Uradni list

Številka 169
Uradni list RS, št. 169/2021 z dne 27. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 169/2021 z dne 27. 10. 2021

Kazalo

3341. Javni poziv humanitarnim organizacijam, vpisanim v razvid humanitarnih organizacij, za predlaganje kandidatov za dva člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 9799.

  
Mandatno-volilna komisija na podlagi 1. točke drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12 in 29/17 – ZŠpo-1) ter sklepa, sprejetega na 35. seji Mandatno-volilne komisije dne 14. 10. 2021 objavlja
J A V N I  P O Z I V 
humanitarnim organizacijam, vpisanim v razvid humanitarnih organizacij, za predlaganje kandidatov za dva člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 
1. 
Državni zbor v skladu s 1. točko drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS) imenuje v Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Svet FIHO) 20 članov, od tega sedem članov na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij.
Javni poziv se objavlja zaradi predčasnega prenehanja mandata člana in predčasne razrešitev članice, oba imenovana v Svet FIHO iz vrst humanitarnih organizacij. Nova člana bosta v Svet FIHO imenovana za preostanek mandatnega obdobja 2017–2022.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. 
V skladu s prvim odstavkom 10.a člena ZLPLS člani Sveta FIHO ne morejo biti osebe, ki:
– niso polnoletne oziroma niso poslovno sposobne,
– opravljajo nadzor nad delom fundacije,
– so odgovorne osebe oziroma zastopniki v organizacijah, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje za sredstva fundacije,
– so funkcionarji po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije.
V skladu s prvim odstavkom 13. člena ZLPLS člani Sveta FIHO opravljajo svoje delo nepoklicno in so lahko največ dvakrat zaporedoma imenovani na to funkcijo.
3. 
Predlog mora vsebovati naslednje podatke oziroma priloge:
3.1 za predlagatelja:
– podatke o predlagatelju (naziv in sedež humanitarne organizacije);
3.2 za predlagane kandidate:
– osebno ime;
– datum rojstva;
– stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak stalnemu prebivališču;
– naziv delodajalca in delovnega mesta oziroma delo, ki ga opravlja;
– utemeljitev predloga;
– izjavo kandidata (v prilogi):
a) da soglaša s kandidaturo,
b) da je seznanjen s pogoji iz 10.a člena ZLPLS in jih izpolnjuje.
Predlog mora upoštevati določbo prvega odstavka 13. člena ZLPLS, ki določa, da so člani Sveta FIHO lahko imenovani na to funkcijo največ dvakrat zaporedoma.
4. 
Predloge z zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v 3. točki tega poziva, posredujte na naslov:
– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, p.p. 636, 1001 Ljubljana ali
– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti predlog predlagatelja podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom
do vključno srede, 17. 11. 2021, z oznako: »JAVNI POZIV – Svet FIHO«. 
Nepopolnih in prepoznih predlogov Mandatno-volilna komisija ne bo upoštevala.
Predlog je mogoče posredovati tudi s pomočjo obrazca, dostopnega na spletnih straneh Državnega zbora.
5. 
Po poteku roka za posredovanje predlogov bo Mandatno- volilna komisija izbrala kandidata za člana, ki bosta v Svet FIHO imenovana za preostanek mandatnega obdobja 2017–2022. V postopku izbire se bodo upoštevali kandidati, za katere bodo posredovani pravočasni in popolni predlogi, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje kandidata. Na tej podlagi bo Mandatno-volilna komisija pripravila besedilo predloga sklepa o imenovanju dveh članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, o katerem odloči Državni zbor.
Št. 412-05/21-4/5
Ljubljana, dne 26. oktobra 2021
Ljubo Žnidar 
podpredsednik Mandatno-volilne komisije 
Državnega zbora Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost