Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2021 z dne 20. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2021 z dne 20. 9. 2021

Kazalo

2912. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje, št. 2 (SD OPN 2), stran 8405.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Razkrižje – UPB (Uradni list RS, št. 41/21) je župan Občine Razkrižje dne 30. avgusta 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje, št. 2 (SD OPN 2) 
1. člen 
(vsebina in pravna podlaga) 
(1) Občina Razkrižje ima veljaven Občinski prostorski načrt Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 51/15; v nadaljevanju: OPN). S tem sklepom župan Občine Razkrižje določa začetek in način priprave njegovih drugih sprememb, t.j. Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje, št. 2 (v nadaljevanju: SD OPN 2).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD OPN 2 je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2).
(3) S tem sklepom se potrdi oziroma določi:
– potrditev izhodišč za pripravo SD OPN 2
– območje in predmet načrtovanja
– način pridobitve strokovnih rešitev
– vrsto postopka
– roke za pripravo SD OPN 2 in njegovih posameznih faz
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj
– načrt vključevanja javnosti in
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
2. člen 
(potrditev izhodišč) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPN 2 z dne: julij 2021
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Predmet načrtovanja SD OPN 2 so potrebe občine, potrebe nosilcev urejanja prostora in zasebne potrebe.
(2) Potrebe občine so predvsem:
– določitev ureditvenih območij naselij (UON) in območij za dolgoročni razvoj naselij (ODRN)
– opredelitev območij stavbnih zemljišč na posamični poselitvi.
(3) Območje načrtovanja za potrebe občine iz (2) odstavka tega člena so predvidoma vsa naselja, za katera so v strateškem delu OPN določena okvirna območja naselij oziroma v izvedbenem delu OPN stavbna zemljišča v okviru enot urejanja prostora, tj. za naselja:
– Razkrižje,
– Šafarsko,
– Gibina,
– Veščica,
– Šprinc in
– Kopriva.
(4) V kolikor bo v nadaljevanju postopka (predvsem s strokovnimi podlagami) ugotovljeno, da naselja (ali njihovi deli) iz (3) odstavka tega člena ne ustrezajo merilom za določitev UON in ODRN, se za ta območja določi ustrezen tip poselitve (npr. posamična poselitev). Velja tudi obratno, v kolikor bo ugotovljeno, da je katera od drugih poselitvenih oblik ustrezna merilom za določanje UON in ODRN, se zanjo določi območje naselja.
(5) Potrebe nosilcev urejanja prostora so predvsem:
– potrebe nosilcev pri vsebinskem (strokovnem) določanju UON in ODRN
– smernice in mnenja nosilcev glede izraženih zasebnih potreb
– druge izražene potrebe nosilcev urejanja prostora.
(6) Območje načrtovanja za potrebe nosilcev urejanja prostora iz (5) odstavka tega člena so enaka območjem načrtovanja za potrebe občine in načrtovanja za zasebne potrebe, lahko pa tudi druga območja v občini, če tako zahtevajo nosilci v smernicah in mnenjih.
(7) Zasebne potrebe so pobude, ki jih je Občina Razkrižje obravnavala v okviru SD OPN 1 in se ne nahajajo v opozorilnih območjih poplav oziroma so sprejemljive z vidika prostorskega načrtovanja. Poleg tega so predmet SD OPN 2 zasebne potrebe, ki jih je občina prejela po začetku SD OPN 1 in jih v ta postopek ni več mogla vključiti, ter potrebe, ki jih je še posebej z javnim pozivom zbirala in prejela v fazi izdelave Izhodišč. V kolikor bo Občina Razkrižje v nadaljevanju postopka ugotovila, da obstaja dodaten interes po vključitvi zasebnih potreb (pobud) v postopek SD OPN 2, lahko zaradi racionalnosti v postopek SD OPN 2 vključiti tudi zasebne potrebe, ki se jih zbere naknadno, pri čemer pa ne sme biti kršeno načelo ekonomičnosti (drugi odstavek 12. člena ZUreP-2). V primeru vključitve dodatnih zasebnih pobud se sprejme dopolnitev izhodišč iz 2. člena in dopolnitev tega sklepa.
(8) Območja načrtovanja za zasebne potrebe (pobude) iz (7) odstavka tega člena so navedena v Tabelah 1a, 1b, 1c, 1d in 2. Pobude, ki so predmet SD OPN 2, in so že bile predmet SD OPN 1 (ter se hkrati nahajajo izven opozorilnega območja poplav), so navedene v Tabelah 1a, 1b, 1c, 1d. Pobude, ki so bile na novo izražene in so predmet SD OPN 2, pa so navedene v Tabeli 2.
Tabela 1a: Pobude (»prenos« iz SD OPN 1)
OPN zaporedna številka spremembe OZN_SPR
Opis spre- membe
Spremembe se nanašajo na:
Tip spremembe glede na usmeritve za usmerjanje in razvoj poselitve
Besedilo
Grafične prikaze
A. razvoj naselij
B. razvoj v krajini
C. razpršena po- 
selitev
D. drugo
Veljavna oznaka EUP
Predlagana nova oznaka EUP
Veljavna podrob- 
nejša NRP
Predlagana nova podrobnejša NRP
Sprememba PIP
P 4
Razvojni prostor naselja
/
OP16
ŠA1
K2
SK
/
509/2, 509/3, 504/2, 505 k.o. Šafarsko
/
/
/
P 5
Razvojni prostor 
naselja
/
OP12
ŠA2
K2
SK
/
687/1, 687/3 k.o. Razkrižje
/
/
/
P 3 
Širitev obstoječega gostinskega obrata
OP2
RA1
K1
SK
454/3 
k.o. Razkrižje
 
Tabela 1b: Uskladitve (»prenos« iz SD OPN 1)
OPN zaporedna številka spremembe OZN_SPR
Opis spre- membe
Spremembe se nanašajo na:
Tip spremembe glede na usmeritve za usmerjanje in razvoj poselitve
Besedilo
Grafične prikaze
A. razvoj naselij
B. razvoj v krajini
C. razpršena po- 
selitev
D. drugo
Veljavna oznaka EUP
Predlagana nova oznaka EUP
Veljavna podrob- 
nejša NRP
Predlagana nova podrobnejša NRP
Sprememba PIP
U 11
Obstoječi objekt, uskladitev z dejanskim stanjem, napačna redukcija v postopku OPN, popravek napake
/
OP7
OP7
K1
A
/
/
/
687/1 k.o. Šafarsko
U 14 
Obstoječi objekt, uskladitev z dejanskim stanjem
/
OP3
ŠP1
K2
SK
/
/
/
684 k.o. Globoka
U 15 
Uskladitev z dejanskim stanjem
/
OP3
ŠP1
K2
SK
/
/
/
/
461/1 k.o. Globoka
U 16
Uskladitev z dejanskim stanjem 
/
OP3, OP5
VE9
K1, G
A
/
/
/
658/1, 656/2, 658/12 k.o. Veščica
U 17
Uskladitev z dejanskim stanjem
/
OP3
KO1
K2
SK
/
/
/
574, 573 k.o. 
Globoka
U 19
Uskladitev napačna redukcija v postopku OPN –popravek napake
/
OP7
OP7
K1
A
373/2 k.o. Gibina
 
Tabela 1c: Izvzemi (»prenos« iz SD OPN 1)
OPN zaporedna številka spremembe OZN_SPR
Opis spre- membe
Spremembe se nanašajo na:
Tip spremembe glede na usmeritve za usmerjanje in razvoj poselitve
Besedilo
Grafične prikaze
A. razvoj naselij
B. razvoj v krajini
C. 
razpršena po- 
selitev
D. drugo
Veljavna oznaka EUP
Predlagana nova oznaka EUP
Veljavna podrob- 
nejša NRP
Predlagana nova podrobnejša NRP
Sprememba PIP
i 6
 
Nepozidano stavbno zemljišče
/
VE1
VE1
SK
K2
/
Krčitev na parceli 144/2 in 694/3 k.o. Veščica
/
/
/
i 7
 
Nepozidano stavbno zemljišče
/
VE3
VE3
SK
K2
/
Krčitev na parceli 142/1 in 142/2 
k.o. Veščica
/
/
/
i 8
Nepozidano stavbno zemljišče 
/
ŠP2
OP3
SK
G
/
Krčitev na parcelah 419, 420, 421, 422, k.o. Globoka
/
/
/
i 12 
Nepozidano stavbno zemljišče, vloga za izvzem 
/
VE2
VE2
SK
K2
/
Sprememba PNRP na parcelah 209/8, 209/29 k.o. Veščica
/
/
 
Tabela 1d: Ostale spremembe (»prenos« iz SD OPN 1)
OPN zaporedna številka spremembe OZN_SPR
Opis spre- membe
Spremembe se nanašajo na:
Tip spremembe glede na usmeritve za usmerjanje in razvoj poselitve
Besedilo
Grafične prikaze
A. razvoj naselij
B. razvoj v krajini
C. 
razpršena poselitev
D. drugo
Veljavna oznaka EUP
Predlagana nova oznaka EUP
Veljavna podrob- 
nejša NRP
Predlagana nova podrobnejša NRP
Sprememba PIP
1
Sanacija območja 
Dopolnjen odlok z besedilom 
RA17 
RA17
ZD, SK
ZD, SK
DA
/
/
/
Sprememba meje EUP
 
Tabela 2: Nove pobude
OPN zaporedna številka spremembe OZN_SPR
Opis spre- membe
Spremembe se nanašajo na:
Tip spremembe glede na usmeritve za usmerjanje in razvoj poselitve
Besedilo
Grafične prikaze
A. razvoj naselij
B. razvoj v krajini
C. 
razpršena poselitev
D. drugo
Veljavna oznaka EUP
Predlagana nova oznaka EUP
Veljavna podrob- 
nejša NRP
Predlagana nova podrobnejša NRP
Sprememba PIP
P 3 
Sprememba PIP
RA1
/
SK
SK
/
/
/
/
451/3, k.o. Razkrižje
P 7
Gradnja prizidka
OP3
K2
A
566/3 
Globoka
P 8
Gradnja stanovanjske hiše
OP3
K2
SK
 
544/6 
Globoka
P 9
Gradnja dveh stanovanjskih hiš
OP3
K2
SK
513/4 513/3 
Globoka
P 10
Postavitev garaže
OP2
K1
A
225/41 
Veščica
P 11 
Gradnja objekta
OP3
K2
A
734/1 
Globoka
P 12
Gradnja stanovanjske hiše
OP16
K2
A
505 
504/2 
Šafarsko
P 14
Zavarovanje objektov pred drsenjem zemljine
OP7
K1
SK
423/2 
Gibina 
P 15
Gradnja objektov
OP3
K2
A
566/1 
Globoka
P 16
Šafarsko II
OP9 
Delno 
ŠA1
K2 
SK
464/5, 463/4, 
464/1, 463/1, 459/1, 458, 
453/5 
452/5 
453/4 
452/7 
Šafarsko
P 17
Šafarsko III
OP15 
Delno 
ŠA1
K2 
SK
488, 489 
Šafarsko
I 13
Izvzem iz stavbnih zemljišč
VE8
BT
K1
227/16 
227/17 
Veščica 
P 18 
Dovodni in odvodni kanal za delovanje mlina 
postavitev molzišča za ovce 
(20 arov)
OP9
G
SK
121/1 
Gibina
P 20 
Gradnja stanovanjske hiše
OP7
ŠA2
K1
SK
546 
Šafarsko
P 21
Gradnja stanovanjske hiše 
OP7
OP7
K1
A
371 
Gibina
P 22
Projekt Občina 
»PRI DVEH KOSAH« 
OP3
OP3
K2
BT (EUP: K2)
BT: 775, 776 BT 
EUP: 774, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 787/5 
Globoka
P 23
Dopolnilna dejavnost »GLAMPING«
OP3
ŠP1
K2
SK
Globoka 
745, 743/3, 743/1
P 24 
Gradnja 
OP3
OP3
G
A
Veščica 
666/6, 666/7, 666/8
P 25
Gradnja stanovanjske hiše
OP7
OP7
K1
A
Gibina 
370, 368/1
(9) Skupna površina vseh predlaganih sprememb namenske rabe iz kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča znaša 5,7 ha.
(10) Predmet SD OPN2 so lahko tudi posamezne korekcije odloka in grafičnega dela, ki se nanašajo predvsem na uskladitve zaradi sprememb zakonodaje, uredb ali drugih odlokov, dokumentov in podobno, ki vplivajo na vsebino OPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe občine) 
(1) Način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe občine iz (2) odstavka 3. člena je izdelava ustreznih strokovnih podlag skladno s 60. členom ZUreP-2, ki jih zagotovi Občina Razkrižje. Pri tem bo smiselno upoštevala določila veljavnega OPN ter že izdelane strokovne podlage s področja poselitve ter strokovne podlage, ki jih je za obrazložitve pobud pripravila v postopku SD OPN 1 (Strokovne podlage za naselja v Občini Razkrižje, Sapo d.o.o., 2016).
(2) Strokovne podlage se skladno z 61. členom ZUreP-2 pripravijo v obsegu, vsebini in obliki, ki bo ustrezala zahtevnosti določevanja mej ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij, poleg tega pa bo omogočala tudi usklajevanje razvojnih in varstvenih interesov ter zagotavljala transparentne strokovne rešitve.
(3) V kolikor se bo tekom izdelave strokovnih podlag pokazalo, da že izdelane strokovne podlage za območje vodilnega naselja (Razkrižje in Šafarsko) oziroma izdelane urbanistične zasnove ne zadostujejo, se jih ustrezno dopolni.
(4) S strokovnimi podlagami bo med drugim preverjeno, ali se lahko ureditvena območja naselij in območja za dolgoročni razvoj naselij določijo za vseh 6 predvidenih naselij. Med drugim se bo preverilo, ali vsa naselja iz OPN ustrezajo definiciji naselja po ZUreP-2, ki določa (3. člen), da je naselje »območje obstoječega naselja, ki obsega zemljišča, pozidana s stanovanjskimi in drugimi stavbami ter gradbeno-inženirskimi objekti in pripadajočimi površinami, potrebnimi za njihovo uporabo, ter javne površine. Naselje tvori skupina najmanj desetih stanovanjskih stavb. Naselja se med seboj razlikujejo po funkciji in vlogi v omrežju naselij ter velikosti, urbanistični ureditvi in arhitekturi«.
(5) Kot obvezna strokovna podlaga bo v postopku SD OPN 2 skladno z 62. členom ZUreP-2 izdelan elaborat ekonomike.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe nosilcev urejanja prostora) 
Strokovne rešitve za potrebe nosilcev urejanja prostora iz (5) odstavka 3. člena načeloma zagotovijo nosilci urejanja prostora sami, razen če ni z zakonom drugače določeno.
6. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev za zasebne potrebe) 
Strokovne rešitve, ki so posebne oziroma dodatne strokovne podlage in utemeljitve posega skladno z veljavnimi predpisi in zahtevami nosilcev urejanja prostora za zasebne potrebe iz (7) odstavka 3. člena zagotovijo investitorji (pobudniki) sami.
7. člen 
(vrsta postopka) 
SD OPN 2 se skladno s 123. členom ZUreP-2 pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje OPN.
8. člen 
(roki za pripravo SD OPN 2 in njegovih posameznih faz) 
Postopek SD OPN 2 skladno z ZUreP-2 teče po naslednjih fazah in v naslednjih rokih, določenih v Tabeli 3.
 
Tabela 3: Faze in roki postopka SD OPN 2
Faza
Rok
(1) Izdelava Izhodišč za pripravo SD OPN 2, sodelovanje z javnostjo 
maj–julij 2021
(2) Župan sprejem sklep o začetku priprave SD OPN 2, objava sklepa in Izhodišč v Uradnem listu Republike Slovenije in prostorskem informacijskem sistemu, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
avgust 2021
(3) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPN 2 na okolje 
NUP: 30 dni
(4) Pridobivanje odločbe MOP ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 
MOP: 21 dni po fazi (3)
(5) Pridobivanje konkretnih smernic NUP
NUP: 30 dni, hkrati s fazo (3)
(6) Izdelava osnutka SD OPN 2 
izbrani načrtovalec SD OPN 2
(7) Občina izvede sodelovanje z javnostjo 
tekom faze (6)
(8) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
izbrani izdelovalec OP
(9) Objava osnutka SD OPN 2 in OP v prostorskem informacijskem sistemu in pridobivanje mnenj NUP na osnutek SD OPN 2 in mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 2 na okolje (mnenje na OP)
NUP: 30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(10) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni po fazi (9)
(11) Dopolnitev osnutka SD OPN 2 in OP na podlagi mnenj iz faze (9)
izbrani načrtovalec SD OPN 2 in izdelovalec OP
(12) Objava osnutka SD OPN 2 in OP v prostorskem informacijskem sistemu in javna razgrnitev ter javna obravnava
trajanje javne razgrnitve minimalno 30 dni
(13) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti
Občina: 45 dni po končani javni razgrnitvi
(14) Izdelava predloga SD OPN 2 na podlagi stališč iz faze (13)
izbrani načrtovalec SD OPN 2
(15) Objava predloga SD OPN 2 in OP v prostorskem informacijskem sistemu in pridobivanje mnenj NUP na predlog SD OPN 2 in mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe na SD OPN 2 okolje (mnenje na OP), če ga niso podali v fazi (9)
NUP: 30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(16) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (15)) 
MOP, NUP
(17) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe SD OPN 2 na okolju sprejemljivi 
MOP
(18) Izdelava usklajenega predloga SD OPN 2, posredovanje na MOP, da ga potrdi s sklepom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (15) in ugotovitvi MOP iz faze (17), da so vplivi izvedbe predloga SD OPN 2 na okolje sprejemljivi)
izbrani načrtovalec SD OPN 2 
MOP: 30 dni
(19) Objava potrjenega predloga SD OPN 2 v prostorskem informacijskem sistemu
MOP
(20) Sprejem SD OPN 2 na OS, posredovanje SD OPN 2 na MOP, da ga javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu kot veljaven SD OPN 2, objava v Uradnem listu Republike Slovenije
občina, MOP
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, razen zakonsko določenih, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
9. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, lahko pa tudi za podajo konkretnih smernic, če tako določa narava prostorske ureditve, so:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
in Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
ter Zavod za ribištvo Slovenije. Sp. Gameljne 61a, 1211 Šmartno
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
in DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
8. Za področje trajne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
11. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
12. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
13. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
14. Za področje okolja: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okolje in podnebne razmere, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
in Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
15. Za področje zdravstva: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
16. Za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
17. Za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
18. Za področje turizma: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
19. Za področje notranjih zadev: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
20. Za področje zunanjih zadev: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
21. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
22. Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer
23. Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer
24. Telekom Slovenije d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
25. ELES, Elektro – Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
26. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
27. TELAMACH d.o.o., Brnčičeva ul. 49a, 1231 Ljubljana - Črnuče
28. Občina Razkrižje.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in mnenj.
10. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Sodelovanje zainteresirane javnosti in posvet z nosilci urejanja prostora pri oblikovanju izhodišč iz 2. člena tega sklepa (faza (1) iz 8. člena tega sklepa), ki je predpisano v 108. členu ZUreP-2, sta bila zagotovljena z objavami obvestil o možnosti sodelovanja pri pripravi Izhodišč na spletni strani Občine Razkrižje (www.razkrizje.si), oglasni deski občine in na internem kanalu CATV. Zainteresirana javnost je zaradi epidemiološke situacije sodelovala v postopku s pomočjo elektronskih sredstev (elektronski naslov občine: obcinarazkrizje@siol.net). Povabilo za sodelovanje zainteresirane javnosti je bilo javno objavljeno dne 31. 5. 2021. Nosilci so bili k sodelovanju pri pripravi Izhodišč pozvani pisno po pošti dne 31. 5. 2021. Gradivo je bilo javno objavljeno v času od 31. 5. 2021 do 10. 6. 2021. Z dnem 10. 6. 2021 se je izrekel rok za podajo pripomb.
(2) Posvet z drugimi udeleženci prostora pri oblikovanju izhodišč iz 2. člena tega sklepa (faza (1) iz 8. člena tega sklepa), ki je predpisan v 108. členu ZUreP-2, je bil izveden v neformalnih oblikah na različne načine. Opravljeni so bili pogovori z zainteresiranim gostincem za širitev dejavnosti v mesecu avgustu 2020, s strokovno javnostjo (urbanistka, projektantka, občinska uprava in župan) oktobra 2020, prav tako je bilo opravljenih več pogovorov z nosilci urejanja prostora, predvsem z Direkcijo za vode – poplavna območja.
(3) Javnost se seznani s tem sklepom z njegovo objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Razkrižje (www.razkrizje.si) in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(4) Javnost se seznani s potrjenimi Izhodišči iz 2. člena tega sklepa z njihovo objavo na spletni strani Občine Razkrižje (www.razkrizje.si) in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(5) Javnost se z namenom soočenja in usklajevanja različnih interesov v prostoru, z namenom posvetovanja ali z namenom splošne seznanitve z okvirnim predmetom načrtovanja in drugo vsebino seznani z osnutkom OPN (faza (7) iz 8. člena tega sklepa), kot je predpisano v 111. členu ZUreP-2. V ta namen se izvede javni posvet, delavnice ali drug način sodelovanja z javnostjo. Za usklajevanje interesov se lahko skliče tudi posvet z nosilci urejanja prostora.
(6) Javnost se z namenom dajanja predlogov in pripomb seznani z osnutkom SD OPN 2 tekom javne razgrnitve in njegove javne obravnave (faza (12) iz 8. člena tega sklepa), kot je predpisano v 112. členu ZUreP-2. V ta namen se osnutek SD OPN 2 (in morebitno okoljsko poročilo) objavi v prostorskem informacijskem sistemu oziroma v kolikor ta še ni vzpostavljen, na spletni strani Občine Razkrižje, www.razkrizje.si.
(7) Občina Razkrižje lahko z namenom vključevanja javnosti v SD OPN 2 organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji spletni strani, oglasni deski ali podobno.
11. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Občina Razkrižje v postopku SD OPN 2 zagotovi:
– posebne strokovne podlage za potrebe občine, kot je opisano v 4. členu,
– elaborat ekonomike kot obvezno strokovno podlago,
– druge strokovne podlage, ki so določene z zakonom in je v zakonu opredeljeno, da jih je dolžna zagotoviti občina,
– preveritev skladnosti zasebnih potreb v skladu s Priročnikom za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč (Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, september 2017).
(2) Pri pripravi SD OPN 2 se upošteva(-jo):
– OPN in vse strokovne podlage, ki so priloga OPN, med njimi tudi že izdelane strokovne podlage za področje poselitve iz (1) odstavka 4. člena,
– določila ZUreP-2 in podzakonskih aktov ter druge relevantne zakonodaje,
– izhodišča hierarhično višjih prostorskih aktov, tj. izhodišča Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2),
– Poročilo o prostorskem razvoju (MOP, Direktorat za prostor, graditve in stanovanja, 2016),
– podatki iz sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja (SSSPR), ki jih v Prostorskem informacijskem sistemu (http://www.pis.gov.si/) vodi Ministrstvo za okolje in prostor,
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatki iz prikaza stanja prostora (priloga OPN), ki se z SD OPN 2 ažurirajo in pripravijo kot nov prikaz stanja prostora,
– strokovno literaturo,
– prostorski podatki in evidence, ki jih zagotovi Občina Razkrižje, kot npr. topografske podatke, podatke katastra stavb, gospodarske javne infrastrukture in podobno.
(3) Strokovne podlage za potrebe nosilcev urejanja prostora in za zasebne potrebe skladno s 5. oziroma 6. členom tega sklepa zagotovijo nosilci urejanja prostora oziroma investitorji (pobudniki) sami, razen če ni z zakonom drugače določeno.
(4) Sredstva v zvezi s financiranjem postopka SD OPN 2 ter financiranjem izdelave prostorskega akta in okoljskega poročila, v kolikor bo potrebno, zagotovi Občina Razkrižje.
12. člen 
(določitev objave in začetek veljavnosti) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. člena tega sklepa objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Občine Razkrižje, www.razkrizje.si.
Št. 3500-0001/2021-110
Razkrižje, dne 30. avgusta 2021
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost