Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2021 z dne 19. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2021 z dne 19. 7. 2021

Kazalo

2541. Pravilnik o evidenci državne meje, stran 7369.

  
Na podlagi sedmega odstavka 112. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o evidenci državne meje 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje ureja vsebino in način vodenja evidence državne meje.
2. člen 
(vsebina evidence državne meje) 
Evidenca državne meje vsebuje podatke o točkah državne meje in poteku državne meje ter zbirko listin.
3. člen 
(podatki o točkah državne meje) 
O točkah državne meje se v evidenci državne meje vodijo naslednji podatki:
– številke točk državne meje,
– koordinate točk državne meje,
– način označitve točk državne meje in podatki o oznakah,
– sektor državne meje in
– številka točke iz katastra nepremičnin.
4. člen 
(številke točk državne meje) 
(1) Točkam državne meje se določijo številke točk državne meje v enotnem sistemu za celo državo od številke 1 naprej.
(2) Če se spremeni državna meja, se novim točkam državne meje določijo nove številke točk državne meje.
(3) Za točke državne meje se vodi tudi številka točke, kot je določena na podlagi ratificirane mednarodne pogodbe.
5. člen 
(koordinate točk državne meje) 
(1) Koordinate točk državne meje se določijo v državnem prostorskem koordinatnem sistemu.
(2) Poleg koordinat iz prejšnjega odstavka se v evidenci državne meje vodijo tudi koordinate točk državne meje v drugih koordinatnih sistemih, če so tako določene z ratificirano mednarodno pogodbo, z navedbo vrste koordinatnega sistema.
(3) Za koordinate točk državne meje iz prvega odstavka tega člena se vodijo podatek o načinu določitve koordinat, točnost koordinat in podatek o oznaki horizontalnega geodetskega datuma ter višinski datum.
6. člen 
(način označitve točk državne meje in podatki o oznakah) 
(1) Za točke državne meje se vodi podatek o tem, ali je točka državne meje v naravi označena. Če je označena, se vodi tudi podatek, ali je točka državne meje označena neposredno ali posredno.
(2) O oznakah točk državne meje se vodijo naslednji podatki:
– vrsta oznake, kot je določena z meddržavnimi tehničnimi navodili, ki določajo obliko in velikost oznak točk državne meje,
– številka točke iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika,
– drugi napisi, ki so na oznakah v naravi,
– datum postavitve oznake,
– datum in način obnove oznake ter
– o ugotovljenih poškodbah ali uničenju oznake.
(3) Če so točke državne meje označeno posredno, se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vodijo tudi podatki o številki posredne oznake, koordinatah posredne oznake in o sektorju državne meje. Številka posredne oznake se določi v obliki poddelilke številke točke državne meje, ki jo označuje.
7. člen 
(sektor državne meje) 
Podatek o sektorju določa pristojnost posamezne države glede vzdrževanja oznak državne meje med sosednjima državama, kot je določen z ratificirano mednarodno pogodbo.
8. člen 
(številka točke iz katastra nepremičnin) 
Pri točki državne meje se vodi tudi številka točke iz katastra nepremičnin, ki v katastru nepremičnin določa enak položaj točke, kot je položaj točke državne meje.
9. člen 
(potek državne meje) 
Potek državne meje se vodi s povezavo sosednjih točk državne meje tako, da se državna meja lahko izkazuje v obliki poligona.
10. člen 
(objava šifrantov) 
Podatki o načinu določitve koordinat, točnost koordinat točk državne meje, načinu označitve točk državne meje in vrstah oznak točk državne meje se v evidenci državne meje vodijo v obliki šifrantov, ki so objavljeni na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
11. člen 
(povezava evidence državne meje z registrom prostorskih enot in katastrom nepremičnin) 
Evidenca državne meje se povezuje z registrom prostorskih enot in katastrom nepremičnin preko podatka o poteku državne meje.
12. člen 
(zbirka listin) 
Zbirko listin, ki se nanašajo na vpis in spremembe podatkov, ki se vodijo v evidenci državne meje, sestavljajo:
– mejna dokumentacija (seznam koordinat, mejni načrt, opis meje) in
– druga tehnična dokumentacija (elaborati geodetskih meritev in drugi elaborati), ki se nanaša na vpis in spremembe podatkov v evidenci državne meje.
13. člen 
(vodenje evidence državne meje) 
(1) Geodetska uprava Republike Slovenije vodi evidenco državne meje tako, da sta omogočeni:
– pridobitev podatkov o razdaljah med sosednjimi točkami državne meje, med označenimi točkami državne meje, med točkami in posrednimi oznakami državne meje ter
– povezava z dokumentacijo o določitvi državne meje in o spremembah državne meje, ki obsega ratificirane mednarodne pogodbe, konvencije, sporazume, zapisnike in druge dokumente, ki jih hrani ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(2) V evidenci državne meje se trajno hranijo vsi novi in spremenjeni podatki o državni meji.
(3) Za spremenjene podatke se v evidenci državne meje vpišeta datum spremembe podatka in datum začetka veljavnosti podatka.
(4) Datum začetka veljavnosti podatka je za podatke, ki se v evidenco državne meje vpisujejo na podlagi ratificirane mednarodne pogodbe, datum začetka veljavnosti te pogodbe, za druge podatke pa je datum začetka veljavnosti podatka enak datumu spremembe podatka.
14. člen 
(javnost podatkov) 
Podatki evidence državne meje postanejo javni z dnem začetka veljavnosti podatka.
15. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 73/17 in 54/21 – ZKN).
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 4. aprila 2022.
Št. 007-329/2021
Ljubljana, dne 15. julija 2021
EVA 2021-2550-0033
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost