Uradni list

Številka 143
Uradni list RS, št. 143/2021 z dne 7. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 143/2021 z dne 7. 9. 2021

Kazalo

2848. Odlok o dodelitvi enkratne denarne nagrade zlatim maturantom in diplomantom Občine Osilnica, stran 8270.

  
Na podlagi osemnajste alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr., 75/17 – spremembe in dopolnitve in 52/18 – dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na 15. redni seji dne 23. 7. 2021 sprejel
O D L O K 
o dodelitvi enkratne denarne nagrade zlatim maturantom in diplomantom Občine Osilnica 
1. člen 
(1) Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne nagrade zlatim maturantom splošne in poklicne mature in diplomantom na območju Občine Osilnica, določa upravičence, pogoje za pridobitev in postopek uveljavljanja, višino ter način dodelitve enkratne denarne nagrade.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
Enkratna denarna nagrada je namenjena v spodbudo in pomoč zlatim maturantom in diplomantom na območju Občine Osilnica.
3. člen 
Upravičenec do enkratne denarne nagrade je zlati maturant splošne ali poklicne mature ali diplomant s povprečno študijsko oceno najmanj 9.0, ki je državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Občini Osilnica in ki dejansko prebiva na območju Občine Osilnica.
4. člen 
(1) Pravico do enkratne denarne nagrade uveljavlja upravičenec na podlagi pisne vloge na obrazcu, ki ga prejme pri občinski upravi Občine Osilnica ali na spletni strani Občine Osilnica. Vlogi je potrebno priložiti kopijo spričevala oziroma potrdila, iz katerega izhaja, da je upravičenec zlati maturant oziroma kopijo potrdila o diplomiranju in o povprečni študijski oceni diplomanta, potrdilo o stalnem prebivališču ter kopijo TRR, na katerega želi upravičenec prejeti enkratno denarno nagrado.
(2) Izpolnjen obrazec se skupaj s prilogami iz prvega odstavka tega člena pošlje po pošti ali odda na Občini Osilnica najkasneje do 15. novembra za tekoče leto.
(3) Po poteku roka iz drugega odstavka tega člena se vloga s sklepom zavrže kot prepozna.
5. člen 
O pravici do enkratne denarne nagrade odloči občinska uprava z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
6. člen 
(1) Enkratna denarna nagrada po tem pravilniku znaša:
– 150,00 EUR neto – zlati maturant;
– 200,00 EUR neto – diploma;
– 250,00 EUR neto – magisterij;
– 300,00 EUR neto – doktorat.
Uporabljeni izrazi se nanašajo tako na ženski, kot na moški spol.
(2) Občina Osilnica nakaže znesek enkratne denarne nagrade iz prejšnjega odstavka tega člena na TRR upravičenca v roku tridesetih dni od dokončnosti odločbe.
7. člen 
Sredstva za dodelitev enkratne denarne nagrade v bruto zneskih se zagotovijo iz proračuna občine za tekoče proračunsko leto.
8. člen 
Upravičenci do enkratnih denarnih nagrad se slovesno razglasijo ob naslednjem občinskem prazniku Občine Osilnica, kjer prejmejo priznanje župana Občine Osilnica ali na drugem primernem dogodku.
9. člen 
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratno denarno nagrado na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva dodelitve dalje.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2021/1
Osilnica, dne 23. julija 2021
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti