Uradni list

Številka 187
Uradni list RS, št. 187/2021 z dne 1. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 187/2021 z dne 1. 12. 2021

Kazalo

3715. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski, stran 11475.

  
Na podlagi desetega odstavka 50. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07, 58/08 – ZSPJS-1 in 121/21) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski 
1. člen 
V Pravilniku o štipendiranju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 50/08, 89/09, 53/17, 30/19 in 93/20) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Štipendija za izobraževanje v Republiki Sloveniji ali v drugi državi se lahko podeli prosilcu za poklicno delo v vojski, ki ga bo opravljal najmanj toliko časa, kot je prejemal štipendijo, oziroma za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, ki jo bo v skladu s predpisom, ki ureja pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, opravljal najmanj pet let oziroma najmanj toliko časa, kot je prejemal štipendijo.«.
V tretjem odstavku se v 1. točki številka »22« nadomesti s številko »23«.
2. člen 
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Štipendist mora na začetku vsakega šolskega oziroma študijskega leta, najpozneje pa do 15. oktobra tekočega leta, opraviti periodično preverjanje gibalnih sposobnosti.«.
3. člen 
V 19. členu se za besedilom, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Štipendist mora ministrstvo obvestiti o obveznosti oziroma želji o opravljanju delovne prakse na ministrstvu oziroma v Slovenski vojski najmanj 60 dni pred želenim začetkom opravljanja delovne prakse.«.
4. člen 
V 20. členu se četrti odstavek črta.
5. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku 10. točka spremeni tako, da se glasi:
»10. se ne odzove povabilu na selekcijo za vstop v Šolo za častnike, se te selekcije ne udeleži brez opravičljivega razloga ali je niti v drugem poizkusu ne opravi uspešno;«.
Za 10. točko se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. se brez opravičljivih razlogov ne udeleži preverjanja gibalnih sposobnosti iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
6. člen 
V 23. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Štipendist mora vrniti izplačane zneske štipendije za celotno obdobje prejemanja štipendije, če mu je štipendijsko razmerje prenehalo zaradi razlogov, določenih v prejšnjem členu, razen v primeru iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena.«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-38/2021-7
Ljubljana, dne 26. novembra 2021
EVA 2021-1911-0017
Mag. Matej Tonin 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina