Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2021 z dne 27. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2021 z dne 27. 7. 2021

Kazalo

2627. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1B), stran 7676.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2021.
Št. 003-02-3/2021-140
Ljubljana, dne 21. julija 2021
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI-1B) 
1. člen
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) se v 1. členu v 3. točki za besedo »trgovanja« vejica in besedilo »izvajalcev storitev poročanja podatkov« črtata.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku 7. točka črta.
Za 11. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se dodajo nove 12. do 15. točka, ki se glasijo:
»12. Direktiva (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L št. 314 z dne 5. decembra 2019, str. 64), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 84), v delu, ki se nanaša na spremembo Direktive 2014/65/EU;
13. Direktiva 2019/2177 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 155; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/2177/EU), v delu, ki se nanaša na spremembo Direktive 2014/65/EU;
14. Direktiva 2020/1504 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (UL L št. 347 z dne 20. 10. 2020, str. 50);
15. Direktiva 2021/338 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/878 glede njihove uporabe v zvezi z investicijskimi podjetji, za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19 (UL L št. 68 z dne 26. 2. 2021, str. 14).«.
3. člen 
V 3. členu se peti odstavek črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
4. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku v 1. točki kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
Za 14. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se doda nova 15. točka, ki se glasi:
»15. ZBNIP je zakon, ki ureja bonitetni nadzor investicijskih podjetij.«.
5. člen 
V 5. členu se v tretjem odstavku kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
V četrtem odstavku se besedilo »5. in« črta.
V petem odstavku se kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
Dvanajsti odstavek se črta.
Dosedanji trinajsti do osemindvajseti odstavek postanejo dvanajsti do sedemindvajseti odstavek.
6. člen 
V 7. členu se za enajstim odstavkom dodata nova dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se glasita:
»(12) Klavzula o predčasnem odpoklicu s polnim poplačilom donosa je klavzula, ki je namenjena zaščiti vlagatelja, tako da se zagotovi, da mora izdajatelj v primeru predčasnega odplačila vlagatelju, ki ima obveznico, plačati znesek, ki je enak seštevku pričakovane čiste sedanje vrednosti preostalih kuponov do zapadlosti in glavnice predčasno odpoklicane obveznice.
(13) Zamenjava finančnih instrumentov pomeni prodajo finančnega instrumenta in nakup drugega finančnega instrumenta ali uveljavitev pravice do spremembe v zvezi z obstoječim finančnim instrumentom.«.
7. člen 
Naslov 18. člena se spremeni tako, da se glasi: »(trajni nosilec podatkov in elektronska oblika)«.
Za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Elektronska oblika je trajni nosilec podatkov, ki ni papir.«.
8. člen 
V 20. členu se v tretjem odstavku v napovednem stavku besedilo »5., 6. in« nadomesti z besedilom »6. in«.
9. člen 
V 41. členu se v napovednem stavku kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
10. člen 
Za 41. členom se doda nov 41.a člen, ki se glasi:
»41.a člen 
(pretežno poslovna skupina) 
Pretežno poslovna skupina je vsaka skupina, katere glavna dejavnost ni opravljanje investicijskih storitev in poslov po tem zakonu, bančnih storitev po ZBan-3 oziroma izvajanje dejavnosti vzdrževalca trga v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago.«.
11. člen 
43. do 47. člen se črtajo.
12. člen 
V 59. členu se v drugem odstavku kratica »ZBan-2« štirikrat nadomesti s kratico »ZBan-3«.
13. člen 
V 60. členu se v prvem odstavku v 10. točki za kratico »CDD« vejica nadomesti s piko, beseda »in« in 11. točka pa se črtata.
V drugem odstavku se za besedilom »211. člen« doda besedilo »in drugi odstavek 341. člena«.
V tretjem odstavku se besedilo »predpisi iz prvega in drugega odstavka 217. člena« nadomesti z besedilom »215. do 218. člen«.
V četrtem odstavku se v 2. točki druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 7. in 8. poglavja tega zakona in«.
V šestem odstavku se besedilo »ZBan-2, če ni v sedmem« nadomesti z besedilom »ZBan-3, če ni v drugem, tretjem in sedmem«.
14. člen 
V 62. členu se v prvem odstavku v 10. točki v prvi alineji kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
Za 13. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se doda nova, 14. točka, ki se glasi:
»14. ponudnike storitev množičnega financiranja, kot so opredeljeni v točki (e) prvega odstavka 2. člena Uredbe 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (UL L št. 347 z dne 20. 10. 2020, str. 1).«.
15. člen 
V 63. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo »in 178.« črta.
V 3. točki se besedilo »5.,« črta.
V tretjem odstavku se kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
16. člen 
V 72. členu se znesek »3.000.000 eurov« nadomesti z zneskom »5.000.000 eurov«.
17. člen 
V 125. členu se v enajstem odstavku v 2. točki besedilo »s 69. členom tega zakona« nadomesti z besedilom »z drugim odstavkom 1. člena Uredbe 2017/1129/EU«.
18. člen 
V 134. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Javna družba svoje letno poročilo pripravi, predloži agenciji, predloži v sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij in objavi v enotni elektronski obliki, ki jo določa Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/815 z dne 17. decembra 2018 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja (UL L št. 143 z dne 29. 5. 2019, str. 1). Navedeno morajo skupaj zagotavljati člani organov vodenja in nadzora javne družbe.
(5) Javna družba zagotovi revizorjev pregled in revizorjevo poročilo o tem, ali je njeno letno poročilo pripravljeno tako, kot določa prejšnji odstavek. Revizorjev pregled in revizorjevo poročilo se opravita v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem predpiše podrobnejšo obliko in vsebino revizorjevega pregleda in revizorjevega poročila o opravljenem pregledu.«.
19. člen 
V 137. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Javne družbe, ki niso zavezane h konsolidaciji po 56. členu ZGD-1 oziroma 1. točki drugega odstavka 133. člena tega zakona, sestavijo povzetek polletnega računovodskega poročila v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.«.
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo četrti do deveti odstavek.
20. člen 
V 175. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za borznoposredniške družbe se 399. člen ZGD-1 ne uporablja.«.
21. člen 
V 176. členu se v prvem odstavku v 3. in 4. točki kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
22. člen 
Besedilo 177. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najnižji znesek ustanovnega kapitala borznoposredniške družbe je določen v 11. členu ZBNIP.«.
23. člen 
178. do 180. člen se črtajo.
24. člen 
V 182. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Za delničarje borznoposredniške družbe se smiselno uporabljajo 66. do 81. člen, razen drugega do osmega odstavka 71. člena in četrtega odstavka 76. člena, 92. do 94. člen in 296. do 301. člen ZBan-3.
(2) Pri smiselni uporabi ZBan-3 iz prejšnjega odstavka se:
1. namesto izraza »banka« uporablja izraz »borznoposredniška družba«;
2. namesto izraza »Banka Slovenije« uporablja izraz »agencija«, razen pri uporabi 93. člena ZBan-3;
3. namesto splošnega sklicevanja na pravila ZBan-3 uporabi splošno sklicevanje na pravila tega zakona;
4. pri drugem odstavku 72. člena ZBan-3 namesto izrazov »investicijsko podjetje ali družba za upravljanje« uporablja izraz »banka«;
5. pri drugem odstavku 81. člena ZBan-3 namesto besedila »banka, z delnicami katere se trguje na organiziranem trgu« uporablja izraz »borznoposredniška družba«;
6. pri tretjem odstavku 298. člena ZBan-3 namesto napotila na 371. člen ZBan-3 uporablja napotilo na 513. člen tega zakona.«.
25. člen 
V 183. členu se v 1. točki besedilo »iz 66. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »iz 73. člena ZBan-3«.
V 3. točki se besedilo »iz 74. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »iz 81. člena ZBan-3«.
26. člen 
V 185. členu se v naslovu kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
Prvi do tretji odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Za člane uprave oziroma nadzornega sveta borznoposredniške družbe z dvotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 35., 38. do 65., 156., 157. ter 302. do 305. člen ZBan-3 in določbe tega zakona o upravi oziroma nadzornem svetu borznoposredniške družbe.
(2) Za upravni odbor borznoposredniške družbe z enotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 35., 50. do 65., 157., 302. in 305. člen ZBan-3 ter določbe tega zakona o nadzornem svetu borznoposredniške družbe, za izvršne direktorje pa tudi 38. do 49., 156. ter 303. in 304. člen ZBan-3 ter določbe tega zakona o upravi borznoposredniške družbe.
(3) Pri smiselni uporabi določb ZBan-3 iz prvega in drugega odstavka tega člena se:
1. namesto izraza »banka« uporablja izraz »borznoposredniška družba«,
2. namesto izraza »Banka Slovenije« uporablja izraz »agencija«,
3. namesto izraza »bančna skupina« uporablja izraz »investicijska skupina«,
4. namesto napotila na ZBan-3 uporablja napotilo na ta zakon,
5. namesto izraza »bančne storitve« uporablja izraz »investicijske storitve in posli«,
6. namesto izraza »bančni sistem« uporablja izraz »finančni sistem«,
7. namesto izraza »Evropski bančni organ«, uporablja izraz »ESMA«.«.
V četrtem odstavku se besedilo »iz 49. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »iz 51. člena ZBan-3«.
V šestem odstavku se besedilo »na 136. in 137. člen ZBan-2« nadomesti z besedilom »na 156. in 157. člen ZBan-3«.
27. člen 
V 187. členu se v prvem odstavku besedilo »79. do 85. člen ZBan-2« nadomesti z besedilom »95. do 101. člen ZBan-3«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
28. člen 
V 200. členu se v prvem odstavku v 4. točki besedilo »iz 128. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »iz 28. člena ZBNIP«.
Za 6. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. ima dovolj ustanovnega kapitala v skladu z 11. členom ZBNIP ob upoštevanju narave teh investicijskih storitev in poslov.«.
V drugem odstavku se besedilo »iz 128. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »iz 28. člena ZBNIP«.
29. člen 
V 201. členu se v četrtem odstavku besedilo »z 263. do 265. členom ZBan-2« nadomesti z besedilom »z 293. do 295. členom ZBan-3«.
30. člen 
V 211. členu se v tretjem odstavku v 1. točki besedilo »89. člena in 92. člen ZBan-2« nadomesti z besedilom »105. člena in 108. člen ZBan-3«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. del 4 Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/2033/EU), v delu, v katerem se nanaša na poročila in informacije, potrebne za statistične namene, ter«.
31. člen 
Besedilo 215. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Investicijsko podjetje tretje države sme v Republiki Sloveniji opravljati investicijske storitve in posle prek podružnice pod pogoji, določenimi v tem zakonu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko investicijsko podjetje tretje države za stranko s prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji opravi posamezno investicijsko storitev ali posel, če je stranka izključno na lastno pobudo zaprosila za to storitev.
(3) Ne glede na odnose v skupini se v primeru, ko investicijsko podjetje tretje države tudi prek subjekta, ki deluje v njegovem imenu ali je tesno povezan s takšnim podjetjem iz tretje države ali katero koli drugo osebo, ki deluje v imenu takšnega subjekta, poskuša pridobiti stranke ali potencialne stranke s prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji, to ne šteje za storitev, ki se opravlja izključno na zaprosilo stranke na lastno pobudo za to storitev.
(4) Če je stranka izključno na lastno pobudo zaprosila za storitev iz drugega odstavka tega člena, ji investicijsko podjetje tretje države ne sme ponujati ali oglaševati drugih investicijskih storitev oziroma produktov, za katere stranka ni zaprosila na lastno pobudo. Takšno ponujanje ali oglaševanje je dopustno le prek podružnice.«.
32. člen 
V 216. členu se za enajstim odstavkom dodajo novi dvanajsti do petnajsti odstavek, ki se glasijo:
»(12) Agencija enkrat letno ESMA uradno sporoči seznam podružnic investicijskih podjetij iz tretjih držav, dejavnih na območju Republike Slovenije.
(13) Podružnica investicijskega podjetja tretje države, ki je pridobila dovoljenje v skladu s prvim odstavkom tega člena, agenciji vsako leto sporoči naslednje informacije:
1. obseg in področje storitev in poslov, ki jih opravlja podružnica v Republiki Sloveniji;
2. za investicijska podjetja tretjih držav, ki opravljajo investicijski posel poslovanja za svoj račun, njihovo mesečno najmanjšo, povprečno in največjo izpostavljenost do nasprotnih strank s prebivališčem ali sedežem v EU;
3. za investicijska podjetja tretjih držav, ki opravljajo storitve izvedbe prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa, skupno vrednost finančnih instrumentov, ki izvirajo iz nasprotnih strank s prebivališčem ali sedežem v EU in spadajo v okvir prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa v preteklih 12 mesecih;
4. promet in skupno vrednost sredstev, ki ustrezajo storitvam in poslom iz 1. točke tega odstavka;
5. podroben opis ureditev za zaščito vlagateljev, ki so na voljo strankam podružnice, vključno s pravicami teh strank, ki izhajajo iz sistema jamstva za terjatve vlagateljev iz 10. točke drugega odstavka tega člena;
6. politiko in ureditve obvladovanja tveganj, ki jih podružnica uporablja za storitve in posle iz 1. točke tega odstavka;
7. ureditve upravljanja, vključno z nosilci ključnih funkcij za posle podružnice;
8. vse druge informacije, za katere agencija meni, da so potrebne za celovito spremljanje poslov podružnice.
(14) Agencija na zahtevo ESMA sporoči naslednje informacije:
1. vsa dovoljenja za podružnice, ki jim je izdano dovoljenje v skladu s prvim odstavkom tega člena, in vse poznejše spremembe teh dovoljenj;
2. obseg in področje storitev in poslov, ki jih izvaja podružnica, ki ima dovoljenje v Republiki Sloveniji;
3. promet in skupna sredstva, ki ustrezajo storitvam in poslom iz prejšnje točke;
4. ime skupine iz tretje države, ki ji pripada podružnica, ki ima dovoljenje.
(15) Agencija tesno sodeluje s pristojnimi organi subjektov, ki so del iste skupine, ki ji pripadajo podružnice investicijskih podjetij tretjih držav z dovoljenjem iz prvega odstavka tega člena, ter ESMA in EBA za zagotovitev, da se vsi posli te skupine v Uniji celovito, dosledno in učinkovito nadzorujejo v skladu s tem zakonom, Uredbo 575/2013/EU, Uredbo 600/2014/EU, Uredbo 2019/2033/EU in ZBan-3.«.
33. člen 
V 217. členu se v prvem odstavku besedilo »89. člena in 92. člen ZBan-2« nadomesti z besedilom »105. člena in 108. člen ZBan-3«.
V drugem odstavku se v 1. točki besedilo »5. in« črta.
Za 6. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. določbe ZBNIP in Uredbe 2019/2033/EU.«.
34. člen 
Naslov 5. poglavja in 225. do 227. člen se črtajo.
35. člen 
V 230. členu se v naslovu kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za poslovne knjige in letna poročila, revidiranje in razkritja borznoposredniške družbe se smiselno uporabljajo 102., 103. in 105. do 108. člen, 1. do 3. točka prvega odstavka in drugi odstavek 109. člena ter 160. člen ZBan-3.«.
V drugem odstavku se kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
36. člen 
V 231. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Borznoposredniška družba razkritja iz 6. dela Uredbe 2019/2033/EU javno objavi vsaj na svojih spletnih straneh.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Borznoposredniška družba na svojih spletnih straneh javno objavi pojasnilo o načinu izpolnjevanja zahtev, ki so določene s tem zakonom in predpisi iz 1. točke prvega odstavka 232. člena tega zakona in ZBNIP ter predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, glede:
1. ureditve notranjega upravljanja borznoposredniške družbe in organizacijske strukture borznoposredniške družbe,
2. politike izbora članov uprave in nadzornega sveta,
3. politik prejemkov iz 45. člena ZBNIP.«.
V četrtem odstavku se besedilo »s 128. členom ZBan-2« nadomesti z besedilom »z 28. členom ZBNIP« in besedilo »134. členom ZBan-2« nadomesti z besedilom »154. členom ZBan-3«.
37. člen 
V 233. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Določbe petega do osmega odstavka tega člena se ne uporabljajo, kadar borznoposredniška družba opravlja investicijske storitve, ki se nanašajo na obveznice s klavzulo o predčasnem odpoklicu s popolnim odplačilom donosa in te obveznice ne vsebujejo izvedenega finančnega instrumenta oziroma kadar borznoposredniška družba ponuja in oglašuje finančne instrumente izključno primernim nasprotnim strankam.«.
38. člen 
V 251. členu se devetnajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(19) Informacije ali tržna sporočila iz prvega odstavka tega člena, katerih predmet je ponudba ali opravljanje investicijskih storitev in poslov, lahko daje ali objavlja le borznoposredniška družba ali njen odvisni borznoposredniški zastopnik. Borznoposredniška družba ali njen odvisni borznoposredniški zastopnik lahko pooblasti drugo osebo, da v njenem imenu daje ali objavlja informacije iz prejšnjega stavka. O danem ali preklicanem pooblastilu je treba obvestiti agencijo.«.
Za devetnajstim odstavkom se dodajo novi dvajseti do sedemindvajseti odstavek, ki se glasijo:
»(20) Če je naročilo stranke o nakupu ali prodaji finančnega instrumenta oddano po sredstvih za komuniciranje na daljavo, ki onemogočajo predhodno predložitev informacij o stroških in nadomestilih, borznoposredniška družba na zahtevo neprofesionalne stranke informacije o stroških in nadomestilih brez odlašanja posreduje po izvršitvi naročila v elektronski ali papirni obliki, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
1. stranka se je strinjala, da prejme informacije brez nepotrebnega odlašanja po izvršitvi naročila;
2. borznoposredniška družba je stranki omogočila, da se naročilo ne izvrši, dokler stranka ne prejme informacij.
(21) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka mora borznoposredniška družba stranki ponuditi možnost, da prejme informacije o stroških in nadomestilih telefonsko pred izvršitvijo naročila.
(22) Borznoposredniška družba strankam ali potencialnim strankam zagotovi vse informacije, ki se zahtevajo na podlagi tega zakona, v elektronski obliki, razen kadar je stranka ali potencialna stranka neprofesionalna stranka ali potencialna neprofesionalna stranka, ki je zahtevala prejem informacij v papirni obliki. Takrat borznoposredniška družba brezplačno zagotovi informacije v papirni obliki.
(23) Borznoposredniška družba obvesti neprofesionalne stranke ali potencialne neprofesionalne stranke, da imajo možnost prejemanja informacij v papirni obliki.
(24) Borznoposredniška družba obstoječe neprofesionalne stranke, ki so v preteklosti informacije, ki jih je treba zagotoviti na podlagi tega zakona, prejemale v papirni obliki, vsaj osem tednov pred pošiljanjem teh informacij v elektronski obliki obvesti o tem, da bodo te informacije prejele v elektronski obliki. Borznoposredniška družba obvesti te obstoječe neprofesionalne stranke, da lahko izberejo, ali bi informacije še naprej prejemale v papirni obliki ali pa bi jih odslej prejemale v elektronski obliki. Borznoposredniška družba obstoječe neprofesionalne stranke obvesti tudi o samodejnem prehodu na elektronsko obliko, če v teh osmih tednih ne bodo zahtevale nadaljnjega zagotavljanja informacij v papirni obliki. Obstoječih neprofesionalnih strank, ki informacije, ki jih je treba zagotoviti na podlagi tega zakona, že prejemajo v elektronski obliki, borznoposredniška družba ne obvešča.
(25) Raziskave, ki jih za borznoposredniško družbo, ki opravlja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti ali druge investicijske oziroma pomožne storitve strankam, izvajajo tretje osebe, delujejo v skladu z 252. členom tega zakona, če:
1. pred izvedbo naročila stranke ali ponujanja raziskav stranki borznoposredniška družba in ponudnik raziskav skleneta sporazum, ki določa, kolikšen delež vseh stroškov ali skupnih plačil za izvajanje izvršitev naročil strank in ponujanja raziskav je namenjen za raziskave;
2. borznoposredniška družba svojo stranko obvesti o skupnih plačilih za izvajanje izvršitev naročil stranke in ponujanja raziskav, ki se izplačajo tretji osebi, ki pripravlja raziskave; in
3. se raziskave, za katere je bil izplačan delež stroškov ali je bilo opravljeno skupno plačilo, nanašajo na izdajatelje, katerih tržna kapitalizacija v 36 mesecih pred izvedbo raziskav ni presegla 1 milijarde eurov. Tržna kapitalizacija je izražena po cenah ob koncu leta, če so bili izdajatelji v tem letu uvrščeni na organizirani trg, ali kot lastna sredstva za tista finančna leta, v katerih izdajatelji niso bili uvrščeni na organizirani trg.
(26) Za namene tega člena se raziskave razumejo kot raziskovalno gradivo ali storitve za raziskave, ki se nanašajo na enega ali več finančnih instrumentov ali drugih sredstev ali izdajatelje ali morebitne izdajatelje finančnih instrumentov, oziroma kot raziskovalno gradivo ali storitve za raziskave, ki so tesno povezane z določenim sektorjem ali trgom in zadevajo oblikovanje stališč o finančnih instrumentih, sredstvih ali izdajateljih v tem sektorju ali na trgu.
(27) Raziskave obsegajo tudi gradivo ali storitve, ki izrecno ali implicitno priporočajo ali predlagajo investicijsko strategijo ter zagotavljajo utemeljeno mnenje o sedanji ali prihodnji vrednosti ali ceni finančnih instrumentov oziroma sredstev ali drugače vsebujejo analize in izvirne ugotovitve ter zaključke, sprejete na podlagi novih ali obstoječih informacij, ki bi se lahko uporabili pri obveščanju za namene investicijske strategije in bi zaradi svojega pomena ustvarili dodano vrednost pri odločitvah borznoposredniške družbe v imenu njenih strank, katerim zaračuna te raziskave.«.
39. člen 
V 253. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata, kadar borznoposredniška družba opravlja investicijske storitve, ki se nanašajo na obveznice s klavzulo o predčasnem odpoklicu s popolnim odplačilom donosa in te obveznice ne vsebujejo izvedenega finančnega instrumenta oziroma kadar borznoposredniška družba ponuja in oglašuje finančne instrumente izključno primernim nasprotnim strankam.«.
40. člen 
V 254. členu se v drugem odstavku beseda »primeren« nadomesti z besedo »ustrezen«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Pri opravljanju storitve investicijskega svetovanja ali gospodarjenja s finančnimi instrumenti, kadar ta vključuje zamenjavo finančnih instrumentov, borznoposredniška družba pridobi potrebne informacije o naložbah stranke in analizira stroške in koristi zamenjave finančnih instrumentov. Pri izvajanju investicijskega svetovanja borznoposredniška družba stranke obvesti, ali koristi take zamenjave finančnih instrumentov presegajo stroške take zamenjave.«.
41. člen 
V 276. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Za izvršitev naročila za primerno nasprotno stranko se ne uporabljajo 237. in 250. člen, dvaindvajseti do štiriindvajseti odstavek 251. člena, 254. do 259., 267. do 270. in 272. člen tega zakona.«.
42. člen 
V 279. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. sprejema in posreduje naročila strank oziroma morebitnih strank v zvezi z investicijskimi storitvami ali finančnimi instrumenti,«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. svetuje strankam ali morebitnim strankam glede teh finančnih instrumentov oziroma investicijskih storitev in poslov.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Odvisni borznoposredniški zastopnik lahko opravlja investicijsko svetovanje samo v primeru, da lahko takšno storitev opravlja v skladu s predpisi države članice, v kateri je vpisan v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov.«.
43. člen 
Za 280. členom se doda nov 280.a člen, ki se glasi:
»280.a člen 
(obveznosti borznoposredniške družbe v zvezi s profesionalnimi strankami) 
(1) Šesti in sedmi odstavek 251. člena tega zakona se ne uporabljata za storitve, ki jih borznoposredniška družba zagotavlja profesionalnim strankam, razen za storitve investicijskega svetovanja in gospodarjenja s finančnimi instrumenti.
(2) Osmi odstavek 254. člena tega zakona in 258. člen tega zakona se ne uporabljata za storitve, ki jih borznoposredniška družba zagotavlja profesionalnim strankam, če te stranke borznoposredniške družbe pisno ne obvestijo v elektronski ali papirni obliki, da želijo izkoristiti pravice iz navedenih členov.
(3) Borznoposredniška družba mora voditi evidenco obvestil strank iz prejšnjega odstavka.«.
44. člen 
V 330. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija predpiše omejitve pozicij za velikost neto pozicije, ki jo ima lahko posamezna oseba v izvedenih finančnih instrumentih na kmetijske proizvode in kritičnih ali pomembnih izvedenih finančnih instrumentih na blago, s katerimi se trguje na mestih trgovanja v Republiki Sloveniji, in ekonomsko enakovrednih OTC pogodbah. Izvedeni finančni instrumenti na blago se štejejo za kritične ali pomembne, kadar vsota vseh neto pozicij imetnikov končnih pozicij predstavljajo velikost njihove odprte pozicije in je v povprečju najmanj 300.000 lotov v enem letu. Omejitve iz prvega stavka tega odstavka se predpišejo ob upoštevanju vseh pozicij, ki jih ima oseba neposredno ali posredno na ravni skupaj s skupino, da se:
1. preprečijo zlorabe trga,
2. zagotovijo urejeni pogoji za določanje cen in poravnave vključno s preprečevanjem pozicij, ki izkrivljajo trg, ter zlasti zbliževanje cen med izvedenimi finančnimi instrumenti z zapadlostjo v posameznem mesecu in trenutnih cen blaga, na katere se ti finančni instrumenti nanašajo, ne glede na oblikovanje cen na trgu tega blaga.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Omejitve pozicij se ne uporabljajo za:
1. pozicije nefinančnega subjekta, ki jih poseduje sam ali druga oseba v njegovem imenu, ki objektivno merljivo zmanjšujejo tveganja, ki se neposredno nanašajo na poslovno dejavnost nefinančnega subjekta;
2. pozicije, ki jih hrani, ali se hranijo v njegovem imenu, finančni subjekt, ki je del pretežno poslovne skupine in deluje v imenu nefinančne enote te skupine, kadar te pozicije objektivno merljivo zmanjšujejo tveganja, neposredno povezana s poslovno dejavnostjo te nefinančne enote;
3. pozicije finančnih in nefinančnih nasprotnih strank za pozicije, ki objektivno merljivo izhajajo iz poslov, sklenjenih zaradi izpolnjevanja obveznosti zagotavljanja likvidnosti na mestu trgovanja;
4. vrednostne papirje iz 3. točke tretjega odstavka 7. člena tega zakona, povezane z osnovnim proizvodom ali osnovnim blagom iz 10. in 11. točke drugega odstavka 7. člena tega zakona.«.
Peti in šesti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(5) Agencija določi omejitve za posamezno pogodbo o kritičnem ali pomembnem izvedenem finančnem instrumentu, s katerim se trguje na mestih trgovanja, in o izvedenih finančnih instrumentih na kmetijske proizvode na podlagi metodologije za izračun, kakor jo določa akt Evropske komisije, izdan na podlagi tretjega in dvanajstega odstavka 57. člena Direktive 2014/65/EU. Omejitve se nanašajo tudi na ekonomsko enakovredne OTC pogodbe.
(6) Agencija preveri ustreznost omejitev iz prejšnjega odstavka, če nastanejo pomembne spremembe na trgu, vključno s pomembnimi spremembami dobavljive količine ali odprtih pozicij, in po potrebi prilagodi omejitve.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Če se z istim izvedenim finančnim instrumentom na kmetijske proizvode trguje v znatnem obsegu na mestih trgovanja v več kot eni državi članici ali če se z istim kritičnimi ali pomembnimi izvedenimi finančnimi instrumenti na blago trguje na mestih trgovanja v več kot eni državi članici in je agencija nadzorni organ mesta trgovanja, na katerem se opravi največja količina trgovanja (v nadaljnjem besedilu: centralni nadzorni organ), agencija določi enotno omejitev pozicij, ki se uporablja za vsa trgovanja s to pogodbo. V tem primeru se agencija posvetuje z nadzornimi organi drugih mest trgovanja, kjer se s tem izvedenim finančnim instrumentom na kmetijske proizvode trguje v znatnih količinah ali na katerih se trguje s temi kritičnimi ali pomembnimi izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, glede enotne omejitve pozicij, ki se uporablja, in njenih sprememb. Če se nadzorni organi drugih mest trgovanja ne strinjajo z omejitvijo, ki jo določi agencija, pisno navedejo razloge, zakaj menijo, da zahteve iz tega člena niso izpolnjene. V primeru nesoglasij med nadzornimi organi ESMA reši spore v skladu s svojimi pooblastili na podlagi 19. člena Uredbe 1095/2010/ES.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Agencija z nadzornimi organi mest trgovanja, kjer se trguje z istim izvedenim finančnim instrumentom na kmetijske proizvode ali kritičnimi ali pomembnimi izvedenimi finančnimi instrumenti na blago kot v Republiki Sloveniji, in nadzornimi organi subjektov, ki imajo pozicije v finančnih instrumentih na kmetijske proizvode ali kritičnih in pomembnih izvedenih finančnih instrumentih na blago, s katerimi se trguje v Republiki Sloveniji, sklene ustrezne sporazume vključno z izmenjevanjem podatkov in osebnih podatkov (osebno ime fizične osebe, EMŠO ali drug enolični identifikator, kot je na primer določen v delegirani uredbi, sprejeti na podlagi devetega odstavka 26. člena Uredbe 600/2014/EU, stalno oziroma začasno prebivališče), ki zagotavljajo spremljanje in nadzor nad omejitvami v skladu s tem členom. Enak sporazum agencija sklene, če so v Republiki Sloveniji subjekti, ki imajo pozicije v izvedenih finančnih instrumentih na blago, s katerimi se trguje na mestih trgovanja v drugi državi članici.«.
45. člen 
V 331. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. pridobivanjem informacij od oseb, vključno s potrebno dokumentacijo, o velikosti in namenu njihovih pozicij ali izpostavljenosti, upravičenih ali končnih lastnikih, usklajenih dogovorih ali ravnanjih in o sredstvih ter obveznostih na osnovnem trgu blaga, pozicijah v izvedenih instrumentih na blago na podlagi istega osnovnega blaga in z enakimi značilnostmi na drugih mestih trgovanja in gospodarsko enakovrednih pogodbah OTC prek članov in udeležencev,«.
46. člen 
V 332. členu se v tretjem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če se s finančnimi instrumenti iz prejšnjega stavka trguje na mestu trgovanja v drugi državi članici, borznoposredniška družba poroča centralnemu nadzornemu organu ali, kjer ni centralnega nadzornega organa, nadzornemu organu države članice mesta trgovanja.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Poročanje o pozicijah iz prvega odstavka tega člena se ne uporablja za vrednostne papirje iz 3. točke tretjega odstavka 7. člena tega zakona, povezane z osnovnim proizvodom ali osnovnim blagom iz 10. ali 11. točke drugega odstavka 7. člena tega zakona.«.
47. člen 
333. člen se spremeni tako, da se glasi:
»333. člen 
(nadzor nad opravljanjem dejavnosti storitev poročanja podatkov) 
(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad opravljanjem dejavnosti sistemov odobrenih objav (v nadaljnjem besedilu: APA) iz 34. točke prvega odstavka 2. člena Uredbe 600/2014/EU in tretjega odstavka 2. člena Uredbe 600/2014/EU ter odobrene mehanizme poročanja (v nadaljnjem besedilu: ARM) iz 36. točke prvega odstavka 2. člena Uredbe 600/2014/EU in tretjega odstavka 2. člena Uredbe 600/2014/EU, ki jih opravljajo ponudniki storitev, katerim je dovoljenje izdala agencija. Agencija nadzor opravlja z rednim spremljanjem poslovanja ponudnikov teh storitev v skladu z Uredbo 600/2014/EU. Za nadzor se smiselno uporablja 347. člen tega zakona, razen prvega, tretjega in desetega odstavka 347. člena tega zakona.
(2) Agencija APA ali ARM iz prejšnjega odstavka odvzame dovoljenje na podlagi 27.e člena Uredbe 600/2014/EU.«.
48. člen 
334. člen se spremeni tako, da se glasi:
»334. člen 
(obveznosti revizijske družbe v razmerju do agencije) 
(1) Revizijska družba, ki opravlja revizijski pregled letnega poročila APA ali ARM iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora agencijo takoj obvestiti o vsakem dejstvu ali okoliščini, ki jo je ugotovila pri revizijskem pregledu in ki lahko pomeni enega od teh položajev:
1. pomembno kršitev predpisov iz drugega odstavka 9. člena ZBan-3,
2. lahko vpliva na nemoteno poslovanje APA ali ARM iz prvega odstavka prejšnjega člena ali
3. lahko privede do revizorjevega mnenja s pridržkom, odklonilnega mnenja ali zavrnitve izdelave mnenja.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za dejstva ali okoliščine v zvezi z družbo, ki je v razmerju tesne povezanosti z APA ali ARM iz prvega odstavka prejšnjega člena na podlagi obvladovanja.
(3) Revizijska družba mora agenciji na njeno zahtevo posredovati tudi druge podatke, ki jih agencija potrebuje pri opravljanju nadzora nad APA ali ARM iz prvega odstavka prejšnjega člena v skladu s tem zakonom.
(4) Posredovanje podatkov agenciji po prvem do tretjem odstavku tega člena nima značilnosti kršitve revizorjeve obveznosti varovanja zaupnih podatkov po zakonu, ki ureja revidiranje, ali na podlagi pogodbe.«.
49. člen 
335. do 338. člen se črtajo.
50. člen 
V 340. členu se v prvem odstavku besedilo »tem zakonom, Uredbo 600/2014/EU in Uredbo 575/2013/EU« nadomesti z besedilom »tem zakonom in Uredbo 600/2014/EU«.
V tretjem odstavku se besedilo »z oddelkom 2.2.3. ZBan-2 v zvezi s prvim« nadomesti z besedilom »s pododdelkom 2.2.3. ZBan-3 v zvezi s tretjim«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za dosego namena nadzora nad borznoposredniško družbo je agencija pristojna in odgovorna tudi za nadzor nad:
1. člani uprave borznoposredniške družbe v obsegu, določenem v 302. do 304. členu ZBan-3 v zvezi s 185. členom tega zakona;
2. imetniki kvalificiranih deležev v obsegu, določenem v oddelku 3.5. ZBan-3 v zvezi s 182. členom tega zakona, in sicer v skladu z oddelkom 9.4. ZBan-3;
3. člani nadzornega sveta borznoposredniške družbe v obsegu, določenem v 302. in 305. členu ZBan-3 v zvezi s 185. členom tega zakona; in
4. člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, v obsegu, določenem v 302. in 305. členu ZBan-3 v zvezi s 185. členom tega zakona.«.
51. člen 
V 341. členu se v prvem odstavku besedilo »9.2 ZBan-2« nadomesti z besedilom »10.2. ZBan-3« ter besedilo »tega zakona, Uredbi 600/2014/EU in Uredbi 575/2013/EU« nadomesti z besedilom »tega zakona in Uredbi 600/2014/EU«.
52. člen 
V 345. členu se v prvem in drugem odstavku besedilo »9.4 ZBan-2« nadomesti z besedilom »10.4. ZBan-3«.
53. člen 
V 347. členu se prvi do tretji odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Za nadzor nad borznoposredniško družbo iz prvega odstavka 340. člena tega zakona se smiselno uporabljajo 21. do 23., 145. do 147., 264. do 267. člen, 269. do 282., 293. do 295., 302. do 305., 307., 308. in 310. do 346. člen ZBan-3, pri čemer se sklicevanja v 264., 265. in 294. členu ZBan-3 na Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. 10. 2013, str. 63; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1024/2013/EU) za potrebe tega zakona ne uporabljajo.
(2) Za nadzor iz 341., 342. in 344. člena tega zakona se smiselno uporabljajo 21. do 23., 145. do 147., 264. do 267., 269. do 282., 293. do 295., 302. do 305., 307., 308. in 312. do 346. člen ZBan-3, pri čemer se sklicevanja v 264., 265. in 294. členu ZBan-3 na Uredbo 1024/2013/EU za potrebe tega zakona ne uporabljajo.
(3) Za nadzor iz tretjega in četrtega odstavka 340. člena, 343. in 345. člena tega zakona se smiselno uporabljajo 264. do 295. člen in 307. do 311. člen ZBan-3, če za posamezni primer ni drugače določeno.«.
V četrtem odstavku se v napovednem stavku kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
V 8. točki se kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
V 9. točki se besedilo »pri 285. do 290. členu ZBan-2 namesto napotila na 118. člen ZBan-2« nadomesti z besedilom »pri 318. do 323. členu ZBan-3 namesto napotila na 134. člen ZBan-3«.
Za 10. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se doda nova, 11. točka, ki se glasi:
»11. namesto sklica na Direktivo 2013/36/EU in Uredbo 575/2013/EU se uporablja sklic na ZBNIP in Uredbo 2019/2033/EU.«.
V petem odstavku se besedilo »234. členu ZBan-2« nadomesti z besedilom »264. členu ZBan-3«.
V šestem odstavku se besedilo »241. členom ZBan-2« nadomesti z besedilom »271. členom ZBan-3« in besedilo »242. členom ZBan-2« nadomesti z besedilom »272. členom ZBan-3«.
V sedmem odstavku se besedilo »241. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »271. člena ZBan-3«.
V osmem odstavku se za 18. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda nova 19. točka, ki se glasi:
»19. pooblaščena oseba opravi navidezni nakup storitve ali produkta tako, da se oseba po opravljanem nakupu izkaže s pooblastilom, če se tako lahko ugotovijo znaki kršitve predpisov iz prvega odstavka 232. člena tega zakona oziroma podatki o kršitelju.«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena se 310. in 311. člen ZBan-3 uporabljata izključno za nadzor nad 6. poglavjem tega zakona.«.
Za trinajstim odstavkom se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Agencija lahko z odredbo zahteva, da borznoposredniška družba ali upravljalni organ izvede dodatne dejavnosti ali postopke za odpravljanje ugotovljenih kršitev v borznoposredniški družbi, če je mogoče pričakovati, da se bo s temi ukrepi zagotovilo učinkovitejše odpravljanje ugotovljenih kršitev, vzpostavilo poslovanje borznoposredniške družbe v skladu s tem zakonom ali preprečil nastanek kršitve predpisov iz prvega odstavka 232. člena tega zakona, ki imajo ali bi lahko imele pomembne učinke na varno in skrbno upravljanje borznoposredniške družbe.«.
54. člen 
V 348. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo »250. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »280. člena ZBan-3«.
55. člen 
V 349. členu se besedilo »289. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »322. člena ZBan-3«.
56. člen 
V 350. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo »289. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »322. člena ZBan-3«.
57. člen 
V 351. členu se v četrtem odstavku in petem odstavku v 2. točki kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
58. člen 
V 358. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija vzpostavi sistem sprejemanja prijav o dejstvih, ki pomenijo ali bi lahko pomenili kršitev 1. 4., 7. do 9. in 11. poglavja tega zakona ali Uredbe 600/2014/EU v skladu z 269. členom ZBan-3.«.
V drugem odstavku se besedilo »ponudniki storitev poročanja podatkov« nadomesti z besedilom »APA in ARM iz prvega odstavka 333. člena tega zakona«.
59. člen 
V 368. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za delničarje borze se smiselno uporabljajo 66. do 82. člen, razen osmega odstavka 71. člena in četrtega odstavka 76. člena, ter 296. do 301. člen ZBan-3.«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku in v 3. točki kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
60. člen 
V 370. členu se v naslovu kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
Prvi do tretji odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Za člane uprave in nadzornega sveta borze z dvotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 35., 38. do 65.,156., 157. in 302. do 305. člen ZBan-3.
(2) Za upravni odbor borze z enotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 35., 50. do 65., 157., 302. in 305. člen ZBan-3 ter določbe tega zakona o nadzornem svetu borze, za izvršne direktorje pa tudi 38. do 49.,156. ter 303. in 304. člen ZBan-3 ter določbe tega zakona o upravi borze.
(3) Pri smiselni uporabi določb ZBan-3 iz prvega in drugega odstavka tega člena:
1. se namesto izraza »banka« uporablja izraz »borza«,
2. se namesto izraza »Banka Slovenije« uporablja izraz »agencija«,
3. se pri tretjem odstavku 47. člena ZBan-3 namesto besedila 2. točke uporablja besedilo »z drugimi zakoni, ki urejajo trgovanje ali poslovanje s finančnimi instrumenti, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi«,
4. se pri 3. točki prvega in drugega odstavka 303. člena ZBan-3 namesto napotila na 47. člen ZBan-3 uporablja napotilo na 379. člen tega zakona,
5. namesto obveščanja Evropskega bančnega organa agencija obvešča ESMA.«.
61. člen 
V 371. členu se v četrtem odstavku besedilo »50. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »52. člena ZBan-3«.
62. člen 
V 377. členu se v prvem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Izvajanje sistema korakov kotacije borzam ne preprečuje, da te povežejo naročila velike vrednosti po srednji vrednosti, znotraj trenutno ponujene nakupne ali prodajne cene.«.
63. člen 
V 383. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Za letno poročilo borze se smiselno uporabljajo drugi odstavek 103. člena, 105. člen, prvi, peti in šesti odstavek 106. člena ter 107. in 108. člen ZBan-3.
(4) Pri smiselni uporabi določb ZBan-3 iz prejšnjega odstavka se:
1. namesto izraza »banka« uporablja izraz »borza«,
2. pri smiselni uporabi 1. točke prvega odstavka 107. člena ZBan-3 namesto napotila na drugi odstavek 9. člena ZBan-3 uporablja napotilo na prvi odstavek 420. člena tega zakona,
3. namesto izraza »Banka Slovenije« uporablja izraz »agencija«.«.
64. člen 
V 391. členu se v prvem odstavku besedilo »79., 80., 82., 83. in 85. člen ZBan-2« nadomesti z besedilom »95., 96., 98., 99. in 101. člen ZBan-3«.
65. člen 
V 419. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za dosego namena nadzora nad borzo je agencija pristojna in odgovorna tudi za nadzor nad:
1. člani uprave in nadzornega sveta borze v obsegu, določenem v 302. do 305. členu ZBan-3 v zvezi s 362. in 370. členom tega zakona, in
2. imetniki kvalificiranih deležev v obsegu, določenem v 67. do 81., 296. do 301. členu ZBan-3 v zvezi s 362. in 368. členom tega zakona.«.
66. člen 
V 420. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za nadzor nad borzo se smiselno uporabljajo 357. člen tega zakona in oddelki 9.1., 9.2., 9.3. in 9.7. ZBan-3, razen 5. točke drugega odstavka 293. člena, 310. in 311. člena ZBan-3.«.
V petem odstavku se v napovednem stavku kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
V 3. točki se besedilo »234. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »264. člena ZBan-3«.
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Agencija objavi nadzorne ukrepe, ki jih je sprejela pri nadzoru nad borzo, v skladu s 357. členom tega zakona.«.
67. člen 
V 422. členu se v drugem odstavku v 2. točki tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izdajatelja in njegovih podrejenih ali nadrejenih družb v Republiki Sloveniji,«.
68. člen 
V 439. členu se besedilo »drugega oziroma tretjega« nadomesti z besedilom »tretjega oziroma četrtega«.
69. člen 
V 443. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za nadzor nad CDD se smiselno uporabljajo 271. do 277. člen, prvi odstavek 279. člena, 281., 282., 293. in 295. člen ZBan-3.«.
V šestem odstavku se v napovednem stavku in v 3. točki kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
70. člen 
V 471. členu se v drugem odstavku v napovednem stavku za besedo »ustno« dodata besedi »ali videokonferenčno«.
V 3. točki se besedilo »41. členu ZBan-2« nadomesti z besedilom »43. členu ZBan-3«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če stranka nasprotuje videokonferenčni obravnavi, agencija razpiše ustno obravnavo.«.
71. člen 
V 476. členu se v petem odstavku v 6. točki besedilo »313. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »345. člena ZBan-3«.
72. člen 
V 493. členu se v naslovu kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
V prvem odstavku se besedilo »237., 241. do 247., 249., 251. in 252. člen ZBan-2« nadomesti z besedilom »267., 271. do 277., 279., 281. in 282. člen ZBan-3«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«, v 3. točki pa se besedilo »249. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »279. člena ZBan-3«.
V tretjem odstavku se besedilo »241. in 242. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »271. in 272. člena ZBan-3«.
73. člen 
V 494. členu se v prvem odstavku besedilo »249. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »279. člena ZBan-3«.
74. člen 
V 496. členu se v tretjem odstavku besedilo »250. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »280. člena ZBan-3«.
75. člen 
V 513. členu se v drugem odstavku kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
76. člen 
V 515. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. za izdajo dovoljenja ali druge odločbe, ki jo izda na zahtevo borznoposredniške družbe na podlagi ZBNIP ali predpisa o upravljanju tveganj.«.
77. člen 
V 520. členu se v prvem odstavku v 4. točki beseda »sedmega« nadomesti z besedilom »1. točke devetega«.
78. člen 
V 530. členu se v prvem odstavku za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. ne pripravi, ali ne predloži agenciji, ali ne predloži v sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij, ali ne objavi letnega poročila (četrti odstavek 134. člena tega zakona);«.
Dosedanje 2. do 4. točka postanejo 3. do 5. točka.
V drugem, tretjem in petem odstavku se besedilo »1., 2. ali 4. točke« nadomesti z besedilom »1., 2., 3. ali 5. točke«.
79. člen 
V 532. členu se v prvem odstavku:
– v 3. točki besedilo »74. členom ZBan-2« nadomesti z besedilom »81. členom ZBan-3«;
– v 4. točki besedilo »34. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »35. člena ZBan-3«;
– v 5. točki besedilo »s 36. členom ZBan-2« nadomesti z besedilom »z 38. členom ZBan-3«;
– v 6. točki besedilo »37. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »39. člena ZBan-3«;
– v 7. točki besedilo »38. člen, prvi in drugi odstavek 39. člena ter 53. člen ZBan-3« nadomesti z besedilom »40. člen, prvi in drugi odstavek 41. člena ter 55. člen ZBan-3«;
– 8. do 11. točka črtajo;
– 19. do 21. točka črtajo;
– 22. točka spremeni tako, da se glasi:
»22. ne poroča agenciji v skladu z 271. členom ZBan-3 v zvezi s prvim odstavkom 347. člena tega zakona;«;
– v 23. točki besedilo »86. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »102. člena ZBan-3«;
– v 24. točki besedilo »87. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »103. člena ZBan-3«;
– v 25. točki besedilo »z 89. členom ZBan-2« nadomesti z besedilom »s 105. členom ZBan-3«;
– v 26. točki besedilo »92. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »108. člena ZBan-3«;
– v 27. točki besedilo »92. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »108. člena ZBan-3«;
– v 50. točki besedilo »242., 245., 246., 247. in 248. členu ZBan-2« nadomesti z besedilom »272., 275., 276., 277. in 278. členu ZBan-3«;
– 52. točka spremeni tako, da se glasi:
»52. ne vzpostavi in dosledno ne uresničuje primernih notranjih postopkov za upravljanje tveganj in mehanizmov notranjih kontrol, vključno z zanesljivimi postopki poročanja ter računovodskimi postopki, z namenom ugotavljanja, merjenja, spremljanja in nadzora poslov z njenim nadrejenim mešanim poslovnim holdingom in njegovimi podrejenimi družbami v skladu z drugim odstavkom 337. člena ZBan-3 v zvezi s prvim odstavkom 347. člena tega zakona;«;
– v 53. točki besedilo »253. in 258. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »283. in 288. člena ZBan-3«;
– 54. točka spremeni tako, da se glasi:
»54. posebnemu pooblaščencu iz 289. člena ZBan-3 ne omogoči ali ga ovira pri izvajanju njegovih nalog in pooblastil v skladu z 289. in 291. členom ZBan-3 v zvezi s tretjim odstavkom 347. člena tega zakona.«;
– 55. do 58. točka črtajo.
Drugi odstavek se črta.
80. člen 
V 533. členu se v prvem odstavku:
– v napovednem stavku besedilo »borznoposredniške družbe« nadomesti z besedilom »borznoposredniške družbe ali banke«,
– v 1. točki besedilo »45. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »47. člena ZBan-3«,
– v 2. točki besedilo »46. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »48. člena ZBan-3«,
– 4. točka črta.
V drugem odstavku se:
– v napovednem stavku besedilo »borznoposredniške družbe« nadomesti z besedilom »borznoposredniške družbe ali banke«,
– v 1. točki besedilo »prvega odstavka 55. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »prvega in drugega odstavka 62. člena ZBan-3«,
– v 2. točki besedilo »56. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »63. člena ZBan-3«.
81. člen 
V 534. členu se v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku v napovednih stavkih beseda »upravljavec« sedemkrat nadomesti z besedilom »banka ali drug upravljavec«.
V petem odstavku se za besedilom »Član uprave« doda besedilo »banke ali drugega« in za besedilom »zato v« doda besedilo »banki ali drugemu«.
V šestem odstavku se za besedilom »Član nadzornega sveta« doda besedilo »banke ali drugega« in za besedilom »zato v« doda besedilo »banki ali drugemu«.
V sedmem odstavku se za besedama »nadzornega sveta« doda besedilo »banke ali drugega«.
V osmem odstavku se beseda »upravljavca« dvakrat nadomesti z besedilom »banke ali drugega upravljavca«.
82. člen 
535. člen se črta.
83. člen 
V 537. členu se v prvem odstavku:
– v 1. točki besedilo »301. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »334. člena ZBan-3«,
– v 2. točki besedilo »301. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »334. člena ZBan-3«,
– v 3. točki besedilo »301. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »334. člena ZBan-3«,
– v 4. točki besedilo »303. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »336. člena ZBan-3«,
– v 5. točki besedilo »303. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »336. člena ZBan-3«.
84. člen 
V 538. členu se v prvem odstavku v:
– 1. točki besedilo »90. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »106. člena ZBan-3«,
– 2. točki besedilo »91. člena ZBan-2« dvakrat nadomesti z besedilom »107. člena ZBan-3«.
85. člen 
V 539. členu se v prvem odstavku:
– v 8. točki beseda »drugi« nadomesti z besedo »prvi«,
– v 11. točki besedilo »34. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »35. člena ZBan-3«,
– v 12. točki besedilo »s 36. členom ZBan-2« nadomesti z besedilom »z 38. členom ZBan-3«,
– 13. točka spremeni tako, da se glasi:
»13. ni zagotovila, da nadzorni svet borze imenuje komisiji v skladu z 51. členom ZBan-3, ali delovanje teh komisij ni v skladu s 52., 53. ali 54. členom ZBan-3 v zvezi s prvim in drugim odstavkom 370. člena tega zakona;«,
– v 57. točki besedilo »264. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »294. člena ZBan-3«.
V tretjem odstavku se za besedama »Član uprave« doda beseda »borze« ter besedilo »45. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »47. člena ZBan-3«.
V četrtem odstavku se besedilo »borznoposredniške družbe« dvakrat nadomesti z besedo »borze« ter besedilo »55. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »62. člena ZBan-3«.
V sedmem odstavku se v:
– 1. točki besedilo »45. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »47. člena ZBan-3«,
– 2. točki besedilo »49. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »51. člena ZBan-3«.
V osmem odstavku se besedilo »55. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »62. člena ZBan-3«.
86. člen 
V 541. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku beseda »upravljavec« dvakrat nadomesti z besedilom »banka, upravljavec«.
V drugem in tretjem odstavku se v napovednih stavkih beseda »investicijsko« štirikrat nadomesti z besedilom »banka ali investicijsko«.
V četrtem odstavku se za 2. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, dodajo nove, 3. do 6. točka, ki se glasijo:
»3. kot APA ali ARM iz prvega odstavka 333. člena tega zakona nima dovoljenja v skladu s 27.b členom Uredbe 600/2014/EU;
4. kot APA ali ARM iz prvega odstavka 333. člena tega zakona ne izpolnjuje zahtev za upravljalni organ iz prvega, drugega in tretjega odstavka 27f. člena Uredbe 600/2014/EU;
5. kot APA iz prvega odstavka 333. člena tega zakona ne izpolnjuje organizacijskih zahtev iz prvega do petega odstavka 27.g člena Uredbe 600/2014/EU;
6. kot ARM iz prvega odstavka 333. člena tega zakona ne izpolnjuje organizacijskih zahtev iz prvega do četrtega odstavka 27.i člena Uredbe 600/2014/EU.«.
87. člen 
V 542. členu se v prvem odstavku 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. upravljavec referenčne vrednosti in za zagotavljanje referenčne vrednosti uporablja vhodne podatke, kadar referenčna vrednost ne temelji na vhodnih podatkih prispevajočih oseb, ki niso v skladu s točko a, b, c, e prvega odstavka 11. člena in drugim ter tretjim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/1011/EU;«.
Za 8. točko se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. upravljavec referenčne vrednosti, kadar referenčna vrednost temelji na vhodnih podatkih prispevajočih oseb, upravljavec ne pridobi vhodnih podatkov od zanesljive in reprezentativne skupine ali vzorca prispevajočih oseb za zagotovitev, da je referenčna vrednost, ki temelji na teh podatkih, zanesljiva ter predstavlja tržno ali gospodarsko stanje, ki naj bi se merilo z referenčno vrednostjo, kar ni v skladu s točko d prvega odstavka 11. člena Uredbe 2016/1011/EU;«.
Dosedanje 9. do 24. točka postanejo 10. do 25. točka.
V drugem odstavku se besedilo »iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz 1. do 8. točke in 10. do 25. točke prejšnjega odstavka«.
V tretjem odstavku se besedilo »iz prvega odstavka« nadomesti z besedilom »iz 9. točke prvega odstavka«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Če je narava storjenega prekrška iz 1. do 8. točke in 10. do 25. točke prvega odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se odgovorna oseba pravne osebe, ali samostojnega podjetnika posameznika, ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo do višine 500.000 eurov.
(8) Če je narava storjenega prekrška iz 9. točke prvega odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo do 100.000 eurov.«.
88. člen 
V 543. členu se v tretjem odstavku v 1. točki besedilo »10 % skupnega« nadomesti z besedilom »20.000.000 eurov ali do 10 % skupnega«.
89. člen 
V 545. členu se v prvem odstavku:
– v 4. točki besedilo »60. in 70. členom ZBan-2« nadomesti z besedilom »67. in 77. členom ZBan-3«;
– 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. daje ali objavlja informacije oziroma tržna sporočila iz devetnajstega odstavka 251. člena tega zakona brez pooblastila borznoposredniške družbe ali njenega odvisnega borznoposredniškega zastopnika;«;
– 8. točka črta;
– 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»9. oseba iz 345. člena tega zakona agenciji ne poroča v skladu z 271. členom ali ji ne omogoči pregleda poslovanja v skladu z 272. členom ZBan-3 v zvezi s tretjim odstavkom 347. člena tega zakona ali ne predloži poročila iz tretjega odstavka 345. člena ZBan-3 v zvezi s 345. členom tega zakona, v katerem opiše ukrepe v zvezi s prenehanjem opravljanja investicijskih storitev in poslov, ali pomožnih investicijskih storitev, ali dajanja, ali objavljanja informacij ali tržnih sporočil;«;
– 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»11. oseba, ki jo agencija nadzoruje na podlagi 493. člena tega zakona, agenciji ne pošlje poročil in informacij ali ji ne omogoči pregleda poslovanja v skladu z 271. in 272. členom ZBan-3 v zvezi s 493. členom tega zakona.«.
90. člen 
V 546. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je Banka Slovenije pristojna voditi postopke in odločati o prekrških iz 531., 532., 533., 534. in 541. člena tega zakona, če je kršitelj banka, njena odgovorna oseba oziroma član uprave ali nadzornega sveta banke.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
91. člen 
(sprememba zakona) 
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A) se besedilo 484. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja agencije je lahko imenovana samo oseba:
1. ki je državljan Republike Slovenije,
2. ki ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
3. je priznan strokovnjak s področja financ ali gospodarskega prava,
4. ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti ter teoretična in tehnična znanja, potrebna za vodenje poslovanja agencije,
5. ki je zaključila najmanj študijski program druge stopnje ustrezne smeri po zakonu, ki ureja visoko šolstvo, oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo na ustreznem področju,
6. ki aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik in
7. ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora.«.
92. člen 
(izdaja predpisov) 
(1) Agencija izda predpis iz spremenjenega prvega odstavka 330. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Agencija za javni nadzor nad revidiranjem izda predpis iz novega petega odstavka 134. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
93. člen 
(začetek uporabe in zadržanje uporabe) 
(1) Nova 14. točka prvega odstavka 62. člena zakona se začne uporabljati 10. novembra 2021.
(2) Spremenjena 3. točka 1. člena zakona, spremenjen 333. člen zakona, spremenjen 334. člen zakona, nove 3. do 6. točka četrtega odstavka 541. člena zakona in 11., 49., 82. člen in tretja alineja 89. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2022.
(3) Spremenjeni 251., 253., 254. in 276. člen zakona, novi 280.a člen zakona in spremenjeni 330., 331. in 332. člen zakona se začnejo uporabljati 28. februarja 2022.
(4) Do začetka uporabe določb iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19).
(5) Zahteva o rednem poročanju iz sedmega odstavka 267. člena zakona se ne uporablja od uveljavitve tega zakona do 1. marca 2023.
94. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/21-2/13
Ljubljana, dne 13. julija 2021
EPA 2013-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti