Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2021 z dne 19. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2021 z dne 19. 7. 2021

Kazalo

2542. Pravilnik o potrdilih iz katastra nepremičnin in registra naslovov, stran 7370.

  
Na podlagi drugega odstavka 129. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o potrdilih iz katastra nepremičnin in registra naslovov 
1. člen
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vrste in podrobnejšo vsebino potrdil o podatkih iz katastra nepremičnin in registra naslovov (v nadaljnjem besedilu: potrdilo).
2. člen 
(vrste potrdil) 
Geodetska uprava Republike Slovenije izdaja iz katastra nepremičnin in registra naslovov naslednja potrdila:
1. grafični prikaz nepremičnine,
2. grafični prikaz gradbene parcele,
3. grafični prikaz območja stavbne pravice ali območja služnosti,
4. potrdilo o podatkih o nepremičnini,
5. potrdilo o podatkih o nepremičnini z osebnimi podatki,
6. zbirni podatki o nepremičninah in
7. razširjeni zbirni podatki o nepremičninah.
3. člen 
(obvezna vsebina) 
Potrdila iz prejšnjega člena morajo vsebovati:
– podatke, ki so za posamezno potrdilo določeni s tem pravilnikom,
– številko potrdila in datum izdelave potrdila,
– navedbo evidence, iz katere je izdano potrdilo,
– pravno podlago za izdajo potrdila,
– navedbo, da je potrdilo izdala Geodetska uprava Republike Slovenije, in
– faksimile podpisa predstojnika izdajatelja potrdila ter elektronski podpis z namenskim sistemskim certifikatom, v primeru samodejne izdelave potrdila s strani uslužbenca Geodetske uprave Republike Slovenije pa tudi ime in priimek osebe, ki je izdelala potrdilo.
4. člen 
(grafični prikaz nepremičnine) 
(1) Grafični prikaz nepremičnine je grafični prikaz podatkov o parceli, stavbi in o delu stavbe, vpisanih v kataster nepremičnin, ki je sestavljen iz:
1. prikaza parcele,
2. prikaza tlorisa stavbe in sestavin delov stavbe,
3. prikaza gradbene parcele,
4. prikaza območja stavbne pravice in območja služnosti,
5. tridimenzionalnega prikaza stavbe in
6. prikaza etažnega načrta.
(2) Prikaz parcele vsebuje:
– parcelno številko parcele,
– grafični prikaz oblike parcele in medsebojne lege parcele ter celih ali delov sosednjih parcel ter njihove parcelne številke in
– prikaz urejenih mej.
(3) Prikaz tlorisa stavbe in sestavin delov stavbe vsebuje poleg sestavin iz prejšnjega odstavka tudi:
– številko stavbe,
– grafični prikaz tlorisa stavbe in
– grafični prikaz območja sestavin delov stavb na parceli s številko in poligonom območja sestavin delov stavb.
(4) Prikaz gradbene parcele vsebuje poleg sestavin iz drugega odstavka tega člena tudi grafični prikaz območja gradbene parcele na parceli s številko in poligonom območja gradbene parcele ter prikaz območja stavbne pravice in območja služnosti, če je ta sestavni del gradbene parcele.
(5) Prikaz območja stavbne pravice in območja služnosti vsebuje poleg sestavin iz drugega odstavka tega člena tudi grafični prikaz območja stavbne pravice in območja služnosti na parceli s poligonom območja stavbne pravice ali območja služnosti in z identifikacijsko oznako območja stavbne pravice ali območja služnosti.
(6) Tridimenzionalen prikaz stavbe je grafični prikaz stavbe, ki vsebuje:
– številko stavbe in
– grafični prikaz etaž s številkami etaž.
(7) Prikaz etažnega načrta vsebuje izris poligonov etaž s prikazi poligonov delov stavbe, številke etaž in številke delov stavbe znotraj posameznega poligona etaže.
(8) Grafični prikaz nepremičnine se izdela v formatu A4 ali A3. Merilo grafičnega prikaza nepremičnine se prilagodi formatu. Podatek o merilu grafičnega prikaza nepremičnine je izkazan kot grafično merilo in kot informativno numerično merilo.
(9) Stranka lahko zahteva posamezne sestavine grafičnega prikaza nepremičnine.
(10) Če se izdaja grafični prikaz nepremičnine na območju več katastrskih občin, se na njem meje katastrskih občin posebej označijo.
5. člen 
(grafični prikaz gradbene parcele) 
(1) Grafični prikaz gradbene parcele je grafični prikaz podatkov o gradbeni parceli, vpisanih v kataster nepremičnin, o parcelah in o območjih stavbne pravice ali območjih služnosti, ki so del gradbene parcele.
(2) Grafični prikaz gradbene parcele vsebuje:
– identifikacijsko oznako gradbene parcele,
– grafični prikaz območja gradbene parcele,
– podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena o parcelah, ki so del gradbene parcele, in
– podatke iz petega odstavka prejšnjega člena o območjih stavbne pravice in območjih služnosti, ki so del gradbene parcele.
6. člen 
(grafični prikaz območja stavbne pravice ali območja služnosti) 
(1) Grafični prikaz območja stavbne pravice ali območja služnosti je grafični prikaz podatkov o območju stavbne pravice ali območju služnosti, vpisanih v kataster nepremičnin.
(2) Grafični prikaz območja stavbne pravice ali območja služnosti vsebuje:
– parcele, na katerih je določeno območje stavbne pravice ali območje služnosti, s podatki iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika,
– grafični prikaz območja stavbne pravice ali območja služnosti s poligonom območja stavbne pravice ali območja služnosti in
– identifikacijsko oznako območja stavbne pravice ali območja služnosti.
7. člen 
(uporaba grafičnih prikazov) 
Grafični prikazi iz 4., 5. in 6. člena tega pravilnika se ne uporabljajo za ugotavljanje položajev v naravi.
8. člen 
(potrdilo o podatkih o nepremičnini) 
(1) Potrdilo o podatkih o nepremičnini je izpis vpisanih podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb iz katastra nepremičnin in registra naslovov.
(2) Potrdilo o podatkih o nepremičnini vsebuje naslednje podatke o:
– parceli:
1. parcelna številka,
2. urejenost parcele,
3. območje stavbne pravice:
a) identifikacijska oznaka območja stavbne pravice, 
b) imetnik stavbne pravice, ki ni fizična oseba, 
c) površina območja stavbne pravice na parceli, 
4. območje služnosti:
a) identifikacijska oznaka območja služnosti, 
b) parcelna številka gospodujoče nepremičnine pri stvarni služnosti oziroma imetnik neprave stvarne služnosti, ki ni fizična oseba, 
c) površina območja služnosti na parceli, 
5. površina parcele,
6. lastnik, ki ni fizična oseba,
7. upravljavec,
8. dejanska raba zemljišč:
a) vrsta dejanske rabe zemljišč na parceli, 
b) površina dejanske rabe zemljišč na parceli, 
9. namenska raba zemljišč:
a) vrsta namenske rabe zemljišč, 
b) površina namenske rabe zemljišč na parceli, 
10. boniteta zemljišč, ki so po dejanski rabi ali namenski rabi gozdna in kmetijska zemljišča:
a) število bonitetnih točk, 
b) površina zemljišča na parceli z bonitetnimi točkami, 
11. odprtost zemljišča in rastiščni koeficient za parcele, ki so po dejanski rabi gozdna zemljišča,
12. podatek, s katero stavbo je parcela povezana,
13. občina, v kateri parcela leži,
14. omejitve spreminjanja mej parcele,
15. podatek, ali je parcela sestavni del gradbene parcele,
16. katastrski dohodek;
– stavbi:
1. številka stavbe,
2. podatek, s katero parcelo je stavba povezana,
3. najnižja višinska kota stavbe,
4. najvišja višinska kota stavbe,
5. karakteristična višina stavbe,
6. etaža, ki je pritličje,
7. število etaž,
8. bruto tlorisna površina stavbe,
9. naslov,
10. leto izgradnje stavbe,
11. dovoljena raba stavbe,
12. podatki o priključkih (elektrika, kanalizacija, plin in vodovod),
13. število stanovanj in poslovnih prostorov v stavbi,
14. leto obnove fasade,
15. leto obnove strehe,
16. material nosilne konstrukcije,
17. tip položaja stavbe,
18. ali je stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice,
19. status stavbe;
– delu stavbe:
1. številka dela stavbe,
2. sestavina dela stavbe,
3. številka etaže glavnega vhoda v del stavbe,
4. neto tlorisna površina dela stavbe,
5. uporabna površina dela stavbe,
6. vrsta in površina prostorov,
7. lastnik, ki ni fizična oseba,
8. upravljavec,
9. upravnik stavbe,
10. dejanska raba dela stavbe,
11. naslov,
12. dvigalo,
13. leto obnove inštalacij,
14. leto obnove oken,
15. prostornina rezervoarjev in silosov,
16. ali je del stavbe v etažni lastnini,
17. ali je del stavbe skupni del stavbe v etažni lastnini,
18. status dela stavbe.
9. člen 
(potrdilo o podatkih o nepremičnini z osebnimi podatki) 
(1) Potrdilo o podatkih o nepremičnini z osebnimi podatki vsebuje poleg podatkov iz prejšnjega člena tudi:
– pri parceli: podatke o lastniku, imetniku stavbne pravice in imetniku neprave stvarne služnosti, ki je fizična oseba, in
– pri delu stavbe: podatke o lastniku, ki je fizična oseba.
(2) Podatki o lastniku, imetniku stavbne pravice in imetniku neprave stvarne služnosti, ki je fizična oseba, iz prejšnjega odstavka so:
– ime in priimek,
– naslov stalnega prebivališča,
– datum rojstva.
10. člen 
(zbirni podatki o nepremičninah) 
(1) Zbirni podatki o nepremičninah so seznam vseh nepremičnin, pri katerih je oseba kot lastnik vpisana v kataster nepremičnin, in vsebuje naslednje podatke:
1. o lastniku nepremičnin:
– ime in priimek oziroma naziv,
– naslov stalnega prebivališča oziroma sedež,
– datum rojstva za fizične osebe oziroma matična številka za pravne osebe;
2. zbirni podatki o nepremičninah, vpisanih v kataster nepremičnin, pri katerih je oseba vpisana kot lastnik teh nepremičnin:
– šifra in ime katastrske občine,
– številka parcele, stavbe in dela stavbe,
– delež lastništva,
– status vpisa stavbe oziroma dela stavbe,
– urejenost parcele.
(2) Če pri nobeni nepremičnini, vpisani v kataster nepremičnin, oseba ni vpisana kot lastnik nepremičnine, se na zbirnih podatkih o nepremičninah namesto podatkov iz 2. točke prejšnjega odstavka navede: »Imenovana oseba ni vpisana v katastru nepremičnin kot lastnik nepremičnine«.
11. člen 
(razširjeni zbirni podatki o nepremičninah) 
Razširjeni zbirni podatki o nepremičninah so seznam nepremičnin iz prejšnjega člena, ki pri vsaki posamezni nepremičnini vsebuje podatke iz 8. člena tega pravilnika.
12. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 69/12 in 54/21 – ZKN).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 4. aprila 2022.
Št. 007-296/2021
Ljubljana, dne 15. julija 2021
EVA 2021-2550-0028
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost