Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2021 z dne 4. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2021 z dne 4. 9. 2021

Kazalo

2834. Odlok o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin, stran 8262.

  
Na podlagi osmega odstavka 112. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) v zvezi s 14. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta odlok določa podrobnejši postopek in podrobnejše pogoje za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin, ki so v celoti oziroma pretežno namenjene kmetijski dejavnosti.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. kmetijska dejavnost je primarna kmetijska proizvodnja, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
2. mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) so podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU;
3. podjetje v težavah je podjetje, kot je opredeljeno v 15. točki pod (35) Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenih z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in o začasnih prilagoditvah zaradi upoštevanja učinka pandemije COVID-19 (UL C št. 424 z dne 8. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Smernice);
4. rastlinjak je objekt, ki je sestavljen ali kot celota dan na trg za rastlinsko pridelavo in izpolnjuje pogoje za stavbo za rastlinsko pridelavo v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov;
5. reinjekcijska vrtina je reinjekcijski sistem, ki obsega vrtino za vračanje in postrojenje, s katerim se podzemna termalna ali termomineralna voda po uporabi za ogrevanje rastlinjakov, vrača v isti vodonosnik iz katerega se odvzema;
6. skupna priznana vrednost naložbe v reinjekcijsko vrtino je celotna vrednost naložbe brez neupravičenih stroškov in davka na dodano vrednost, ki jo vlagatelj navede v vlogi na javni razpis;
7. sredstvo elektronske identifikacije je sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo in storitev zaupanja;
8. standard Evropske unije je standard, kot je opredeljen v 30. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
9. veliko podjetje je podjetje, ki ne izpolnjuje meril iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU.
3. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva iz zakona, ki ureja kmetijstvo, ki na svojem kmetijskem gospodarstvu izvede naložbo v reinjekcijsko vrtino in izpolnjuje pogoje, določene v tem odloku.
(2) Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje po tem odloku in mu je izdana odločba o pravici do sredstev.
(3) Če je upravičenec iz prejšnjega odstavka mladi kmet, ki izpolnjuje pogoje iz 34. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU (v nadaljnjem besedilu: mladi kmet), se za namen tega odloka šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki je prvič vpisana v register kmetijskih gospodarstev v obdobju pet let pred vložitvijo vloge na javni razpis kot nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, in je ob vložitvi te vloge:
– stara od 18 let do vključno 40 let in
– ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kot sta opredeljena v predpisu, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020.
(4) Če je fizična oseba iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik, se pogoji iz prejšnjega odstavka nanašajo na samostojnega podjetnika posameznika.
(5) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena se za mladega kmeta šteje tudi pravna oseba, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva in izključni lastnik vseh nepremičnin, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo, pri čemer nadzor nad to pravno osebo v skladu z drugim odstavkom 2. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5), izvaja fizična oseba iz tretjega odstavka tega člena, ki izpolnjuje pogoje iz prve in druge alineje tretjega odstavka tega člena.
(6) Šteje se, da je pogoj glede nadzora nad pravno osebo iz prejšnjega odstavka izpolnjen, če je fizična oseba iz tretjega odstavka tega člena v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis prvič postala član poslovodstva in ima v tem obdobju vsaj 50 % glasovalnih pravic v tej pravni osebi, kar mora biti razvidno iz statuta te pravne osebe ali družbene pogodbe oziroma drugega ustanovitvenega akta.
4. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis za dodelitev finančnega nadomestila za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin (v nadaljnjem besedilu: vloga na javni razpis), so:
1. vpisan mora biti v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec kmetijskega gospodarstva;
2. v letu, ki je določeno v javnem razpisu, mora vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;
3. ni podjetje v težavah ali 31. decembra 2019 ni bil podjetje v težavah, vendar je to postal v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. junija 2021;
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v katerem je pomoč, ki jo je odobrila država članica Evropske unije, razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
5. ni v postopkih zaradi insolventnosti ali postopkih prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja;
6. nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
7. redno izplačuje plače in socialne prispevke, kar se izkazuje s predložitvijo vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja davčnemu organu za zadnjih pet let do dneva vložitve vloge na javni razpis;
8. ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
9. ima koncesijo za rabo vode v skladu z 2. točko prvega odstavka 136. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) ali je vložil pobudo iz prvega odstavka 112. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) najpozneje do 24. aprila 2021;
10. uporablja termalno ali termomineralno vodo v rastlinjakih za ogrevanje;
11. ima dovoljenje za raziskovanje ali koncesijo za izkoriščanje geotermičnega energetskega vira v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo;
12. ima na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba v reinjekcijsko vrtino, lastninsko, solastninsko ali stavbno pravico ali služnost;
13. ima dovoljenje za raziskovanje podzemnih voda;
14. je MSP ali veliko podjetje.
(2) Vlagatelj mora v vlogi na javni razpis izkazati zaprtost finančne konstrukcije, ki omogoča izvedbo naložbe v reinjekcijsko vrtino. Šteje se, da je finančna konstrukcija zaprta, če vlagatelj vlogi na javni razpis priloži izjavo banke ali druge finančne institucije, ki lahko opravlja finančne storitve na območju Republike Slovenije, iz katere je razvidno, da ima zagotovljena lastna sredstva v višini razlike med stroški naložbe v reinjekcijsko vrtino in pričakovanim finančnim nadomestilom.
(3) Vlagatelj, ki je veliko podjetje, mora v vlogi na javni razpis opisati stanje brez finančnega nadomestila v skladu s točko (72) Smernic in vlogi na javni razpis priložiti dokumentacijo, s katero dokazuje opisano stanje.
(4) Proizvedena energija iz termalne ali termomineralne vode ne sme biti namenjena prodaji. Šteje se, da proizvedena energija ni namenjena prodaji, če skupna količina proizvedene energije iz obnovljivih virov v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis ne presega porabe energije na kmetijskem gospodarstvu v tem letu. Pri povečanju proizvodnih zmogljivosti skupna količina proizvedene energije iz obnovljivih virov ne sme presegati načrtovane porabe energije na kmetijskem gospodarstvu.
(5) Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega člena se lahko podrobneje opišejo v javnem razpisu.
5. člen 
(upravičeni in neupravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški za dodelitev finančnega nadomestila za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin (v nadaljnjem besedilu: upravičeni stroški) so stroški pripravljalnih del, površinskega sistema nad vrtino, vrtanja, testiranja in spremljanja stanja (monitoringa) vrtine, potrebne cevne opreme, potrebne električne in druge infrastrukture oziroma opreme, potrebne za izvedbo projekta iz tega odloka.
(2) Upravičeni stroški so tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, med katere spadajo plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve dokumentacije za rudarska dela, projektne ali tehnične dokumentacije, plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, stroški geodetskih, geoloških in rudarskih del in stroški nadzora ter lahko znašajo največ 10 % upravičenih stroškov iz prejšnjega odstavka.
(3) Za upravičene stroške se štejejo stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do finančnega nadomestila.
(4) Za določitev višine upravičenih stroškov vlagatelj vlogi na javni razpis priloži tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Pri določitvi višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, da je na trgu samo en ponudnik, vlogi na javni razpis priloži ponudbo tega ponudnika in ustrezno utemeljitev.
(6) Neupravičeni stroški za dodelitev finančnega nadomestila za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin (v nadaljnjem besedilu: neupravičeni stroški) so:
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
– davek na dodano vrednost in
– obratna sredstva.
(7) Upravičeni in neupravičeni stroški iz tega člena se lahko podrobneje opišejo v javnem razpisu.
6. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
(1) Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag najmanj 20 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev. Če za posamezno merilo vlagatelj v vlogi na javni razpis ne priloži vseh podatkov, prilog in dokazil, ki so zahtevana, oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točkami.
(2) Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so naslednja:
– oddan odziv na javni poziv ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za preveritev interesa, ki je bil objavljen 28. julija 2020 na osrednjem spletnem mestu državne uprave;
– odstotek zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov;
– površina rastlinjakov vlagatelja, namenjena za pridelavo hrane za ljudi, ki uporablja termalno ali termomineralno vodo;
– vključenost vlagatelja v sheme kakovosti v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(3) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis se opredelijo v javnem razpisu.
7. člen 
(finančne določbe) 
(1) Stopnja intenzivnosti pomoči v skladu z oddelkom 1.1.1.1. II. dela Smernic znaša 50 % upravičenih stroškov in se poveča za 20 odstotnih točk v vsakem od naslednjih primerov:
– za mlade kmete;
– za naložbe na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami v skladu z 32. členom Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1017 dne 15. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 224 z dne 24. 6. 2021, str. 1);
– za dodatne stroške, ki so potrebni za preseganje veljavnih standardov Evropske unije glede naravnega okolja in ki ne povzročijo povečanja proizvodnje zmogljivosti.
(2) Stopnje intenzivnosti pomoči iz prejšnjega odstavka se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 90 % upravičenih stroškov.
(3) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki nepovratnih finančnih sredstev v skladu z določbami 3. poglavja I. dela Smernic in določbami oddelka 1.1.1.1. II. dela Smernic.
II. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV 
8. člen 
(javni razpis) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli z zaprtim javnim razpisom.
(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok, do katerega se vlagajo vloge na javni razpis, se določi v javnem razpisu. Vlaganje vlog na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku 21 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Ministrstvo na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavi razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa.
9. člen 
(vloga na javni razpis) 
(1) Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
(2) Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom, v roku, ki je določen v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.
(3) Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstavka agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu https://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos vloge na javni razpis, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis iz prejšnjega odstavka v informacijski sistem agencije.
10. člen 
(obravnava vloge) 
(1) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, agencija vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge v roku, določenem v pozivu. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(2) Vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, agencija pozove, da jo pojasni v roku, določenem v pozivu. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(3) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje iz 4. člena tega odloka, se oceni na podlagi meril, določenih s tem odlokom in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh vlog v celoti, se vloge odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog, kot je določeno v javnem razpisu.
(4) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, se v primeru, ko razpisana sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.
11. člen 
(združevanje pomoči) 
(1) Finančno nadomestilo se ne odobri oziroma izplača vlagatelju, če je za iste upravičene stroške, kot jih je navedel v vlogi na javni razpis oziroma v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva iz proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se finančno nadomestilo po tem odloku za iste upravičene stroške lahko združuje z drugimi pomočmi iz javnih sredstev, če z združitvijo pomoči niso preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost pomoči, določena s predpisi, ki urejajo državno pomoč, ne glede na to, ali se podpora za projekt v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(3) Finančno nadomestilo po tem odloku se v skladu s točko (100) Smernic lahko združuje z vsako drugo pomočjo iz javnih sredstev, če se te pomoči nanašajo na različne upravičene stroške.
12. člen 
(odločba o pravici do sredstev) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli z odločbo o pravici do sredstev.
(2) Če se finančno nadomestilo dodeli na podlagi več zahtevkov za izplačilo sredstev, se pri odobritvi finančnega nadomestila izvede diskontiranje pomoči v skladu s točko (88) Smernic.
13. člen 
(zahtevek za izplačilo sredstev) 
(1) Finančno nadomestilo se izplača na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Upravičenec lahko vloži največ štiri zahtevke za izplačilo sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec ali njegov pooblaščenec tako, kot je določeno v drugem in tretjem odstavku 9. člena tega odloka.
(3) Pri dveh ali več zahtevkih za izplačilo sredstev mora biti pred vložitvijo posameznega zahtevka, ki ni zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, zaključen del naložbe, ki predstavlja zaključeno vsebinsko oziroma tehnološko celoto. Pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev mora biti naložba priključena na zaprt reinjekcijski sistem izkoriščanja geotermalne energije in v uporabi za namen kmetijske dejavnosti v rastlinjakih ter morajo biti poravnane vse obveznosti iz naslova naložbe.
(4) Upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti naslednja dokazila:
1. začasno ali končno gradbeno situacijo, račun oziroma dokument enake dokazne vrednosti, ki vsebuje specifikacijo nabavljenega materiala, opreme, izvedenih storitev zunanjih izvajalcev oziroma izvedenih del. Če račun ali dokument enake dokazne vrednosti ne vsebuje specifikacije, se priloži dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje takšno specifikacijo;
2. dokazila o plačilu računa ali dokument enake dokazne vrednosti iz prejšnje točke, kot je položnica, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrdilo o izvršeni transakciji ali dokazilo o izvedeni kompenzaciji (pobotu);
3. celotno dokumentacijo postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika;
4. fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje, če gre za naložbe, kjer je vgrajena skrita oprema, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti (oprema, do katere po končani investiciji med kontrolo na kraju samem ni več mogoče dostopati);
5. fotografije, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko ali tehnološko celoto;
6. izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške;
7. dokazilo o vgradnji števca za trajne meritve pretoka oziroma količine in temperature reinjecirane termalne ali termomineralne vode;
8. izjavo nadzornika, da so opravljena dela v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.
(5) Upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti tri tržno primerljive ponudbe, razen če se naložba izvaja na podlagi ponudbe, ki je bila priložena vlogi na javni razpis. Če se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo tri tržno primerljive ponudbe, se pri določitvi višine upravičenega stroška upošteva ponudba z najnižjo ceno.
(6) Računi in druga dokazila, ki se nanašajo na naložbo, se morajo glasiti na upravičenca.
(7) Upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev agenciji poleg dokazil iz četrtega odstavka tega člena priloži tudi poročilo o izgradnji reinjekcijske vrtine, ki vsebuje rezultate geološke spremljave, tehnično poročilo in poročilo o črpalnem in nalivnem preizkusu (poročilo o preizkusu reinjeciranja).
14. člen 
(časovna dinamika vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev) 
Upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev, pri čemer je rok za vložitev zadnjega zahtevka 30. junij 2024. Višina zahtevkov za izplačilo sredstev, vloženih v letu 2024, ne sme presegati 20 % vseh odobrenih sredstev.
15. člen 
(obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev) 
(1) Upravičenec mora v rastlinjakih, povezanih z reinjekcijskimi vrtinami, ki so sofinancirane na podlagi tega odloka, slediti proizvodnji z nizkimi ogljičnimi izpusti, kar je razvidno iz višjega deleža porabe obnovljivih virov energije kot pred naložbo.
(2) Upravičenec mora zaprt reinjekcijski sistem iz prejšnjega odstavka uporabljati za namen kmetijske dejavnosti v rastlinjakih še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
(3) Upravičenec mora pogoje iz koncesijskega akta in koncesijske pogodbe za rabo vode glede reinjekcije izpolniti najpozneje v enem letu po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
(4) Upravičenec mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev finančnega nadomestila po tem odloku, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
(5) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije, ki je podlaga za dodelitev in izplačilo sredstev, ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ministrstvu, agenciji, ministrstvu, pristojnemu za okolje in prostor, ter pristojnim revizijskim in nadzornim organom Republike Slovenije.
(6) Podrobnejši način izpolnjevanja obveznosti iz tega člena se opredeli v javnem razpisu.
16. člen 
(informacije o shemi državne pomoči) 
Ministrstvo objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/), pri čemer so te informacije dostopne splošni javnosti brez omejitev najmanj deset let od datuma zadnje dodelitve finančnega nadomestila po tem odloku.
17. člen 
(izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti) 
(1) Za izvajanje kontrol je pristojna agencija. Agencija izvaja upravne preglede in preglede na kraju samem. S pregledi na kraju samem pred izplačilom finančnega nadomestila se preveri vsaj 5 % sredstev, namenjenih po tem odloku v posameznem koledarskem letu.
(2) Agencija izvaja naknadne preglede v obdobju trajanja obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu finančnega nadomestila iz 13. člena tega odloka, s katerim preveri vsaj 1 % izdatkov v posameznem koledarskem letu.
(3) Če upravičenec ne izvede naložbe v celoti, mora v proračun Republike Slovenije, na podračun Sklada za podnebne spremembe, vrniti izplačano finančno nadomestilo.
(4) Če upravičenec ne izpolni obveznosti iz 15. člena tega odloka, mora v proračun Republike Slovenije, na podračun Sklada za podnebne spremembe, vrniti izplačana sredstva.
18. člen 
(hramba dokumentacije in poročanje) 
(1) Agencija vodi in hrani evidence z informacijami o dodeljenih finančnih nadomestilih po tem odloku in z dokazi o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve finančnega nadomestila po tem odloku.
(2) Agencija poroča ministrstvu o finančnem nadomestilu, dodeljenem na podlagi tega odloka.
III. KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-42/2021
Ljubljana, dne 2. septembra 2021
EVA 2020-2330-0147
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti