Uradni list

Številka 149
Uradni list RS, št. 149/2021 z dne 16. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 149/2021 z dne 16. 9. 2021

Kazalo

2878. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, stran 8365.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter 40. in 50. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje 
1. člen
V Uredbi o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (Uradni list RS, št. 50/16 in 76/17) se v 1. členu v drugi alineji besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 865/2013 z dne 9. septembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2009 glede upravnih ureditev s tretjimi državami v zvezi s potrdili o ulovu za proizvode morskega ribištva (UL L št. 241 z dne 10. 9. 2013, str. 1)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/423 z dne 19. marca 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2009 glede upravnih ureditev s tretjimi državami v zvezi s potrdili o ulovu za morske ribiške proizvode (UL L št. 84 z dne 20. 3. 2020, str. 15)«.
2. člen 
V 2. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pristojni organ za preverjanje in potrjevanje izjave o izvozu predelanih ribiških proizvodov v tretje države, če tretja država takšno izjavo zahteva, je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-43/2021
Ljubljana, dne 16. septembra 2021
EVA 2021-2330-0089
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost