Uradni list

Številka 148
Uradni list RS, št. 148/2021 z dne 15. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 148/2021 z dne 15. 9. 2021

Kazalo

2876. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, stran 8357.

  
Na podlagi petega odstavka 16. člena, šestega odstavka 17. člena, petega odstavka 20. člena, četrtega odstavka 35. člena, četrtega odstavka 42. člena in četrtega odstavka 45. člena ter za izvrševanje 26. in 27. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18) in prvega odstavka 12. člena Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 9/17) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih 
1. člen 
V Pravilniku o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18) se za 1. členom doda nov, 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
(uporaba) 
(1) Določbe 1. in 8. poglavja tega pravilnika se uporabljajo tudi, kadar se sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač sklicuje na svoj status, pa ne gre za podajanje izvida, mnenja, cenitve, tolmačenja ali prevoda na zahtevo sodišča ali drugega državnega organa.
(2) Določbe 8. poglavja tega pravilnika se uporabljajo tudi, kadar drug državni organ obračunava plačilo za delo in povrnitev stroškov.
(3) Določbe 6. poglavja tega pravilnika se ne uporabljajo, če se po določbah zakona, ki ureja status sodnih izvedencev in sodnih cenilcev, glede nadzora nad njihovim delom uporabljajo društvena pravila.«.
2. člen 
V 4. členu se v drugem odstavku v drugi alineji za besedo »ima« doda beseda »najmanj«.
3. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vsaj enega člana iz vrst sodnih izvedencev, sodnih cenilcev oziroma sodnih tolmačev s strokovnega področja in podpodročja oziroma jezika, za katerega želi biti kandidat imenovan, če take osebe ni ali so bili vsi sodni izvedenci, sodni cenilci oziroma sodni tolmači s tega področja in podpodročja oziroma jezika izločeni oziroma v komisiji ne želijo sodelovati, pa se lahko imenuje drug strokovnjak s tega področja, ki ni sodni izvedenec, sodni cenilec oziroma sodni tolmač, in«.
4. člen 
V 12. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Nalogo za pisni preizkus pripravijo člani komisije, določeni v drugi alineji prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, in jo pošljejo Centru za izobraževanje v pravosodju najmanj deset dni pred pisnim delom preizkusa.«.
Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo tretji do sedmi odstavek.
5. člen 
V 37. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za študij spisa pripada sodnemu izvedencu ali sodnemu cenilcu:
– pri obsegu do vključno 50 strani 51 eurov,
– pri obsegu od 51 do vključno 200 strani 102 eura,
– pri obsegu od 201 do vključno 500 strani 153 eurov,
– pri obsegu od 501 do vključno 1000 strani 255 eurov,
– pri obsegu od 1001 do vključno 2000 strani 510 eurov.«.
V drugem odstavku se za besedo »nadaljnjih« doda beseda »začetih«.
V tretjem odstavku se besedilo na začetku stavka »Pri študiju spisa se upoštevajo« nadomesti z besedilom »Obseg študija spisa po prvem odstavku tega člena zajema«.
6. člen 
V 38. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za zbiranje in proučevanje dodatne dokumentacije pripada sodnemu izvedencu ali sodnemu cenilcu:
– za manj obsežno (do vključno 100 strani) 51 eurov,
– za obsežno (od 101 do vključno 200 strani) 102 eura,
– za zelo obsežno (od 201 do vključno 300 strani) 153 eurov,
– za izjemno obsežno (od 301 do vključno 600 strani) 255 eurov.«.
V drugem odstavku se za besedo »nadaljnjih« doda beseda »začetih«.
7. člen 
V 39. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Za preglede ali oglede pripada sodnemu izvedencu ali sodnemu cenilcu za vsako začeto uro 51 eurov, vendar skupno največ 408 eurov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pripada sodnemu izvedencu ali sodnemu cenilcu pri pregledu ali ogledu, ki traja več kot osem ur, poleg zneska iz prejšnjega odstavka dodatnih 51 eurov za vsake nadaljnje začete pol ure.«.
8. člen 
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen 
(pisni izvid in mnenje ali cenitev) 
(1) Za pisno izdelavo izvida in mnenja ali cenitve pripada sodnemu izvedencu ali sodnemu cenilcu 350 eurov. Če je izdelava pisnega izvida in mnenja ali cenitve zelo zahtevna, pripada sodnemu izvedencu ali sodnemu cenilcu 525 eurov, če je izjemno zahtevna, pa mu pripada 582 eurov.
(2) Za pisno izdelavo dopolnilnega izvida in mnenja ali cenitve na podlagi dodatnih vprašanj za pridobitev odgovorov, ki jih sodišče v predmetnem postopku še ni terjalo, pripada sodnemu izvedencu ali sodnemu cenilcu 153 eurov. Če je pisna dopolnitev izvida in mnenja ali cenitve zelo zahtevna, pripada sodnemu izvedencu ali sodnemu cenilcu 230 eurov, če je izjemno zahtevna pa 255 eurov.«.
9. člen 
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za priprave na ustno podajanje izvida in mnenja ali cenitve pripada sodnemu izvedencu ali sodnemu cenilcu 153 eurov. Če so priprave na ustno podajanje izvida in mnenja ali cenitve zelo zahtevne, pripada sodnemu izvedencu ali sodnemu cenilcu 230 eurov, če so izjemno zahtevne, pa mu pripada 255 eurov.«.
V drugem odstavku se za besedo »cenitve« doda besedilo »in sodelovanje na naroku«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za čakanje na narok pripada sodnemu izvedencu ali sodnemu cenilcu za vsake začete pol ure čakanja 11 eurov. Če traja čakanje skupaj z narokom do pol ure, mu pripada samo plačilo v skladu s prejšnjim odstavkom.«.
V petem odstavku se besedilo »50 odstotkov plačila za opravljeno delo po tem vrednotenju« nadomesti z besedilom »plačilo za priprave po prvem odstavku tega člena, nadomestilo za čakanje na narok po tretjem odstavku tega člena in nadomestilo za čas potovanja na sodišče in nazaj po prejšnjem odstavku«.
V šestem odstavku se za besedilom »v sodnem« doda besedilo »ali upravnem«, na koncu stavka za besedo »člena« pa se doda besedilo »ter nadomestila za čas potovanja iz prejšnjega odstavka«.
10. člen 
V besedilu 42. člena, ki se označi kot prvi odstavek, se za besedo »zahtevnost« doda beseda »izdelave«.
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kadar sodni izvedenec ali sodni cenilec izvida in mnenja ali cenitve ne poda na zahtevo sodišča ali drugega državnega organa, opredeli zahtevnost njune izdelave po merilih iz prejšnjega odstavka sam.«.
11. člen 
V 43. členu se v prvem odstavku v 1. točki znesek »28 eurov« nadomesti z zneskom »35 eurov«.
12. člen 
V 45. členu se za tretjim odstavkom dodata nova, četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Za namen študija spisa lahko sodišče tolmaču na njegovo prošnjo omogoči vpogled v spis, če presodi, da za to ni zadržkov.
(5) Kadar sodni tolmač ne tolmači na zahtevo sodišča ali drugega državnega organa, sam opredeli zahtevnost tolmačenja po merilih iz tretjega odstavka tega člena.«.
13. člen 
V 46. členu se v prvem odstavku znesek »39 eurov« nadomesti z zneskom »45 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »za udeležbo na naroku ali na drugem uradnem dejanju« nadomesti z besedilom »v skladu s prejšnjim odstavkom«.
V četrtem odstavku se za besedilom »v sodnem« doda besedilo »ali upravnem«.
14. člen 
V 47. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za izdelavo pisnih izvidov, mnenj, cenitev prevodov in tolmačenj v dela prostih dneh (sobote, nedelje in prazniki) in v nočnem času ob delavnikih (od 22. do 6. ure) ter v drugih nujnih primerih, ki jih vnaprej ni bilo mogoče predvideti in jih sodišče izrecno označi z oznako »nujno«, se plačilo za opravljeno delo sodnemu izvedencu, sodnemu cenilcu ali sodnemu tolmaču poveča za 100 odstotkov.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek, ki postaneta tretji in četrti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Če je podanih več podlag za odmero povečanja plačila za opravljeno delo po prvem in drugem odstavku tega člena, se sme povečanje odmeriti le enkrat po prvem ali enkrat po drugem odstavku tega člena.
(4) Če narava zadeve zahteva, da isti sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač izdela več zaporednih izvidov in mnenj ali cenitev oziroma prevodov, katerih vsebina je v pretežnem delu enaka, se mu plačilo za opravljeno delo odmeri največ do 50 odstotkov posameznih zneskov, kot so določeni s tem pravilnikom.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova, peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Če narava zadeve zahteva, da isti sodni izvedenec ali sodni cenilec izdela izvid in mnenje ali cenitev, v katero je združenih več medsebojno ločenih delov, ki so vsak zase zaključena celota, se mu plačilo za opravljeno delo odmeri kot vsota zneskov plačila za delo za vsakega od posameznih delov.
(6) V izjemnih primerih, če narava zadeve zaradi zahtevnosti ali obsežnosti ne omogoča pravičnega plačila za delo sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača po tem pravilniku, lahko sodišče soglaša s predlogom sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača, da se mu plačilo za delo odmeri po urni postavki in predvideni porabi časa. Za ta namen mora sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač pred začetkom svojega dela sodišču predložiti predračun. V tem primeru končni izplačani znesek za delo sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača ne sme preseči višine zneska po predračunu, povečanega za pet odstotkov. Če se sodišče ali stranke postopka z višino plačila po predloženem predračunu ne strinjajo, sodnemu izvedencu, sodnemu cenilcu ali sodnemu tolmaču ni treba sprejeti naloge, sodišče pa lahko za ta namen imenuje drugega sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača.«.
15. člen 
Za 47. členom se doda nov, 47.a člen, ki se glasi:
»47.a člen 
(plačilo za delo v okviru deficitarnega področja, podpodročja ali jezika) 
(1) Za opravljeno delo na področju, podpodročju ali v jeziku, za katerega sodnih izvedencev, sodnih cenilcev ali sodnih tolmačev primanjkuje,zaradi česar prihaja do večjih zaostankov pri izdelavi pisnih izvidov, mnenj, cenitev ali prevodov (v nadaljnjem besedilu: deficitarno področje), se plačilo sodnemu izvedencu, sodnemu cenilcu ali sodnemu tolmaču poveča za 50 odstotkov.
(2) Da gre za deficitarno področje, ugotovi minister, pristojen za pravosodje, s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
16. člen 
V 48. členu se v drugem odstavku na koncu stavka za besedo »cenitve« črta pika in doda besedilo »po 40. členu tega pravilnika. Članom, ki so sodelovali pri pripravi mnenja, se plačilo za opravljeno delo povrne sorazmerno z vloženim delom. Kolikšen delež je prispeval posamezni član, mora biti navedeno v priloženem stroškovniku. Če se člani ne morejo sporazumeti o svojem deležu, se vsem dodeli enak znesek plačila. Plačilo za študij spisa po 37. in 38. členu tega pravilnika in plačilo za pregled in ogled po 39. členu tega pravilnika pa pripadata vsakemu od članov stalnega ali začasnega strokovnega telesa v polni višini, če je kot član sodeloval pri pripravi mnenja iz prejšnjega odstavka ali prisostvoval potrebnemu pregledu ali ogledu.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V izjemnih primerih, če narava zadeve zaradi zahtevnosti ali obsežnosti ne omogoča pravičnega plačila za delo sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača po prejšnjem odstavku, se lahko ob smiselni uporabi določbe šestega odstavka 47. člena tega pravilnika med ministrstvom, pristojnim za pravosodje, in člani stalnega ali začasnega strokovnega telesa, ki so sodelovali pri pripravi mnenja ali stališča iz prvega odstavka tega člena, sklene dogovor o višini pravičnega plačila.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
17. člen 
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen 
(povrnitev stroškov) 
(1) Sodni izvedenec, sodni cenilec in sodni tolmač imajo pravico do povrnitve stroškov v skladu s predpisi, ki urejajo povrnitev stroškov v sodnem ali upravnem postopku. Določbe o povrnitvi stroškov, ki se nanašajo na sodne izvedence in sodne tolmače, se smiselno uporabljajo tudi za sodne cenilce.
(2) Materialni stroški za analize, meritve, preiskave in druga opravila, potrebna za izdelavo izvida in mnenja oziroma cenitve, se obračunajo po veljavni ceni poslovnih subjektov, ki te storitve opravljajo, če to ni mogoče, pa v višini, kot se običajno plačuje za take stroške. Na način iz prejšnjega stavka se obračunajo tudi stroški za tiskanje in razmnoževanje pisnih izvidov, mnenj, cenitev in prevodov.
(3) Sodni izvedenec oziroma sodni cenilec mora za obračun storitev iz prejšnjega odstavka predložiti račun za opravljene storitve. Če je sodni izvedenec oziroma sodni cenilec storitev iz prejšnjega odstavka opravil z lastnimi sredstvi, mora predložiti vsaj eno ponudbo poslovnega subjekta, ki te storitve opravlja in ni povezan s sodnim izvedencem oziroma sodnim cenilcem, oziroma predložiti druga dokazila, iz katerih je razvidno ustrezno obračunavanje tovrstnih storitev.
(4) Če sodni izvedenec oziroma sodni cenilec storitve iz drugega odstavka tega člena ni opravil sam, se mu na podlagi predloženega računa povrne strošek že plačane storitve v neto znesku ali pa se opravljena storitev na podlagi predloženega računa plača neposredno izvajalcu storitve.
(5) Ne glede na predpise, ki urejajo povrnitev stroškov v sodnem ali upravnem postopku, se preostali materialni stroški ovrednotijo v višini dveh odstotkov od višine odmerjenega plačila za delo.
(6) Če je sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač pri svojem delu uporabil naprave ali material svojega delodajalca, gre pravica do povrnitve stroškov iz tega člena delodajalcu.
(7) Ne glede na predpise, ki urejajo povrnitev stroškov v sodnem ali upravnem postopku, se sodnemu izvedencu, sodnemu cenilcu in sodnemu tolmaču stroški kilometrine povrnejo v višini, ki za vsak prevoženi kilometer znaša 30 odstotkov cene enega litra neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov se ugotovi v skladu z metodologijo, ki se uporablja za zaposlene v državnih organih.
(8) Razdalje, za katere se povrnejo stroški za prevožene kilometre, se določijo na podlagi daljinomera »Google Zemljevidi«.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
V zadevah, v katerih je sodišče imenovalo sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača pred uveljavitvijo tega pravilnika, se za odmero plačila in povrnitev stroškov sodnemu izvedencu, sodnemu cenilcu ali sodnemu tolmaču uporabljajo določbe Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18).
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-334/2021
Ljubljana, dne 8. septembra 2021
EVA 2021-2030-0033
Marjan Dikaučič 
minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost