Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2021 z dne 29. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2021 z dne 29. 7. 2021

Kazalo

2641. Akt o vodenju registra transakcijskih računov, stran 7719.

  
Na podlagi desetega odstavka 192. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20 – ZPlaSSIED-A) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, v soglasju z Banko Slovenije (št. 0.04.2.0.05-2/2021-82 z dne 1. 6. 2021) izdaja
A K T 
o vodenju registra transakcijskih računov 
1. člen 
(vsebina) 
S tem aktom se določajo podrobnejša pravila o:
– vodenju registra transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu: RTR) pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES),
– vsebini RTR,
– povezovanju RTR s Poslovnim registrom Slovenije, Centralnim registrom prebivalstva, davčnim registrom in Registrom dejanskih lastnikov, zaradi prevzemanja ažurnih podatkov o imetnikih transakcijskih računov, pooblaščencih in dejanskih lastnikih imetnika transakcijskih računov in najemnikih sefov,
– izpolnjevanju pogojev za izmenjavo podatkov s ponudniki plačilnih storitev in bankami, ki oddajajo sefe,
– posredovanju podatkov ponudnikov plačilnih storitev o imetnikih transakcijskih računov, o pooblaščencih imetnika transakcijskega računa, o transakcijskih računih oziroma podračunih, ki jih vodijo, razen podatkov o dejanskih lastnikih imetnika transakcijskih računov, ki se prevzemajo iz RDL,
– posredovanju podatkov bank o najemnikih sefov in sefih, ki jih oddajajo v najem,
– vrstah računov v RTR in njihovih oznakah,
– zagotavljanju podatkov o imetnikih transakcijskih računov, o pooblaščencih imetnika transakcijskega računa, o dejanskih lastnikih imetnika transakcijskega računa, o transakcijskih računih iz RTR in o sefih in njihovih najemnikih ponudnikom plačilnih storitev in bankam, ki oddajajo sefe,
– dostopu do podatkov iz RTR.
2. člen 
(pomen kratic in izrazov) 
(1) Kratice, uporabljene v tem aktu, pomenijo:
1. CRP je Centralni register prebivalstva po zakonu, ki ureja centralni register prebivalstva;
2. PRS je Poslovni register Republike Slovenije po zakonu, ki ureja poslovni register;
3. RDL je Register dejanskih lastnikov po zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem aktu, pomenijo:
1. davčni register je davčni register po zakonu, ki ureja finančno upravo,
2. poslovni subjekt je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali zasebnik, ki kot poklic opravlja določeno dejavnost,
3. dejanski lastnik ima enak pomen kot po zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma,
4. pooblaščenec imetnika računa je poslovni subjekt ali fizična oseba, ki ga imetnik transakcijskega računa (poslovni subjekt ali fizična oseba) pooblasti za razpolaganje s sredstvi na računu,
5. najemnik sefa je poslovni subjekt ali fizična oseba, ki vzame sef v najem.
3. člen 
(vsebina RTR) 
(1) V RTR se obdelujejo:
1. podatki o transakcijskih računih, ki vključujejo:
– podatke o ponudniku plačilnih storitev,
– podatke o imetniku transakcijskega računa,
– podatke o pooblaščencu imetnika transakcijskega računa,
– podatke o dejanskem lastniku imetnika transakcijskega računa in
– podatke o računu;
2. podatki o sefih, ki vključujejo:
– podatke o najemniku sefa in
– podatke o sefu.
(2) RTR se glede podatkov o imetnikih transakcijskih računov in glede načina dostopa do podatkov deli na:
1. poslovne subjekte (oznaka P) in
2. fizične osebe (oznaka F).
(3) V poslovnem delu RTR se vodijo podatki o transakcijskih računih, podatki o pooblaščencih in dejanskih lastnikih imetnika transakcijskega računa, katerih imetnik je poslovni subjekt. V delu RTR za fizične osebe pa se vodijo podatki o transakcijskih računih in o pooblaščencih imetnikov transakcijskih računov, katerih imetniki so fizične osebe.
4. člen 
(povezovanje podatkov iz RTR z drugimi registri) 
(1) AJPES zagotavlja točnost in ažurnost podatkov v RTR s povezovanjem z drugimi registri, in sicer:
– s PRS,
– s CRP,
– z davčnim registrom,
– z RDL.
(2) Za povezovanje z registri iz prejšnjega odstavka se uporablja davčna številka kot enolična identifikacijska oznaka.
(3) Kadar davčna številka kot enolična identifikacijska oznaka ni na voljo, AJPES podatke o imetniku računa, pooblaščencu imetnika računa in najemniku sefa, ki se vodijo v RTR, pridobi od ponudnikov plačilnih storitev in bank, ki oddajajo sefe v najem. Za pravilnost podatkov v RTR so v tem primeru odgovorni ponudniki plačilnih storitev in banke, ki oddajajo sefe.
(4) AJPES ob vsaki spremembi podatka o imetniku transakcijskega računa, o pooblaščencu imetnika transakcijskega računa, o dejanskem lastniku imetnika transakcijskega računa in o najemniku sefa, iz registrov iz prvega odstavka tega člena prevzame spremenjene podatke v RTR.
5. člen 
(registracija ponudnika plačilnih storitev in bank, ki oddajo sefe) 
Ponudniki plačilnih storitev in banke, ki oddajajo sefe v najem, se za izmenjavo podatkov, ki se vodijo v RTR, pri AJPES registrirajo z vlogo, ki vsebuje:
1. osnovne podatke (matična številka, naziv, naslov),
2. kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, ki se bo uporabljalo za posredovanje podatkov (lahko jih je več),
3. podpis zakonitega zastopnika.
6. člen 
(posredovanje podatkov v RTR) 
(1) Ponudniki plačilnih storitev in banke, ki oddajajo sefe, posredujejo AJPES podatke o računih, ki jih vodijo, in sefih prek spletnih servisov AJPES na način in v obliki, ki sta določena v tehničnem protokolu. Ponudniki plačilnih storitev in banke, ki oddajajo sefe, posredujejo AJPES podatke na dan odprtja ali zaprtja računa ter novega najema sefa, ali na dan veljavnosti spremembe v podatkih imetnika računa, pooblaščenca imetnika računa in računa ter v podatkih najemnika sefa oziroma sefa.
(2) Kadar ponudnik plačilnih storitev ali banka, ki oddaja sefe, omogoči imetniku računa odpiranje in zapiranje računa ali najemniku sefa nov najem ali izvedbo sprememb z datumom vnaprej, to spremembo evidentira, AJPES pa podatke posreduje največ petnajst dni pred veljavnostjo spremembe. AJPES zagotavlja objavo podatkov v RTR od dneva veljavnosti računa ali najema sefa oziroma od dneva veljavnosti spremembe dalje.
(3) V primeru odpovedi sistemov ali komunikacijskih povezav ponudniki plačilnih storitev in banke, ki oddajajo sefe, posredujejo AJPES podatke prek XML datotek, po alternativnih povezavah ali na fizičnih medijih.
(4) AJPES objavi tehnični protokol za izmenjavo podatkov na svoji spletni strani.
7. člen 
(kontrola podatkov) 
(1) Podatke AJPES ob prevzemu preveri skladno z določili tehničnega protokola za izmenjavo podatkov.
(2) Če so ob prevzemanju podatkov ugotovljene napake, AJPES podatke z obrazložitvijo zavrne ali pošiljatelja opozori na neskladje podatkov. Ponudnik plačilnih storitev in banke, ki oddajajo sefe, potrebne spremembe podatkov posredujejo takoj, ko je to mogoče.
8. člen 
(kriteriji za določitev oznak vrst računov) 
(1) Računi so v RTR opredeljeni z enomestno črkovno oznako vrst računa, ki je za posamezne vrste računov določena v prilogi tega akta. Oznaka vrste računa se določi glede na status imetnika računa ali glede na lastnosti sredstev na računu.
(2) Oznako vrste računa določi ponudnik plačilnih storitev glede na okoliščine, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o vodenju računa, pomembne za določitev oznake vrste računa.
9. člen 
(kriteriji za dodelitev oznake) 
(1) Kadar sredstva na transakcijskem računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju imetnika računa, ponudnik plačilnih storitev takemu računu dodeli posebno oznako R.
(2) Ponudnik plačilnih storitev oznako R posreduje AJPES kot spremembo na transakcijskem računu.
10. člen 
(zagotavljanje podatkov o transakcijskih računih in sefih) 
(1) AJPES sproti, dnevno in brezplačno zagotavlja ponudnikom plačilnih storitev podatke o spremembah v RTR za poslovne subjekte.
(2) AJPES sproti, dnevno in brezplačno zagotavlja ponudnikom plačilnih storitev in bankam, ki oddajajo sefe, podatke o spremembah v RTR imetnikov računov, pooblaščencih imetnikov računov, dejanskih lastnikih imetnikov računov, najemnikih sefov, za vse račune in sefe, ki jih vodijo.
(3) Med podatke o spremembah v RTR so vključene tako spremembe, ki so posledica povezovanja AJPES z registri iz 4. člena tega akta, kot tudi spremembe, ki jih AJPES posredujejo ponudniki plačilnih storitev in banke, ki oddajajo sefe.
(4) AJPES sproti, dnevno in brezplačno zagotavlja ponudnikom plačilnih storitev podatke o številkah transakcijskih računov fizičnih oseb, ki se obdelujejo v RTR.
(5) AJPES brezplačno omogoči ponudnikom plačilnih storitev za uporabnika preverjanje istovetnosti podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb, odprtih pri drugih ponudnikih plačilnih storitev, če so poleg številke transakcijskega računa o imetniku računa zagotovljeni tudi naslednji podatki:
– davčna številka ali identifikacijska oznaka ter ime in priimek ali
– ime in priimek ter naslov prebivališča fizične osebe.
Če sta v registru dve ali več oseb z enakim imenom, priimkom in naslovom prebivališča, ponudnik plačilnih storitev poizvedbo dopolni z davčno številko ali identifikacijsko oznako fizične osebe.
(6) AJPES brezplačno omogoči bankam za preverjanje obstoja transakcijskega računa pri obravnavi prošnje potrošnika za odprtje osnovnega plačilnega računa ter za izvrševanje sklepov o izvršbi ali zavarovanju, dostop do podatkov o številkah transakcijskih računov fizičnih oseb, če so zagotovljeni naslednji podatki:
– davčna številka ali identifikacijska oznaka ter ime in priimek ali
– ime in priimek ter naslov prebivališča fizične osebe.
Če sta v registru dve ali več oseb z enakim imenom, priimkom in naslovom prebivališča, mora ponudnik plačilnih storitev poizvedbo dopolniti z davčno številko ali identifikacijsko oznako fizične osebe.
11. člen 
(javni dostop do podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov) 
AJPES zagotavlja brezplačni vpogled v podatke o posameznem poslovnem subjektu v RTR na svoji spletni strani. Podatki o pooblaščencih imetnika transakcijskega računa, podatki o dejanskih lastnikih imetnika transakcijskega računa in podatki o sefih posameznega poslovnega subjekta niso javni.
12. člen 
(dostop do osebnih podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb, o pooblaščencih in dejanskih lastnikih imetnikov računov ter o sefih) 
(1) Če AJPES ugodi zahtevi za pridobitev osebnih podatkov iz RTR, s katero prosilec izkaže pravni interes za pridobitev osebnih podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb, o pooblaščencih in dejanskih lastnikih imetnikov računov ter sefih, AJPES o tem izda potrdilo. Prosilec lahko zahtevo vloži v pisni ali elektronski obliki.
(2) Pogoji in način vložitve zahteve v elektronski obliki so določeni v aktu AJPES, ki določa navodila za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz RTR v elektronski obliki.
(3) Neposredni elektronski dostop do osebnih podatkov iz RTR zagotovi AJPES sodiščem, davčnemu organu, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in drugim osebam, ki so na podlagi zakona upravičene pridobiti osebne podatke iz RTR.
13. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o vodenju registra transakcijskih računov (Uradni list RS, št. 35/18, 41/18 – popr. in 102/20 – ZPlaSSIED-A).
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati 6. avgusta 2021.
Št. 007-24/2021
Ljubljana, dne 16. julija 2021
EVA 2021-1611-0054
Mag. Vesna Zupančič Klarič 
predsednica 
Sveta AJPES 
K temu Aktu je dala soglasje Banka Slovenije dne 1. 6. 2021

AAA Zlata odličnost