Uradni list

Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021

Kazalo

3889. Javni poziv za zbiranje kandidatur za sedem članov Sveta za radiodifuzijo, stran 12111.

  
Na podlagi drugega odstavka 100. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21) in sklepa 1. nadaljevanja 37. seje Mandatno-volilne komisije z dne 13. 12. 2021 objavljam
J A V N I   P O Z I V 
za zbiranje kandidatur za sedem članov Sveta za radiodifuzijo 
1. 
Državni zbor v skladu z drugim odstavkom 100. člena Zakona o medijih (ZMed) na podlagi javnega poziva imenuje sedem članov Sveta za radiodifuzijo (Svet). V skladu s četrtim odstavkom istega člena traja mandat predsednika in članov Sveta pet let in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani.
Javni poziv se objavlja zaradi izteka mandata članom Sveta s 27. 4. 2022.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. 
Na javni poziv se lahko javijo kandidati s področja prava, telekomunikacij in informatike, avdiovizualne kulture, ekonomije, novinarstva in komunikologije.
V skladu s 101. členom ZMed člani Sveta ne morejo biti:
– funkcionarji, poslanci in delavci, zaposleni v državnih organih;
– člani vodstev političnih strank;
– delavci, ki so redno zaposleni pri izdajatelju radijskega ali televizijskega programa, ali v oglaševalski organizaciji;
– osebe, ki imajo kot zunanji sodelavci sklenjeno pogodbeno razmerje z izdajateljem radijskega ali televizijskega programa, ali z oglaševalsko organizacijo;
– osebe, ki imajo v lasti več kot en (1) odstotek kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega ali televizijskega programa, ali v oglaševalski organizaciji.
3. 
Prijava kandidata mora vsebovati:
– ime in priimek;
– datum rojstva;
– stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak stalnemu prebivališču;
– raven in smer izobrazbe oziroma delo, ki ga opravlja;
– naziv delodajalca in delovnega mesta;
– navedbo področja delovanja oziroma kompetenc (pravo, telekomunikacije in informatika, avdiovizualna kultura, ekonomija, novinarstvo in komunikologija);
– izjavo, da izpolnjuje pogoje iz 101. člena ZMed (v prilogi);
– kratko utemeljitev predloga.
4. 
Prijavo z zahtevanimi podatki, navedenimi v 3. točki tega poziva, posredujte na naslov:
– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, p.p. 636, 1001 Ljubljana ali
– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti prijava kandidata podpisana z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom
do vključno torka, 25. 1. 2022, z oznako: »JAVNI POZIV – Svet za radiodifuzijo«. 
Nepopolnih in prepoznih prijav Mandatno-volilna komisija ne bo upoštevala.
Prijavo je mogoče posredovati tudi s pomočjo obrazca, dostopnega na spletnih straneh Državnega zbora.
5. 
Po poteku roka za posredovanje prijav bo Mandatno-volilna komisija uskladila predlog sedmih kandidatov za člane Sveta za radiodifuzijo. V postopku izbire se bodo upoštevali kandidati, za katere bodo posredovane pravočasne in popolne prijave, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje kandidata. Na tej podlagi bo Mandatno-volilna komisija pripravila besedilo predloga sklepa o imenovanju članov Sveta za radiodifuzijo, o katerem odloči Državni zbor.
Št. 010-02/21-47/2
Ljubljana, dne 13. decembra 2021
Ivan Hršak 
predsednik Mandatno-volilne komisije 
Državnega zbora 

AAA Zlata odličnost