Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2021 z dne 29. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2021 z dne 29. 7. 2021

Kazalo

2644. Odlok o pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v Občini Lendava, stran 7724.

  
Na podlagi 67.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19), v povezavi z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 in Nacionalnim stanovanjskim programom 2015–2025 je Občinski svet Občine Lendava na 18. redni seji dne 14. 7. 2021 sprejel
O D L O K 
o pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v Občini Lendava 
1. člen 
S tem odlokom se določajo pogoji, postopek in upravičenci za dodelitev pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema (v nadaljevanju: pomoči) v Občini Lendava (v nadaljevanju: občina).
Namen odloka je izvajanje pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema, spodbuda za reševanje le-tega z nakupom zemljišča in gradnjo novega stanovanjskega objekta, nakupom stanovanja ali prenovo starega stanovanjskega objekta na območju Občine Lendava, ki je v lasti Občine Lendava. S tem namenom želi občina vzpodbuditi mlade občane, da si svoje nadaljnje življenje uredijo na območju Občine Lendava, kjer lahko s svojim delom in ustvarjanjem prispevajo k njenemu nadaljnjemu razvoju.
Namen odloka je tudi sofinanciranje komunalnega prispevka za mlade pri gradnji novih in obnovi ali rekonstrukciji starih stanovanjskih objektov.
2. člen 
Upravičenec do pomoči je:
a) mlada oseba ali dve mladi osebi v partnerski zvezi
b) eden ali oba starša mlade družine
c) ali druga odrasla mlada oseba, če ta skrbi za otroka in ima po družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice (v nadaljevanju: starš) in je državljan Republike Slovenije ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih držav članic Evropske unije, če imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in prvič rešuje stanovanjski problem na območju Občine Lendava.
Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje prva gradnja (z nakupom zemljišča in gradnjo novega stanovanjskega objekta), nakup stanovanja v večstanovanjski stavbi ali obnova oziroma rekonstrukcija starega stanovanjskega objekta.
3. člen 
Mlada oseba po tem odloku je oseba, ki ni stara več kot 35 let. Mlada družina po tem odloku je družina z najmanj enim otrokom, ki še ni šoloobvezen ali v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 35 let, dopolnjenih v letu oddaje vloge za pomoč.
4. člen 
Pomoči po tem odloku so:
– sofinanciranje dela kupnine zemljišča, zemljišča z enostanovanjskim objektom ali stanovanja v večstanovanjski stavbi v lasti Občine Lendava,
– oprostitev plačila dela komunalnega prispevka.
Kot zemljišče po tem odloku je mišljena gradbena parcela, to je stavbno zemljišče, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt (stavbišče) in stavbno zemljišče, potrebno za njegovo redno rabo (funkcionalno zemljišče).
Enostanovanjski objekt po tem odloku je objekt, v katerega lahko človek vstopi in ki je namenjen njegovemu prebivanju ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco in ima enak pomen, kot je opredeljen v predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov.
Stanovanje v večstanovanjski stavbi po tem odloku je skupina prostorov, namenjenih za bivanje, ki so funkcionalna celota, praviloma z enim vhodom, ne glede na to ali so prostori v stanovanjski ali drugi stavbi. Večstanovanjska stavba ima enak pomen, kot je opredeljen v predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov.
5. člen 
Občina upravičencu sofinancira kupnino v višini do 2/3 kupnine zemljišča, stanovanjskega objekta ali stanovanja. Prednost do sofinanciranja imajo:
a) mlade družine z enim ali več otroki
b) zaposleni mladi v deficitarnih poklicih (po klasifikaciji Zavoda za zaposlovanje RS)
c) zaposlene osebe glede na status in število zaposlenih v družini po prioriteti določeni v javnem razpisu (dve zaposlitvi za nedoločen čas, ena zaposlitev za nedoločen čas, ena zaposlitev za določen čas, ena zaposlitev za nedoločen čas, dve zaposlitvi za določen čas, ena zaposlitev za določen čas)
d) osebe, ki izpolnjujejo kriterij oddaljenosti stalnega bivališča od zemljišča, stanovanjskega objekta ali stanovanja, ki se kupuje, pri čemer ima prednost oseba, ki kupuje nepremičnino, ki leži bliže njegovemu stalnemu bivališču.
Upravičencu se lahko dodeli še:
a) dodatno sofinanciranje kupnine do vrednosti 80 % celotne kupnine v primeru, če gre za nepremičnino, ki je zaščitena z odlokom, ki ureja varovanje kulturne dediščine,
b) dodatno sofinanciranje kupnine do vrednosti 85 % celotne kupnine z upoštevanjem oddaljenosti nepremičnine od mesta Lendava, in sicer se sofinanciranje kupnine poveča do vrednosti največ 85 % celotne kupnine, kadar gre za nepremičnino, ki se kupuje izven naselja Lendava,
c) sofinanciranje kupnine se dodatno poveča tudi glede števila otrok v mladi družini do vrednosti 85 % celotne kupnine, pri čemer bo višina subvencije glede na število otrok v družini določena v javnem razpisu.
6. člen 
Plačilo komunalnega prispevka se sofinancira upravičencu iz prvega odstavka 2. člena tega odloka, če svoj prvi stanovanjski problem rešuje z novo gradnjo ali obnovo oziroma rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta.
Višina subvencije znaša največ 2/3 odmerjenega komunalnega prispevka. Upravičenec uveljavlja vlogo za sofinanciranje za odmero komunalnega prispevka hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka. K vlogi v delu subvencije komunalnega prispevka mora biti priložena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjskega objekta.
Upravičencu se lahko dodeli še:
a) dodatno sofinanciranje komunalnega prispevka do vrednosti 80 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka v primeru, če gre za nepremičnino, ki je zaščitena z odlokom, ki ureja varovanje kulturne dediščine,
b) dodatno sofinanciranje komunalnega prispevka do vrednosti 85 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka z upoštevanjem oddaljenost nepremičnine od mesta Lendava, in sicer se sofinanciranje komunalnega prispevka poveča do vrednosti 85 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka, kadar gre za nepremičnino, za katero se plača komunalni prispevek izven naselja Lendava,
c) sofinanciranje komunalnega prispevka se dodatno poveča tudi glede števila otrok v mladi družini do vrednosti 85 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka, višino sofinanciranja po tej točki odloka bo občina določila v javnem razpisu.
7. člen 
Do dodelitve pomoči po tem odloku je upravičen upravičenec, ki na območju občine prvič rešuje stanovanjsko vprašanje z nakupom zemljišča (z ali brez stanovanjskega objekta na njej), ki je v lasti Občine Lendava in na območju Občine Lendava ter v delu oprostitve plačila komunalnega prispevka tudi upravičenec, ki rešuje prvi stanovanjski problem z novogradnjo ali obnovo oziroma rekonstrukcijo stanovanjskega objekta ne glede na način pridobitve zemljišča, na katerem stanovanjski objekt stoji.
Do pomoči iz naslova subvencije kupnine ni upravičen, kdor:
– ima na območju Občine Lendava v lasti drug, za bivanje primeren stanovanjski objekt ali drugo parcelo primerno za gradnjo,
– ima neporavnane obveznosti do Občine Lendava in do davčnega organa,
– nima ustreznega potrdila o nekaznovanosti iz uradnih kazenskih evidenc.
Do pomoči iz naslova oprostitve dela komunalnega prispevka ni upravičen tisti, ki:
– imajo neporavnane obveznosti do Občine Lendava in do davčnega organa,
– nimajo ustreznega potrdila o nekaznovanosti iz uradnih kazenskih evidenc.
8. člen 
Postopek dodelitve pomoči po tem odloku se prične z objavo javnega razpisa, ki ga sprejme župan. Javni razpis se objavi na občinski spletni strani. Razpis mora biti odprt najmanj 45 dni za sofinanciranje nakupa zemljišča (z ali brez stanovanjskega objekta) oziroma stanovanja ter celoletno za sofinanciranje komunalnega prispevka.
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. V javnem razpisu se določijo nepremičnine, ki se namenijo pomoči:
– zemljišča za gradnjo, ki so v lasti Občine Lendava na območju Občine Lendava in so vključene v Letni program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine,
– stanovanjski objekti s pripadajočim zemljiščem, ki so v lasti Občine Lendava na območju Občine Lendava,
– del stavbe/stanovanja na območju Občine Lendava, ki so lahko ali ne zaščitena z odlokom, ki ureja varovanje kulturne dediščine.
Besedilo javnega razpisa mora obsegati najmanj:
– namen javnega razpisa,
– upravičence do razpisnih sredstev,
– konkretne pogoje za dodelitev in višino sredstev,
– konkretne pogoje za prednostni vrstni red dodelitev sredstev,
– rok za izplačilo sredstev,
– kraj in način prevzema in oddaje vlog,
– rok za oddajo vlog,
– rok za obveščanje o izidu javnega razpisa,
– priloge, ki jih mora prosilec priložiti svoji vlogi,
– podatke o višini pomoči, ki jo lahko prosilec prejme,
– osnovne podatke, ki jih mora navesti prosilec v vlogi,
– višino razpoložljivih sredstev v proračunu.
Posebni del besedila razpisa je namenjen oprostitvi plačila komunalnega prispevka.
V vlogi morajo biti navedeni vsi podatki in priložena vsa dokazila, ki omogočajo presojo izpolnjevanja zahtevanih pogojev po tem odloku.
Strokovna komisija po poteku roka za oddajo vlog pristopi k odpiranju in obravnavi v roku prispelih vlog ter pripravi seznam prejemnikov s pripadajočo višino pomoči po posameznem upravičencu.
Za vodenje postopka se uporabljajo določila predpisa, ki ureja splošni upravni postopek.
Pomoč se deli med upravičence do višine zagotovljenih sredstev v proračunu. V kolikor strokovna komisija ugotovi, da sredstva pri odpiranju in obravnavi vlog posameznega roka za oddajo ne zadoščajo za dodelitev vsem upravičencem, se sredstva enakomerno razdelijo. Strokovna komisija obenem predlaga zaprtje javnega razpisa zaradi porabe sredstev.
Pomoč se upravičencu izplača na njegov transakcijski račun v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je pomoč dodeljena.
9. člen 
V kolikor upravičenec, ki mu je bila dodeljena pomoč po tem odloku, zamenja stalno bivališče izven območja Občine Lendava ali odtuji nepremičnino, za katero je bila pomoč dodeljena, v obdobju sedmih let od dodelitve, mora prejeto pomoč vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Upravičenec mora dodeljeno pomoč vrniti tudi, v kolikor v treh letih od prejema pomoči ne prijavi stalnega bivališča na nepremičnini, za katero mu je bila dodeljena.
Če pristojni občinski organ ugotovi, da je upravičenec prejel pomoč na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka, mora prejeti znesek pomoči, z zakonitimi zamudnimi obrestmi, vrniti.
Rok za vračilo prejete pomoči je 30 dni:
– v primeru iz prvega odstavka tega člena se rok šteje od dneva spremembe stalnega prebivališča oziroma od dneva odtujitve nepremičnine, za katero je bila pomoč dodeljena,
– v primeru iz drugega odstavka tega člena se rok šteje od poteka tretjega leta od prejema pomoči,
– v primeru iz tretjega odstavka tega člena se rok šteje od ugotovitve pristojnega občinskega organa.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/21-7
Lendava, dne 14. julija 2021
 
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost