Uradni list

Številka 187
Uradni list RS, št. 187/2021 z dne 1. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 187/2021 z dne 1. 12. 2021

Kazalo

3719. Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev, stran 11478.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) in 55. člena Statuta Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Uradni list RS, št. 81/18) Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije izdaja
S P L O Š N I  A K T 
o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta splošni akt določa področje, obseg, pogoje in način izvajanja stalnega poklicnega usposabljanja, dodeljevanje kreditnih točk ter nadzor nad stalnim poklicnim usposabljanjem pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev z aktivnim poklicnim nazivom ter poklicnim nazivom v mirovanju (v nadaljnjem besedilu: član ZAPS), ki so vpisani v imenik pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAPS).
(2) Ta splošni akt določa tudi način imenovanja, sestavo, naloge in organizacijo dela komisije za izobraževanje ter evidentiranje, potrjevanje in hrambo podatkov o stalnem poklicnem usposabljanju članov ZAPS.
II. STALNO POKLICNO USPOSABLJANJE 
2. člen 
(obveznost stalnega poklicnega usposabljanja) 
(1) Član ZAPS se je dolžan stalno poklicno usposabljati v skladu s pravili, določenimi v tem splošnem aktu.
(2) Član ZAPS mora, če ta splošni akt ne določa drugače, v dokaz izpolnjevanja obveznosti iz prejšnjega odstavka v vsakem koledarskem letu zbrati s tem splošnim aktom predpisano število kreditnih točk.
(3) Član ZAPS pridobi kreditne točke z opravljenim strokovnim izpitom, s pasivno ali aktivno udeležbo na usposabljanju pri ZAPS, na usposabljanju z akreditacijo ZAPS ali pri drugem izvajalcu izobraževanj ter z objavo strokovnih prispevkov, vse na način in pod pogoji, določenimi s tem splošnim aktom.
(4) Neizpolnjevanje dolžnosti stalnega poklicnega usposabljanja predstavlja disciplinsko kršitev po Disciplinskem pravilniku ZAPS.
3. člen 
(področje stalnega poklicnega usposabljanja) 
(1) Namen in cilj stalnega poklicnega usposabljanja članov ZAPS je zagotoviti strokovno usposobljenost in izboljševanje strokovnih storitev z nenehnim vzdrževanjem in nadgrajevanjem poklicnih znanj s področja poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev, opredeljenih v zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.
(2) Stalno poklicno usposabljanje članov ZAPS po tem splošnem aktu se zagotavlja, priznava in izvaja po naslednjih vsebinskih sklopih s področja poklicnih nalog članov ZAPS:
– predpisov in standardov,
– teorije in referenčne prakse,
– tehnologije, materialov in tehnike,
– poslovanja ter vodenja in izvajanja projektov.
III. STALNO POKLICNO USPOSABLJANJE V ORGANIZACIJI ZAPS 
a) Komisija za izobraževanje
4. člen 
(sestava, imenovanje in odločanje komisije za izobraževanje) 
(1) Komisija za izobraževanje je štiričlansko delovno in nadzorno telo ZAPS za področje stalnega poklicnega usposabljanja, v katerem so z najmanj enim predstavnikom zastopane vse matične sekcije ZAPS.
(2) Predsednika in člane komisije za izobraževanje, ki jih na podlagi vnaprej znanih referenčnih meril predlagajo strokovni sveti matičnih sekcij, imenuje in razrešuje upravni odbor ZAPS.
(3) Mandat članov komisije za izobraževanje je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(4) Član komisije za izobraževanje je lahko zaradi neizpolnjevanja ali nezmožnosti izpolnjevanja obveznosti razrešen pred iztekom mandata. Nadomestni član se imenuje po postopku iz drugega odstavka tega člena, in sicer za čas do izteka trajanja mandata komisije.
(5) Član komisije za izobraževanje opravlja svoje naloge do imenovanja novega oziroma nadomestnega člana.
(6) Komisija za izobraževanje o zadevah iz svoje pristojnosti odloča po principu večine glasov, in sicer senatno, zapisniško, z zasedanjem na seji ali korespondenčno. V primeru enakega števila glasov za sprejem ali proti sprejemu odločitve je odločilen glas predsednika komisije.
(7) Komisija za izobraževanje sprejme v obravnavo le pravočasne in popolne vloge. O nesprejemu vloge v obravnavo se vlagatelja obvesti z dopisom.
(8) O odločitvi komisije za izobraževanje se vlagatelja obvesti z dopisom.
5. člen 
(naloge komisije za izobraževanje) 
Komisija za izobraževanje:
– skupaj s pristojno službo ZAPS opravlja nadzor nad stalnim poklicnim usposabljanjem članov ZAPS,
– pripravi predlog letnega programa stalnega poklicnega usposabljanja z naborom obveznih in izbirnih vsebin,
– evalvira letni program ter izvajanje stalnega poklicnega usposabljanja,
– sprejema program usposabljanj, ki jih organizira ZAPS,
– pripravi oceno stroškov stalnega poklicnega usposabljanja za posamezno koledarsko leto,
– obravnava pravočasne in popolne vloge ter dodeljuje kreditne točke usposabljanjem po programu usposabljanj, ki jih organizira ZAPS ter na podlagi vlog za akreditacijo in individualnih vlog za dodelitev kreditnih točk,
– komunicira in sodeluje s člani ZAPS in drugimi strokovnimi in interesnimi združenji ter organizacijami v zvezi s pripravo in izvedbo usposabljanj,
– opravlja druge naloge, povezane s področjem stalnega poklicnega usposabljanja.
b) Letni program stalnega poklicnega usposabljanja
6. člen 
(sprejem, vsebina in objava letnega programa) 
(1) Stalno poklicno usposabljanje se izvaja na podlagi letnega programa stalnega poklicnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: letni program), ki ga sprejme upravni odbor ZAPS na predlog komisije za izobraževanje najpozneje do konca januarja tekočega koledarskega leta. Letni program se lahko med koledarskim letom spreminja ali dopolnjuje.
(2) Letni program za tekoče koledarsko leto se objavi na spletni strani ZAPS. Na podlagi sprejetega letnega programa se na spletni strani ZAPS objavi in sproti dopolnjuje seznam usposabljanj v organizaciji ZAPS s podatkom o dodeljenem številu kreditnih točk za posamezno usposabljanje.
(3) ZAPS lahko v letnem programu določi nabor obveznih vsebin in število kreditnih točk, ki jih mora član ZAPS pridobiti iz obveznih vsebin.
c) Sistem točkovanja
7. člen 
(kreditne točke) 
(1) Za vrednotenje in nadzor stalnega poklicnega usposabljanja članov ZAPS se uporablja sistem točkovanja s kreditnimi točkami.
(2) Član ZAPS mora, razen če ta splošni akt ne določa drugače, s stalnim poklicnim usposabljanjem v posameznem koledarskem letu zbrati najmanj šest kreditnih točk.
(3) V letno kvoto šestih kreditnih točk iz prejšnjega odstavka se ne štejejo kreditne točke, pridobljene z izpolnitvijo izrečene disciplinske sankcije obveznega dodatnega poklicnega usposabljanja.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se šteje, da je član ZAPS izpolnil letno kvoto šestih kreditnih točk, če je v koledarskem letu, za katero je sprejet letni program stalnega poklicnega usposabljanja, opravil strokovni izpit.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se šteje, da je član ZAPS izpolnil kvoto treh kreditnih točk iz vsebinskega sklopa o predpisih in standardih, če je v koledarskem letu, za katero je sprejet letni program stalnega poklicnega usposabljanja, opravil dopolnilni strokovni izpit.
8. člen 
(merila in pogoji za dodelitev kreditnih točk za usposabljanje v okviru dogodka) 
(1) Usposabljanje v okviru posameznega dogodka je lahko organizirano v obliki predavanja, posveta, delavnice, simpozija, foruma, kongresa, strokovne ekskurzije in drugih primerljivih strokovnih dogodkov.
(2) Kreditne točke se posameznemu usposabljanju dodelijo glede na tip dogodka, delež strokovne vsebine in glede na vrsto udeležbe člana na dogodku (aktivna ali pasivna udeležba), in sicer:
Tip dogodka
Vrsta udeležbe s številom kreditnih točk
Pasivna
Aktivna
Krajši dogodek do ene ure strokovne vsebine
1
2
Krajši dogodek do tri ure strokovne vsebine
2
3
Daljši dogodek nad tri ure strokovne vsebine
3
4
Strokovna ekskurzija (1 dan strokovne vsebine)
2
3
Strokovna ekskurzija (več dni strokovne vsebine)
3
4
(3) Za aktivno udeležbo na usposabljanju se šteje, če član ZAPS sodeluje na dogodku kot predavatelj, vodja delavnice, moderator oziroma sodeluje z drugo primerljivo aktivno dejavnostjo. Za pasivno udeležbo na usposabljanju se šteje, če je član ZAPS prisoten na dogodku kot poslušalec oziroma udeleženec.
(4) Članu ZAPS se prizna samo prva aktivna ali pasivna udeležba na dogodku z enako ali zelo podobno vsebino v obdobju enega leta.
(5) Z aktivno udeležbo na dogodku lahko član ZAPS v posameznem koledarskem letu zbere največ štiri kreditne točke, kar predstavlja dve tretjini vseh kreditnih točk za posamezno koledarsko leto.
(6) S pasivno udeležbo na dogodku mora član ZAPS v posameznem koledarskem letu zbrati najmanj dve kreditni točki iz najmanj dveh različnih vsebinskih sklopov iz drugega odstavka 3. člena tega splošnega akta.
(7) Za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in razstavah v organizaciji ZAPS ali kot del akreditiranih dogodkov lahko član ZAPS kreditne točke pridobi samo enkrat za posamezno koledarsko leto.
(8) Članu ZAPS se predavanja o lastnih delih priznajo kot aktivna udeležba le, če so del dogodkov ZAPS ali če gre za dogodek, ki je uvrščen na seznam akreditiranih usposabljanj ZAPS.
(9) Če je v letnem programu določen nabor oziroma področje obveznih vsebin usposabljanj, mora član ZAPS v tem koledarskem letu iz predpisanega nabora oziroma področja zbrati ustrezno število kreditnih točk.
d) Kotizacija za usposabljanja v organizaciji ZAPS
9. člen 
(kotizacija) 
Merila za odmero, način določitve višine, višino, obveznost in način plačevanja kotizacije za udeležbo na dogodkih usposabljanj v organizaciji ZAPS so urejena v splošnem aktu ZAPS, ki ureja plačevanje članarine in drugih prispevkov ZAPS.
IV. STALNO POKLICNO USPOSABLJANJE Z AKREDITACIJO ZAPS 
10. člen 
(akreditacija usposabljanj, ki niso v organizaciji ZAPS) 
(1) Dolžnost stalnega poklicnega usposabljanja lahko član ZAPS s pasivno ali aktivno udeležbo izpolni tudi na dogodkih, ki niso v organizaciji ZAPS, in sicer na predhodno akreditiranih usposabljanjih v organizaciji drugih izvajalcev.
(2) ZAPS najmanj enkrat letno objavi javni poziv za uvrstitev na seznam akreditiranih usposabljanj ZAPS. Hkrati s pozivom se objavijo tudi merila, na podlagi katerih komisija za izobraževanje odloča o obravnavi posamezne vloge za akreditacijo.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka se nanašajo zlasti na:
– strokovno raven usposabljanja in strokovne reference predavateljev,
– nova znanja, ki jih z izobraževanjem pridobijo člani ZAPS,
– aktualnosti in pomembnosti teme glede na poklicne naloge članov ZAPS,
– tradicijo izvajanja programa,
– možnosti organizacije dogodkov po posameznih regijah,
– cenovno dostopnost za člane ZAPS,
– delež promocijske narave in
– druga merila.
(4) O akreditaciji posameznega usposabljanja in dodelitvi števila kreditnih točk komisija za izobraževanje odloči na podlagi popolne vloge organizatorja usposabljanja.
(5) Vlogi za akreditacijo za posamezno usposabljanje je treba priložiti naslednja dokazila, ki omogočajo njeno preveritev, obravnavo, vrednotenje in objavo:
– podatek o organizatorju usposabljanja,
– podatek o vrsti, terminu, kraju in času trajanju dogodka,
– program usposabljanja s podatki o aktivnih udeležencih in temah,
– podatek o višini morebitne kotizacije za člane ZAPS,
– vabilo na dogodek v obliki, ki omogoča objavo na seznamu usposabljanj na spletni strani ZAPS,
– izjavo organizatorja usposabljanja z zavezo, da bo najkasneje v 15 dneh po končanem usposabljanju na ZAPS posredoval seznam na usposabljanju udeleženih članov ZAPS v predpisani obliki, udeleženim članom ZAPS pa izdal potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
(6) Komisija za izobraževanje akreditiranemu usposabljanju dodeli število kreditnih točk v skladu z 8. členom tega splošnega akta z vrednotenjem s primerljivimi usposabljanji v organizaciji ZAPS za isto koledarsko leto.
(7) ZAPS o akreditaciji in dodelitvi kreditnih točk za uvrstitev na seznam akreditiranih usposabljanj ZAPS oziroma o neuvrstitvi na ta seznam obvesti vlagatelja.
(8) Seznam akreditiranih usposabljanj se objavi na spletni strani ZAPS skupaj s podatkom o dodeljenem številu kreditnih točk za vsako posamezno usposabljanje. Seznam akreditiranih usposabljanj se med koledarskim letom lahko dopolnjuje.
V. POKLICNO USPOSABLJANJE PRI DRUGIH IZVAJALCIH IZOBRAŽEVANJ IN Z OBJAVO STROKOVNIH PRISPEVKOV 
11. člen 
(individualna vloga za dodelitev kreditnih točk) 
(1) Usposabljanjem, ki niso uvrščena na seznam usposabljanj v organizaciji ZAPS ali akreditiranih usposabljanj, ter znanstvenim in strokovnim objavam se število kreditnih točk določi in prizna pod pogoji, določenimi v tem poglavju z upoštevanjem meril in pogojev za dodelitev kreditnih točk iz 8. člena tega splošnega akta, na podlagi individualne vloge za dodelitev kreditnih točk, ki jo za posamezno usposabljanje vloži član ali več članov ZAPS.
(2) Individualna vloga za dodelitev kreditnih točk se lahko vloži na ZAPS najkasneje en mesec po opravljenem usposabljanju ali objavi strokovnega prispevka, vendar za preteklo koledarsko leto najpozneje do konca januarja naslednjega leta.
(3) Individualni vlogi za dodelitev kreditnih točk je treba priložiti naslednja dokazila, ki omogočajo njeno preveritev, obravnavo in vrednotenje:
– program usposabljanja, ki dokazuje izpolnjevanje meril iz tretjega odstavka prejšnjega člena in je primerljiv z dogodki v organizaciji ZAPS za koledarsko leto, na katero se vloga nanaša, potrdilo o udeležbi, ki ga izda organizator usposabljanja, v primeru aktivne udeležbe pa še dokazilo o aktivni udeležbi (npr. besedilo ali predstavitev nastopa v tiskani ali elektronski obliki ali drug dokaz),
– pri objavi znanstvenega ali strokovnega prispevka: kopijo objavljenega dela z razvidnimi podatki in izjavo o (so)avtorstvu, podatke o delu (naslov knjige, članka, revije; ISSN revije, ISBN knjige, zbornika; leto; letnik, številka; strani, tip dela) ter bibliografski zapis enote iz sistema COBISS.
(4) Na podlagi pravočasne in popolne vloge za dodelitev kreditnih točk komisija za izobraževanje:
– za usposabljanje iz prvega odstavka tega člena prizna ustrezno število kreditnih točk v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega splošnega akta z vrednotenjem s primerljivimi usposabljanji v organizaciji ZAPS in o tem pisno obvesti vlagatelja,
– za objavo znanstvenega in strokovnega prispevka prizna ustrezno število kreditnih točk v skladu z merili, ki izhajajo iz petega odstavka tega člena, in o tem pisno obvesti vlagatelja.
(5) Za objavo prispevka iz druge alineje tretjega odstavka tega člena se šteje znanstvena in strokovna objava s področja arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma oziroma prostorskega načrtovanja, s čimer lahko član ZAPS v tekočem koledarskem letu zbere največ štiri kreditne točke, kar predstavlja dve tretjini vseh kreditnih točk za posamezno leto. Točkuje se samo ena objava z enako ali zelo podobno vsebino v obdobju enega leta, ponovitve se ne točkujejo. Pri soavtorstvu se število kreditnih točk (z zaokroževanjem na cela števila) za vsakega od soavtorjev določi in porazdeli med soavtorje v skladu z njihovo skupno izjavo o prispevku vsakega izmed njih k nastanku dela. Izjava mora biti priložena vlogi za dodelitev kreditnih točk, sicer se šteje, da je vloga nepopolna. Znanstvena in strokovna dela so vrednotena v skladu s tipologijo dokumentov ali del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS, in sicer se kreditne točke dodelijo le naslednjim tipom dokumentov oziroma del:
Znanstvena in strokovna objava (vrednotenje v skladu s tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS)
Število kreditnih točk
– izvirni znanstveni članek (1.01) 
– pregledni znanstveni članek (1.02) 
– strokovni članek (1.04) 
– samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1.16) 
– samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1.17) 
2
– znanstvena monografija (2.01) 
– strokovna monografija (2.02) 
– univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (2.03) 
– srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (2.04) 
– slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (2.06) 
– temeljni znanstveni slovar ali leksikon (2.26) 
– znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (2.27)
4
VI. OPROSTITEV DOLŽNOSTI IZPOLNJEVANJA STALNEGA POKLICNEGA USPOSABLJANJA 
12. člen 
(pogoji za oprostitev in obseg oprostitve) 
(1) Za oprostitev ali delno oprostitev izpolnjevanja stalnega poklicnegausposabljanja lahko član ZAPS zaprosi:
– v primeru daljše nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe;
– v primeru uveljavljanja pravice do plačila prispevkov zaradi zapustitve trga dela v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
(2) Status iz prve alineje prejšnjega odstavka se dokazuje z odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Daljša nezmožnost za delo zaradi bolezni ali poškodbe predstavlja obdobje, ki traja najmanj tri mesece. Član ZAPS je oproščen dolžnosti izpolnjevanja stalnega poklicnega usposabljanja v proporcionalnem deležu glede na čas trajanja nezmožnosti za delo pod pogojem, da poda izjavo, da v tem času ni in ne bo opravljal dejavnosti na področju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev. Vlogo za oprostitev dolžnosti izpolnjevanja stalnega poklicnega usposabljanja z dokazili in izjavo iz prejšnjega stavka mora član vložiti v času trajanja razloga za oprostitev oziroma najkasneje v roku 30 dni po zaključku zdravljenja, v vsakem primeru pa za preteklo koledarsko leto najpozneje do konca januarja naslednjega koledarskega leta.
(3) Status iz druge alineje prvega odstavka tega člena član ZAPS dokazuje z odločbo centra za socialno delo. Član ZAPS je oproščen dolžnosti izpolnjevanja stalnega poklicnega usposabljanja v proporcionalnem deležu glede na čas trajanja tega razloga. Pogoj za oprostitev dolžnosti izpolnjevanja stalnega poklicnega usposabljanja je, da je član ZAPS v času trajanja imel poklicni status v mirovanju. Vlogo z dokazili je treba oddati najpozneje do izteka veljavnosti izdane odločbe centra za socialno delo, v vsakem primeru pa za preteklo koledarsko leto najpozneje do konca januarja naslednjega koledarskega leta.
VII. EVIDENTIRANJE, POTRJEVANJE IN HRAMBA PODATKOV O STALNEM POKLICNEM USPOSABLJANJU ČLANOV ZAPS 
13. člen 
(evidentiranje stalnega poklicnega usposabljanja in hramba podatkov iz evidenc) 
(1) Za namene izvajanja nadzora stalnega poklicnega usposabljanja ZAPS vodi evidenco stalnega poklicnega usposabljanja, ki obsega:
– za vsakega člana ZAPS, vpisanega v imenik pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev pri ZAPS, evidenco zbranega števila kreditnih točk za posamezno koledarsko leto, podlago pridobitve kreditnih točk z vsebinsko (tip dogodka, nabor obveznih in izbirnih vsebin, vrsta udeležbe, omejitve točkovanja v posameznem letu) in časovno opredelitvijo izpolnitve posamezne obveznosti (redna, naknadna) ter morebitno zaznambo o oprostitvi dolžnosti izpolnjevanja stalnega poklicnega usposabljanja na podlagi odločitve komisije za izobraževanje,
– evidenco opravljenih nadzorov nad stalnim poklicnim usposabljanjem z ukrepi v primeru neizpolnjevanja dolžnosti stalnega poklicnega usposabljanja,
– evidenco letnih programov stalnega poklicnega usposabljanja s seznamom usposabljanj v organizaciji ZAPS, javnimi pozivi in seznamom akreditiranih usposabljanj ZAPS ter podatkom o dodeljenem številu kreditnih točk za posamezno usposabljanje za posamezno leto,
– evidenco prispelih vlog s prilogami in v zvezi z njimi sprejetimi odločitvami ter z obvestili, posredovanimi vlagateljem.
(2) ZAPS evidence s podatki in dokumentacijo iz prejšnjega odstavka, ki jo vodi in zbira na podlagi tega splošnega akta, hrani šest let.
(3) Prejete kreditne točke pristojna služba ZAPS vpiše v evidenco stalnega poklicnega usposabljanja ZAPS na podlagi:
– evidentirane udeležbe člana ZAPS na usposabljanju ZAPS,
– evidentirane udeležbe člana ZAPS na usposabljanju, ki ga akreditira ZAPS,
– dodelitve kreditnih točk s strani komisije za izobraževanje, ki se izda na podlagi individualne vloge za dodelitev kreditnih točk.
(4) Član ZAPS ima pravico do vpogleda v evidenco podatkov vseh svojih podatkov, ki se vodijo v evidencah.
14. člen 
(potrdila o udeležbi na usposabljanjih) 
ZAPS udeležencu na usposabljanju v organizaciji ZAPS na njegovo zahtevo izda potrdilo o udeležbi, ki vsebuje podatek o pridobljenih kreditnih točkah.
VIII. NADZOR NAD STALNIM POKLICNIM USPOSABLJANJEM ČLANOV ZAPS 
15. člen 
(izvajanje nadzora) 
(1) Izpolnjevanje dolžnosti stalnega poklicnega usposabljanja članov ZAPS se preverja vsako leto v januarju za preteklo koledarsko leto. Če član ZAPS do konca koledarskega leta ni zbral predpisanega števila kreditnih točk, se ga pozove, da manjkajoče število kreditnih točk za preteklo koledarsko leto doseže do konca septembra tekočega koledarskega leta, razen v primeru, da je član ZAPS na podlagi odločitve komisije za izobraževanje za preteklo koledarsko leto delno ali v celoti oproščen dolžnosti izpolnjevanja stalnega poklicnegausposabljanja.
(2) V primeru, da član ZAPS niti v naknadnem roku iz prejšnjega odstavka ne izpolni obveznosti zagotovitve manjkajočih kreditnih točk za preteklo koledarsko leto, ali če dolžnosti stalnega poklicnega usposabljanja član ZAPS ni redno izpolnjeval v dveh zaporednih letih, se o neizpolnjevanju dolžnosti stalnega poklicnega usposabljanja zaradi presoje pogojev za uvedbo in vodenje disciplinskega postopka obvesti disciplinskega tožilca.
IX. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
16. člen 
(prehodna določba) 
(1) Šteje se, da je član ZAPS do uveljavitve tega splošnega akta izpolnjeval dolžnost stalnega poklicnega usposabljanja, če je zbral letno kvoto šestih kreditnih točk v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev(Uradni list RS, št. 40/18 in 68/19) in na spletni strani ZAPS objavljenimi merili za dodelitev kreditnih točk.
(2) Presežek kreditnih točk, pridobljenih v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev(Uradni list RS, št. 40/18 in 68/19), se upošteva le še za koledarsko leto 2021. Prenos kreditnih točk, pridobljenih do 31. decembra 2021, v nadaljnja koledarska leta ni mogoč.
(3) Komisija za izobraževanje, imenovana na podlagi Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 40/18 in 68/19), nadaljuje z delom kot komisija po tem splošnem aktu.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 40/18 in 68/19).
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 35001-15/2021-2550-6
Ljubljana, dne 11. novembra 2021
EVA 2020-2550-0038
Tomaž Krištof 
predsednik 
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 
Minister za okolje in prostor je dal mnenje k temu splošnemu aktu pod št. 35001-15/2021-2550-3 z dne 3. 11. 2021.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti