Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2021 z dne 19. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2021 z dne 19. 7. 2021

Kazalo

2548. Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, stran 7380.

  
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se zaradi usklajenega izvrševanja drugega odstavka 4. člena, drugega odstavka 8. člena ter 31., 32. in 36. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) ter drugega odstavka 36. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) v zvezi z 39. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) in zaradi učinkovitejšega zamejevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) določajo presejalni programi za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: presejalni program).
2. člen 
(presejalni programi) 
(1) Presejalni programi obsegajo mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: SARS-CoV-2) in se izvajajo za osebe, ki niso prebolele COVID-19 oziroma niso polno cepljene proti COVID-19, in sicer za:
‒ osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, to so uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,
‒ osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.
(2) Neposredno nevarnost iz prve alineje prejšnjega odstavka ugotavlja minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).
(3) Sredstva za izvajanje presejalnega programa iz prvega odstavka tega člena se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
(4) Način izvajanja posebnih programov smiselno uporabljajo delodajalci, ki presejalne programe zagotavljajo v sodelovanju z izvajalci medicine dela kot ukrep varnosti in zdravja pri delu.
3. člen 
(trajanje presejalnih programov) 
(1) Presejalni program se izvaja, dokler ni dosežen zadosten odstotek precepljenosti prebivalstva, ki učinkovito zameji nadaljnje širjenje SARS-CoV-2.
(2) Minister izvajanje posameznega presejalnega programa od zadostnem odstotku precepljenosti prebivalstva spremeni oziroma ukine.
4. člen 
(izvajanje posebnih programov) 
(1) Mikrobiološke preiskave za osebe, vključene v presejalni program, izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci programa).
(2) Izvajalec programa je odgovoren za pravilnost podatkov, posredovanih v Centralni register podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP), ki zagotavljajo pravilen pregled nad številom posredovanih izvidov mikrobioloških preiskav.
(3) Način izvajanja posebnega programa natančneje določi minister.
5. člen 
(izvajanje samotestiranja) 
(1) Ne glede na 2. člen te uredbe se za učence in dijake izvaja samotestiranje s hitrim antigenskim testom (v nadaljnjem besedilu: test HAG) tako, da testirana oseba sama opravi odvzem brisa in odčita rezultat.
(2) Samotestiranje se opravi s testom HAG, ki izpolnjuje zahteve za dajanje na trg oziroma v uporabo v Republiki Sloveniji za namen samotestiranja v skladu s predpisom, ki ureja medicinske pripomočke.
(3) Način izvajanja samotestiranja natančneje določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za izobraževanje.
6. člen 
(zdravstvene storitve) 
(1) Zdravstvene storitve, ki jih opravijo izvajalci programov, obsegajo:
– odvzem brisa,
– izvedbo mikrobiološke preiskave,
– obveščanje testirane osebe o izvidu mikrobiološke preiskave,
– pošiljanje izvida in spremljajočih podatkov v CRPP.
(2) Mikrobiološka preiskava se opravi s testom HAG, ki je na skupnem seznamu testov HAG za COVID-19, ki ga določi Odbor za zdravstveno varnost pri Evropski komisiji. Skupni seznam testov HAG iz prejšnjega stavka objavi Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) na svoji spletni strani.
(3) O izvidu mikrobiološke preiskave je testirana oseba obveščena s kratkim sporočilom na kontaktno številko mobilnega telefona, ki jo navede ob odvzemu brisa.
(4) Izvajalec programa izvid mikrobiološke preiskave takoj po opravljeni preiskavi pošlje v CRPP. Podatek o izvidu mikrobiološke preiskave se obdeluje v CRPP, podatek o pozitivnem izvidu pa tudi v zbirki »Evidenca nalezljivih bolezni«, ki ju upravlja NIJZ v skladu z zakonom, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.
7. člen 
(financiranje in višina povračila stroškov zdravstvenih storitev) 
(1) Izvajalec programa lahko obračuna le storitve presejalnega programa, opravljenega za osebe iz prvega odstavka 2. člena te uredbe.
(2) Stroški zdravstvenih storitev obsegajo stroške:
‒ odvzema brisov,
‒ izvedbe mikrobioloških preiskav,
‒ obveščanja pacienta o izvidu mikrobiološke preiskave,
‒ testa HAG,
‒ informacijske podpore za izvajanje mikrobioloških preiskav, posredovanja izvidov v CRPP in obračuna iz prejšnjega odstavka.
(3) Minister določi najvišjo višino povračila za posamezno vrsto zdravstvene storitve in način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(4) Kadar izvajalec programov opravlja teste HAG za samoplačnike, cena storitve ne sme preseči višine povračila stroškov, ki jo določa sklep iz prejšnjega odstavka.
8. člen 
(nadzor nad izvajanjem obveznosti izvajalcev programov) 
(1) Če se ugotovi, da izvajalec programa izvaja zdravstvene storitve v nasprotju s to uredbo in v roku za odpravo nepravilnosti teh nepravilnosti ne odpravi ali jih ne odpravi v celoti, ministrstvo nemudoma zadrži plačilo za zdravstvene storitve, ki niso bile izvedene pravilno.
(2) Če se ugotovi, da je izvajalec programa izdal zahtevek za mikrobiološke preiskave, ki jih dejansko ni izvedel, ministrstvo zahteva povračilo v trikratni višini povračila stroškov za vse neupravičeno zaračunane mikrobiološke preiskave.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20, 20/21, 59/21, 64/21 in 103/21), ki pa se uporablja do začetka uporabe te uredbe.
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21, 64/21, 81/21, 99/21 in 115/21).
10. člen 
(rok za uskladitev in izdajo podzakonskih aktov) 
(1) Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (Uradni list RS, št. 36/21, 61/21, 74/21, 76/21, 94/21 in 113/21) in Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe (Uradni list RS, št. 90/21 in 106/21) se uskladita s to uredbo najpozneje do 23. avgusta 2021.
(2) Minister izda predpis iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe, kolikor ne gre za predpis iz prejšnjega odstavka, in predpis iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe najpozneje do 23. avgusta 2021.
(3) Minister sprejme sklep iz tretjega odstavka 7. člena te uredbe najpozneje do 23. avgusta 2021.
11. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 23. avgusta 2021.
Št. 00725-65/2021
Ljubljana, dne 19. julija 2021
EVA 2021-2711-0131
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost