Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2538. Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 7364.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
(1) S to odredbo se pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, razen pri izvajalcih lekarniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), določajo:
– začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljivih zdravstvenih storitev, vključno z obravnavo pacientov, obolelih za nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19), izvajanjem mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 in cepljenjem proti COVID-19,
– posebni pogoji za izvajanje zdravstvenih storitev z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja COVID-19.
(2) Zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave iz prejšnjega odstavka pomeni izvajanje zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.
(3) Ukrepi iz 3. in 4. člena te odredbe veljajo za izvajalce, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe, vključno z javnimi socialno varstvenimi zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva, (v nadaljnjem besedilu: socialni zavod), ter za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavci), ki delajo pri izvajalcih in v socialnih zavodih.
2. člen 
Izvajalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, na svojem območju zagotavljajo tudi:
– vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 in
– cepilna mesta za namen cepljenja proti COVID-19.
3. člen 
(1) Izvajalci, ki jih minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), s sklepom določi za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19, dnevno zagotovijo zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material).
(2) Izvajalci za namen zagotavljanja zmogljivosti iz prejšnjega odstavka sproti prilagajajo število zdravstvenih storitev in po potrebi prekinejo izvajanje zdravstvenih storitev, razen tistih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.
(3) Izvajalec, ki izvaja bolnišnično zdravstveno dejavnost in nima hospitaliziranih pacientov, obolelih za COVID-19, ter se ustrezno vključuje v zagotavljanje zmogljivosti iz prvega odstavka tega člena, zdravstveno dejavnost opravlja ne glede na prejšnji odstavek.
4. člen 
(1) Izvajalci paciente, katerih zdravstvena storitev iz 2. ali 3. člena te odredbe ni oziroma ne bo izvedena, obvestijo o neizvedbi zdravstvene storitve.
(2) Pacienta iz prejšnjega odstavka se prenaroči na prvi prosti (dodatni) termin. O novem terminu zdravstvene storitve se pacienta obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam oziroma prenaročitve.
5. člen 
(1) Način zagotavljanja zdravstvenih storitev na oddelkih, ki niso namenjeni zdravljenju pacientov, obolelih za COVID-19, s splošnim internim aktom določi izvajalec. Akt iz prejšnjega stavka se objavi na spletnih straneh izvajalca.
(2) Zagotavljanje zdravstvenih storitev na oddelkih, ki so namenjeni zdravljenju pacientov, obolelih za COVID-19, poteka v skladu z odredbo, ki določa ureditev prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.
6. člen 
(1) Zdravstveni delavci, izvajalci in socialni zavodi morajo pri izvajanju vseh zdravstvenih storitev upoštevati program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih na spletni strani objavi Nacionalni inštitut za javno zdravje, in mnenje razširjenega strokovnega kolegija za posamezno zdravstveno področje, ki je objavljeno na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalci zobozdravstvenih storitev na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti pri izvajanju zobozdravstvenih storitev upoštevajo tudi Strokovna priporočila za obravnavo pacientov v zobozdravstvenih obravnavah (UPZRC), ki sta jih pripravila Odbor za zobozdravstvi pri Zdravniški zbornici Slovenije in Razširjeni strokovni kolegij za zobozdravstvo in so objavljena na spletni strani ministrstva.
(3) Pri osebah, ki imajo prisotne znake okužbe dihal, druge znake COVID-19, pozitivno epidemiološko anamnezo ali potrjeno okužbo s COVID-19, se opravljajo zgolj nujna zobozdravstvena pomoč in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, na obstoječih nujnih vstopnih točkah za zobozdravstvo, kjer za to obstajajo prostorski pogoji in dovolj ustrezne osebne varovalne opreme, in sicer pri izvajalcih:
1. Zdravstveni dom Ljubljana,
2. Osnovno zdravstvo Gorenjske (ob sobotah, nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih),
3. Zdravstveni dom Maribor,
4. Zdravstveni dom Novo mesto,
5. Zdravstveni dom Koper,
6. Zobozdravstveni dom Nova Gorica,
7. Zdravstveni dom Murska Sobota.
7. člen 
Minister preverja utemeljenost ukrepov iz te odredbe na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. avgusta 2021.
Št. 0070-182/2021
Ljubljana, dne 16. julija 2021
EVA 2021-2711-0133
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 
 
 

AAA Zlata odličnost