Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2021 z dne 4. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2021 z dne 4. 9. 2021

Kazalo

2833. Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, stran 8259.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena in prvega odstavka 39. člena ter za izvrševanja prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) začasno določijo pogoji prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, pogoji za ustreznost testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) in hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), uporaba testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje), uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebna razdalja in prezračevanje zaprtih prostorov.
2. člen 
Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: PCT pogoj) je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:
1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je prejela:
– drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;
– prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 240 dni;
6. z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.
3. člen 
(1) Test HAG iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test HAG iz tega odloka opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP. Ne glede na državo izdaje je test HAG ustrezen le, če je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezavi https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf. Seznam se objavi tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za notranje zadeve.
(2) Test PCR iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test PCR iz tega odloka opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.
4. člen 
(1) Izvajalec testiranja izvid testa iz 1. točke 2. člena tega odloka takoj po opravljeni preiskavi pošlje v Centralni register podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP). Podatek o izvidu testa se obdeluje v CRPP.
(2) O izvidu mikrobiološke preiskave je testirana oseba obveščena s kratkim sporočilom na kontaktno številko mobilnega telefona, ki jo navede ob odvzemu brisa.
(3) Izvajalec testiranja je odgovoren za pravilnost podatkov, posredovanih v CRPP.
(4) V primeru pozitivnega rezultata testiranja s testom HAG testirano osebo zdravnik napoti na potrditev z metodo PCR testa.
5. člen 
(1) PCT pogoj iz 2. člena tega odloka morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb s COVID-19 in s tem nevarnost za zdravje oseb, ki delajo v tem okolju ali uporabnikov storitev, in sicer v:
1. zdravstveni dejavnosti,
2. dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih,
3. socialno varstveni dejavnosti,
4. kulturnih dejavnostih,
5. dejavnostih verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode,
6. dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev,
7. dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
8. dejavnostih izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj,
9. dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva v Republiki Sloveniji,
10. dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih,
11. dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
12. državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih gospodarskih zavodih in javnih zavodih, ki niso posebej opredeljeni v tem odstavku,
13. dejavnosti avtotaksi prevozov,
14. dejavnosti prevozov oseb v zaprtih žičniških napravah,
15. na deloviščih in na skupnih deloviščih, v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
16. na deloviščih za osebe, ki imajo položaj udeleženca v skladu s področnimi predpisi (npr. za investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca v skladu s predpisom o graditvi objektov),
17. policisti, občinski redarji in varnostno osebje, ki izvajajo naloge na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti,
18. osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje kazni zapora, pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, azilnih domovih, integracijskih hišah,
19. osebe, ki delajo kot osebni asistenti skladno z zakonom, ki ureja osebno asistenco, in osebe, ki delajo pri izvajalcih programov v podporo družini,
20. uradne osebe, ki opravljajo nadzor po področnih predpisih (npr. inšpektorji) oziroma tiste, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem tega odloka in pooblaščene osebe, ki opravljajo izvršbo.
(2) Za osebe iz prejšnjega odstavka se za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje. Samotestiranje iz prejšnjega stavka se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu. Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega.
(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena za opravljanje občasnega dela oziroma za občasno udeležbo v okoljih ali dejavnostih dokazujejo PCT pogoj testiranja v skladu 1. točko 2. člena tega odloka.
6. člen 
(1) PCT pogoj iz 2. člena tega odloka dokazujejo osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti v Republiki Sloveniji iz 1. do vključno 11. točke prvega odstavka prejšnjega člena, poleg navedenega pa tudi:
– uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur,
– uporabniki zavodov izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur,
– športniki za kontaktne športe na zunanjih površinah in odprtih prostorih,
– uporabniki zaprtih žičniških naprav,
– obiskovalci nastanjenih pacientov, zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov ter spremljevalci pacientov in uporabnikov izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati:
1. osebam, ki so mlajše od 12 let,
2. osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
3. uporabnikom storitev:
– trgovinske dejavnosti po predpisih, ki urejajo trgovinsko dejavnost,
– lekarn,
– bencinskih servisov,
– bank in zavarovalniških storitev,
– pošte,
– dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane,
– servisnih delavnic, tahografskih delavnic, nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil ter rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, kjer ni neposrednega stika z izvajalcem dejavnosti.
(3) Omejitve iz tega člena ne veljajo v primerih nujne oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.
7. člen 
(1) Preverjanje PCT pogoja iz 5. in 6. člena tega odloka organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja z dokazili iz 2. člena tega odloka. Nadzor nad izpolnjevanjem PCT pogoja izvajajo pristojne inštitucije.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev in dolžnost izpolnjevanja PCT pogoja, in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.
(3) Zoper osebo, ki opravlja delo oziroma je udeležena v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji iz 5. člena tega odloka, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.
(4) Osebam iz druge do pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli uporaba storitve ali udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju dejavnosti.
8. člen 
(1) Učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in dijaki prostovoljno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem okolju.
(2) Testiranje s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju ali v zavodu prostovoljno izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter v domačem okolju učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.
(3) Študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem okolju.
(4) Testiranje s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju izvedejo tudi osebe, stare od 12 do 18 let, za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih.
(5) Testiranje s testi HAG za samotestiranje iz tega člena se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih.
(6) Osebi iz tega člena pripada pet testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sama ali njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja. Če je oseba študent, udeleženec izobraževanja odraslih, udeleženec športnih programov ali športno rekreativne dejavnosti, poleg kartice zdravstvenega zavarovanja predloži tudi potrdilo o šolanju in osebni dokument oziroma potrdilo o udeležbi v športnih programih ali športno rekreativni dejavnosti.
(7) Osebam iz tega člena, ki dokazujejo PCT pogoj iz 2. člena tega odloka, ni potrebno izvajati testiranja s testom HAG za samotestiranje iz tega člena.
9. člen 
(1) Samotestiranje se izvaja s testi HAG za samotestiranje, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU.
(2) Rezultata testiranja s testom HAG za samotestiranje se ne vnaša v CRPP in se ga ne uporablja za pridobitev EU DCP.
(3) V primeru pozitivnega rezultata testirana oseba obvesti osebnega zdravnika, ki jo napoti na potrditev z metodo PCR.
(4) Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu vodstvo zavoda ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
10. člen 
(1) Sredstva za izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje za osebe iz 5. člena tega odloka zagotavljajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, za osebe iz 8. člena tega odloka pa se sredstva zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Sredstva za testiranje s testi HAG in testi PCR za osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
(3) Uporabniki storitev iz prvega odstavka 6. člena tega odloka stroške testiranja, ki so pogoj za izpolnjevanje PCT pogoja, krijejo sami.
(4) Minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov testov HAG in testov HAG za samotestiranje ter način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.
(5) Kadar izvajalec zdravstvene dejavnosti opravlja teste HAG za samoplačnike, cena storitve ne sme preseči višine povračila stroškov, ki jo določa sklep iz prejšnjega odstavka.
11. člen 
(1) Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.
(2) Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Ne glede na prejšnji stavek nošenje zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebno, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena morajo policisti, inšpektorji, občinski redarji, varnostno osebje, izvršitelji in druge uradne osebe pri opravljanju svojih nalog obvezno uporabljati zaščitne maske v vseh postopkih s posamezniki ter v komunikaciji z osebami, ki so navzoče na kraju postopkov.
(4) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.
12. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen uporaba zaščitne maske ni obvezna za:
1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
2. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
3. učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
4. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
6. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
7. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
8. osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
9. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
10. učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
11. ob upoštevanju pogoja PCT za goste v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.
(2) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.
(3) Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.
13. člen 
(1) Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.
(2) Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.
(3) Upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotovijo namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok. Namestitev iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.
(4) V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, namestitev iz prejšnjega odstavka zagotovijo lastniki v večstanovanjskih stavbah.
(5) Izvajalci dejavnosti oziroma upravljalci poslovnih stavb in stavb, v katerih se izvaja dejavnost na območju Republike Slovenije so dolžni poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo.
14. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega Odloka prenehajo veljati:
– Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21, 132/21 in 135/21),
– Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake (Uradni list RS, št. 133/21),
– Pravilnik o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (Uradni list RS, št. 133/21),
– Pravilnik o izvajanja posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo socialno varstvene storitve in programe (Uradni list RS, št. 133/21 in 138/21).
16. člen 
Ne glede na prvo alinejo 4. točke 2. člena tega odloka se do 12. septembra 2021 šteje, da oseba izpolnjuje pogoj PCT, če predloži dokazilo, da je od prejema prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca minilo najmanj 21 dni.
17. člen 
Ta odlok začne veljati 6. septembra 2021.
Št. 00725-80/2021
Ljubljana, dne 4. septembra 2021
EVA 2021-2711-0166
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti