Uradni list

Številka 174
Uradni list RS, št. 174/2021 z dne 6. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 174/2021 z dne 6. 11. 2021

Kazalo

3459. Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, stran 10147.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, prvega odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) in v zvezi s 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-155/20 z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb ter zmanjšanja števila težjih potekov nalezljive bolezni COVID-19, začasno določa način izvrševanja prometa s posameznimi vrstami blaga, izdelkov in s tem povezanih storitev, ter drugi začasni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, pogoji za ustreznost testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) in hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), uporaba testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje), uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih in medosebna razdalja ter obvezno razkuževanje rok in prezračevanje prostorov ter začasna omejitev opravljanja dejavnosti.
II. IZPOLNJEVANJE POGOJA PREBOLEVNOSTI, CEPLJENOSTI ALI TESTIRANJA 
2. člen 
Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT) je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:
1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku;
4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:
– drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishieldproizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;
– odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
6. z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega člena, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.
3. člen 
(1) Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Pogoj iz prejšnjega stavka za delavca ne velja v času opravljanja dela na domu.
(2) Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki so:
– uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji iz prejšnjega odstavka,
– uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur. Testiranje zagotovi izvajalec dejavnosti zavoda za prestajanje kazni zapora, prevzgojnega doma, centra za tujce, azilnega doma oziroma integracijske hiše. Če ni mogoče zagotoviti testiranja s testom HAG, izvajalec dejavnosti iz prejšnjega stavka pri sprejemu ali ponovni vrnitvi zagotovi presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje in takoj, ko je mogoče, zagotovi testiranje s testom HAG,
– uporabniki storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, ter uporabniki storitev izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve. Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec dejavnosti in storitev iz prejšnjega stavka.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena pogoja PCT ni treba izpolnjevati:
1. osebam, ki so mlajše od 12 let, in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
2. osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane,
3. osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
4. učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom,
5. uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19, gripi ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2,
6. uporabniki poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice.
(4) Omejitve iz drugega odstavka tega člena ne veljajo v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence, zaščite in reševanja ter za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, za oskrbo na bencinskih servisih. Omejitve iz drugega odstavka tega člena ne veljajo tudi v primerih poslovanja sodišč; ukrepe, ki določajo način poslovanja sodišč, ob upoštevanju okoliščin izrednega dogodka iz 1. člena tega odloka določi predsednik Vrhovnega sodišča z odredbo v skladu z zakonom, ki ureja sodišča.
(5) Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami iz prejšnjega odstavka se štejejo:
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra, pod pogojem, da je na osebo zagotovljeno najmanj 10 m2,
– specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra, pod pogojem, da je na osebo zagotovljeno najmanj 10 m2,
– humanitarna skladišča, centri za razdeljevanje hrane in drugi kraji, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.
(6) Prodajalne iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka morajo imeti na vidnem mestu ob vhodu v prodajalno objavljeno obvestilo o največjem dopustnem številu prisotnih obiskovalcev.
(7) Pri oskrbi na bencinskih servisih veljajo omejitve iz drugega odstavka tega člena le v primeru oskrbe v zaprtih prostorih bencinskega servisa.
4. člen 
(1) Za osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje. Pogoj PCT iz prejšnjega stavka je izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi iz prvega odstavka prejšnjega člena evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Za osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj testiranja. Testiranje se dokazuje z dokazilom iz 1. točke 2. člena tega odloka. Testiranje iz tega odstavka, se šteje:
– za dokazovanje pogoja PCT testiranja za opravljanje dela pri vseh izvajalcih dejavnosti iz prvega odstavka prejšnjega člena, pri čemer je veljavnost testa HAG omejena s pogostostjo tega presejalnega testa v skladu z odlokom,
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT iz drugega odstavka prejšnjega člena, če se je uporaba storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali okoljih v Republiki Sloveniji začela v 48 urah od odvzema brisa.
5. člen 
(1) Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravlja z dokazili iz 2. in 4. člena tega odloka.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo ali so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje. V avtobusnem in železniškem javnem potniškem prometu se izpolnjevanje pogojev lahko izjemoma preverja tudi v notranjosti vozil, kadar zaradi operativnih ali varnostnih razlogov ni mogoče zagotoviti preverjanje ob samem vstopu v vozilo.
(3) Zoper osebo, ki opravlja delo v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji iz prvega odstavka 3. člena tega odloka, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.
(4) Osebam iz drugega odstavka 3. člena tega odloka, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, razen osebam iz druge alineje drugega odstavka 3. člena tega odloka.
III. IZVAJANJE TESTIRANJA TER ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV 
6. člen 
(1) Testiranje zaradi dokazovanja izpolnjevanja pogoja PCT se izvaja s testi HAG in testi PCR.
(2) O izvidu mikrobiološke preiskave je testirana oseba obveščena s kratkim sporočilom na kontaktno številko mobilnega telefona, ki jo navede ob odvzemu brisa.
(3) Izvajalec testiranja izvid testa takoj po opravljeni preiskavi pošlje v Centralni register podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP). Podatek o izvidu testa se obdeluje v CRPP.
(4) Izvajalec testiranja je odgovoren za pravilnost podatkov, posredovanih v CRPP.
(5) V primeru pozitivnega rezultata testiranja s testom HAG testirano osebo zdravnik napoti na potrditev s testom PCR. Testirana oseba se mora udeležiti testiranja s testom PCR, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
7. člen 
(1) Test HAG iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test HAG iz tega odloka opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP. Ne glede na državo izdaje je test HAG ustrezen le, če je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezavi
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf. Seznam se objavi tudi na spletni strani NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za notranje zadeve.
(2) Test PCR iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test PCR iz tega odloka opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.
8. člen 
(1) Učenci osnovne šole in dijaki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
(2) Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.
(3) Študenti in udeleženci izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v izobraževalni instituciji. Glede določitve kraja, časa in dokazovanja testiranja se smiselno uporabljata tretji in četrti stavek prvega odstavka 5. člena tega odloka. Izobraževalna institucija lahko odloči, da se obvezno testiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa izvaja kot presejalno testiranje s testi HAG v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega odloka.
(4) Testiranje s testi HAG za samotestiranje iz tega člena se izvaja v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni program in se izvaja trikrat tedensko.
(5) Osebi iz tega člena pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sama ali njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja. Če je oseba študent, udeleženec izobraževanja odraslih, poleg kartice zdravstvenega zavarovanja predloži tudi potrdilo o šolanju in osebni dokument.
(6) Osebam iz tega člena, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.
9. člen 
(1) Samotestiranje se izvaja s testi HAG za samotestiranje, ki jih proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji.
(2) Rezultata testiranja s testi HAG za samotestiranje se ne vnaša v CRPP in se ne uporablja za pridobitev EU DCP.
(3) V primeru pozitivnega rezultata s testom HAG za samotestiranje testirana oseba obvesti izbranega osebnega zdravnika, ki jo napoti na test PCR. Testirana oseba se mora udeležiti testiranja s testom PCR, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
(4) Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu vodstvo zavoda ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
10. člen 
(1) Sredstva za izvajanje presejalnega testiranja za osebe iz 8. člena tega odloka se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje za osebe iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
(3) Minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov testov HAG in testov HAG za samotestiranje ter način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. Višina povračila stroškov iz prejšnjega stavka ne sme biti višja od cene, ki jo določa predpis, ki ureja najvišjo dovoljeno ceno zdravstvenih storitev testiranja s testi HAG in ceno testov HAG za samotestiranje.
IV. UPORABA ZAŠČITNE MASKE IN MEDOSEBNA RAZDALJA 
11. člen 
(1) Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.
(2) Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Ne glede na prejšnji stavek nošenje zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebno, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena morajo policisti, inšpektorji, občinski redarji, varnostno osebje, izvršitelji in druge uradne osebe pri opravljanju svojih nalog obvezno uporabljati zaščitne maske v vseh postopkih s posamezniki in v komunikaciji z osebami, ki so navzoče na kraju postopkov.
(4) Zaprt javni kraj oziroma prostor iz tega odloka je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.
12. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen uporaba zaščitne maske ni obvezna za:
1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
2. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
3. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
4. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
5. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
6. za verske uslužbence pri opravljanju individualne duhovne oskrbe,
7. osebe, ki izvajajo športno vadbo,
8. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
9. učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
10. ob upoštevanju pogoja PCT za goste, sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač.
(2) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.
(3) Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.
V. RAZKUŽEVANJE ROK IN PREZRAČEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV 
13. člen 
(1) Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.
(2) Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.
(3) Upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotovijo namestitev dozatorjev za razkuževanje rok. Namestitev iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.
(4) V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, namestitev iz prejšnjega odstavka zagotovijo lastniki v večstanovanjskih stavbah.
(5) Izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb na območju Republike Slovenije morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo.
VI. ZAČASNA OMEJITEV IZVAJANJA GOSTINSKE DEJAVNOSTI 
14. člen 
(1)  Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač ni dovoljeno, razen v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Ob vhodu v lokal mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v prostoru.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je brez časovne omejitve dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.
(3) Obratovanje gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, ni dovoljeno.
VII. ZAČASNA OMEJITEV ZBIRANJA LJUDI NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE 
15. člen 
(1) Začasno je prepovedano zbiranje ljudi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.
(3) Začasno so prepovedane vse javne prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti, razen če ta odlok ali drug odlok Vlade Republike Slovenije določata drugače.
16. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen se dovoli zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT in je med udeleženci mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra.
(2) Organizator javnega shoda iz prejšnjega odstavka ob vstopu na shod preverja, ali udeleženci shoda izpolnjujejo pogoj PCT iz prejšnjega odstavka. Osebi, ki tega pogoja ne izpolnjuje, udeležbe na shodu ne dovoli. Organizator mora na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence shoda, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na shodu. Če organizator preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT ne zagotavlja sam, mora preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT zagotoviti z varnostnikom v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje.
(3) Organizator javnega shoda na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži dokazilo o prijavi ali dovoljenje za shod.
VIII. ZAČASNA OMEJITEV IZVAJANJA JAVNIH KULTURNIH IN ŠPORTNIH PRIREDITEV 
17. člen 
(1) Javne kulturne prireditve niso dovoljene na odprtih javnih površinah, dovoljene pa so v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med končnimi uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.
(2) Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na javnih kulturnih prireditvah nista dovoljena.
18. člen 
(1) Javne športne prireditve so dovoljene zgolj v primeru, da se izvedejo na prostorih s fiksnimi sedišči, ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med udeleženci eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.
(2) Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na javnih športnih prireditvah nista dovoljena.
IX. KOLEKTIVNO URESNIČEVANJE VERSKE SVOBODE 
19. člen 
Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
21. člen 
Določba 8. člena tega odloka se začne uporabljati 15. novembra 2021, do takrat pa se za samotestiranje udeležencev vzgoje in izobraževanja uporablja Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21).
22. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21) in Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21, 146/21 in 149/21).
23. člen 
Ta odlok začne veljati 8. novembra 2021.
Št. 00725-98/2021
Ljubljana, dne 5. novembra 2021
EVA 2021-2711-0209
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti