Uradni list

Številka 174
Uradni list RS, št. 174/2021 z dne 6. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 174/2021 z dne 6. 11. 2021

Kazalo

3460. Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028, stran 10151.

  
Na podlagi 120. člena, tretjega odstavka 121. člena in v zvezi s 127.a členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa pogoje glede prostorov, opremljenosti in osebja, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028 (v nadaljnjem besedilu: koncesionar).
2. člen 
(pogoji glede prostorov in njihova opremljenost) 
(1) Koncesionar mora zagotavljati dostopnost do storitev svetovanja svetovalcev javne svetovalne službe v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: JSSČ) vsem zainteresiranim čebelarjem ter ozaveščati mladino in širšo javnost o pomenu čebelarstva (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) na območju Republike Slovenije.
(2) Vse lokacije, kjer deluje JSSČ, morajo biti jasno označene in opremljene za nemoteno opravljanje storitev JSSČ in komunikacijo s strankami.
(3) Svetovanje svetovalca specialista JSSČ lahko pridobijo uporabniki v času uradnih ur na sedežu svetovalne službe oziroma na njenih regionalnih izpostavah osebno ali telefonsko. Svetovanje poteka tudi prek elektronskih medijev, spletne strani JSSČ in elektronske pošte, zato mora koncesionar zagotoviti vsakomur dostopno, razumljivo in enostavno elektronsko komunikacijo.
(4) Terensko svetovanje terenskih svetovalcev je na voljo vsem uporabnikom na kraju čebelarjenja.
(5) Koncesionar mora zagotavljati opremljene pisarniške prostore za opravljanje JSSČ, vključno z najmanj petimi stalnimi lokacijami na terenu (regionalnimi izpostavami), ki omogočajo regionalno pokritost in kjer se v času uradnih ur teh izpostav izvajajo vse naloge JSSČ, vključno s svetovanjem svetovalcev specialistov.
(6) Koncesionar mora imeti opremo in orodje, ki sta potrebna pri čebelarjenju, vključno z aktivnimi čebelnjaki, ki omogočajo praktične prikaze in strokovno delo na področju čebelarstva.
(7) Koncesionar mora pri delu s čebelami zagotoviti varnost in zdravje pri delu svojih sodelavcev in uporabnikov.
(8) Uporabnike mora koncesionar opozoriti na nevarnosti glede pikov čebel in na druge nevarnosti v čebelarstvu.
(9) Na spletni strani koncesionarja morajo biti javno objavljeni: naslov sedeža JSSČ, uradne ure, telefonske številke in elektronski naslovi svetovalcev specialistov. Javno se objavijo tudi naslovi regionalnih izpostav, njihove uradne ure, telefonske številke in elektronski naslovi svetovalcev specialistov, ki tam delujejo.
(10) Koncesionar na svoji spletni strani objavi tudi kontaktne podatke terenskih svetovalcev in način pridobivanja svetovanja na terenu.
3. člen 
(svetovalec specialist) 
(1) Koncesionar zagotovi, da zahtevnejše vsebine svetovanja s področja čebelarjenja nudijo usposobljeni svetovalci specialisti. Ti svetovalci zagotavljajo tudi usposabljanje mentorjev čebelarskih krožkov in terenskih svetovalcev. Svetovalci specialisti z več kot petimi leti delovnih izkušenj v čebelarstvu so tudi mentorji svetovalcem, ki nimajo ustreznih delovnih izkušenj v čebelarstvu.
(2) Koncesionar mora zagotavljati najmanj sedem svetovalcev specialistov. Svetovanje lahko izvaja tudi več kot sedem oseb v skupnem obsegu sedem zaposlenih s polnim delovnim časom. Od 1. januarja 2026 naprej pa mora koncesionar zagotavljati najmanj osem svetovalcev specialistov oziroma več kot osem oseb v skupnem obsegu osem zaposlenih s polnim delovnim časom. Koncesionar mora jasno in nedvoumno izkazati obseg dela pri opravljanju nalog svetovalcev, pri čemer je en polni delovni čas 2088 ur na leto. Specialistično svetovanje izvajajo zaposleni pri koncesionarju ali pa v njegovem imenu pogodbeni partnerji, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za svetovalce specialiste.
(3) Pogoji za svetovalca specialista v JSSČ so:
1. izobrazba, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo vsebine, ki se nanašajo na čebelarstvo (zlasti biologija, agronomija, veterina, zootehnika, okolje, živilska tehnologija, gozdarstvo, ekonomija in podobno);
2. ne glede na prejšnjo alinejo imajo lahko svetovalci specialisti pridobljeno izobrazbo z drugega področja, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije čebelar/čebelarka;
3. znanja in najmanj dveletne izkušnje na področju strokovnega dela v čebelarstvu; prednost imajo kandidati z možnostjo predložitve dokazil o usposabljanju s področja čebelarstva;
4. znanje slovenščine in najmanj enega izmed uradnih jezikov Evropske unije;
5. vozniško dovoljenje kategorije B, lastno vozilo je prednost.
(4) Vodja JSSČ je eden izmed svetovalcev specialistov, ki so zaposleni pri koncesionarju. Poleg vseh pogojev, ki veljajo za svetovalce specialiste, mora imeti vodja še organizacijske in vodstvene sposobnosti ter vsaj šestletne izkušnje v čebelarstvu.
(5) Od 1. januarja 2026 naprej se v okviru specialističnega svetovanja JSSČ izvajajo tudi aktivnosti opazovalno-napovedovalne službe in vodenja katastra čebelje paše.
4. člen 
(terenski svetovalec) 
(1) Koncesionar zagotavlja terensko svetovanje, ki ga opravljajo pogodbeni partnerji – terenski svetovalci, ki zagotavljajo dostopnost terenskega svetovanja na območju celotne Slovenije. To svetovanje se nanaša zlasti na praktične nasvete pri čebelarjenju, in sicer na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane v čebelarstvu, ter se izvaja večinoma na terenu pri čebelarjih. Zajema svetovanje pri izvajanju splošnih preventivnih ukrepov in pregledovanju čebeljih družin, ocenjevanju pravilnosti razvoja čebeljih družin ob različnih pogojih reje in ugotavljanju morebitnih sprememb v obnašanju čebel, sprememb na zalegi, priprave čebel na prevoz ter izkoriščanju paše in druge naloge, potrebne za izboljšanje tehnološkega stanja v čebelarstvu
(2) Terenski svetovalci na terenu svetujejo čebelarjem v skupnem obsegu najmanj 5000 ur dejanskega svetovanja letno, pri čemer mora posamezni terenski svetovalec opraviti najmanj 150 ur svetovalnega dela letno. Pogodbeni partnerji morajo upoštevati program dela JSSČ in navodila vodje JSSČ ter izpolnjevati predpisane pogoje za terenske svetovalce.
(3) Pogoji za terenskega svetovalca v JSSČ so:
1. najmanj petletne izkušnje s področja čebelarstva in aktivno čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami;
2. najmanj srednješolska izobrazba;
3. usposobljenost za delo terenskega svetovalca. Ta usposobljenost se dokaže z dokazilom, ki ga izda koncesionar JSSČ. Velja tudi dokazilo, ki ga je terenski svetovalec pridobil ob izvajanju koncesije JSSČ v letih 2008–2015 oziroma v letih 2015–2021. Če terenski svetovalec ob podelitvi koncesije tega dokazila nima ali se pozneje vključi v izvajanje terenskega svetovanja, mora dokazilo pridobiti v prvih šestih mesecih izvajanja terenskega svetovanja;
4. poznavanje novosti v praktičnem čebelarjenju. V ta namen se mora terenski svetovalec udeleževati izobraževanj, ki jih vsako leto za terenske svetovalce organizira koncesionar, kar izkaže s potrdilom;
5. terenski svetovalec si sam zagotovi in organizira prevoz do lokacije, kjer svetuje.
5. člen 
(administrativne in računovodske naloge) 
(1) Koncesionar mora zagotavljati izvajanje potrebnih administrativnih in računovodskih nalog, ki so potrebne za delovanje in izvajanje JSSČ, z osebami, ki ta dela opravljajo kot zaposleni pri koncesionarju, ali pa z zunanjimi sodelavci, ki za koncesionarja opravijo administrativne oziroma računovodske storitve.
(2) Koncesionar zagotovi, da administrativna in računovodska dela za potrebe JSSČ opravi skupno en zaposleni s polnim delovnim časom oziroma v obsegu 2088 ur letno.
(3) Administrativna dela opravlja oseba s srednješolsko izobrazbo, zlasti administrativni tehnik, ekonomski tehnik in gimnazijski maturant, računovodska dela pa računovodja.
6. člen 
(obseg storitev) 
(1) Storitve JSSČ, ki izhajajo iz 127.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) in so natančneje opredeljene v letnih programih dela JSSČ, so podlaga za izplačilo, ki ga koncedent v skladu s koncesijsko pogodbo mesečno nakaže na transakcijski račun koncesionarja za izvajanje JSSČ.
(2) Vsako leto se finančni obseg za financiranje JSSČ določi v proračunu Republike Slovenije. Razmerje med posameznimi nalogami se določi v letnem programu dela JSSČ.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(prehodna določba) 
Postopki, začeti na podlagi Pravilnika o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 11/15), se končajo v skladu Pravilnikom o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 11/15).
8. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 11/15), uporablja pa se do 31. decembra 2021.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-587/2021
Ljubljana, dne 5. novembra 2021
EVA 2021-2330-0098
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost