Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2021 z dne 25. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2021 z dne 25. 8. 2021

Kazalo

2769. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2020, stran 8132.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20), 15. in 67. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 14. redni seji dne 19. 8. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dobje za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobje za leto 2020.
3. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dobje po zaključnem računu za leto 2020 znašajo:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Realizacija 2020
Skupina/podskupina kontov
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
994.143,23
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
920.787,92
70
DAVČNI PRIHODKI
861.070,54
700
Davki na dohodek in dobiček
814.806,00
703
Davki na premoženje
33.343,00
704
Domači davki na blago in storitve
12.589,24
706
Drugi davki in prispevki
332,30
71
NEDAVČNI PRIHODKI
59.717,38
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
12.221,96
711
Takse in pristojbine
483,50
712
Globe in druge denarne kazni
2.375,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
34.671,79
714
Drugi nedavčni prihodki
9.965,13
72
KAPITALSKI PRIHODKI
3.271,89
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.300,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
971,89
74
TRANSFERNI PRIHODKI
70.083,42
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
70.083,42
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
918.689,21
40
TEKOČI ODHODKI
303.058,41
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
110.839,05
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
17.396,86
402
Izdatki za blago in storitve
160.322,50
409
Rezerve
14.500,00
41
TEKOČI TRANSFERI
319.171,74
410
Subvencije
11.714,28
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
193.328,07
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
20.128,79
413
Drugi tekoči domači transferi
94.000,60
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
275.718,60
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
275.718,60
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
20.740,46
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
19.340,42
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.400,04
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
75.454,02
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
75.450,60
III/2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
298.557,77
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
30.025,00
50
ZADOLŽEVANJE
30.025,00
500
Domače zadolževanje
30.025,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
13.022,90
55
ODPLAČILA DOLGA
13.022,90
550 
Odplačila domačega dolga
13.022,90
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.)
92.456,12
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
17.002,10
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
–75.454,02
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA
98.928,89
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2020 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2021
Dobje, dne 19. avgusta 2021
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost