Uradni list

Številka 192
Uradni list RS, št. 192/2021 z dne 7. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 192/2021 z dne 7. 12. 2021

Kazalo

3807. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1B), stran 11632.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. novembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-286
Ljubljana, dne 3. decembra 2021
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TROŠARINAH (ZTro-1B) 
1. člen 
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21) se v 1. členu v prvem odstavku v prvi alineji za zaklepajem dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta (EU) 2020/1151 z dne 29. julija 2020 o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL L št. 256 z dne 5. 8. 2020, str. 1)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269/1 z dne 10. 10. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/632 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019, str. 54; v nadaljnjem besedilu: Uredba 952/2013/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku v 7. točki za besedo »skladišči« doda besedilo »ali ima na zalogi (v nadaljnjem besedilu: skladišči)«.
20. točka se črta.
Za dosedanjo 21. točko, ki postane 20. točka, se dodajo nove 21. do 27. točka, ki se glasijo:
»21. »dobava za komercialni namen« je gibanje trošarinskih izdelkov iz države članice, kjer so bili trošarinski izdelki sproščeni v porabo, v drugo državo članico za namen opravljanja dejavnosti;
22. »certificirani pošiljatelj« je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti odpremlja trošarinske izdelke za dobavo za komercialni namen osebi v drugo državo članico;
23. »začasno certificirani pošiljatelj« je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti občasno odpremi trošarinske izdelke za dobavo v komercialni namen osebi v drugo državo članico;
24. »certificirani prejemnik« je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti prejema trošarinske izdelke, dobavljene za komercialni namen od osebe iz druge države članice;
25. »začasno certificirani prejemnik« je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti občasno prejme trošarinske izdelke, dobavljene za komercialni namen, od osebe iz druge države članice;
26. »namembna država članica« je država članica, v kateri se trošarinski izdelki dobavijo ali v kateri se trošarinski izdelki porabijo;
27. »trošarinska številka« je enolična identifikacijska oznaka, ki jo dodeli davčni organ trošarinskemu zavezancu, oproščenemu uporabniku, certificiranemu pošiljatelju in začasno certificiranemu pošiljatelju za gibanje trošarinskih izdelkov.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za trošarinske izdelke, ki imajo status neunijskega blaga v skladu s carinsko zakonodajo, se določbe tega zakona glede proizvodnje, skladiščenja in gibanja trošarinskih izdelkov ne uporabljajo.«.
3. člen 
V 6. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za vnos trošarinskih izdelkov, ki so bili sproščeni v porabo v drugi državi članici, nastane obveznost za obračun trošarine v Sloveniji, razen če so ob vnosu trošarinski izdelki oproščeni plačila trošarine v skladu s tem zakonom:
1. ko jih prejme certificirani prejemnik, ali začasno certificirani prejemnik, ali prejemnik iz 30. člena tega zakona, ali
2. v trenutku vnosa, v primeru nepravilnosti v zvezi z gibanjem trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, kadar niso bili izvedeni predpisani postopki tega zakona za vnos trošarinskih izdelkov.«.
V petem odstavku se za besedo »nepovratna« doda besedilo »popolna ali delna«.
V šestem odstavku se za besedo »zakonodajo« doda besedilo »ali nepravilen vstop trošarinskih izdelkov na ozemlje Unije, razen če je carinski dolg v skladu s točkami (e), (f), (g) in (k) prvega odstavka 124. člena Uredbe 952/2013/EU ugasnil«, za besedo »nastane« pa se doda beseda »tako«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Nepravilen vstop trošarinskih izdelkov je vstop trošarinskih izdelkov na ozemlje Unije, ki niso bili dani v postopek sprostitve v prosti promet v skladu s carinsko zakonodajo in za katere je nastal carinski dolg zaradi neizpolnjevanja obveznosti ali pogoja na podlagi prvega odstavka 79. člena Uredbe 952/2013/EU ali bi nastal, če bi za trošarinske izdelke nastala obveznost plačila carine.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se za besedilom »17. člena tega zakona,« doda besedilo »se šteje, da so bili sproščeni v porabo, vendar«.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Če so bili trošarinski izdelki:
1. v režimu odloga popolnoma uničeni ali popolnoma ali delno nepovratno izgubljeni zaradi nepredvidljivih okoliščin, višje sile ali soglasja za uničenje, ki ga da davčni organ ali delno izgubljeni zaradi njihove narave, se ne šteje, da so bili sproščeni v porabo, in zanje ne nastane obveznost za obračun trošarine v skladu s prvim odstavkom tega člena;
2. sproščeni v porabo v drugi državi članici, med prevozom iz druge države članice v Slovenijo popolnoma uničeni ali popolnoma ali delno nepovratno izgubljeni zaradi nepredvidljivih okoliščin ali višje sile ali delno izgubljeni zaradi njihove narave, zanje ne nastane obveznost za obračun trošarine v skladu s četrtim odstavkom tega člena.«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se v prvem stavku za besedilom »uničene ali« doda besedilo »popolnoma ali delno«. V tretjem stavku se za besedilom »uničenja ali« doda besedilo »popolne ali delne« in črta besedilo »njihove narave,«.
Za novim desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Delna izguba trošarinskih izdelkov zaradi njihove narave iz devetega odstavka tega člena se ne šteje za sprostitev v porabo oziroma zanje ne nastane obveznost za obračun in plačilo trošarine, če količina delne izgube trošarinskih izdelkov ne presega skupnega praga delne izgube za te trošarinske izdelke, razen če je utemeljeno dokazano, da gre za goljufijo ali nepravilnost. Količina delne izgube trošarinskih izdelkov, ki presega skupni prag delne izgube za te trošarinske izdelke, se šteje za sprostitev v porabo in zanjo nastane obveznost za obračun in plačilo trošarine.«.
Dosedanja deseti in enajsti odstavek postaneta dvanajsti in trinajsti odstavek.
Dosedanji dvanajsti odstavek, ki postane štirinajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(14) Način dokazovanja uničenja oziroma popolne ali delne nepovratne izgube iz devetega in desetega odstavka ter skupni prag za delno izgubo iz enajstega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za finance.«.
4. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku za besedo »prejemnika« doda besedilo »oziroma začasno certificiranega prejemnika«, beseda »treh« pa se nadomesti z besedo »petih«.
V drugem odstavku se za besedo »skladu« predlog »z« nadomesti s predlogom »s«, besedilo »29. oziroma« se črta, beseda »treh« pa se nadomesti z besedo »petih«.
5. člen 
V 17. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Upravičenci iz 1. do 4. in 6. točke prvega odstavka tega člena lahko pridobijo trošarinske izdelke iz druge države članice v režimu odloga, če pošiljko spremljata elektronski trošarinski dokument in potrdilo o oprostitvi plačila trošarine. Potrdilo o oprostitvi plačila trošarine vsebuje podatke o vrsti in količini trošarinskih izdelkov ter njihovi vrednosti in podatke o prejemniku ter državi članici gostiteljici, ki potrdi oprostitev.«.
6. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen 
(vračilo trošarine pri gibanju trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo v Sloveniji, med državami članicami) 
(1) Vračilo trošarine pri gibanju trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo v Sloveniji, lahko zahteva:
1. certificirani pošiljatelj ali začasno certificirani pošiljatelj za trošarinske izdelke odpremljene za dobavo za komercialni namen in dobavljene certificiranemu prejemniku ali začasno certificiranemu prejemniku v drugo državo članico;
2. prodajalec na daljavo iz petega odstavka 30. člena tega zakona za trošarinske izdelke odpremljene prejemniku v drugo državo članico.
(2) Certificirani pošiljatelj pri davčnem organu vloži zahtevek za vračilo trošarine najpozneje do zadnjega dne tekočega meseca za odpreme trošarinskih izdelkov v preteklem mesecu. Začasno certificirani pošiljatelj oziroma prodajalec na daljavo pri davčnem organu vloži zahtevek za vračilo trošarine najpozneje v 30 dneh od dneva začetka gibanja oziroma dneva napovedi odpreme.
(3) Certificirani pošiljatelj oziroma začasno certificirani pošiljatelj v zahtevku za vračilo trošarine navede enotno poenostavljeno trošarinsko referenčno oznako odpremljenih trošarinskih izdelkov ali priloži poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov iz računalniško podprtega sistema ali nadomestni dokument iz prve alineje prvega odstavka 42. člena tega zakona. Kadar v računalniško podprtem sistemu poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov ni potrjeno, se lahko zahtevku za vračilo trošarine priloži drugo dokazilo o prejemu trošarinskih izdelkov, ki ga je potrdil pristojni organ namembne države članice.
(4) Prodajalec na daljavo zahtevku za vračilo trošarine predloži dokazilo, da je v namembni državi članici trošarina plačana ali da je predloženo zavarovanje plačila trošarine ali uveden predpisan postopek za plačilo trošarine oziroma odpust plačila trošarine. K zahtevku za vračilo trošarine se priložijo tudi druga dokazila, ki jih davčni organ glede na okoliščine konkretnega primera zahteva z namenom, da bi ugotovil, ali so trošarinski izdelki prispeli v namembni kraj in da so bile v namembni državi izpolnjeni vsi predpisani postopki ter je bila plačana trošarina, če je tako zahtevano.
(5) Vsebino zahtevka za vračilo trošarine, način vračila trošarine in potrebna dokazila po tem členu predpiše minister, pristojen za finance.«.
7. člen 
V 21. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pri uvozu trošarinskih izdelkov velja režim odloga, če imajo trošarinski izdelki takoj po uvozu v Unijo iz tretjih držav ali s tretjih ozemelj status neunijskega blaga v skladu s carinsko zakonodajo.«.
8. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo »Unije« doda besedilo »ali do carinskega urada izstopa pri postopku zunanjega tranzita v skladu s carinsko zakonodajo«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če imajo trošarinski izdelki takoj po uvozu na ozemlje Unije status neunijskega blaga v skladu s carinsko zakonodajo, se lahko gibajo v režimu odloga ne da bi bil zanje izdan trošarinski dokument v skladu s tem zakonom, vendar mora biti zanje zagotovljen ustrezen carinski nadzor.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Po uvozu trošarinskih izdelkov na ozemlje Unije, razen pri gibanju od kraja uvoza v Sloveniji v trošarinsko skladišče ali obrat oproščenega uporabnika v Sloveniji, se lahko trošarinski izdelki v režimu odloga gibajo s kraja uvoza samo, če deklarant ali katera koli oseba, ki je udeležena v carinskih formalnostih v skladu s carinsko zakonodajo, davčnemu organu predloži trošarinsko številko pooblaščenega uvoznika in trošarinsko številko prejemnika trošarinskih izdelkov v drugi državi članici in na zahtevo davčnega organa dokazilo, da so uvoženi trošarinski izdelki namenjeni odpremi iz kraja uvoza na ozemlju Unije do osebe na ozemlju druge države članice.«.
9. člen 
V 25. členu se v drugem odstavku za besedo »Unijo« doda besedilo »ali ko so trošarinski izdelki dani v postopek zunanjega tranzita«.
10. člen 
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za gibanje trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, se šteje vsako gibanje med Slovenijo in drugimi državami članicami za trošarinske izdelke, ki so bili v Sloveniji oziroma drugi državi članici sproščeni v porabo in zanje nastane obveznost za obračun trošarine v drugi državi članici oziroma Sloveniji, razen če so ob vnosu trošarinski izdelki oproščeni plačila trošarine v skladu s tem zakonom ali so ob vnosu v drugo državo članico oproščeni plačila trošarine v skladu z zakonodajo druge države članice.«.
11. člen 
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen 
(gibanje, prejem in odprema trošarinskih izdelkov za dobavo za komercialni namen) 
(1) Trošarinski izdelki, sproščeni v porabo, se gibajo za dobavo za komercialni namen, če se gibajo:
1. od certificiranega pošiljatelja ali začasno certificiranega pošiljatelja v odpremni državi članici do certificiranega prejemnika ali začasno certificiranega prejemnika v Sloveniji;
2. od certificiranega pošiljatelja ali začasno certificiranega pošiljatelja v Sloveniji do certificiranega prejemnika ali začasno certificiranega prejemnika v namembni državi članici.
(2) Če se v Slovenijo iz druge države članice dobavljajo trošarinski izdelki za komercialni namen, pošiljko spremlja elektronski poenostavljeni trošarinski dokument, ki ga certificirani pošiljatelj oziroma začasno certificirani pošiljatelj izda v skladu z zakonodajo države članice, iz katere so trošarinski izdelki odpremljeni. Certificirani prejemnik oziroma začasno certificirani prejemnik izpolni naslednje zahteve:
– pred odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države članice predloži instrument zavarovanja plačila trošarine v skladu z 58. oziroma 59. členom tega zakona;
– plača trošarino v skladu z 12. členom oziroma prvim odstavkom 13. člena tega zakona;
– omogoči, da davčni organ preveri prejem trošarinskih izdelkov in plačilo trošarine, in
– najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu trošarinskih izdelkov davčnemu organu predloži pravilne podatke o prejeti pošiljki.
(3) Certificirani pošiljatelj oziroma začasno certificirani pošiljatelj v Sloveniji pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov v drugo državo članico za dobavo za komercialni namen izda elektronski poenostavljeni trošarinski dokument ter omogoči davčnemu organu, da preveri odpremo trošarinskih izdelkov.
(4) Če se trošarinski izdelki za dobavo za komercialni namen pošiljajo iz enega kraja v drugi kraj v Sloveniji preko ozemlja druge države članice, certificirani pošiljatelj oziroma začasno certificirani pošiljatelj pred odpremo davčnemu organu sporoči pot gibanja pošiljke in izda elektronski poenostavljeni trošarinski dokument, ki bo spremljal pošiljko trošarinskih izdelkov.
(5) Minister, pristojen za finance, določi način prijave in podrobnejše postopke za prejem in pošiljanje trošarinskih izdelkov po tem členu.«.
12. člen 
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen 
(začetek in konec gibanja trošarinskih izdelkov za dobavo za komercialni namen) 
(1) Gibanje trošarinskih izdelkov za dobavo za komercialni namen se začne, ko trošarinski izdelki zapustijo prostore certificiranega pošiljatelja ali začasno certificiranega pošiljatelja ali kateri koli kraj v odpremni državi članici, ki je naveden v elektronskem poenostavljenem trošarinskem dokumentu.
(2) Gibanje trošarinskih izdelkov za dobavo za komercialni namen se konča, ko certificirani prejemnik ali začasno certificirani prejemnik prejme pošiljko trošarinskih izdelkov v svojih prostorih ali katerem koli kraju v namembni državi članici, ki je naveden v elektronskem poenostavljenem trošarinskem dokumentu.«.
13. člen 
V 30. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če trošarinske izdelke, ki so v drugi državi članici sproščeni v porabo, nabavi oseba v Sloveniji, ki ne opravlja dejavnosti, ali ni imetnik trošarinskega skladišča, ali pooblaščeni prejemnik, ali začasno pooblaščeni prejemnik, ali certificirani prejemnik, ali začasno certificirani prejemnik, ter jih prodajalec iz druge države članice sam ali druga oseba za njegov račun neposredno ali posredno odpošlje prejemniku v Slovenijo, nastane obveznost za plačilo trošarine v Sloveniji.«.
14. člen 
V 31. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Za nepravilnost v skladu s prvim odstavkom tega člena se šteje tudi, če osebe, ki sodelujejo pri gibanju trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo v skladu z 28. členom tega zakona, niso prijavljene kot certificirani prejemnik ali certificirani pošiljatelj ali začasno certificirani prejemnik ali začasno certificirani pošiljatelj v skladu s tem zakonom ali zakonodajo druge države članice ali če pošiljke ne spremlja elektronski poenostavljeni trošarinski dokument ali niso bili izvedeni predpisani postopki v skladu s 30. členom tega zakona.«.
15. člen 
32. člen se črta.
16. člen 
33. člen se črta.
17. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen 
(elektronski trošarinski dokument in elektronski poenostavljeni trošarinski dokument) 
(1) Elektronski trošarinski dokument in elektronski poenostavljeni trošarinski dokument sta dokumenta v računalniško podprtem sistemu za nadzor nad gibanjem trošarinskih izdelkov (v nadaljevanju: računalniško podprt sistem), ki omogoča spremljanje in nadzor gibanja trošarinskih izdelkov v režimu odloga in gibanja za dobavo za komercialni namen. Šteje se, da se trošarinski izdelki gibajo:
– v režimu odloga iz ene države članice v drugo državo članico oziroma v izvoz, če jih spremlja elektronski trošarinski dokument;
– za dobavo za komercialni namen iz ene države članice v drugo državo članico, če jih spremlja elektronski poenostavljeni trošarinski dokument.
(2) Elektronski trošarinski dokument iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja za spremljanje in nadzor gibanja trošarinskih izdelkov v režimu odloga znotraj Slovenije.
(3) Podrobnejše pogoje glede podatkov v elektronskem trošarinskem dokumentu, postopkov pri pošiljanju in prejemu, uporabo nadomestnega postopka ter izjeme za uporabo elektronskega trošarinskega dokumenta pri gibanju znotraj Slovenije predpiše minister, pristojen za finance.«.
18. člen 
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pošiljatelj pred začetkom gibanja trošarinskih izdelkov v režimu odloga oziroma v izvoz, vendar ne prej kot sedem dni pred začetkom gibanja, predloži osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta, ki vsebuje pravilne podatke, davčnemu organu in ta elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v predloženem elektronskem trošarinskem dokumentu. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi elektronski trošarinski dokument z enotno trošarinsko referenčno oznako in jo sporoči pošiljatelju. Če podatki niso pravilni, davčni organ o tem takoj obvesti pošiljatelja. Enotna trošarinska referenčna oznaka je oznaka, ki se programsko ustvarja v računalniško podprtem sistemu po potrditvi podatkov predloženega elektronskega trošarinskega dokumenta.
(2) Pošiljatelj lahko prekliče elektronski trošarinski dokument, če se gibanje trošarinskih izdelkov v skladu s prvim odstavkom 25. člena tega zakona še ni začelo.
(3) Pošiljatelj pred začetkom gibanja trošarinskih izdelkov za dobavo za komercialni namen osnutek elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta, ki vsebuje pravilne podatke, predloži davčnemu organu in ta elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v predloženem elektronskem poenostavljenem trošarinskem dokumentu. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi elektronski poenostavljeni trošarinski dokument z enotno poenostavljeno trošarinsko referenčno oznako in jo sporoči pošiljatelju. Če podatki niso pravilni, davčni organ o tem takoj obvesti pošiljatelja. Enotna poenostavljena trošarinska referenčna oznaka je oznaka, ki se po potrditvi podatkov predloženega elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta programsko ustvarja v računalniško podprtem sistemu.
(4) Če pošiljatelj po začetku gibanja ugotovi, da je v elektronskem trošarinskem dokumentu oziroma elektronskem poenostavljenem trošarinskem dokumentu navedel nepravilne podatke, o tem takoj obvesti davčni organ in mu da pravilne podatke o odpremljeni pošiljki.
(5) Davčni organ pošlje elektronski trošarinski dokument oziroma elektronski poenostavljeni trošarinski dokument pristojnemu organu namembne države članice, ta pa ga predloži prejemniku. Če davčni organ prejme elektronski trošarinski dokument oziroma elektronski poenostavljeni trošarinski dokument od pristojnega organa druge države članice, ker so trošarinski izdelki namenjeni prejemniku v Sloveniji, ga predloži prejemniku. Kadar so trošarinski izdelki namenjeni imetniku trošarinskega skladišča v odpremni državi članici, davčni organ pošlje elektronski trošarinski dokument neposredno imetniku trošarinskega skladišča.
(6) Pri izvozu trošarinskih izdelkov deklarant v državi članici, kjer je carinski organ, pri katerem je vložena izvozna deklaracija (v nadaljevanju: država članica izvoza), carinskemu organu predloži enotno trošarinsko referenčno oznako, ki označuje trošarinske izdelke, navedene v izvozni deklaraciji. Če je Slovenija odpremna država članica in ni država članica izvoza, davčni organ pošlje elektronski trošarinski dokument pristojnemu organu države članice izvoza. Carinski organ države članice izvoza pred izvozom trošarinskih izdelkov preveri, ali se podatki iz elektronskega trošarinskega dokumenta ujemajo s podatki izvozne deklaracije, in v primeru neskladnosti z uporabo računalniško podprtega sistema obvesti davčni organ ali pristojni organ v odpremni državi članici. Če se trošarinski izdelki ne bodo več iznašali iz carinskega območja Unije, carinski organ države članice izvoza z uporabo računalniško podprtega sistema takoj obvesti davčni organ ali pristojni organ odpremne države članice. Pristojni organ odpremne države članice obvestilo takoj pošlje pošiljatelju. Pošiljatelj ob prejemu obvestila v skladu z drugim odstavkom tega člena prekliče elektronski trošarinski dokument ali v skladu z devetim odstavkom tega člena spremeni namembni kraj gibanja trošarinskih izdelkov.
(7) Pošiljatelj osebi, ki spremlja trošarinske izdelke, prevozniku ali letalskemu prevozniku predloži enotno trošarinsko referenčno oznako oziroma enotno poenostavljeno trošarinsko referenčno oznako, ki spremlja trošarinske izdelke med celotnim gibanjem, in ti jo na zahtevo predložijo davčnemu organu ali pristojnemu organu druge države članice.
(8) Davčni organ lahko namesto enotne trošarinske referenčne oznake iz prejšnjega odstavka od osebe, ki spremlja trošarinske izdelke, prevoznika ali letalskega prevoznika zahteva predložitev tiskane različice elektronskega trošarinskega dokumenta, komercialni dokument ali upravni dokument, v katerem je navedena enotna trošarinska referenčna oznaka. Kot komercialni dokument se lahko šteje listina, ki spremlja pošiljko trošarinskih izdelkov, kot je račun, dobavnica, prevozni dokument in podobno, in vsebuje zadostne podatke o vrsti in količini trošarinskih izdelkov, ki omogočajo njihovo identifikacijo.
(9) Pošiljatelj lahko med gibanjem trošarinskih izdelkov v režimu odloga ali v izvoz v elektronskem trošarinskem dokumentu spremeni namembni kraj in navede novega, ki je dejanski namembni kraj in ki je:
– trošarinsko skladišče;
– lokacija, kjer pooblaščeni prejemnik in začasno pooblaščeni prejemnik lahko prejemata trošarinske izdelke;
– kraj, kjer pri izvozu trošarinski izdelki zapustijo Unijo;
– carinski urad izstopa v primeru zunanjega tranzita ali
– kraj neposredne dobave v skladu s 27. členom tega zakona.
(10) Pošiljatelj spremembo namembnega kraja iz prejšnjega odstavka vnese takoj, ko ugotovi, da dejanski namembni kraj prejema ne ustreza podatku, navedenemu v elektronskem trošarinskem dokumentu. Podatek o spremembi se pošlje pristojnemu organu države članice prejema in prejemniku, navedenemu v prvotnem elektronskem trošarinskem dokumentu, ter pristojnemu organu države članice prejema in novemu prejemniku.
(11) Pošiljatelj lahko med gibanjem trošarinskih izdelkov za dobavo za komercialni namen v elektronskem poenostavljenem trošarinskem dokumentu spremeni namembni kraj v drug namembni kraj istega prejemnika v namembni državi članici ali v kraj odpreme trošarinskih izdelkov. Pošiljatelj davčnemu organu sporoči spremembo namembnega kraja s predložitvijo osnutka elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta o spremembi namembnega kraja v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
(12) Če pošiljatelj ne prejme poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu po izteku časa, določenega za gibanje in predpisanega za potrditev prejema trošarinskih izdelkov, takoj ali najpozneje v desetih delovnih dneh po izteku tega časa obvesti davčni organ o razlogih in okoliščinah, zaradi katerih gibanje ni bilo zaključeno.«.
19. člen 
V 36. členu se v prvem odstavku tretji stavek črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Davčni organ elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v poročilu o prejemu trošarinskih izdelkov, in če so podatki ustrezni, prejemniku potrdi prejem poročila ter obvesti pristojni organ odpremne države članice in pošiljatelja. Če podatki niso ustrezni, davčni organ o tem takoj obvesti prejemnika. Davčni organ potrdi poročilo o prejemu certificiranemu prejemniku oziroma začasno certificiranemu prejemniku ob pogoju, da je izpolnil obveznosti v skladu z drugim odstavkom 29. člena tega zakona.«.
V četrtem odstavku se za besedo »prejemnika« doda besedilo », začasno certificiranega prejemnika«, za besedo »prejemnik« pa se doda besedilo », začasno certificirani prejemnik«.
20. člen 
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Carinski organ države članice izvoza izda poročilo o izvozu z uporabo računalniško podprtega sistema na podlagi informacije o izstopu trošarinskih izdelkov od carinskega organa države članice, pri katerem so trošarinski izdelki zapustili Unijo, ali carinskega urada izstopa v primeru zunanjega tranzita in ga pošlje pošiljatelju.
(2) Carinski organ države članice izvoza elektronsko preveri podatke poročila o izvozu. Če je kraj odpreme izvoženih trošarinskih izdelkov v drugi državi članici, pošlje carinski organ poročilo o izvozu z uporabo računalniško podprtega sistema pristojnemu organu odpremne države članice, ta pa ga predloži pošiljatelju.«.
21. člen 
Besedilo 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pošiljatelj začne gibanje trošarinskih izdelkov z uporabo nadomestnega postopka tako, da:
– trošarinske izdelke spremlja nadomestni dokument, ki vsebuje iste podatke kakor osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta oziroma osnutek poenostavljenega elektronskega trošarinskega dokumenta iz prvega in tretjega odstavka 35. člena tega zakona;
– pred začetkom gibanja obvesti davčni organ o odpremi in
– davčnemu organu pošlje kopijo dokumenta iz prve alineje tega odstavka, ki bo pošiljko spremljal, in pojasnilo o razlogu nedelovanja računalniško podprtega sistema, če je zanj odgovoren.
(2) Ko je računalniško podprt sistem spet na voljo, pošiljatelj predloži osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta oziroma osnutek poenostavljenega elektronskega trošarinskega dokumenta. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi elektronski trošarinski dokument z enotno trošarinsko referenčno oznako oziroma opremi elektronski poenostavljeni trošarinski dokument z enotno poenostavljeno trošarinsko referenčno oznako, s čimer elektronski dokument nadomesti nadomestni dokument. Do potrditve podatkov iz elektronskega trošarinskega dokumenta oziroma elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta poteka gibanje na podlagi nadomestnega dokumenta.
(3) Pošiljatelj hrani nadomestni dokument v skladu z 62. členom tega zakona.
(4) Če ob morebitni spremembi namembnega kraja računalniško podprti sistem ni na voljo, pošiljatelj ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena in davčnemu organu sporoči spremembe podatkov o gibanju.
(5) Če računalniško podprti sistem ni na voljo pri gibanju trošarinskih izdelkov v izvoz ali v primeru zunanjega tranzitnega postopka, pošiljatelj zagotovi deklarantu kopijo nadomestnega dokumenta iz prvega odstavka tega člena. Deklarant carinskemu organu v državi članici izvoza predloži kopijo nadomestnega dokumenta ali identifikacijsko številko nadomestnega dokumenta, ki spremlja trošarinske izdelke za izvoz.«.
22. člen 
Besedilo 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če računalniško podprti sistem ni na voljo v času oziroma na kraju prejema ali ni bil na voljo v času oziroma v kraju pošiljanja, lahko prejemnik ob koncu gibanja trošarinskih izdelkov v režimu odloga oziroma gibanja za dobavo za komercialni namen predloži davčnemu organu nadomestni dokument, ki vsebuje iste podatke kakor poročilo o prejemu, in tako potrdi konec gibanja.
(2) Če je pošiljatelj trošarinskih izdelkov v drugi državi članici, davčni organ pošlje nadomestni dokument pristojnemu organu odpremne države članice, ta pa ga predloži pošiljatelju, razen kadar lahko prejemnik v petih delovnih dneh po prejemu pošiljke prek računalniško podprtega sistema predloži poročilo o prejemu. Prejemnik lahko predloži poročilo o prejemu tudi po roku iz prejšnjega stavka, če to davčnemu organu ustrezno obrazloži.
(3) Ko je računalniško podprti sistem spet na voljo, prejemnik potrdi prejem v skladu s 36. členom tega zakona.«.
23. člen 
Besedilo 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če ob zaključku izvoza računalniško podprti sistem ni na voljo in zato ni mogoče pripraviti poročila o izvozu v skladu s 37. členom tega zakona ali obvestila, da se trošarinski izdelki ne bodo več iznašali z ozemlja Unije v skladu s šestim odstavkom 35. člena tega zakona, pošlje carinski organ države članice izvoza pošiljatelju dokument, ki vsebuje enake podatke kakor poročilo o izvozu ali obvestilo iz tega odstavka, in tako potrdi, da se je končalo gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga ali da se trošarinski izdelki ne bodo iznesli z ozemlja Unije.
(2) Če je kraj odpreme izvoženih trošarinskih izdelkov v drugi državi članici, pošlje carinski organ države članice izvoza pristojnemu organu odpremne države članice nadomestni dokument iz prejšnjega odstavka.
(3) Če davčni organ v kraju odpreme izvoženih trošarinskih izdelkov prejme nadomestni dokument iz prvega odstavka tega člena od carinskega organa druge države članice, ki je država članica izvoza, ga predloži pošiljatelju.
(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena ni treba sestaviti nadomestnega dokumenta, če se poročilo o izvozu v skladu s 37. členom tega zakona lahko izpolni v petih delovnih dneh po dejanskem izvozu trošarinskih izdelkov iz Unije. Carinski organ lahko predloži poročilo o prejemu tudi po roku iz prejšnjega stavka, če to davčnemu organu ustrezno obrazloži.
(5) Ko je računalniško podprti sistem spet na voljo, carinski organ pošlje poročilo o izvozu ali obvestilo, da se trošarinski izdelki ne bodo več iznašali z ozemlja Unije, v skladu s šestim odstavkom 35. člena oziroma 37. členom tega zakona.«.
24. člen 
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Davčni organ lahko za trošarinske izdelke, ki so bili odpremljeni iz Slovenije, v računalniško podprtem sistemu potrdi konec gibanja tudi brez pridobitve poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu, če od prejemnika prejme:
– nadomestni dokument ali drugo dokazilo o koncu gibanja, ki ga potrdi pristojni organ namembne države članice in potrjuje, da so trošarinski izdelki dejansko prispeli v namembni kraj; ali
– pri izvozu potrditev pristojnega carinskega organa države članice, pri katerem so trošarinski izdelki dejansko zapustili Unijo, ali carinskega organa odhoda tranzitnega postopka, ki potrjuje, da so trošarinski izdelki zapustili ozemlje Unije, ali potrjuje, da so bili trošarinski izdelki dani v postopek zunanjega tranzita.
(2) Za dokazilo iz druge alineje prejšnjega odstavka, se šteje:
1. dobavnica,
2. dokument, ki ga je podpisala oseba, ki je iznesla trošarinske izdelke iz carinskega območja Unije,
3. dokument, v katerem carinski organ države članice ali tretje države potrdi dobavo v skladu s pravili in postopki te države,
4. evidence trošarinskih izdelkov, ki se dobavljajo ladjam, zrakoplovom ali objektom na morju, ki jih vodijo osebe, ki opravljajo dejavnost,
5. poročilo o izstopu, ki ga izda carinski organ, pri katerem trošarinski izdelki zapustijo Unijo ali
6. druga dokazila.
(3) Če je bila v primeru nepravilnosti pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga v skladu s 26. členom oziroma v primeru nepravilnosti pri gibanju trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo v skladu z 31. členom tega zakona, trošarina plačana ali je bila pošiljka med gibanjem popolnoma uničena ali popolnoma ali delno nepovratno izgubljena, lahko davčni organ v računalniško podprtem sistemu potrdi konec gibanja tudi brez pridobitve poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu.«.
25. člen 
V 48. členu se v četrtem odstavku besedilo »obdobju, ki ne sme biti daljše od 12 mesecev« nadomesti z besedilom »v koledarskem letu«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Spremembo količin v tekočem koledarskem letu oproščeni uporabnik uveljavlja z zahtevkom, ki ga vloži pri davčnem organu pred nabavo novih količin trošarinskih izdelkov. Odobritev količin trošarinskih izdelkov za naslednje koledarsko leto oproščeni uporabnik uveljavlja z zahtevkom, ki ga vloži pri davčnem organu do zadnjega dne tekočega koledarskega leta. Če oproščeni uporabnik ne vloži zahtevka za odobritev količin trošarinskih izdelkov za naslednje koledarsko leto, se mu dovoljenje odvzame v skladu s 3. točko prvega odstavka 57. člena tega zakona.«.
26. člen 
Za 56. členom se doda novo poglavje »XIVa. CERTIFICIRANI PREJEMNIK, CERTIFICIRANI POŠILJATELJ, ZAČASNO CERTIFICIRANI PREJEMNIK IN ZAČASNO CERTIFICIRANI POŠILJATELJ« in novi 56.a do 56.c člen, ki se glasijo:
»56.a člen 
(certificirani prejemnik) 
(1) Oseba, ki se prijavi kot certificirani prejemnik, lahko v okviru svoje dejavnosti iz druge države članice prejema trošarinske izdelke, dobavljene za komercialni namen.
(2) Za certificiranega prejemnika se lahko prijavi oseba, ki ima sedež v Sloveniji in izpolnjuje naslednja pogoja:
1. zagotovi elektronsko izmenjavo podatkov, ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov; in
2. predloži instrument zavarovanja plačila trošarine v skladu z enajstim odstavkom 58. člena tega zakona.
(3) Davčni organ s potrditvijo prijave vpiše certificiranega prejemnika v evidenco trošarinskih zavezancev.
(4) Certificirani prejemnik:
1. nadzira vse postopke v zvezi s trošarinskimi izdelki, sproti ugotavlja izgube oziroma primanjkljaje oziroma razišče kakršno koli nepravilnost pri prejemu trošarinskih izdelkov;
2. zagotovi vse, kar je potrebno za nemoteno opravljanje nadzora;
3. sproti obvešča davčni organ o vseh spremembah podatkov, navedenih v prijavi;
4. sproti vodi evidenco prejetih trošarinskih izdelkov po vrsti, količini, datumu prejema in številki elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta;
5. zagotavlja za vsako prejeto pošiljko zadostno višino instrumenta zavarovanja plačila trošarine;
6. izpolnjuje druge pogoje, določene s tem zakonom.
(5) Če davčni organ ugotovi, da certificirani prejemnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka, določi rok za odpravo nepravilnosti.
(6) Podrobnejšo vsebino obrazca za prijavo ter vsebino in način vodenja evidenc iz 4. točke četrtega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za finance.
56.b člen 
(certificirani pošiljatelj) 
(1) Oseba, ki se prijavi kot certificirani pošiljatelj, lahko v okviru svoje dejavnosti odpremlja trošarinske izdelke za dobavo za komercialni namen.
(2) Za certificiranega pošiljatelja se lahko prijavi oseba, ki ima sedež v Sloveniji, ob pogoju, da zagotovi elektronsko izmenjavo podatkov, ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov.
(3) Davčni organ s potrditvijo prijave vpiše certificiranega pošiljatelja v evidenco davčnega organa.
(4) Certificirani pošiljatelj:
1. sproti obvešča davčni organ o vseh spremembah podatkov, navedenih v prijavi;
2. sproti vodi evidenco odpremljenih trošarinskih izdelkov po vrsti, količini, datumu prejema in številki elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta;
3. izpolnjuje druge pogoje, določene s tem zakonom.
(5) Če davčni organ ugotovi, da certificirani pošiljatelj ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka, določi rok za odpravo nepravilnosti.
(6) Vsebino in obliko obrazca za prijavo in vsebino ter način vodenja evidenc iz 2. točke četrtega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za finance.
56.c člen 
(začasno certificirani prejemnik in začasno certificirani pošiljatelj) 
(1) Oseba, ki se prijavi kot začasno certificirani prejemnik, lahko v okviru svoje dejavnosti občasno prejme trošarinske izdelke, dobavljene za komercialni namen. Za začasno certificiranega prejemnika se lahko prijavi oseba, ki ima sedež v Sloveniji in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. najmanj tri delovne dni pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države članice davčnemu organu napove prejem trošarinskih izdelkov na predpisanem obrazcu, ki se šteje za prijavo,
2. predloži instrument zavarovanja plačila trošarine ali plača trošarino v višini trošarinskega dolga za trošarinske izdelke pred odpremo,
3. davčnemu organu omogoči nemoteno opravljanje nadzora glede vrste in količine prejetih trošarinskih izdelkov in zneska plačane trošarine in
4. zagotovi elektronsko izmenjavo podatkov, ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov.
(2) Davčni organ na podlagi potrditve napovedi prejema iz 1. točke prejšnjega odstavka in ob izpolnjenem pogoju iz 2. točke prejšnjega odstavka vpiše osebo kot začasno certificiranega prejemnika v evidenco trošarinskih zavezancev. Začasno certificirani prejemnik je vpisan v evidenco trošarinskih zavezancev za posamezno pošiljko, odobreno količino trošarinskih izdelkov, vezano na pošiljatelja in časovno obdobje, v katerem se lahko začne in konča gibanje pošiljke.
(3) Oseba, ki se prijavi kot začasno certificirani pošiljatelj, lahko v okviru svoje dejavnosti občasno odpremi trošarinske izdelke za dobavo za komercialni namen. Za začasno certificiranega pošiljatelja se lahko prijavi oseba, ki ima sedež v Sloveniji, ob pogoju, da zagotovi elektronsko izmenjavo podatkov, ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov, in najmanj dan pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov v drugo državo članico davčnem organu napove odpremo trošarinskih izdelkov na predpisanem obrazcu, ki se šteje za prijavo.
(4) Davčni organ na podlagi potrditve napovedi odpreme iz prejšnjega odstavka vpiše osebo kot začasno certificiranega pošiljatelja v evidenco davčnega organa. Začasno certificirani pošiljatelj je vpisan v evidenco davčnega organa za posamezno pošiljko in odobreno količino trošarinskih izdelkov, vezano na pošiljatelja in časovno obdobje, v katerem se lahko začne in konča gibanje pošiljke.
(5) Vsebino in obliko obrazca napovedi za prejem trošarinskih izdelkov iz prvega odstavka in obrazca za prijavo iz tretjega odstavka tega člena ter podrobnejše postopke za prejem in pošiljanje trošarinskih izdelkov po tem členu predpiše minister, pristojen za finance.«.
27. člen 
V 58. členu se v prvem odstavku na koncu 6. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. certificirani prejemnik.«.
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Višino zneska instrumenta zavarovanja plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki jih certificirani prejemnik prejema, davčni organ določi v višini trošarinskega dolga za te izdelke v dveh davčnih obdobjih. Trošarinski dolg se določi na podlagi podatkov o povprečni količini trošarinskih izdelkov, prejetih v preteklem koledarskem letu, oziroma na podlagi pričakovane ocene dobave. Namesto certificiranega prejemnika lahko instrument zavarovanja plačila trošarine predloži certificirani pošiljatelj ali prevoznik ali lastnik trošarinskih izdelkov.«.
Dosedanji enajsti do sedemnajsti odstavek postanejo dvanajsti do osemnajsti odstavek.
Dosedanji osemnajsti odstavek, ki postane devetnajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(19) Če so bili trošarinski izdelki v skladu z devetim in desetim odstavkom 6. člena tega zakona popolnoma uničeni ali popolnoma ali delno nepovratno izgubljeni in je bilo predloženo ustrezno dokazilo, lahko davčni organ zanje delno ali v celoti sprosti instrument zavarovanja.«.
Dosedanji devetnajsti odstavek postane dvajseti odstavek.
28. člen 
V 59. členu se besedilo »z 29. oziroma 30. členom« nadomesti z besedilom »s 30. oziroma 56.c členom«.
29. člen 
V 63. členu se v tretjem odstavku na koncu 4. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. prejemati trošarinske izdelke, dobavljene za komercialni namen, se prijavi kot certificirani prejemnik ali začasno certificirani prejemnik.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Osebi iz drugega odstavka tega člena, certificiranemu in začasno certificiranemu prejemniku, certificiranemu in začasno certificiranemu pošiljatelju ter oproščenemu uporabniku davčni organ dodeli trošarinsko številko. Imetniku dovoljenja za trošarinsko skladišče, oproščenemu uporabniku in imetniku dovoljenja za davka prosto prodajalno davčni organ dodeli številko za vsako lokacijo trošarinskega skladišča, obrat oproščenega uporabnika oziroma za vsako lokacijo davka proste prodajalne.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Davčni organ poleg evidence trošarinskih zavezancev iz tega člena vzpostavi in vodi evidenco oproščenih uporabnikov, trošarinskih zastopnikov, certificiranih pošiljatev in začasno certificiranih pošiljateljev, oseb iz tretjega odstavka 101. člena tega zakona in drugih plačnikov trošarine.«.
30. člen 
V 64. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek davčni organ iz evidence trošarinskih zavezancev ali evidence davčnega organa po uradni dolžnosti izbriše začasno pooblaščenega prejemnika, začasno certificiranega prejemnika in začasno certificiranega pošiljatelja s potekom časovnega obdobja, za katero je bilo izdano dovoljenje ali potrjena prijava.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če davčni organ ugotovi, da certificirani prejemnik ali certificirani pošiljatelj ne odpravi nepravilnosti v roku, ki mu ga je določil davčni organ, izda odločbo o izbrisu iz evidence trošarinskih zavezancev oziroma iz evidence davčnega organa in ga iz evidence izbriše po uradni dolžnosti.«.
31. člen 
V 72. členu se v petem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Za denaturirani etilni alkohol iz tega odstavka se za gibanje med državami članicami smiselno uporabljajo določbe VI. poglavja tega zakona za gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga.«.
V osmem odstavku se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Za popolnoma denaturiran etilni alkohol iz tega odstavka se za gibanje med državami članicami smiselno uporabljajo določbe VII. poglavja tega zakona za gibanje trošarinskih izdelkov za dobavo za komercialni namen.«.
32. člen 
V 77. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Mali proizvajalec piva je oseba, ki je v preteklem koledarskem letu proizvedla največ 20.000 hektolitrov piva.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V primeru preseganja količinske omejitve iz prvega odstavka tega člena oseba ne izpolnjuje več pogojev za uveljavljanje statusa malega proizvajalca piva. Davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, v katerem je presegla količine iz prvega odstavka tega člena, prijavi spremembo statusa oziroma pogojev poslovanja iz tega naslova.«.
33. člen 
V 79. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) V primeru preseganja količinske omejitve iz prvega odstavka tega člena oseba ne izpolnjuje več pogojev za malega proizvajalca žganja. Davčnemu organu do 30. aprila tekočega leta, v katerem je presegla količinske omejitve iz prvega odstavka tega člena, prijavi spremembo statusa oziroma pogojev poslovanja iz tega naslova in z novim statusom predloži obračun trošarine, s katerim obračuna trošarino za celotno proizvedeno količino žganja za davčno obdobje z uporabo zneska iz 6. točke drugega odstavka 71. člena tega zakona.«.
34. člen 
Za 80. členom se doda nov 80.a člen, ki se glasi:
»80.a člen 
(potrdilo malega proizvajalca alkohola in alkoholnih pijač) 
(1) Za potrebe uveljavljanja nižje trošarine v drugi državi članici mali proizvajalec alkohola in alkoholnih pijač:
1. pridobi pri davčnem organu potrdilo, ki izkazuje podatek o skupni letni proizvodnji alkohola in alkoholnih pijač, proizvedenih v preteklem koledarskem letu, ali
2. v elektronskem trošarinskem dokumentu ali poenostavljenem trošarinskem dokumentu sam navede podatke o letni količini alkohola in alkoholnih pijač v preteklem koledarskem letu in izjavo, da je alkohol in alkoholno pijačo proizvedel sam.
(2) Potrdilo iz 1. točke prejšnjega odstavka davčni organ izda na zahtevo in na ime malega proizvajalca alkohola in alkoholnih pijač, in se ne sme prenašati na drugo osebo. Potrdilo malega proizvajalca alkohola in alkoholnih pijač spremlja pošiljko alkohola in alkoholnih pijač osebi v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države lahko prejema trošarinske izdelke v režimu odloga ali s plačano trošarino.
(3) Če opravljajo proizvodnjo alkohola in alkoholnih pijač povezane osebe, se skupna količina proizvedenega alkohola in alkoholnih pijač povezanih oseb v obdobju 12 mesecev šteje kot količina, ki jo vsaka povezana oseba doseže sama. Za povezane osebe se štejejo osebe, ki so kot take določene v predpisih o obdavčitvi dohodkov pravnih in fizičnih oseb.
(4) Vsebino vloge za izdajo potrdila, vsebino potrdila in postopke za predložitev podatkov pred gibanjem trošarinskih izdelkov iz tega člena predpiše minister, pristojen za finance.«.
35. člen 
V 103. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. ne zagotovi, da gibanje trošarinskih izdelkov spremlja pravilno izpolnjen elektronski trošarinski dokument oziroma pravilno izpolnjen elektronski poenostavljeni trošarinski dokument (prvi in tretji odstavek 35. člena);«.
4. točka se črta.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. ne obvesti davčnega organa, da ni prejel poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu (dvanajsti odstavek 35. člena);«.
V 7. točki se beseda »tretji« nadomesti z besedo »drugi«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. ne zagotovi, da pošiljko spremlja enotna trošarinska referenčna oznaka oziroma enotna poenostavljena trošarinska referenčna oznaka ali tiskana različica elektronskega trošarinskega dokumenta oziroma komercialni ali upravni dokument, v katerem je navedena referenčna oznaka (sedmi in osmi odstavek 35. člena);«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. kot pošiljatelj trošarinskih izdelkov davčnega organa ne obvesti o nepravilnih podatkih v elektronskem trošarinskem dokumentu oziroma elektronskem poenostavljenem trošarinskem dokumentu oziroma mu ne posreduje pravilnih podatkov (četrti odstavek 35. člena);«.
36. člen 
V 104. členu se v prvem odstavku v 2. točki beseda »deseti« nadomesti z besedo »dvanajsti«.
Za 6. točko se doda nova 6.a točka, ki se glasi:
»6.a kot certificirani ali začasno certificirani prejemnik oziroma certificirani ali začasno certificirani pošiljatelj ne izpolnjuje obveznosti, določenih v tem zakonu (29. člen, četrti odstavek 56.a člena, četrti odstavek 56.b člena, prvi in tretji odstavek 56.c člena), ali ne odpravi nepravilnosti v določenem roku (peti odstavek 56.a člena, peti odstavek 56.b člena);«.
V 15. točki se število »77« nadomesti s številom »78«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
37. člen 
(prehodna ureditev v zvezi s postopki pri gibanju trošarinskih izdelkov pri dobavi za komercialni namen in pri gibanju v izvoz) 
(1) Za trošarinske izdelke, odpremljene za dobavo za komercialni namen v drugo državo članico pred 13. februarjem 2023 v skladu z drugim odstavkom 29. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21), pošiljatelj trošarinskih izdelkov uveljavlja vračilo trošarine v skladu z drugo in tretjo alinejo drugega odstavka 20. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21).
(2) Za prejem trošarinskih izdelkov za dobavo za komercialni namen, ki so pred 13. februarjem 2023 odpremljeni iz druge države članice ali so odpremljeni iz enega v drug kraj v Sloveniji preko ozemlja druge države članice, se uporabljata prvi in tretji odstavek 29. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21) do 31. decembra 2023.
(3) Za trošarinske izdelke, ki se ne bodo več iznašali iz carinskega območja Unije v skladu s šestim odstavkom 35. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21), lahko carinski organ države članice izvoza obvesti davčni organ brez uporabe računalniško podprtega sistema do 13. februarja 2024.
38. člen 
(izdaja podzakonskih predpisov) 
(1) Minister, pristojen za finance, izda predpis iz štirinajstega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 20. člena, petega odstavka 29. člena, tretjega odstavka 34. člena, šestega odstavka 56.a člena, šestega odstavka 56.b člena in petega odstavka 56.c člena zakona do 31. decembra 2022. Predpis iz četrtega odstavka 80.a člena zakona pa izda do 31. decembra 2021.
(2) Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19 in 108/21) se uskladi s tem zakonom do 31. decembra 2022.
39. člen 
(prehodna ureditev v zvezi z uporabo trošarinskega dokumenta in poenostavljenega trošarinskega dokumenta) 
(1) Za prejem trošarinskih izdelkov, ki so bili odpremljeni prejemniku in se je gibanje začelo do vključno 12. februarja 2023 se 32. člen Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21) uporablja do 28. februarja 2023.
(2) Za prejem trošarinskih izdelkov ali popolnoma denaturiranega alkohola, ki so bili odpremljeni prejemniku v Slovenijo in se je gibanje začelo do vključno 12. februarja 2023 se 33. člen Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21) uporablja do 31. decembra 2023.
40. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Novi enajsti odstavek 6. člena zakona se začne uporabljati z dnem uveljavitve predpisa, ki je sprejet v skladu z 51. členom in na podlagi desetega odstavka 6. člena Direktive 2020/262/EU.
(2) Minister, pristojen za finance, objavi informacijo o uveljavitvi predpisa iz prejšnjega odstavka na spletni strani ministrstva, pristojnega za finance.
41. člen 
(začetek veljavnosti) 
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 13. februarja 2023, razen spremenjenih 48., 72., 77., 79. člena in novega 80.a člena zakona, ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2022.
(2) Do začetka uporabe spremenjenih 1., 2., 6., 13., 17., 20., 21., 24., 25., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 39., 40., 41., 42., 48., 58., 59., 63., 64., 72., 77., 79., 103. in 104. člena zakona se uporabljajo 1., 2., 6., 13., 17., 20., 21., 24., 25., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 39., 40., 41., 42., 48., 58., 59., 63., 64., 72., 77., 79., 103. in 104. člen Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21).
Št. 434-03/21-4/11
Ljubljana, dne 25. novembra 2021
EPA 2130-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti