Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2021 z dne 27. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2021 z dne 27. 7. 2021

Kazalo

2629. Zakon o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), stran 7700.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2021.
Št. 003-02-3/2021-166
Ljubljana, dne 23. julija 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-L) 
1. člen
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) se besedilo 86. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ali gimnazijam pripadajo sredstva iz državnega proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so vpisane v razvid izvajalcev,
– so vpisni pogoji določeni tako, da zagotavljajo vpis učencev in dijakov ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino,
– izvaja glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbenem programu pouk najmanj treh orkestrskih inštrumentov in ima vpisanih najmanj 35 učencev,
– imajo zaposlenih vsaj 80 % učiteljev oziroma vzgojiteljev, potrebnih za izvedbo programa, ki je pridobil javno veljavnost, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, za polni delovni čas oziroma temu ustrezen obseg zaposlitev za krajši delovni čas od polnega, in zagotovljene druge učitelje oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo programa, ki je pridobil javno veljavnost.
Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka tega člena, se za izvedbo programa zagotavlja 85 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.
Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka se zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja, iz državnega proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti za izvedbo obveznega dela javno veljavnega programa zagotavlja tudi razlika do višine sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja javni šoli za izvajanje obveznega dela programa osnovnošolskega izobraževanja.
Ne glede na prejšnji odstavek zasebne šole, ki pridobivajo za izvedbo obveznega dela javno veljavnega programa 100 % javnih sredstev, za ta del programa staršem ne smejo zaračunavati šolnin.
Zasebne šole lahko sodelujejo na natečajih za učila in učne pripomočke, ki so namenjeni javnim šolam.
Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena ugotavlja šolska uprava.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ne glede na tretji odstavek novega 86. člena zakona se zasebne šole, ki jim je bila dodeljena koncesija pred uveljavitvijo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), financirajo v skladu z obstoječo koncesijsko pogodbo.
Prejšnji odstavek se ne uporablja za podružnice zasebnih šol, ki so jih te ustanovile po uveljavitvi ZOFVI.
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-10/21-4/27
Ljubljana, dne 15. julija 2021
EPA 1865-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti