Uradni list

Številka 192
Uradni list RS, št. 192/2021 z dne 7. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 192/2021 z dne 7. 12. 2021

Kazalo

3806. Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji (ZPDPPEUT), stran 11631.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji (ZPDPPEUT) 
Razglašam Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji (ZPDPPEUT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. novembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-285
Ljubljana, dne 3. decembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O PREPOVEDI DAJANJA NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV ZA ENKRATNO UPORABO NA TRG V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZPDPPEUT) 
1. člen
(namen zakona) 
S tem zakonom se v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL L št. 155 z dne 12. 6. 2019, str. 1) preprečuje in zmanjšuje vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje in na zdravje ljudi. Ta zakon z namenom zmanjševanja negativnega vpliva na okolje določa omejitve nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo pri dajanju na trg.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. »plastika« je material, ki vsebuje polimer, kot je opredeljen v 5. točki 3. člena Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2021/979 z dne 17. junija 2021 o spremembi prilog VII in XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L št. 216 z dne 18. 6. 2021, str. 121), ki so mu lahko dodani aditivi ali druge snovi ter se lahko uporabi kot glavna strukturna komponenta končnih proizvodov, razen naravnih polimerov, ki niso kemično modificirani;
2. »plastični proizvod za enkratno uporabo« je proizvod, ki je v celoti ali delno izdelan iz plastike ter ni zasnovan, oblikovan ali dan na trg, da bi v svoji življenjski dobi opravil več poti ali kroženj, tako da bi se vrnil proizvajalcu za ponovno polnjenje ali ponovno uporabo za isti namen, za katerega je bil zasnovan;
3. »oksorazgradljiva plastika« je plastični material, ki vključuje aditive, ki z oksidacijo povzročijo razpad plastičnega materiala na mikrodelce ali kemično razgradnjo;
4. »dajanje plastičnega proizvoda za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji« je prvo omogočanje dostopnosti proizvoda na trgu v Republiki Sloveniji;
5. »omogočanje dostopnosti na trgu v Republiki Sloveniji« je vsaka dobava proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu v Republiki Sloveniji v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;
6. »proizvajalec« je:
a) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s pogodbo, sklenjeno na daljavo, opredeljeno v zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov, poklicno proizvaja, polni, prodaja, pridobiva iz druge države članice EU ali članice Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: država članica) ali uvaža iz tretjih držav plastične proizvode za enkratno uporabo ali polnjene plastične proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter te proizvode daje na trg v Republiki Sloveniji. Prejšnji stavek ne velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 4. člena Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 105), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU), ali
b) pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki plastične proizvode za enkratno uporabo, polnjene plastične proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, v Republiki Sloveniji poklicno prodaja neposredno zasebnim gospodinjstvom ali drugim uporabnikom, in sicer s pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov. Prejšnji stavek ne velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 4. člena Uredbe 1380/2013/EU.
3. člen 
(omejitve pri dajanju na trg v Republiki Sloveniji) 
Dajanje proizvodov iz oksorazgradljive plastike in plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg je v Republiki Sloveniji prepovedano. Plastični proizvodi za enkratno uporabo iz prejšnjega stavka so:
1. vatirane palčke, z izjemo vatiranih palčk, ki se uporabljajo skladno z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (v nadaljnjem besedilu: Uredba EU 2017/745);
2. jedilni pribor, zlasti vilice, noži, žlice, palčke za mešanje;
3. krožniki;
4. slamice, z izjemo slamic, ki se uporabljajo skladno z Uredbo EU 2017/745;
5. palčke za mešanje pijač;
6. palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno s podpornimi mehanizmi, z izjemo palčk, ki so podporni mehanizmi balonov, če se uporabljajo za industrijsko oziroma poslovno rabo in niso namenjeni potrošnikom;
7. posode za živila iz ekspandiranega polistirena, posode za živila iz ekspandiranega polistirena, t. j. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki:
a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj,
b) se običajno zaužijejo iz posode in
c) se jih zaužije brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje; vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano;
8. vsebniki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški;
9. lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški.
4. člen 
(pristojni inšpekcijski organ) 
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja tržni inšpekcijski organ.
5. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je proizvajalec, če ravna v nasprotju s 3. členom tega zakona.
(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je proizvajalec, če ravna v nasprotju s 3. členom tega zakona.
(3) Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če ravna v nasprotju s 3. členom tega zakona.
6. člen 
(prehodna določba) 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 4. člen Uredbe o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 131/21).
7. člen 
(končna določba) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/21-10/22
Ljubljana, dne 25. novembra 2021
EPA 1947-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost