Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2021 z dne 23. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2021 z dne 23. 7. 2021

Kazalo

2623. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 7639.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21 in 101/21) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici:
– za vrstico s šifro C086 dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
»
C087
dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, visokega šolstva in v raziskovalni dejavnosti in ravnateljem vrtcev, šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
dodatki 
v znesku
prvi odstavek 18. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21; v nadaljnjem besedilu: ZNUPZ) 
dodatek se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače 
 
dodatek se izključuje z dodatkom za delo v rizičnih razmerah direktorjev v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva (C226)
X
1
1
C088
dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine
dodatki
0,20
prvi odstavek 24. člena ZNUPZ 
 
bruto urna postavka osnovne plače x število ur x faktor
0
1
1
C089
dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 – župani, podžupani, direktorji občinskih uprav in načelniki upravnih enot
dodatki
v znesku
prvi in drugi odstavek 42. člena ZNUPZ
dodatek se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače 
 
dodatek se izračuna sorazmerno glede na število dni opravljanja funkcije oziroma dela in glede na število dni razglašene epidemije COVID-19 v posameznem koledarskem mesecu
X
1
1
«; 
– v vrstici s šifro D028 stolpec z naslovom »Način izračuna« spremeni tako, da se glasi:
»sedmi odstavek 39. člena ZNUPZ«;
– v vrstici s šifro G032 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« pred besedo »delodajalca« doda beseda »breme«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-27/2021
Ljubljana, dne 23. julija 2021
EVA 2021-3130-0039
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost