Uradni list

Številka 177
Uradni list RS, št. 177/2021 z dne 11. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 177/2021 z dne 11. 11. 2021

Kazalo

3480. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, stran 10387.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, prvega odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) in v zvezi s 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-155/20 z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
1. člen 
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) se v 3. členu v četrtem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Omejitve iz drugega odstavka tega člena ne veljajo v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence, zaščite in reševanja, individualne verske duhovne oskrbe ter za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, za oskrbo na bencinskih servisih.«.
2. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »V trgovskih centrih je odgovorna oseba za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT upravnik oziroma lastniki, solastniki in najemniki poslovnih prostorov, ki poslujejo v sklopu trgovskega centra.«.
Dosedanji drugi stavek postane tretji stavek.
3. člen 
V 6. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izvajalec HAG testiranja mora pacientu zagotoviti izpis EU DCP potrdila o rezultatu testiranja v pisni obliki najkasneje v eni uri po izvedbi testa. Izpis potrdila v pisni obliki se za teste, financirane iz javnih sredstev, zagotavlja v okviru cene izvedbe testa.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda »zdravnik« nadomesti z besedilom »izvajalec zdravstvene dejavnosti iz predpisa, ki ureja mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2,«.
4. člen 
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu, pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.«.
Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer se samotestiranje opravi v domačem okolju.«.
Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.
(4) Učencem in dijakom iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, izobražujejo na daljavo.«.
V tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se v drugem stavku številka »5.« nadomesti s številko »4.«.
Za četrtim odstavkom, ki postane šesti odstavek, se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Za osebe iz tega člena, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje iz tega člena, se šteje, da za udeležbo v obšolskih dejavnostih izpolnjujejo pogoj PCT.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
5. člen 
V 9. členu se v tretjem odstavku besedilo »izbranega osebnega zdravnika« nadomesti z besedilom »izvajalca zdravstvene dejavnosti iz predpisa, ki ureja mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2,«.
6. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku črta 6. točka.
Dosedanje 7., 8., 9. in 10. točka postanejo 6., 7., 8. in 9. točka.
7. člen 
V 13. členu se na koncu petega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.«.
8. člen 
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VI. IZVAJANJE KONGRESNE IN SEJMSKE DEJAVNOSTI TER ZAČASNA OMEJITEV IZVAJANJA GOSTINSKE DEJAVNOSTI«. 
9. člen 
V 14. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti je dovoljeno na odprtih površinah in v zaprtih prostorih pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske in je med udeleženci zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Pri sejemski dejavnosti se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev.«.
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
10. člen 
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javne kulturne prireditve so dovoljene izključno s sedišči, in sicer v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med udeleženci v primeru fiksnih sedišč eno sedišče prosto, v primeru postavljenih sedišč pa najmanj 1,5 metra razdalje med postavljenimi sedišči.
(2) Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na javnih kulturnih prireditvah nista dovoljena.
(3) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah, ki pa morajo izpolnjevati pogoj PCT.«.
11. člen 
V 21. členu se besedilo »15. novembra 2021« nadomesti z besedilom »17. novembra 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-100/2021
Ljubljana, dne 11. novembra 2021
EVA 2021-2711-0212
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti