čemer se predsednika nove izpitne komisije določi izmed novih članov izpitne komisije.
(3) Zoper oceno nove izpitne komisije ni ugovora.
(4) Če kandidat, ki je vložil ugovor iz prvega odstavka tega člena, ne pristopi k ponovnem opravljanju izpita za bonitiranje, se šteje, da ugovor ni utemeljen.
17. člen 
(odstop od izpita za bonitiranje) 
(1) Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k opravljanju izpita za bonitiranje ali če odstopi, ko se je izpit za bonitiranje začel opravljati, se šteje, da izpita za bonitiranje ni opravil.
(2) Kandidat lahko odstopi od izpita za bonitiranje iz opravičenega razloga. O opravičenosti razlogov za odstop od izpita odloči izvajalec izpita na podlagi pisne vloge kandidata. Kandidat mora vlogo vložiti v roku sedmih dni od dneva, določenega za opravljanje izpita za bonitiranje. Vlogi mora priložiti dokazila o opravičenosti izostanka. Za opravičene razloge za izostanek se štejejo zlasti:
– bolezen kandidata,
– smrt ožjega družinskega člana,
– neodložljive in nenačrtovane osebne ter službene obveznosti.
(3) Če izvajalec izpita oceni, da so razlogi opravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k izpitu za bonitiranje. Sklep izvajalca izpita o opravičenosti razlogov za kandidatov odstop je dokončen.
(4) Sklep izvajalca izpita iz prejšnjega odstavka se vpiše v zapisnik o opravljanju izpita za bonitiranje.
18. člen 
(ponovno opravljanje izpita za bonitiranje) 
(1) Če kandidat ne opravi izpita za bonitiranje, ga lahko ponovno opravlja. Kandidat mora ponovno opravljati celoten izpit za bonitiranje.
(2) Ponovno opravljanje izpita za bonitiranje se izvede v roku, ki ga določi izvajalec izpita. Ta rok ne sme biti krajši od enega meseca od dneva razglasitve ocene uspeha na izpitu za bonitiranje.
VI. EVIDENCA IZPITOV ZA BONITIRANJE 
19. člen 
(evidenca izpitov za bonitiranje) 
(1) Izvajalec izpita za potrebe izvajanja izpitov za bonitiranje po tem pravilniku vodi evidenco izpitov za bonitiranje.
(2) Izvajalec izpita kot upravljavec osebnih podatkov v evidenci iz prejšnjega odstavka upravlja in obdeluje naslednje podatke:
– podatke o kandidatu (osebno ime in EMŠO) in
– podatke o izpitu za bonitiranje (šifro zadeve o kandidatu, datum opravljanja izpita za bonitiranje, uspeh na izpitu za bonitiranje).
(3) Evidenca izpitov za bonitiranje se vodi v elektronski obliki.
(4) Evidenca izpitov za bonitiranje se hrani trajno v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
VII. STROŠKI IZPITA ZA BONITIRANJE 
20. člen 
(stroški izpita za bonitiranje) 
(1) Za kritje stroškov izpita za bonitiranje in za izdajo potrdila o opravljenem izpitu za bonitiranje se določi pristojbina.
(2) Višina pristojbine za izpit za bonitiranje je 300 eurov.
21. člen 
(kritje stroškov izpita za bonitiranje) 
(1) Stroške izpita za bonitiranje krije kandidat.
(2) Stroški izpita za bonitiranje morajo biti plačani pred pristopom k izpitu za bonitiranje.
(3) Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k izpitu za bonitiranje ali odstopi med opravljanjem izpita za bonitiranje, se plačani stroški izpita za bonitiranje kandidatu ne povrnejo.
VIII. PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA BONITIRANJE ZEMLJIŠČ 
22. člen 
(pooblastilo za bonitiranje zemljišč) 
(1) Pooblastilo za bonitiranje zemljišč je pooblastilo za izvedbo strokovnih del v zvezi s spreminjanjem bonitete zemljišč v okviru katastrskega postopka spremembe bonitete zemljišča.
(2) Pooblastilo za bonitiranje zemljišč izda izvajalec izpita na zahtevo osebe, ki je opravila izpit za bonitiranje po tem pravilniku.
(3) Izvajalec izpita vodi seznam izdanih pooblastil za bonitiranje, ki se hrani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
IX. KONČNI DOLOČBI 
23. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o izpitu za bonitiranje in o pooblastilu za bonitiranje (Uradni list RS, št. 29/07 in 54/21 − ZKN).
24. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 4. aprila 2022.
Št. 007-516/2021
Ljubljana, dne 8. decembra 2021
EVA 2021-2550-0072
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost