Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2021 z dne 1. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2021 z dne 1. 9. 2021

Kazalo

2810. Pravilnik o katastrskih občinah, stran 8191.

  
Na podlagi četrtega odstavka 13. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o katastrskih občinah 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa šifrein imena katastrskih občin ter način spreminjanja mej in imen katastrskih občin.
2. člen 
(šifre in imena katastrskih občin) 
(1) Katastrska občina ima ime in enolično določeno šifro.
(2) Šifrein imena katastrskih občin so določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
(sprememba meje katastrske občine) 
(1) Če se pri izvedbi katastrskega postopka ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za spremembo meje katastrske občine, določeni z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin, mora elaborat poleg predpisane vsebine za posamezno vrsto katastrskega postopka vsebovati tudi predlog spremembe meje katastrske občine. Predlog spremembe meje katastrske občine vsebuje:
– navedbo razloga za spremembo meje katastrske občine in
– nov potek meje katastrske občine.
(2) Če se parcele ali stavbe izločijo iz katastrske občine, predlog spremembe meje katastrske občine vsebuje tudi navedbo teh parcel in stavb ter katastrsko občino, v katero se te parcele in stavbe priključijo.
(3) Sprememba meje katastrske občine se vpiše v kataster nepremičnin po uradni dolžnosti na podlagi:
1. dokončne odločbe o ureditvi meje parcele,
2. dokončne odločbe o parcelaciji,
3. dokončne odločbe o izravnavi meje,
4. dokončne odločbe o vpisu pogodbene komasacije,
5. dokončne odločbe o novi razdelitvi zemljišč v postopku upravne komasacije,
6. dokončne odločbe o novi izmeri,
7. dokončne odločbe o vpisu stavbe in dela stavbe,
8. dokončne odločbe o vpisu sprememb podatkov o stavbi in delih stavbe,
9. pravnomočne odločbe o izbrisu parcel in stavb iz katastra nepremičnin zaradi spremembe državne meje ali
10. obvestila sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, o vpisu parcel in stavb v kataster nepremičnin zaradi spremembe državne meje.
(4) Po uradni dolžnosti se v kataster nepremičnin vpiše sprememba meje katastrske občine tudi, če Geodetska uprava Republike Slovenije presodi, da je sprememba meje katastrske občine smotrna zaradi urejenosti in večje preglednosti katastra nepremičnin.
4. člen 
(sprememba imena katastrske občine) 
(1) Geodetska uprava Republike Slovenije spremeni ime katastrske občine na predlog Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen.
(2) Pobudo za spremembo imena katastrske občine lahko da občina, ki ji katastrska občina delno ali v celoti teritorialno pripada.
5. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin (Uradni list RS, št.100/06 in 54/21 – ZKN).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 4. aprila 2022.
Št. 007-387/2021
Ljubljana, dne 27. avgusta 2021
EVA 2021-2550-0043
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina