Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2021 z dne 23. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2021 z dne 23. 8. 2021

Kazalo

2762. Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza, stran 8094.

  
Na podlagi četrtega odstavka 114.d člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) minister za infrastrukturo v soglasju z ministrico za izobraževanje, znanost in šport ter ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o določanju cen subvencioniranega prevoza 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način in metodologijo izračuna polne cene subvencionirane vozovnice, višino povračila stroškov prevoza in ceno subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec.
2. člen 
(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice) 
(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:
PCM = A*K*M, 
pri čemer je:
– PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice;
– A: cena enkratne vozovnice v skladu s tarifo za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu in prevoz prtljage za razred oddaljenosti nad 30–35 km, ki je določena v Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 109/21; v nadaljnjem besedilu: uredba);
– K: koeficient;
– M: število.
(2) Število M iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji enačbi:
M = (ŠD*2)/ŠM,
pri čemer je:
– ŠD: število šolskih dni v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic;
– ŠM: število šolskih mesecev v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic.
(3) Vrednost K iz prvega odstavka tega člena je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 0,895, in spodnjo mejo, ki znaša 0,684. Vrednost K se za vse izvajalce medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov in železniškega prevoza potnikov v 2. razredu potniškega vlaka, na podlagi analize validacij mesečnih vozovnic, določi s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za promet, in izvajalci.
(4) Višina mesečnega povračila stroškov prevoza z lastnim prevozom se za upravičence iz prvega odstavka 114.g člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo 67/19 in 94/21; v nadaljnjem besedilu: zakon) izračuna po naslednji enačbi:
PSP = A*K*M*R, 
pri čemer je:
– PSP: višina povračila stroškov prevoza z lastnim vozilom na mesec;
– A: kilometrina v višini 30 % cene neosvinčenega motornega 95 oktanskega bencina na prvi dan meseca obračuna;
– K: koeficient;
– M: število;
– R: razdalja od naslova nepremičnine, v kateri upravičenec biva, do naslova nepremičnine, v kateri se izobražuje.
(5) Število M iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji enačbi:
M = (ŠD*2)/ŠM,
pri čemer je:
– ŠD: število šolskih dni v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic;
– ŠM: število šolskih mesecev v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic.
(6) Vrednost K je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 1,053, in spodnjo mejo, ki znaša 0,842.
(7) Vrednost K za izračun višine stroškov prevoza z lastnim vozilom znaša 1,053.
3. člen 
(polna cena subvencionirane letne vozovnice) 
(1) Polna cena subvencionirane letne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:
PCL = PCM*Kl, 
pri čemer je:
– PCL: polna cena letne vozovnice;
– PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice;
– Kl: koeficient.
(2) Vrednost Kl iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
(3) Polna cena subvencionirane letne vozovnice za upravičence iz osmega, devetega in desetega odstavka 114.b člena zakona je enaka 0.
4. člen 
(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj) 
(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:
PCM10 = A*K10, 
pri čemer je:
– PCM10: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj;
– A: cena enkratne vozovnice v skladu z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki je določena v uredbi;
– K10: koeficient.
(2) Vrednost K iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
5. člen 
(polna cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj) 
(1) Polna cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:
PCL10 = A*K10l, 
pri čemer je:
– PCL10: polna cena letne vozovnice za deset voženj;
– A: cena enkratne vozovnice v skladu z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki je določena v uredbi;
– K10l: koeficient.
(2) Vrednost K10l iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
6. člen 
(cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec) 
(1) Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, znaša 25,00 eurov.
(2) Subvencionirana mesečna vozovnica za upravičence iz 114.g člena zakona je brezplačna.
7. člen 
(cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača upravičenec) 
(1) Cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača upravičenec, se določi po naslednji enačbi:
PUL = Cm*K, 
pri čemer je:
– PUL: plačilo upravičenca za letno vozovnico;
– Cm: cena mesečne vozovnice;
– K: koeficient.
(2) Vrednost K iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
(3) Cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača upravičenec, znaša 200,00 eurov.
(4) Subvencionirana letna vozovnica je za upravičence iz 114.g člena zakona brezplačna.
(5) Subvencionirana letna vozovnica je za upravičence iz osmega, devetega in desetega odstavka 114.b člena zakona brezplačna.
8. člen 
(cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec) 
(1) Cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, znaša 20,00 eurov.
(2) Subvencionirana mesečna vozovnica za deset voženj za upravičence iz 114.g člena zakona je brezplačna.
9. člen 
(cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec) 
(1) Cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, se določi po naslednji enačbi:
PU10L = PU10m*K, 
pri čemer je:
– PU10L: plačilo upravičenca za letno vozovnico za deset voženj;
– PU10m: cena mesečne vozovnice za deset voženj;
– K: koeficient.
(2) Vrednost K iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
(3) Cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, znaša 160,00 eurov.
(4) Subvencionirana letna vozovnica za deset voženj za upravičence iz 114.g člena zakona je brezplačna.
10. člen 
(kombinirana vozovnica) 
(1) Ne glede na določbe 6., 7., 8. in 9. člena tega pravilnika se upravičencu, ki uveljavlja pravico do subvencionirane vozovnice za medkrajevni avtobusni oziroma železniški promet v kombinaciji z uveljavljanjem pravice do subvencionirane vozovnice za mestni promet, cena subvencionirane vozovnice poveča za višino doplačila za mestni promet, ki ne sme biti višje kot 15,00 eurov. Natančna cena doplačila upravičenca za mestni promet se določi v pogodbi med ministrstvom, pristojnim za promet, in upravljavcem mestnega prometa.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je za upravičenca iz 114.g člena zakona, ki uveljavlja pravico do subvencionirane vozovnice za medkrajevni avtobusni promet, kombinirana vozovnica za mestni promet brezplačna.
(3) Upravičenec lahko uveljavlja pravico do subvencionirane letne vozovnice za mestni promet le na podlagi v istem obdobju veljavne letne vozovnice za medkrajevni promet.
KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega ppravilnika preneha veljati Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 7/20 in 101/20).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-472/2021/11
Ljubljana, dne 18. avgusta 2021
EVA 2021-2430-0099
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 
 
Soglašam! 
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 
 
Soglašam! 
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnost 

AAA Zlata odličnost