Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2021 z dne 29. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2021 z dne 29. 9. 2021

Kazalo

2978. Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, stran 8581.

  
Na podlagi osmega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o namenitvi dela dohodnine za donacije 
1. člen 
S to uredbo se urejajo določitev in objava seznama upravičencev do donacij (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), namenitev dela dohodnine, nakazovanje donacij upravičencem ter obveščanje javnosti.
2. člen 
(1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), ki vodi evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) za namene priprave seznama upravičencev do donacij pošlje podatke o vseh nevladnih organizacijah, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu do 30. junija tekočega leta. AJPES pošlje podatke FURS v elektronski obliki najpozneje do 15. julija tekočega leta. O izmenjavi podatkov iz tega odstavka AJPES in FURS skleneta poseben dogovor. FURS na podlagi podatkov pripravi seznam upravičencev iz tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) ter ga najpozneje do 31. julija tekočega leta pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.
(2) Organi iz šestega in sedmega odstavka 142. člena ZDoh-2 ministrstvu, pristojnemu za finance, pošljejo podatke o političnih strankah, reprezentativnih sindikatih ter registriranih cerkvah in verskih skupnostih, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status politične stranke, reprezentativnega sindikata ali registrirane cerkve in druge verske skupnosti, v elektronski obliki, najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
(3) Če ima registrirana cerkev ali druga verska skupnost na dan 31. decembra preteklega leta sestavne dele, ki so v skladu z zakonom, ki ureja versko svobodo, pridobili lastno pravno osebnost, se v seznamu upravičencev navedejo tudi imena oziroma nazivi sestavnih delov, njihovi naslovi sedežev in davčne številke.
(4) AJPES pošlje FURS, organi iz prejšnjega odstavka pa ministrstvu, pristojnemu za finance, naslednje podatke o upravičencih:
– davčno številko, če organ, ki vodi register oziroma evidenco, razpolaga z njo, oziroma drugo identifikacijsko številko, s katero razpolaga organ,
– ime oziroma naziv,
– naslov sedeža oziroma poslovni naslov,
– pristojno ministrstvo,
– področje delovanja,
– datum vpisa v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu,
– datum podelitve statusa na posameznem področju.
(5) Vlada Republike Slovenije v skladu z osmim odstavkom 142. člena ZDoh-2 določi seznam upravičencev iz 142. člena ZDoh-2, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje do 30. septembra leta, za katero se odmerja dohodnina.
3. člen 
(1) Davčni zavezanec, ki je rezident Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec), lahko do deleža dohodnine, določenega z zakonom, ki ureja dohodnino, za posamezno davčno leto, od dohodnine, odmerjene z dokončno odločbo od njegovih dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni enemu ali več upravičencem s seznama iz prejšnjega člena. Rezident lahko v zahtevi opredeli tudi posamezni sestavni del registrirane cerkve ali verske skupnosti, kateremu naj se nakaže celotna ali delež donacije.
(2) Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni delež dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjeni delež več upravičencem ne sme presegati deleža, določenega z zakonom, ki ureja dohodnino.
(3) Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri FURS. Podatki o namenitvi dohodnine iz tega člena se štejejo za davčno tajnost in se smejo razkriti tretjim osebam samo na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca, ki je namenil del dohodnine za donacije.
(4) Iz zahteve iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni:
– ime, naslov in davčna številka davčnega zavezanca,
– ime oziroma naziv in davčna številka vsakega upravičenca, ki se mu namenja del dohodnine, ter del dohodnine, ki se mu namenja, skladno z drugim odstavkom tega člena.
(5) Zahteva iz tretjega odstavka tega člena je veljavna le v delu, ki se nanaša na namenitev dela dohodnine upravičencem, ki so v času vložitve zahteve na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev. Zahteva velja do trenutka, ko FURS prejme novo zahtevo ali preklic zahteve. Če subjekta, ki je bil na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev, v času vložitve zahteve ni na seznamu upravičencev do donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, postane zahteva v delu, ki se nanaša na namenitev temu subjektu, neveljavna.
4. člen 
(1) FURS upravičencem do 31. januarja in do 30. septembra nakaže donacije na podlagi vseh odločb o odmeri dohodnine, s katerimi je bilo prvič odločeno o davčni obveznosti iz naslova dohodnine, ki so postale dokončne do konca meseca pred mesecem, v katerem se izteče rok za nakazilo. Pri tem FURS upošteva veljavne zahteve iz prejšnjega člena, s katerimi razpolaga na 31. december leta, za katero se odmerja dohodnina.
(2) FURS nakaže donacijo posameznemu upravičencu, če je znesek njemu namenjene donacije, ugotovljen v skladu s prejšnjim odstavkom, višji kot en euro. Donacija se nakaže na transakcijski račun upravičenca, ki ga mora imeti upravičenec odprtega pri ponudniku plačilnih storitev.
(3) Če se pri nakazilu donacije ugotovi, da upravičenec ne obstaja ali da je zahteva neveljavna, namenjena dohodnina pripade proračunu Republike Slovenije.
5. člen 
FURS v letnem poročilu iz drugega odstavka 5. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) objavi tudi podatke o nakazanih donacijah v preteklem letu.
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
Ne glede na določbo drugega odstavka 2. člena organ, ki je v skladu z zakonom, ki ureja versko svobodo, pristojen za vodenje Registra cerkva in drugih verskih skupnosti, ministrstvu, pristojnemu za finance, za namen priprave seznama upravičencev za leto 2021 pošlje podatke o registriranih cerkvah in verskih skupnostih, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status registrirane cerkve in druge verske skupnosti, vključno z njihovimi sestavnimi deli, v elektronski obliki, najpozneje do 30. septembra 2021.
7. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 78/19, 106/20 in 203/20).
8. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-39/2021
Ljubljana, dne 29. septembra 2021
EVA 2021-1611-0078
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti