Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2021 z dne 25. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2021 z dne 25. 8. 2021

Kazalo

2767. Javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, stran 8109.

  
Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) in 9.a člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) objavljam
J A V N I   P O Z I V 
za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 
Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) me je dne 19. julija 2021 obvestil, da odstopa s svoje funkcije. Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije zato objavljam poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika (v nadaljevanju: namestnik) predsednika komisije.
Namestnik predsednika komisije je imenovan za dobo petih let. Na funkcijo je lahko imenovan dvakrat zapored.
Za namestnika predsednika komisije je lahko imenovana oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije;
– obvlada slovenski jezik;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje;
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana izobrazba iz prejšnje alineje, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidira, ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju, pri čemer se izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj presoja po zakonu, ki ureja javne uslužbence;
– zoper njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja;
– ni član organov politične stranke ali zadnji dve leti pred kandidiranjem ni opravljala funkcije v izvršilni, sodni ali zakonodajni veji oblasti na državni ali lokalni ravni;
– po evropski jezikovni lestvici izkazuje višjo raven znanja angleškega ali francoskega jezika;
– v kandidacijskem postopku in postopku imenovanja izkaže, da je osebnostno primerna in strokovno usposobljena za opravljanje funkcije.
Kandidat je dolžan seznaniti kandidacijsko komisijo z morebitnimi preteklimi in sedanjimi osebnimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale ali ustvarjale videz, da vplivajo na njegovo nepristransko ter objektivno opravljanje funkcije oziroma bi lahko škodovale ugledu komisije.
Kandidat mora kandidaturi priložiti strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela komisije ter njeno uporabnost in izvedljivost za čas trajanja svojega mandata. Zaželeno je, da predloži tudi svoj življenjepis v Europass obliki v slovenskem jeziku.
Kandidati morajo k svoji kandidaturi priložiti vsa dokazila, s katerimi izkažejo izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev.
Pred imenovanjem namestnika predsednika komisije Urad predsednika republike povabi kandidata na javno predstavitev, na kateri predstavi strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela komisije ter da morebitna dodatna pojasnila v zvezi s svojo kandidaturo.
Kot pravočasno vložene bodo štele kandidature za namestnika predsednika komisije, ki bodo skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili prispele na naslov Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.uprs@up-rs.si, najkasneje do četrtka, 16. septembra 2021, do 15.00 ure.
Št. 003-03-5/2021-4
Ljubljana, dne 25. avgusta 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti