Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2021 z dne 20. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2021 z dne 20. 7. 2021

Kazalo

2559. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske, stran 7452.

  
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3), 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 7/16 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/21), 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 05/2017), 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/15), 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 13/18 – UPB), 16. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 47/15) so Mestni svet Mestne občine Kranj na 25. redni seji dne 14. 4. 2021, Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 16. redni seji dne 2. 6. 2021, Občinski svet Občine Jezersko na 18. redni seji dne 15. 6. 2021, Občinski svet Občine Naklo na 16. redni seji dne 26. 5. 2021, Občinski svet Občine Preddvor na 18. redni seji dne 19. 5. 2021, Občinski svet Občine Šenčur na 21. redni seji dne 26. 5. 2021 in Občinski svet Občine Tržič na 21. redni seji dne 17. 6. 2021 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, naloge, notranjo organizacijo, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
(3) V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe, in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(področje dela skupne uprave) 
(1) Mestna občina Kranj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Jezersko, Občina Naklo, Občina Preddvor, Občina Šenčur in Občina Tržič ustanovijo skupno upravo z imenom »Skupna občinska uprava občin Gorenjske«, za skupno opravljanje naslednjih nalog:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva,
– občinskega redarstva,
– pravne službe,
– občinskega odvetništva,
– notranje revizije,
– proračunskega računovodstva,
– varstva okolja,
– urejanja prostora,
– civilne zaščite,
– požarnega varstva in
– urejanja prometa.
(2) Posamezne naloge iz prvega odstavka tega člena se opravljajo v notranjih organizacijskih enotah skupne uprave, z naslednjimi nazivi:
– Medobčinska inšpekcija,
– Medobčinsko redarstvo,
– Skupna pravna služba,
– Medobčinsko odvetništvo,
– Skupna služba notranje revizije,
– Skupno proračunsko računovodstvo,
– Skupna služba varstva okolja,
– Skupna služba urejanja prostora,
– Skupna služba civilne zaščite,
– Skupna služba požarnega varstva,
– Skupna služba urejanja prometa.
3. člen 
(poimenovanje in sedež skupne uprave) 
(1) Sedež skupne uprave je v Mestni občini Kranj, na naslovu Slovenski trg 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju: sedežna občina).
(2) Skupna uprava ima lahko prostore tudi na dislociranih enotah.
(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: »Skupna občinska uprava občin Gorenjske« in v sredini žiga grb Mestne občine Kranj.
(4) Notranja organizacijska enota uporablja žig okrogle oblike, ki poleg vsebin iz prejšnjega odstavka vsebuje še naziv posamezne notranje organizacijske enote.
(5) Skupna uprava lahko uporablja tudi kratico: »SOU OG«.
4. člen 
(ustanoviteljske pravice) 
(1) Ustanoviteljske pravice občin izvršujejo župani občin ustanoviteljic, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave v svojih proračunih, za kar so pristojni mestni svet in občinski sveti (v nadaljevanju: občinski sveti).
(2) Župani na predlog direktorja skupne uprave sprejmejo predlog kadrovskega in finančnega načrta, ki ga je župan sedežne občine dolžan upoštevati pri načrtovanju proračuna, ter letni program dela skupne uprave, ki vključuje delitev stroškov po posameznih nalogah in posameznih občinah, nadzorujejo njeno delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave. Pri glasovanju ima vsak župan en glas.
(3) Za sprejem odločitev iz prejšnjega odstavka tega člena je potrebno, da za odločitev glasujejo župani občin ustanoviteljic, katerih skupno število prebivalcev dosega najmanj 80 % prebivalcev vseh občin ustanoviteljic in hkrati predstavljajo vsaj tri četrtine vseh občin ustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
5. člen 
(naloge skupne uprave) 
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, ki jih občine ustanoviteljice s svojimi akti prenesejo na skupno upravo.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi, predpisi občin ustanoviteljic, ki urejajo posamezno področje, in tem odlokom.
(3) Vrsta in obseg nalog ter višina sredstev, potrebnih za njihovo opravljanje, je za posamezno občino ustanoviteljico določena z akti iz drugega odstavka četrtega člena tega odloka.
6. člen 
(organizacija dela in vodenje notranjih organizacijskih enot) 
(1)Za vodenje notranjih organizacijskih enot skupne uprave se lahko imenuje vodja. Vodja notranje organizacijske enote, ki opravlja naloge notranje revizije, se imenuje v skladu z zakonodajo.
(2) Vodjo notranje organizacijske enote skupne uprave imenuje in razrešuje župan Mestne občine Kranj, po predhodni pridobitvi soglasja županov občin ustanoviteljic, za katere se opravlja posamezna naloga, ki se opravlja v tej notranje organizacijski enoti, in sicer katerih skupno število prebivalcev dosega najmanj 80 % prebivalcev občin, za katere se opravlja posamezna naloga, in hkrati predstavlja vsaj tri četrtine občin, za katere se opravlja posamezna naloga.
(3) Če za posamezno notranjo organizacijsko enoto vodja ni imenovan, vodi to notranjo organizacijsko enoto neposredno direktor skupne uprave.
7. člen 
(občinsko inšpekcijsko nadzorstvo) 
(1)Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo je medobčinski inšpekcijski in prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki so vključene v skupno upravo za izvajanje nalog inšpekcijskega nadzorstva nad državnimi predpisi in predpisi posamezne občine ustanoviteljice, ki določajo pristojnost občinskih inšpektorjev za izvajanje inšpekcijskega nadzora.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo za občine ustanoviteljice izvajajo medobčinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
(3) Medobčinski inšpektorji vodijo prekrškovne postopke in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z državnimi predpisi in predpisi posamezne občine ustanoviteljice.
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinski inšpektor, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
8. člen 
(občinsko redarstvo) 
(1) Občinsko redarstvo deluje kot medobčinsko redarstvo (v nadaljevanju: medobčinsko redarstvo) in je prekrškovni organ za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo za izvajanje nalog občinskega redarstva na podlagi državnih predpisov in predpisov posamezne občine ustanoviteljice, ki določajo pristojnost občinskega redarstva za izvajanje nadzora.
(2) Medobčinski redarji so pooblaščene uradne osebe.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečejo medobčinski redarji, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
9. člen 
(pravna služba) 
Pravna služba opravlja pravne naloge za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na tem področju.
10. člen 
(občinsko odvetništvo) 
(1) Občinsko odvetništvo deluje kot medobčinsko odvetništvo (v nadaljevanju: medobčinsko odvetništvo) in pred sodišči ter drugimi državnimi organi zastopa občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo za opravljanje nalog medobčinskega odvetništva. Po pooblastilu lahko medobčinsko odvetništvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina ustanoviteljica.
(2) Medobčinsko odvetništvo opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic in interesov občin ustanoviteljic prek pravnega zastopanja pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji ter opravlja naloge pravnega svetovanja in druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Glede položaja in statusa medobčinskega odvetništva v sodnih, upravnih in drugih postopkih se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno odvetništvo.
(4) Občinski odvetnik se v sodnih, upravnih in drugih postopkih izkaže z županovim pisnim pooblastilom za posamezen primer, v katerem je določen tudi obseg pooblastila.
11. člen 
(notranja revizija) 
(1) Notranja revizija se izvaja za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na področju notranjega revidiranja.
(2) Notranja revizija deluje kot skupna služba notranje revizije za izvajanje nalog notranjega revidiranja občin ter njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov.
(3) Skupna služba notranje revizije deluje samostojno in neodvisno ter je neposredno podrejena županom občin, ki so vključene v skupno upravo na področju notranjega revidiranja.
(4) Župani občin, ki so pristopile k skupni službi notranje revizije, sprejmejo pravilnik o delovanju skupne službe notranje revizije. Posredni proračunski uporabnik pristopi k skupni službi notranje revizije na podlagi posebnega dogovora, ki ga sklenejo župan občine ustanoviteljice posameznega posrednega proračunskega uporabnika, vodja skupne službe notranje revizije in predstojnik posrednega proračunskega uporabnika.
(5) Skupna služba notranje revizije izvaja naloge v skladu z dolgoročnim in letnim načrtom dela skupne službe notranje revizije.
12. člen 
(proračunsko računovodstvo) 
Proračunsko računovodstvo izvaja naloge proračunskega računovodstva neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na področju proračunskega računovodstva.
13. člen 
(varstvo okolja) 
Naloga varstva okolja se izvaja za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na področju varstva okolja.
14. člen 
(urejanje prostora) 
Naloga urejanja prostora se izvaja za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na področju urejanja prostora.
15. člen 
(civilna zaščita) 
Naloga civilne zaščite se izvaja za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na področju civilne zaščite.
16. člen 
(požarno varstvo) 
Naloga požarnega varstva se izvaja za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na področju požarnega varstva.
17. člen 
(urejanje prometa) 
(1) Naloga urejanja prometa se izvaja za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na področju urejanja prometa.
(2) Naloge urejanja prometa določajo zakoni, podzakonski predpisi ter na njihovi podlagi izdani občinski predpisi s področja javnih cest, cestnih priključkih na javne ceste ter prometne signalizacije in prometne opreme na cestah.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI 
18. člen 
(upravne zadeve in odgovornost) 
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava je pristojna za odločanje na prvi stopnji v upravnih zadevah, za katere je organizirana.
(3) Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe skupne uprave, imajo v glavi naziv skupne uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
(4) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, oziroma za katero izvršuje nalogo, glede ostalih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
(5) O izločitvi direktorja skupne uprave ali zaposlenega v skupni upravi odloča direktor občinske uprave, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve direktorja skupne uprave o stvari tudi odloči.
(6) Skupna uprava je s strani občin ustanoviteljic pooblaščena za podajo vlog in zastopanje pred upravnimi in drugimi organi ter subjekti za tiste naloge, ki jih je posamezna občina ustanoviteljica prenesla na skupno upravo.
(7) Za škodo, ki jo javni uslužbenec v skupni upravi protipravno povzroči delodajalcu ali tretji osebi pri delu ali v zvezi z delom, se odgovornost ugotavlja v skladu z zakonom, ki ureja javne uslužbence. Za javnega uslužbenca v skupni upravi zavarovanje splošne civilne odgovornosti sklene sedežna občina.
19. člen 
(direktor skupne uprave) 
(1) Skupno upravo vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine. Direktor skupne uprave je imenovan oziroma razrešen, če je pred njegovim imenovanjem oziroma razrešitvijo pridobljeno soglasje županov občin ustanoviteljic, kot to določa tretji odstavek 4. člena tega odloka.
(2) Direktor skupne uprave ima status uradnika na položaju v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence.
(3) Direktor skupne uprave mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) in mora izpolnjevati tudi ostale pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi.
(4) Direktor skupne uprave enkrat letno poroča občinam ustanoviteljicam o realizaciji programa dela za preteklo leto.
20. člen 
(naloge direktorja skupne uprave) 
(1) Direktor skupne uprave vodi skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave, če ni z zakonom določeno drugače, ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega, strokovnega in učinkovitega dela skupne uprave.
(2) Direktor skupne uprave odgovarja v skladu s tem odlokom za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
21. člen 
(delodajalec) 
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje z Mestno občino Kranj kot sedežno občino skupne uprave.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine.
(3) Akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi sprejme župan sedežne občine na predlog direktorja skupne uprave.
IV. SREDSTVA ZA DELO 
22. člen 
(sredstva za delovanje) 
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih sedežne občine oziroma dislocirano na območjih in sedežih drugih občin ustanoviteljic, če tako zahteva narava dela.
(2) Za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja storitve na področju kadrovskih in finančno-računovodskih zadev ter drugih strokovnih in tehničnih nalog občinska uprava sedežne občine.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov uporabe prostorov, nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja in stroške storitev občinske uprave sedežne občine na način, določen v 23. členu tega odloka, in v višini, določeni z letnim programom dela, finančnim načrtom in kadrovskim načrtom.
(4) Za naročanje opreme in storitev ter sklepanje pogodb na podlagi pooblastila župana sedežne občine v skladu s potrjenim letnim programom dela, finančnim načrtom in kadrovskim načrtom je zadolžen direktor skupne uprave.
(5) Če v zvezi z opravljanjem naloge skupne uprave nastanejo posebni stroški, ki se krijejo tretjim osebam (npr. stroški priprave strokovne dokumentacije ali izvedbe projektov, ki se kot storitev odda zunanjim strokovnjakom, in vse s tem povezane stroške), jih nosi občina ustanoviteljica, za katere se konkretna naloga skupne uprave, v zvezi s katero nastanejo posebni stroški, izvaja.
23. člen 
(zagotavljanje sredstev za delovanje skupne uprave) 
(1) Sredstva za delovanje skupne uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic, če se ne dogovorijo drugače z akti iz drugega odstavka četrtega člena tega odloka. Kadar vsebina dela to narekuje, se lahko stroški delijo tudi glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino ali glede na vrednost programov, ki se izvajajo na območju posamezne občine ali po kombinaciji teh načinov, kar mora biti določeno z akti iz drugega odstavka četrtega člena tega odloka.
(2) Potrebna sredstva za delovanje se izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto, ter se delijo samo med tiste občine, za katere zaposleni naloge opravljajo.
(3) Občine ustanoviteljice v svojih proračunih v skladu z akti iz drugega odstavka četrtega člena tega odloka zagotavljajo svoj del sredstev za delovanje skupne uprave.
24. člen 
(finančno poslovanje) 
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave je vključen v posebnem delu proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Finančno poslovanje skupne uprave se vodi kot podračun sistema enotnega zakladniškega računa občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež, odprtega pri Banki Slovenije.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen direktor, ki je tudi skrbnik prihodkov.
V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
25. člen 
(sprememba ustanoviteljstva) 
Vsaka sprememba ustanoviteljstva se izvede s spremembo tega odloka. Predlog pripravi direktor skupne uprave.
26. člen 
(pristop občine k skupni upravi) 
(1) Občina pristopi k skupni upravi s sprejemom odloka o ustanovitvi skupne uprave, katerega spremembe v enakem besedilu sprejmejo tudi ostale občine ustanoviteljice.
(2) Direktor skupne uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v skladu s 23. členom tega odloka.
(3) Pred pričetkom izvajanja nalog skupne uprave občina, ki pristopa k skupni upravi, poravna sorazmerni del stroška nakupa skupne opreme, ki je razviden iz nabavne vrednosti iz računovodskih evidenc in se obračuna po ključu sofinanciranja iz 23. člena tega odloka, razen če se občine ustanoviteljice dogovorijo drugače.
27. člen 
(izstop občine iz skupne uprave) 
(1) Občina ustanoviteljica lahko izstopi iz skupne uprave z enostransko izjavo, sprejeto na njenem občinskem svetu, ki mora biti vročena direktorju skupne uprave in ostalim županom občin ustanoviteljic, najkasneje do 31. 3. tekočega leta, da izstop, ki se uveljavi s spremembo tega odloka, prične učinkovati s 1. 1. naslednjega leta. Če je izjava vročena po 31. 3., se upošteva kot izstopna izjava podana do 31. 3. v naslednjem koledarskem letu.
(2) Direktor skupne uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v skladu s 23. členom tega odloka.
(3) Občina, ki izstopa iz skupne uprave, je dolžna zagotavljati sredstva za njeno delovanje v ustreznem deležu za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, in v enakem deležu pokriti stroške morebitnih presežnih delavcev ter poravnati vse svoje morebitne neporavnane obveznosti, zapadle do pričetka učinkovanja izjave o odstopu.
(4) Če ena občina izstopi in če se druge občine strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, občina, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je podala pisni izstop, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev.
(5) Če ena občina izstopi in se druge občine strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, se lahko druge občine dogovorijo tudi, da se javni uslužbenci prevzamejo takoj in ne šele po poteku proračunskega leta. V primeru takšnega dogovora je občina, ki izstopa skladno s prvim odstavkom tega člena, dolžna poravnati vse obveznosti do tistega roka, ki ga občine določijo v dogovoru iz tega odstavka.
(6) V primeru, da je število javnih uslužbencev presežno za preostale občine, se ravna v skladu z uslužbensko in delovnopravno zakonodajo, in sicer posamezna občina zagotovi pravice za vsakega javnega uslužbenca v deležu, ki velja glede na vključenost posamezne občine v trenutku, ko javni uslužbenec postane presežni delavec.
28. člen 
(pristop občine k opravljanju posamezne naloge) 
(1) Občina ustanoviteljica lahko v roku šestih mesecev pred iztekom tekočega proračunskega leta izrazi interes za prenos katere izmed nalog v skladu s tem odlokom na skupno upravo. Interes župan pisno napove direktorju skupne uprave, ta pa nato s pristopom seznani ostale občine ustanoviteljice, za katere se naloga že opravlja. Šteje se, da se ostale občine ustanoviteljice strinjajo s pristopom nove občine k opravljanju posamezne naloge, ko o tem sprejmejo odločitev vsi župani občin ustanoviteljic, ki so že vključene v opravljanje te naloge. Skupna uprava prične opravljati dodatno nalogo, ki je predmet pristopa občine ustanoviteljice s 1. 1. naslednjega leta, če so v tem roku uveljavljeni vsi splošni akti občin ustanoviteljic, ki so podlaga za zakonit prenos in opravljanje dodatne naloge za to občino ustanoviteljico.
(2) Direktor skupne uprave ob seznanitvi ostalih občin ustanoviteljic posreduje tudi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v skladu s 23. členom tega odloka.
29. člen 
(odstop občine od opravljanja posamezne naloge) 
(1) V kolikor katera izmed občin ustanoviteljic izrazi interes za prenehanje opravljanja katere izmed nalog, ki jo zanjo opravlja skupna uprava, mora župan te občine direktorju skupne uprave pisno najaviti odstop od opravljanja naloge najmanj šest (6) mesecev pred iztekom proračunskega leta. Direktor skupne uprave je nato o odstopu od opravljanja naloge dolžan nemudoma obvestiti župane občin ustanoviteljic, s katerimi je občina ustanoviteljica, ki odstopa, skupaj prenesla opravljanje naloge na skupno upravo.
(2) Direktor skupne uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v skladu s 23. členom tega odloka.
(3) Če ena občina odstopi od opravljanja določene naloge in če se druge občine strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, občina, ki odstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je podala odstop skladno s prvim odstavkom tega člena ter po poravnavi vseh obveznosti, ki nastanejo do konca proračunskega leta, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev.
(4) Če ena občina odstopi od opravljanja določene naloge in se druge občine strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, se lahko druge občine dogovorijo tudi, da javni uslužbenci pričnejo z opravljanjem nalog le za preostale občine ustanoviteljice takoj in ne šele po poteku proračunskega leta. V primeru takšnega dogovora je občina, ki odstopa od opravljanja posamezne naloge skladno s prvim odstavkom tega člena, dolžna poravnati vse obveznosti do tistega roka, ki ga občine določijo v dogovoru iz tega odstavka.
(5) V primeru, da je število javnih uslužbencev presežno za preostale občine, posamezna občina zagotovi pravice za vsakega presežnega delavca v deležu, ki velja glede na vključenost posamezne občine v opravljanje naloge skupne uprave v trenutku, ko javni uslužbenec postane presežni delavec.
(6) Občina, ki odstopa od opravljanja katere izmed nalog, ki jo zanjo opravlja skupna uprava, je dolžna zagotavljati sredstva za opravljanje te naloge v ustreznem deležu za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v katerem je podala odstop skladno s prvim odstavkom tega člena oziroma do roka, ki ga občine določijo v dogovoru iz četrtega odstavka tega člena, in v enakem deležu pokriti tudi stroške morebitnih presežnih delavcev.
30. člen 
(prenehanje opravljanja nalog in izključitev občine) 
(1) Skupna uprava lahko zaradi neizpolnjevanja obveznosti posamezne občine ustanoviteljice, ki ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka in pogodbe, preneha z opravljanjem nalog za to občino ustanoviteljico, ko višina zapadlih obveznosti preseže dvomesečno obveznost občine ustanoviteljice, določene v finančnem načrtu skupne uprave.
(2) Z opravljanjem nalog za to občino skupna uprava ponovno prične, ko so poravnane vse zapadle obveznosti.
(3) Če višina zapadlih in neporavnanih obveznosti preseže šestmesečno obveznost občine ustanoviteljice, določene v finančnem načrtu skupne uprave, se to občino ustanoviteljico izključi iz skupne uprave s spremembo ustanovitvenega akta organa skupne uprave.
31. člen 
(prenehanje skupne uprave) 
(1) O prenehanju delovanja skupne uprave sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic ugotovitveni sklep na podlagi katerega se pristopi k pripravi odloka o ukinitvi organa skupne uprave, v katerem se določijo razmerja glede kritja stroškov obveznosti, stroškov morebitnih presežnih javnih uslužbencev, delitev premoženja ter morebitna druga razmerja in določijo roki, v katerih so občine ustanoviteljice dolžne kriti stroške oziroma izvesti druga dejanja. Odlok o ukinitvi organa skupne uprave morajo sprejeti vse občine ustanoviteljice v istem besedilu najkasneje v roku enega leta od sprejema zadnjega ugotovitvenega sklepa na občinskih svetih.
(2) V primeru prenehanja delovanja skupne uprave, vsaka občina ustanoviteljica, iz katere so bili v skupno upravo prevzeti njeni javni uslužbenci, prevzame premeščene javne uslužbence v skladu s predpisi, ki urejajo javne uslužbence.
(3) Glede javnih uslužbencev, ki so se zaposlili po začetku delovanja skupne uprave, se medsebojno dogovorijo župani občin ustanoviteljic o njihovi nadaljnji zaposlitvi na posamezni občini ustanoviteljici.
(4) Če nobena od občin ustanoviteljic po prenehanju delovanja skupne uprave ne prevzame javnih uslužbencev, se ravna v skladu z uslužbensko in delovnopravno zakonodajo.
(5) Posamezna občina ustanoviteljica zagotovi pravice za vsakega delavca v deležu, ki velja glede na vključenost občine ustanoviteljice v opravljanje nalog skupne uprave v trenutku, ko javni uslužbenec postane presežni delavec.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
(opravljanje nalog skupne uprave) 
(1) Do pričetka dela skupne uprave se naloge v Medobčinskem inšpektoratu Kranj in Skupni službi notranje revizije Kranj nemoteno opravljajo ter tekoče naloge zaključijo v skladu s predpisi, ki veljajo do uveljavitve tega odloka.
(2) Do pričetka dela skupne uprave se naloge iz prejšnjega odstavka tega člena nemoteno opravljajo pod zapisanimi nazivi obeh organov skupne občinske uprave.
33. člen 
(pričetek delovanja in prenos posameznih nalog skupne uprave) 
(1)Skupna uprava prične z delovanjem 1. januarja 2022. Takrat tudi prične opravljati naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva in notranje revizije. Ostale naloge se na skupno upravo prenašajo postopoma s sklepi županov posameznih občin in v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom, finančnim načrtom in letnim programom dela.
(2) Za vse naloge, kjer je v odlokih občin določena pristojnost Medobčinskega inšpektorata Kranj in Skupne službe notranje revizije Kranj, je od 1. januarja 2022 dalje pristojna skupna uprava.
(3) Občine ustanoviteljice uskladijo svoje splošne akte, ki urejajo pristojnost opravljanja posameznih nalog, glede opravljanja katerih pristopijo k skupni upravi, v roku iz prvega odstavka tega člena.
34. člen 
(delovna razmerja javnih uslužbencev Medobčinskega inšpektorata Kranj in Skupne službe notranje revizije Kranj) 
(1) V skupno upravo se premestijo javni uslužbenci sedežne občine, zaposleni v:
– Medobčinskem inšpektoratu Kranj in
– Skupni službi notranje revizije Kranj.
(2) V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka župani občin ustanoviteljic na predlog direktorja skupne uprave sprejmejo akte iz drugega odstavka četrtega člena tega odloka s pričetkom uporabe s 1. januarjem 2022.
(3) V tridesetih dneh po sprejemu kadrovskega načrta sprejme župan sedežne občine akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi s pričetkom uporabe s 1. januarjem 2022.
(4) Javnim uslužbencem, ki imajo sklenjeno delovno razmerje na delovnih mestih v Medobčinskem inšpektoratu Kranj in Skupni službi notranje revizije Kranj v Mestni občini Kranj se v podpis predložijo aneksi oziroma pogodbe o zaposlitvi oziroma se jim izdajo sklepi o premestitvi na delovna mesta v skladu s sistemizacijo delovnih mest v skupni upravi. Javnim uslužbencem se s premestitvijo na delovna mesta v skupni upravi ne more poslabšati njihov dotedanji delovnopravni položaj.
(5) Občine ustanoviteljice soglašajo, da se posamezne nove naloge oziroma naloge za občine, ki pristopijo k opravljanju posamezne naloge, pričnejo izvrševati v polnem obsegu, ko so za to zagotovljeni kadrovski in materialni pogoji.
35. člen 
(razveljavitev odlokov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« (Uradni list RS, št. 106/09, 101/15 in 80/16) in Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna služba notranje revizije Kranj« (Uradni list RS, št. 112/09), ki pa se uporabljata do pričetka delovanja skupne uprave.
36. člen 
(veljavnost odloka) 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in začne veljati osmi dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
Št. 032-4/2021
Kranj, dne 14. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
Št. 007-04/2015-36
Cerklje na Gorenjskem, dne 2. junija 2021
Župan 
Občine Cerklje na Gorenjskem 
Franc Čebulj 
Št. 061-0002/2021-1
Jezersko, dne 15. junija 2021
Župan 
Občine Jezersko 
Andrej Karničar 
Št. 007-0001/2021
Naklo, dne 26. maja 2021
Župan 
Občine Naklo 
Ivan Meglič 
Št. 032-0001/21-183/11
Preddvor, dne 19. maja 2021
Župan 
Občine Preddvor 
Rok Roblek 
Št. 032-0002/2021-1
Šenčur, dne 26. maja 2021
Župan 
Občine Šenčur 
Ciril Kozjek 
Št. 007-0005/2021/6
Tržič, dne 17. junija 2021
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti