Uradni list

Številka 192
Uradni list RS, št. 192/2021 z dne 7. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 192/2021 z dne 7. 12. 2021

Kazalo

3814. Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev, stran 11993.

  
Na podlagi 5. člena Sklepa o poročanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB1, 59/11 in 55/17) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O 
za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev 
1. člen 
(predmet urejanja) 
To navodilo ureja:
1. nabor plačilnih storitev ter z njimi povezanih dodatnih in pomožnih storitev, vključno s storitvami s seznama s standardizirano terminologijo (v nadaljevanju: končni seznam reprezentativnih storitev), v zvezi s katerimi so obvezniki poročanja dolžni poročati Banki Slovenije podatke o nadomestilih po Sklepu o poročanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (Uradni list RS, št. 29/18, v nadaljevanju: Sklep);
2. način, obliko in roke poročanja obveznikov poročanja za posredovanje podatkov o nadomestilih za storitve iz prve točke tega člena (v nadaljevanju: nadomestila).
2. člen 
(oblika poročanja) 
Za poročanje Banki Slovenije obvezniki poročanja uporabljajo spletno aplikacijo za poročanje nadomestil (v nadaljevanju: aplikacija).
3. člen 
(dostop do aplikacije) 
1) Za namene poročanja po tem navodilu prek aplikacije obveznik poročanja pridobi ustrezno kvalificirano digitalno potrdilo, ki je v skladu z varnostnimi zahtevami Banke Slovenije za digitalna potrdila in določbami zakona, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje. Varnostne zahteve Banke Slovenije za digitalna potrdila določa navodilo, ki ureja varno elektronsko poslovanje poslovnih subjektov z Banko Slovenije, objavljeno na spletnih straneh Banke Slovenije.
2) Obveznik poročanja mora pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo, ki se glasi na osebo, ki bo v skladu s tem navodilom pri obvezniku poročanja odgovorna za poročanje Banki Slovenije (v nadaljevanju: odgovorna oseba). Pred pričetkom uporabe obveznik poročanja kvalificirano digitalno potrdilo prijavi pri Banki Slovenije tako, da javni del kvalificiranega digitalnega potrdila in pripadajoči javni ključ pošlje Banki Slovenije:
(i) z izpolnitvijo elektronskega obrazca za prijavo digitalnega potrdila za dostop do aplikacije (v nadaljevanju: vloga), ki se nahaja na spletni strani Banke Slovenije, in
(ii) prek poštne pošiljke pošlje še natisnjeno izpolnjeno vlogo, podpisano s strani zakonitega zastopnika obveznika poročanja, na naslov: Banka Slovenije, Plačilni in poravnalni sistemi, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
3) Na podlagi prejete in pravilno izpolnjene elektronske in pisne vloge Banke Slovenije kvalificirano digitalno potrdilo obveznika poročanja aktivira najkasneje v petih delovnih dneh. O uspešno opravljeni aktivaciji je pošiljatelj obveščen s povratnim elektronskim sporočilom. Hkrati je odgovorni osebi, za katero je izdano kvalificirano digitalno potrdilo, omogočen dostop do aplikacije prek povezave na spletnih straneh Banke Slovenije.
4) Obveznik poročanja mora za namene poročanja po tem navodilu pridobiti najmanj eno kvalificirano digitalno potrdilo.
5) Obveznik poročanja lahko v skladu z navodilom, ki ureja varno poslovanje poslovnih subjektov z Banko Slovenije, prekliče uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila pred potekom obdobja njegove veljavnosti.
4. člen 
(opredelitev izrazov) 
1) Naslednji izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo enak pomen kot isti izrazi, opredeljeni v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2018/32 z dne 28. septembra 2017 o dopolnitvi Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za standardizirano terminologijo Unije za najbolj reprezentativne storitve, vezane na plačilni račun (Uradni list Evropske unije L št. 6 z dne 11. 1. 2018):
1. vodenje računa,
2. izdaja debetne kartice,
3. izdaja kreditne kartice,
4. prekoračitev,
5. kreditno plačilo,
6. trajni nalog,
7. direktna obremenitev,
8. dvig gotovine.
2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
1. spletno bančništvo je storitev, ki uporabniku omogoča uporabo spletne banke, dostopne prek interneta;
2. mobilno bančništvo je storitev, ki uporabniku omogoča uporabo mobilne banke, dostopne prek mobilne aplikacije ponudnika;
3. varnostni SMS je storitev, ki vključuje namenska sporočila o kartičnih transakcijah na komitentovem plačilnem račun in komitentu omogoča sprotni nadzor nad uporabo debetnih in kreditnih kartic;
4. takojšnje plačilo je kreditno plačilo, ki je na voljo neprestano (24/7/365) ter odrejeno prek spletne banke, mobilne banke in/ali aplikacije (mobilna aplikacija, namenjena odreditvi takojšnjih plačil) in izvršeno skladno s pravili plačilne sheme za izvrševanje takojšnjih plačil v Evropski uniji ter pri katerem se (skoraj) takoj po odreditvi plačilnega naloga s strani plačnika izvede tudi odobritev na računu prejemnika plačila in prejemniku plačila omogoči razpolaganje s prenesenimi denarnimi sredstvi;
5. komitent je imetnik plačilnega računa pri ponudniku plačilnih storitev, ki zanj opravlja posamezno plačilno storitev ter z njo povezane dodatne in pomožne storitve;
6. paket storitev ali paket je skupek najmanj dveh storitev, in sicer vsaj vodenja računa in izdaje debetne kartice, ki ga ponudnik plačilnih storitev pod enotnim komercialnim nazivom (npr. paket, račun, ipd.) za periodično nadomestilo ponuja vsem potrošnikom, ne glede na to, ali so že komitenti tega ponudnika ali ne;
7. plačilo malih vrednosti je plačilo, ki se za potrošnike glasi na znesek plačila do vključno 1.000 eurov;
8. eksterno plačilo je plačilo, izvedeno z gotovino ali v breme plačilnega računa plačnika pri ponudniku plačilnih storitev in v dobro plačilnega računa prejemnika plačila pri drugem ponudniku plačilnih storitev;
9. plačilni nalog je navodilo plačnika ali prejemnika plačila njegovemu ponudniku plačilnih storitev, s katerim odredi izvršitev plačilne transakcije;
10. plačilo na okencu je plačilo s plačilnim nalogom, ki ga odredi plačnik v poslovalnici ponudnika plačilnih storitev;
11. elektronsko plačilo je plačilo, odrejeno s strani plačnika prek spletne ali mobilne banke;
12. Uredba 2019/518 je Uredba (EU) 2019/518 o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (UL L 91, 29. 3. 2019, str. 36–41), ki določa, da so nadomestila, ki jih uporabniku plačilnih storitev obračuna ponudnik plačilnih storitev za čezmejna plačila v eurih, enaka nadomestilom, ki jih isti ponudnik plačilnih storitev obračuna za ustrezna nacionalna plačila enake vrednosti v nacionalni valuti države članice, v kateri se nahaja ponudnik plačilnih storitev uporabnika plačilnih storitev.
5. člen 
(končni seznam reprezentativnih storitev) 
Končni seznam reprezentativnih storitev, povezanih s plačilnim računom, za katerega obvezniki poročanja Banki Slovenije poročajo nadomestila za storitve za potrošnike v skladu s tem Navodilom, obsega naslednji nabor storitev (v nadaljevanju: storitve):
– vodenje računa,
– spletno bančništvo,
– mobilno bančništvo,
– izdaja debetne kartice,
– izdaja kreditne kartice,
– prekoračitev,
– kreditno plačilo,
– trajni nalog,
– direktna obremenitev,
– dvig gotovine,
– varnostni SMS,
– takojšnje plačilo.
6. člen 
(poročanje nadomestil za storitve za potrošnike) 
1) Obvezniki poročanja iz 1. točke 4. člena Sklepa (v nadaljevanju: bančni ponudniki) v zvezi s storitvami, ki jih ponujajo komitentom – potrošnikom, Banki Slovenije poročajo višino mesečnega nadomestila za paket, navedbo storitev, vključenih v ta paket, in njihovo količino, ločeno pa tudi navedbo dodatnih nadomestil za koriščenje storitev iz paketa, ki presegajo količino v paket vključenih storitev. Za storitve, ki niso vključene v paket, obvezniki poročanja poročajo višino doplačil k nadomestilu za paket, če so take storitve z doplačilom komitentom na voljo poleg paketa storitev. Navedejo tudi spletno povezavo do svojih cenikov.
2) Bančni ponudniki poročajo višino mesečnega nadomestila za vsak paket storitev, ki je v času poročanja na voljo vsem potrošnikom, ne glede na to, ali so že komitenti tega ponudnika ali ne. Mesečno nadomestilo poročajo v eurih in navedejo datum začetka njegove veljavnosti (datum veljavnosti mesečnega nadomestila).
3) Bančni ponudniki za vsako storitev poročajo, ali je vključena v paket oziroma ali je na voljo z doplačilom, oziroma, da ponudnik storitve ne ponuja.
4) Bančni ponudniki pri storitvah, ki so vključene v paket, poročajo, kjer je relevantno, količino v paket vključenih storitev, in sicer:
1. pri izdaji debetne kartice: vse tipe debetnih kartic, vključenih v paket (navedba blagovne znamke in morebitno komercialno poimenovanje), v primeru izbire med karticami se pod enim tipom poroča možne izbire kartic, ločeno z besedo »ali«;
2. pri izdaji kreditne kartice: vse tipe kreditnih kartic, vključenih v paket (navedba blagovne znamke in morebitno komercialno poimenovanje), v primeru izbire med karticami se pod enim tipom poroča možne izbire kartic, ločeno z besedo »ali«;
3. pri prekoračitvi: najvišji znesek redne prekoračitve v eurih, vključen v paket, in letno obrestno mero za znesek redne prekoračitve v odstotkih;
4. pri kreditnem plačilu: število v paket vključenih eksternih kreditnih plačil malih vrednosti (domačih oziroma čezmejnih po Uredbi 2019/518), ločeno za plačila na okencu in elektronska plačila. Če je uporaba storitve poleg trajnega naloga in/ali direktne obremenitve in/ali dviga gotovine v paketu omejena s skupno količino, se poroča ena količina za vse združene storitve. V primeru, da bodisi plačilo na okencu bodisi elektronsko plačilo ni del združenih storitev in je ločeno od teh vključeno v paket, se podatki za relevantno storitev poročajo v okviru združenih storitev, z obveznim vnosom dodatnega pojasnila (za potrošnika) o številu v paket vključenih transakcij;
5. pri trajnem nalogu: število v paket vključenih eksternih trajnih nalogov. Če je uporaba storitve poleg kreditnega plačila in/ali direktne obremenitve in/ali dviga gotovine v paketu omejena s skupno količino, se poroča ena količina za vse združene storitve;
6. pri direktni obremenitvi: število v paket vključenih eksternih direktnih obremenitev (domačih oziroma čezmejnih po Uredbi 2019/518). Če je uporaba storitve poleg kreditnega plačila in/ali trajnega naloga in/ali dviga gotovine v paketu omejena s skupno količino, se poroča ena količina za vse združene storitve;
7. pri dvigu gotovine: število v paket vključenih dvigov gotovine (domačih oziroma čezmejnih po Uredbi 2019/518) z debetno kartico na bankomatu drugega ponudnika plačilnih storitev. Če je uporaba storitve poleg kreditnega plačila in/ali trajnega naloga in/ali direktne obremenitve v paketu omejena s skupno količino, se poroča ena količina za vse združene storitve;
8. pri varnostnem SMS: število v paket vključenih varnostnih SMS, ločeno za debetne in kreditne kartice;
9. pri takojšnjem plačilu: število v paket vključenih eksternih takojšnih plačil, ločeno za takojšnja plačila izvršena prek spletne banke, mobilne banke in/ali aplikacije.
5) Bančni ponudniki pri storitvah, ki so vključene v paket, za koriščenje storitev, ki presegajo količino, vključeno v paket, poročajo dodatna nadomestila za preseženo količino v paket vključenih storitev, in sicer:
1. pri izdaji debetne kartice: enkratno nadomestilo za izdajo debetne kartice in letno članarino za vsak tip debetne kartice;
2. pri izdaji kreditne kartice: enkratno nadomestilo za izdajo kreditne kartice in letno članarino za vsak tip kreditne kartice;
3. pri kreditnem plačilu: nadomestilo za eksterno kreditno plačilo malih vrednosti (domače oziroma čezmejno po Uredbi 2019/518), in sicer ločeno za plačila na okencu in elektronska plačila. V primeru, da je kreditno plačilo del združenih storitev, skupaj s trajnim nalogom in/ali direktno obremenitvijo in/ali dvigom gotovine poročajo dodatno nadomestilo za eksterno kreditno plačilo malih vrednosti odvisno od tega, ali komitent lahko v okviru skupne količine koristi elektronska plačila in/ali plačila na okencu;
4. pri trajnem nalogu: nadomestilo za izvršitev eksternega trajnega naloga;
5. pri direktni obremenitvi: nadomestilo, zaračunano plačniku za plačilo eksterne direktne obremenitve (domače oziroma čezmejne po Uredbi 2019/518);
6. pri dvigu gotovine: nadomestilo za dvig gotovine (domači oziroma čezmejni po Uredbi2019/518) z debetno kartico na bankomatu drugega ponudnika plačilnih storitev;
7. pri varnostnem SMS: bodisi mesečno nadomestilo za uporabo storitve varnostnega SMS za vse v paket vključene kartice ali ločeno za vse debetne in kreditne kartice oziroma za posamezno debetno in/ali kreditno kartico, bodisi nadomestilo za vsak komitentu poslan SMS za vse v paket vključene kartice ali ločeno za debetne in kreditne kartice;
8. pri takojšnjem plačilu: nadomestilo, zaračunano plačniku za izvršitev eksternega takojšnjega plačila (ločeno za transakcije prek spletne banke, mobilne banke in/ali aplikacije).
6) Bančni ponudniki za storitve, ki niso vključene v paket in jih komitenti po dogovoru s ponudnikom plačilnih storitev lahko proti doplačilu koristijo poleg paketa storitev, Banki Slovenije poročajo višino doplačila za posamezno storitev, ki ga zaračunajo poleg nadomestila za paket storitev. Za poročanje po tem odstavku, kjer relevantno, veljajo pravila iz prejšnjega odstavka tega člena. V primeru, da je uporaba storitve mobilnega bančništva pogojena z uporabo spletnega bančništva, za katero bančni ponudniki zaračunavajo nadomestilo, poročajo dodatno nadomestilo pri storitvi spletno bančništvo, pri storitvi mobilno bančništvo pa poročajo, da je brezplačno, ter obvezno izpolnijo dodatno pojasnilo (za potrošnika) o pogojeni uporabi mobilnega bančništva.
7. člen 
(navodila za poročanje nadomestil za storitve za potrošnike z uporabo aplikacije) 
1) Bančni ponudniki poročajo v aplikacijo podatke o nadomestilih za vse pakete storitev; možen je vnos podatkov za več paketov. Za vsak paket se navede poimenovanje paketa in datum začetka veljavnosti mesečnega nadomestila. Od vključno datuma začetka veljavnosti mesečnega nadomestila preimenovanje poročanega paketa ni mogoče. Če se poimenovanje paketa v ponudbi obveznika poročanja spremeni, ga je potrebno v aplikacijo vnesti kot nov paket, četudi so nespremenjene vse ostale postavke, ki so predmet poročanja po tem navodilu.
2) Odgovorna oseba je dolžna podatke o paketu, mesečnem nadomestilu za paket, storitvah, vključenih v paket, njihovo količino in dodatna nadomestila vnesti pred ali najkasneje na datum veljavnosti mesečnega nadomestila za paket ali datuma začetka veljavnosti spremembe. Kasneje tega ne more storiti, saj vnos preteklega datuma veljavnosti mesečnega nadomestila za paket in datuma začetka veljavnosti spremembe ni mogoč. V primeru, da bančni ponudnik ugotovi, da je poročal nepravilne podatke, mora o tem brez odlašanja obvestiti Banko Slovenije. Pisna obrazložitev, na osnovi katere Banka Slovenije mesečno nadomestilo za paket vnese ročno, se v tem primeru posreduje na elektronski naslov tarife@bsi.si. Datum veljavnosti mesečnega nadomestila za paket in datum veljavnosti spremembe se beležita tudi na spletni strani Banke Slovenije.
3) Po potrditvi vnesenega paketa v aplikaciji so podatki o paketih in nadomestilih objavljeni neposredno na spletni strani Banke Slovenije z dnem začetka veljavnosti. Odgovorna oseba lahko paketu določi tudi končni datum njegove veljavnosti, če je to relevantno oziroma skladno s ponudbo obveznika poročanja, s čimer časovno omeji objavo paketa na spletni strani Banke Slovenije.
4) V primeru, da bančni ponudnik znotraj posameznih storitev razlikuje več različnih višin nadomestil, in postavka za poročanje nadomestila ni določena s tem navodilom, se poroča reprezentativno nadomestilo oziroma po utemeljeni presoji bančnega ponudnika uporabnikom najpogosteje zaračunano nadomestilo.
5) Za relevantne storitve, ki so vključene v paket, odgovorna oseba količino poroča bodisi z vnosom številčnih vrednosti brez decimalk bodisi z izbiro opisne postavke »neomejeno«.
8. člen 
(poročanje nadomestil za storitve za osebe, ki niso potrošniki) 
Bančni ponudniki po tem navodilu v zvezi s plačilnimi in drugimi povezanimi storitvami, ki jih ponujajo komitentom – osebam, ki niso potrošniki, Banki Slovenije posredujejo povezavo do spletne strani, kjer so relevantni ceniki javno objavljeni.
9. člen 
(navodila za poročanje nadomestil za storitve za osebe, ki niso potrošniki z uporabo aplikacije) 
Odgovorna oseba v aplikacijo vnese spletno povezavo do cenikov, ki se po potrditvi vnesene povezave v aplikaciji neposredno objavi na spletnih straneh Banke Slovenije.
10. člen 
(poročanje nebančnih ponudnikov) 
1) Obvezniki poročanja iz 2.–5. točke 4. člena Sklepa (v nadaljevanju: nebančni ponudniki) po tem navodilu poročajo tako, da ob vsakokratni spremembi katerekoli postavke v svojem ceniku Banki Slovenije na elektronski naslov tarife@bsi.si posredujejo svoj cenik z navedbo nadomestil za storitve, ki jih ponujajo svojim uporabnikom, skupaj s spletno povezavo na ta cenik.
2) Banka Slovenije spletno povezavo na cenik nebančnega ponudnika objavi na svojih spletnih straneh.
11. člen 
(začetek poročanja) 
Obvezniki poročanja po tem navodilu Banki Slovenije prvič posredujejo podatke o paketih in nadomestilih, veljavnih na dan 22. decembra 2021.
12. člen 
(razveljavitev navodila) 
Z dnem začetka uporabe tega navodila preneha veljati Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (Uradni list RS, št. 182/20).
13. člen 
(začetek uporabe) 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 22. decembra 2021.
Ljubljana, dne 5. decembra 2021
Boštjan Vasle 
guverner Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti